Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2021, 41383ander besluit van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 september 2021, kenmerk 3255197-1015212-PDC19 tot wijziging van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden, het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint Eustatius en het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba in verband een wijziging in de aangewezen gebieden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7.2 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19; artikel 1.3 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius en artikel 1.3 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING HOOGRISICOGEBIEDEN EN ZEER HOOGRISICOGEBIEDEN

Het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden wordt als volgt gewijzigd:

A

In bijlage I, tweede lid, wordt in de alfabetische volgorde het volgende onderdeel ingevoegd, luidende:

 • Roemenië;

B

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

1. De volgende onderdelen vervallen:

 • Dominica;

 • Kazachstan;

2. In de alfabetische volgorde worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende:

 • Anguilla;

 • Azerbeidzjan;

 • Bermuda;

 • Palestijnse Gebieden;

 • Servië;

ARTIKEL II WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN SINT EUSTATIUS

In artikel 1 van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint Eustatius vervallen de volgende onderdelen:

 • Anguilla;

 • Antigua en Barbuda;

 • Dominica;

 • Grenada;

ARTIKEL III WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN SABA

In artikel 1 van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba vervallen de volgende onderdelen:

 • Anguilla;

 • Antigua en Barbuda;

 • Dominica;

 • Grenada;

ARTIKEL IV INWERKINGTREDING

 • 1. Dit besluit treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel A, in werking met ingang van 16 september 2021.

 • 2. Artikel I, onderdeel A, treedt in werking met ingang van 18 september 2021.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal COVID-19, A.M.C. van Rijn

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met deze beslissing? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken binnen zes weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst. Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl. Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van dit besluit.

Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Dit betekent dat de verplichting om een negatief testbewijs te tonen als u vanuit een hoogrisicogebied reist, ook tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift van kracht blijft.

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden, het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint Eustatius en het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba.

Blijkens de RIVM-rapportage ‘Wekelijkse inventarisatie landen binnen en buiten de EU voor risico op import COVID-19 in Nederland’ van 13 september 2021 heeft Roemenië een verhoogde incidentie en wordt daarom aangewezen als hoogrisicogebied. De aanwijzing heeft kracht met ingang van 18 september 2021.

Uit de RIVM-rapportage ‘Wekelijkse inventarisatie landen binnen en buiten de EU voor risico op import COVID-19 in Nederland’ van 13 september 2021 volgt dat de volgende landen dienen te worden aangewezen als een zeer hoogrisicogebied omdat de incidentie van deze landen boven de 500 besmettingen per 100.000 inwoners over de afgelopen 14 dagen ligt:

 • Anguilla;

 • Azerbeidzjan;

 • Bermuda;

 • Palestijnse Gebieden;

 • Servië.

Voor inreizigers uit deze landen geldt vanaf 16 september 2021 een quarantaineplicht en zij moeten bij inreis beschikken over een juist en volledig ingevulde quarantaineverklaring, ook als zij uitgezonderd zijn op de quarantaineplicht.1

De volgende landen zijn daarentegen geen zeer hoogrisicogebied meer, omdat de incidentie in dit land onder de 500 besmettingen per 100.000 inwoners over de afgelopen 14 dagen ligt.

 • Kazachstan;

 • Dominica.

Hiervoor geldt vanaf 16 september 2021 geen quarantaineplicht meer. Deze landen blijven wel aangewezen als hoogrisicogebied.

Gezien de hoge incidentie op Anguilla, Antigua en Barbuda, Dominica en Grenada acht het RIVM het verstandig om de eilanden voor Saba en Sint Eustatius als hoog risico aan te merken. De afgelopen weken is het aantal infecties aanzienlijk gestegen en zijn het aantal ziekenhuisopnames toegenomen. Om influx van het virus vanuit deze eilanden te beperken, acht het RIVM het verstandig om reizigers die vanaf deze eilanden naar Saba of Sint Eustatius reizen niet langer uit te zonderen van de testverplichting.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal COVID-19, A.M.C. van Rijn


X Noot
1

Artt. 58nb en 58ne van de Wet publieke gezondheid (Wpg).