Rectificatie van besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 20 september 2021, nr. GKA/29384797, houdende vaststelling van een beleidskader en een subsidieplafond voor de subsidieverstrekking voor intensivering en verbreding van de regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs (Besluit vaststelling Beleidskader subsidie intensivering en verbreding regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs)

In de nota van toelichting dient onder 3.Doelgroep,eerste alinea, ‘Een bevoegd gezag komt alleen voor subsidie in aanmerking, indien zij voor desbetreffende school een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met de gemeente waar de school is gevestigd.’ vervangen worden door ‘Een bevoegd gezag komt alleen voor subsidie in aanmerking indien diens school is aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie.’

In de nota van toelichting dient onder 3.doelgroep, eerste alinea, de volgende zin te worden verwijderd ‘Daarnaast is vereist dat de school is aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie.’

In de nota van toelichting dient onder 6.Aanvraagprocedure onderdeel ‘Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen’ de volgende tekst ‘GKA-agenda’s en landelijke thema-agenda’s dienen te zijn ondertekend door:’ vervangen te worden door ‘GKA-agenda’s dienen te zijn ondertekend door:’.

Naar boven