Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2021, 40866delegatie- of mandaatbesluit

Besluit van de directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 8 september 2021, nr. 3506838, houdende wijziging van het Mandaatbesluit DGRR Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 in verband met enkele wijzigingen in de organisatie

De directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 1 van het Mandaatbesluit hoofden clusters Ministerie van Justitie en Veiligheid, artikel 3, tweede lid van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid, artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 3.3, van de Comptabiliteitswet 2016;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Mandaatbesluit DGRR Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, sub g, vervalt.

B

In artikel 4, sub b, wordt ‘artikel 1, eerste lid, onder a tot en met g’, vervangen door ‘artikel 1, eerste lid, onder a tot en met f’.

C

In artikel 6 wordt ‘artikel 1, eerste lid, onder a tot en met g’, vervangen door ‘artikel 1, eerste lid, onder a tot en met f’.

D

In bijlage 1 en 2, onderdeel 2.1.1., wordt ‘hoofd Georganiseerde Misdaad en algemeen criminaliteitsbeleid’ vervangen door ‘hoofd Georganiseerde Criminaliteit’.

E

In bijlage 1 en 2, onderdeel 5.1.3., wordt ‘hoofd Algemeen Juridische Ondersteuning’ vervangen door ‘hoofd Benoemingen, Burgercorrespondentie, Ondersteuning en Parlementaire zaken’.

F

In bijlage 1 en 2 vervalt onderdeel 8.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 september 2021

De directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, A. van Dijk

TOELICHTING

In dit besluit wordt door de directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie en Veiligheid het Mandaatbesluit DGRR Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 geactualiseerd door het gebruik van de correcte actuele afdelingsnamen van de verschillende directies. Daarnaast zijn artikel 1, eerste lid, sub g en onderdeel 8 in bijlage 1 en 2 komen te vervallen omdat de functie van programmadirecteur Anti-Ondermijning niet meer onder het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving valt, maar onder het Directoraat-Generaal Ondermijning.

’s-Gravenhage, 8 september 2021

De directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, A. van Dijk