Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2021, 41285andere beschikking

Beschikking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, houdende het instellen van een tijdelijk gebied met beperkingen te Havelte ten behoeve van een bomruiming, Inspectie Leefomgeving en Transport

13 september 2021

ILT-2021/35719

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelezen het verzoek namens de burgemeester van de gemeente Westerveld, door mevrouw L. v. V., gedaan per e-mail gedateerd op 10 september 2021;

Gelet op artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014;

BESLUIT:

Artikel 1

Ter bescherming van het luchtverkeer ten opzichte van bijzondere luchtverkeersactiviteiten rond de gecontroleerde detonatie van een bom wordt aangewezen het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Havelte:

een cirkelvormig gebied met een straal van 750 meter met als middelpunt de positie met coördinaten 52°47’32”N 006°12’16”E (zie afbeelding 1);

 • vanaf de grond tot 3.000 voet boven gemiddeld zeeniveau (AMSL);

 • op dinsdag 14 september 2021 tussen 17:00 uur en 19:00 uur plaatselijke tijd.

afbeelding 1: TGB Havelte

afbeelding 1: TGB Havelte

Artikel 2

Binnen het tijdelijke gebied met beperkingen Havelte gelden de volgende voorschriften en beperkingen:

 • a. binnen het gebied zijn alleen HEMS- en SAR-vluchten en vluchten van de Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart, toegestaan;

 • b. de vluchten, genoemd in onderdeel a, mogen alleen het gebied binnenvliegen na toestemming van MilATCC Schiphol; deze dienst verleent de toestemming pas na verificatie met de dienstdoende commandant van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

 • c. de Explosieven Opruimingsdienst Defensie neemt contact op met de Supervisor van het MilATCC Schiphol (tel.: 0577 – 458 705) 5 minuten voor het daadwerkelijk tot ontploffing brengen van de bom en na het beëindigen van de activiteiten;

 • d. de inhoud van deze beschikking wordt bekendgemaakt per NOTAM, uit te geven door MilATCC Schiphol.

Artikel 3

 • 1. Het handelen in strijd met artikel 2, onderdeel a, van deze beschikking levert een strafbaar feit op.

 • 2. Het in het eerste lid strafbaar gestelde feit is een overtreding.

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 14 september 2021 en vervalt met ingang van 15 september 2021. Indien de Staatscourant waarin deze beschikking wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 14 september, treedt deze beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 14 september 2021.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, Inspecteur Luchtvaart infra en luchtruim, Afdeling Vergunningverlening rail en luchtvaart.

Bezwaarmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden, schriftelijk bezwaar aantekenen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • de gronden van het bezwaar.

Tevens ontvangen wij graag uw telefoonnummer dan wel e-mailadres.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Inspectie Leefomgeving en Transport

Afdeling Juridische zaken

Postbus 16191

2500 BD DEN HAAG

TOELICHTING

Het TGB Havelte wordt ingesteld op verzoek van de burgemeester van de gemeente Westerveld met het doel om (eventuele) vluchten van de Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart, en de traumaheli ongestoord te kunnen uitvoeren in het luchtruim waaronder de gecontroleerde detonatie van een bom plaatsvindt.