Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en StralingsbeschermingStaatscourant 2021, 40949andere vergunning

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft, onder het daarbij vermelde kenmerk, vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen, versnellers, toestellen en splijtstoffen. Onderstaande vergunningen zijn voorbereid met toepassing van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Tandarts Jordaan

Aan Tandarts Jordaan.nl B.V., gevestigd te Amsterdam, is vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen, waaronder een toestel gebruikmakend van computertomografietechniek, ten behoeve van tandheelkundige techniek binnen de locatie van Tandarts Jordaan, gelegen aan de Westerstaat 176 te Amsterdam.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0084556-06

Datum: 3 september 2021

Dierenartsenpraktijk V.U.G. B.V.

Aan Dierenartsenpraktijk V.U.G. B.V., gevestigd te Voorthuizen, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met toestellen ten behoeve van veterinaire diagnostiek binnen de locatie van Dierenartsenpraktijk V.U.G. B.V., gelegen aan de Evertsenlaan 18 te Voorthuizen.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0084893-04

Datum: 3 september 2021

Dierenkliniek Marnixstraat B.V.

Aan Dierenkliniek Marnixstraat B.V., gevestigd te Haarlem, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met toestellen ten behoeve van veterinaire diagnostiek binnen de locatie van Dierenkliniek Marnixstraat B.V., gelegen aan de Marnixstraat 135 te Haarlem.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0085101-03

Datum: 3 september 2021

Mondzorg Oostplein B.V.

Aan Mondzorg Oostplein B.V., gevestigd te Winterswijk, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen, waaronder een toestel gebruikmakend van computertomografietechniek, ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek binnen de locatie van Mondzorg Oostplein, gelegen aan het Oostplein 130 te Rotterdam.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0085166-03

Datum: 3 september 2021

Dierenkriek B.V.

Aan Dierenkriek B.V., gevestigd te Houten, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten behoeve van veterinaire diagnostiek met een ioniserende straling uitzendend toestel binnen de locatie van Dierenkriek B.V., gelegen aan de Standerdmolen 16 a te Houten.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0084726-08

Datum: 3 september 2021

Cosmetic Dental Clinic, G.G.R. Leo

Aan G.G.R. Leo, handelend onder de naam Cosmetic Dental Clinic, G.G.R. Leo, gevestigd te

Den Haag, is vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek met ioniserende straling uitzendende toestellen, waaronder een toestel gebruikmakend van computertomografietechniek, binnen de locatie van Cosmetic Dental Clinic, G.G.R. Leo, gelegen aan de Anna Paulownastraat 113 te Den Haag.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0084553-05

Datum: 3 september 2021

Paardenkliniek Lattrop

Aan Dierenkliniek Oldenzaal-Losser B.V., statutair gevestigd te Oldenzaal, is vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met een ioniserende straling uitzendend toestel ten behoeve van veterinaire diagnostiek binnen de locatie van Paardenkliniek Lattrop in Stal ’t Hofstee gelegen aan de Dorpsstraat 9 te Oldenzaal.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0084917-05

Datum: 3 september 2021

Hoe kunt u bezwaar indienen?

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van bovenstaande besluiten een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. ‘bezwaar’, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. De besluiten zijn verzonden op de hierboven per besluit vermelde datum.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen het besluit bezwaar aantekent.

Tenzij in een besluit bepaald is dat een besluit conform artikel 20.5, eerste lid, Wet milieubeheer terstond in werking treedt, treedt een besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 – 426 44 26.

Voor nadere informatie over deze besluiten kunt u terecht bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 05 00, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via https://www.autoriteitnvs.nl/contact onder vermelding van het kenmerk van het besluit.