Derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Logo Etten-Leur

Het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur maakt bekend dat de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (RWB) hebben besloten tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant.

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen, Woensdrecht en Zundert

 

Overwegende dat:

 

  • Op 3 januari 2011 de 18 West-Brabantse gemeenten en de Zeeuwse gemeente Tholen een gemeenschappelijke regeling hebben gesloten. Primaire doel is door samenwerking bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken een bijdrage te leveren aan het realiseren van gemeentelijke en regionale doelstellingen.

  • Per 1 januari 2020 de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking is getreden.

  • De Wnra gevolgen heeft voor die gemeenschappelijke regelingen die zelf personeel in dienst hebben.

  • Het personeel van die regelingen onder het gewone arbeidsrecht komt te vallen.

  • Omdat gemeenschappelijke regelingen geen lid kunnen zijn van de VNG, de VNG besloten heeft een eigen werkgeversvereniging op te richten, zodat gemeenschappelijke regelingen via die vereniging toch een landelijke CAO kunnen sluiten.

  • Gemeenschappelijke regelingen zich aan kunnen sluiten bij de werkgeversvereniging mits de individuele regeling voorziet in de bevoegdheid om lid te worden.

  • Om in die bevoegdheid te voorzien is een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling vereist.

Gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

B e s l u i t e n:

 

vast te stellen de: Derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Artikel I

De Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

Aan artikel 4 wordt een elfde lid toegevoegd luidende:

  • 11.

    Het algemeen bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dit in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

Artikel II

Deze wijziging treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in de Staatscourant.

Aldus vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten:

Alphen-Chaam, 21 april 2020

Altena, 3 maart 2020

Baarle-Nassau, 21 april 2020

Bergen op Zoom, 18 december 2019

Breda, 12 mei 2020

Drimmelen, 27 oktober 2020

Etten-Leur, 17 december 2019

Geertruidenberg, 3 maart 2020

Halderberge, 20 december 2019

Moerdijk, 18 augustus 2020

Oosterhout, 19 december 2019

Roosendaal, 21 januari 2020

Rucphen, 17 december 2019

Steenbergen, 17 november 2020

Tholen, 4 februari 2020

Woensdrecht, 22 oktober 2019

Zundert, 21 januari 2020

Naar boven