Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2021, 40095ander besluit van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 2 september 2021, nr. WJZ/ 21144379, houdende regels inzake de aanvraag verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf en niet-landelijke FM) en verlenging niet-gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep (laag 4) (Regeling aanvraag verlenging en digitalisering ten behoeve van niet-landelijke commerciële radio-omroep 2021)

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 3.17 van de Telecommunicatiewet en artikel 18, vijfde en elfde lid, van het Frequentiebesluit 2013,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

FM-vergunning:

vergunning voor niet-landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band die op grond van het verlengbaarheidsbesluit verlengbaar is;

gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep:

vergunning voor het gebruik van 1/12e deel van een capaciteit van het frequentieblok dat of één van de frequentieblokken in laag 4 die ingevolge nationale voetnoot HOL006 van het Nationaal Frequentieplan 2014 gekoppeld is of zijn aan de te verlengen FM- of middengolfvergunning;

laag 4:

de allotments HOL2401 tot en met HOL2407, zoals opgenomen in het Nationaal Frequentieplan 2014;

middengolfvergunning:

vergunning voor analoge commerciële radio-omroep hoogvermogen middengolf die op grond van het verlengbaarheidsbesluit verlengbaar is;

Minister:

Minister van Economische Zaken en Klimaat;

niet-gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep in laag 4:

vergunning voor digitale radio-omroep in laag 4 waarvan het gebruik is toegestaan zonder verplichting van gelijktijdige uitzenden over een FM- of hoog vermogen middengolfvergunning en die op grond van het verlengbaarheidsbesluit verlengbaar is;

verlengbaarheidsbesluit:

Besluit verlengbaarheid vergunningen niet-landelijke commerciële radio FM-band, vergunningen voor commerciële radio-omroep in de AM-band en niet-gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 4 (2021).

Artikel 2

 • 1. Een aanvraag tot verlenging van de looptijd tot 1 september 2025 van een FM-vergunning, een middengolfvergunning of een niet-gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep in laag 4 wordt ingediend bij de Minister.

 • 2. De aanvraag wordt in de periode van dinsdag 14 september 2021 tot dinsdag 12 oktober 2021 voor 17.00 uur per aangetekende post of door middel van persoonlijke overhandiging, ontvangen op het volgende adres of met de volgende adressering: Agentschap Telecom, Emmasingel 1, 9726 AH Groningen.

 • 3. De persoonlijke overhandiging, bedoeld in het tweede lid, vindt in de genoemde periode uitsluitend plaats op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur of tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Bij persoonlijke overhandiging van de aanvraag wordt een bewijs van ontvangst afgegeven dat is voorzien van datum en tijdstip van ontvangst.

 • 4. De aanvrager dient slechts één aanvraag in, ook indien hij houder is van meer dan één FM-vergunning, middengolfvergunning of niet-gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep in laag 4 en aanspraak wenst te maken op verlenging van meer dan één van deze vergunningen.

 • 5. De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het in bijlage 1 opgenomen model en gaat vergezeld van de in dit model genoemde gegevens en bescheiden.

 • 6. In de aanvraag wordt, voor zover deze betrekking heeft op verlenging van een FM-vergunning en voor zover van toepassing, vermeld van welke vergunningen voor landelijke of niet-landelijke commerciële radio in de FM-band de aanvrager en een met de aanvrager verbonden instelling reeds houder zijn.

Artikel 3

 • 1. De aanvrager van een verlenging van een FM-vergunning of middengolfvergunning dient gelijktijdig met de aanvraag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, een aanvraag voor één of twee gekoppelde vergunningenvoor digitale radio-omroep in, conform nationale voetnoot HOL006 van het Nationaal Frequentieplan 2014.

 • 2. Artikel 2, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

 • 1. De aanvrager verstrekt ter onderbouwing van zijn financiële draagkracht om te kunnen voldoen aan de aan de aangevraagde gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep verbonden verplichtingen en de daaruit voortvloeiende investeringen:

  • a. een bankverklaring overeenkomstig bijlage 2; of

  • b. een kopie van een bankafschrift van de rekening op naam van de aanvrager waaruit ten tijde van de aanvraag of in een periode van ten hoogste vier weken voorafgaande aan het indienen van de aanvraag een positief saldo blijkt van ten minste € 15.000,– per gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep, waar de aanvraag, bedoeld in artikel 2, betrekking op heeft.

 • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de degene die een aanvraag indient als bedoeld in artikel 2, eerste lid, tot verlenging van een niet-gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep in laag 4.

Artikel 5

De Minister wijst de aanvraag tot verlenging, bedoeld in artikel 2, eerste lid, in ieder geval af indien:

 • a. niet is voldaan aan artikel 2, tweede lid; of

 • b. de aanvraag voor de gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep, bedoeld in artikel 3, eerste lid, geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen.

Artikel 6

 • 1. Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan een van de in artikel 2, vierde tot en met zesde lid, in artikel 3 of in artikel 4 gestelde eisen, deelt de Minister dit de aanvrager mee en stelt de Minister de aanvrager in de gelegenheid het verzuim te herstellen.

 • 2. De aanvrager heeft gedurende tien werkdagen te rekenen vanaf de dag na dagtekening van de mededeling, bedoeld in het eerste lid, de gelegenheid het verzuim te herstellen.

 • 3. De gegevens of bescheiden ten behoeve van het verzuimherstel worden per post ontvangen op het adres, genoemd in artikel 2, tweede lid.

 • 4. Indien het verzuim niet binnen de termijn, bedoeld in het tweede lid, en niet op de wijze, vermeld in het derde lid, is hersteld of de aanvrager na herstel niet heeft voldaan aan de in artikel 2, vierde tot en met zesde lid, in artikel 3 of in artikel 4 gestelde eisen, kan de Minister besluiten de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 7

Een aanvraag tot verlenging, bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt toegewezen, voor zover de aanvraag:

 • a. niet is afgewezen op grond van artikel 5;

 • b. niet buiten behandeling is gesteld op grond van artikel 6, vierde lid; en

 • c. door de Minister niet wordt afgewezen op grond van artikel 3.19, tweede lid, van de wet, welke gronden van overeenkomstige toepassing worden verklaard op de aanvraag tot verlenging, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 8

De aanvraag op grond van artikel 3, eerste lid, wordt in ieder geval afgewezen indien de aanvraag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, niet wordt toegewezen.

Artikel 9

In artikel 3, tweede lid, van de Regeling extra vergunningen publieke mediadienst wordt ‘een achttiende deel van de capaciteit van het desbetreffende allotment’ vervangen door ‘een twaalfde deel van de capaciteit van het desbetreffende allotment’.

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvraag verlenging en digitalisering ten behoeve van niet-landelijke commerciële radio-omroep 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 september 2021

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

BIJLAGE 1

Bijlage 1. Model voor een aanvraag als bedoeld in artikel 2, vierde lid

Aan:

Agentschap Telecom,

t.a.v. Projectteam verlengingen

Emmasingel 1

9726 AH Groningen.

A.1.

Hiermee dien ik een aanvraag in om verlenging van de looptijd van de hierna aangeduide FM-vergunning, middengolfvergunning of een niet-gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2025 en, in het geval van een FM-vergunning of een middengolfvergunning, om verlening van een daaraan ingevolge voetnoot HOL006 van het Nationaal Frequentieplan 2014 gekoppelde vergunning(en) voor digitale radio-omroep voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2025.

Kruis de relevante combinatie aan van vergunningen waarop de aanvraag om verlenging betrekking heeft.

FM-VERGUNNINGEN

vergunning voor kavel B01, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2403 met frequentieblok 8B (196,880 MHz- 198,416 MHz). Dit betreft de provincies Noord-Holland en Flevoland.

vergunning voor kavel B02, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2403 met frequentieblok 8B (196,880 MHz- 198,416 MHz). Dit betreft de provincies Noord-Holland en Flevoland.

vergunning voor kavel B03, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2403 met frequentieblok 8B (196,880 MHz- 198,416 MHz). Dit betreft de provincies Noord-Holland en Flevoland.

vergunning voor kavel B04, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2403 met frequentieblok 8B (196,880 MHz- 198,416 MHz). Dit betreft de provincies Noord-Holland en Flevoland.

vergunning voor kavel B05,

alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2403 met frequentieblok 8B (196,880 MHz- 198,416 MHz). Dit betreft de provincies Noord-Holland en Flevoland.

vergunning voor kavel B06,

alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2405 met frequentieblok 5B (175,872 MHz- 177,408 MHz). Dit betreft de provincies Zuid-Holland en Zeeland.

vergunning voor kavel B07, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2405 met frequentieblok 5B (175,872 MHz- 177,408 MHz). Dit betreft de provincies Zuid-Holland en Zeeland.

vergunning voor kavel B08, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2405 met frequentieblok 5B (175,872 MHz- 177,408 MHz). Dit betreft de provincies Zuid-Holland en Zeeland.

vergunning voor kavel B09, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2406 met frequentieblok 12B (224,880 MHz- 226,416 MHz). Dit betreft de provincies Gelderland en Utrecht.

vergunning voor kavel B10,

alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2401 met frequentieblok 5A (174,160 MHz- 175,696 MHz). Dit betreft de provincie Friesland.

vergunning voor kavel B11,

alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2401 met frequentieblok 5A (174,160 MHz- 175,696 MHz). Dit betreft de provincie Friesland.

vergunning voor kavel B12, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2401 met frequentieblok 5A (174,160 MHz- 175,696 MHz). Dit betreft de provincie Friesland.

vergunning voor kavel B13,

én een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2402 met frequentieblok 7C (191,584 MHz- 193,120 MHz). Dit betreft de provincies Groningen en Drenthe.

vergunning voor kavel B14, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2402 met frequentieblok 7C (191,584 MHz- 193,120 MHz). Dit betreft de provincies Groningen en Drenthe.

vergunning voor kavel B15, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2402 met frequentieblok 7C (191,584 MHz- 193,120 MHz). Dit betreft de provincies Groningen en Drenthe.

vergunning voor kavel B16,

alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2401 met frequentieblok 5A (174,160 MHz- 175,696 MHz). Dit betreft de provincie Friesland.

vergunning voor kavel B17,

alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2404 met frequentieblok 6A (181,168 MHz- 182,704 MHz). Dit betreft de provincie Overijssel.

vergunning voor kavel B18, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2404 met frequentieblok 6A (181,168 MHz- 182,704 MHz). Dit betreft de provincie Overijssel.

vergunning voor kavel B19,

alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2404 met frequentieblok 6A (181,168 MHz- 182,704 MHz). Dit betreft de provincie Overijssel.

vergunning voor kavel B20, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2406 met frequentieblok 12B (224,880 MHz- 226,416 MHz). Dit betreft de provincies Gelderland en Utrecht.

vergunning voor kavel B21, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2407 met frequentieblok 7C (191,584 MHz- 193,120 MHz). Dit betreft de provincies Noord Brabant en Limburg.

vergunning voor kavel B22, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2407 met frequentieblok 7C (191,584 MHz- 193,120 MHz). Dit betreft de provincies Noord Brabant en Limburg.

vergunning voor kavel B23, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2407 met frequentieblok 7C (191,584 MHz- 193,120 MHz). Dit betreft de provincies Noord Brabant en Limburg.

vergunning voor kavel B24,

alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2405 met frequentieblok 5B (175,872 MHz- 177,408 MHz). Dit betreft de provincies Zuid-Holland en Zeeland.

vergunning voor kavel B25, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2407 met frequentieblok 7C (191,584 MHz- 193,120 MHz). Dit betreft de provincies Noord Brabant en Limburg.

vergunning voor kavel B26,

alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2402 met frequentieblok 7C (191,584 MHz- 193,120 MHz). Dit betreft de provincies Groningen en Drenthe.

vergunning voor kavel B27, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2401 met frequentieblok 5A (174,160 MHz- 175,696 MHz). Dit betreft de provincie Friesland.

vergunning voor kavel B28, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2404 met frequentieblok 6A (181,168 MHz- 182,704 MHz). Dit betreft de provincie Overijssel.

vergunning voor kavel B29, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2404 met frequentieblok 6A (181,168 MHz- 182,704 MHz). Dit betreft de provincie Overijssel.

vergunning voor kavel B30, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2406 met frequentieblok 12B (224,880 MHz- 226,416 MHz). Dit betreft de provincies Gelderland en Utrecht.

vergunning voor kavel B31, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2407 met frequentieblok 7C (191,584 MHz- 193,120 MHz). Dit betreft de provincies Noord Brabant en Limburg.

vergunning voor kavel B32, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2406 met frequentieblok 12B (224,880 MHz- 226,416 MHz). Dit betreft de provincies Gelderland en Utrecht.

vergunning voor kavel B33, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2403 met frequentieblok 8B (196,880 MHz- 198,416 MHz). Dit betreft de provincies Noord-Holland en Flevoland.

vergunning voor kavel B34, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2402 met frequentieblok 7C (191,584 MHz- 193,120 MHz). Dit betreft de provincies Groningen en Drenthe.

vergunning voor kavel B35, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2401 met frequentieblok 5A (174,160 MHz- 175,696 MHz). Dit betreft de provincie Friesland.

vergunning voor kavel B36, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2406 met frequentieblok 12B (224,880 MHz- 226,416 MHz). Dit betreft de provincies Gelderland en Utrecht.

vergunning voor kavel B37, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2402 met frequentieblok 7C (191,584 MHz- 193,120 MHz). Dit betreft de provincies Groningen en Drenthe.

vergunning voor kavel B38, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2407 met frequentieblok 7C (191,584 MHz- 193,120 MHz). Dit betreft de provincies Noord Brabant en Limburg.

MIDDENGOLFVERGUNNING

vergunning voor kavel C12, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2405 met frequentieblok 5B (175,872 MHz- 177,408 MHz). Dit betreft de provincies Zuid-Holland en Zeeland.

DAB-VERGUNNING ZONDER KOPPELING

vergunning voor digitale radio-omroep in allotment HOL2407 met frequentieblok 7C (191,584 MHz- 193,120 MHz). Dit betreft de provincies Noord Brabant en Limburg.

A.2

Dit onderdeel behoeft uitsluitend te worden ingevuld indien blijkens onderdeel A.1. van dit formulier de aanvraag onder meer betrekking heeft op een FM-vergunning. Let op, dit onderdeel hoeft dus niet ingevuld te worden als u enkel een verlenging voor uw middengolfvergunning en een daarbij behorende gekoppelde vergunning aanvraagt of indien u enkel een niet-gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 4 aanvraagt DAB-Only vergunning zonder koppeling aanvraagt.

A.2.1. Verbondenheidstoets

Kruis hieronder de laatste op u betrekking hebbende verbondenheidstoets aan waarvan u bij het invullen van dit onderdeel van de aanvraag bent uitgegaan.

Toelichting:

Voor de verlenging van de vergunningen in 2017 heeft het Commissariaat voor de Media een verbondenheidstoets uitgevoerd voor alle toenmalige vergunninghouders van FM-vergunningen. Als na deze datum voor de Vergunninghouder geen verbondenheidstoets is uitgevoerd kunt u deze optie aankruisen. Heeft de Vergunninghouder deelgenomen aan een van de veilingprocedures, dan kunt u de laatste deelname aankruisen.

Laatste verbondenheidstoets:

□ Veiling B27 en B31 in 2016

□ Verlenging 2017

□ Veiling B30, B32 en B33 in 2017

□ Veiling B05, B28, B29 en B34 in 2020

□ Informatievordering ter voorbereiding verlenging 2021 (nog gaande).

□ Laatste verbondenheidstoets niet bekend1*

□ Anders2: ----------------------------------------------

In de navolgende vragen wordt uitgegaan van de door de aanvrager zelf aangekruiste optie.

Wilt u aangeven van welke FM-vergunningen voor landelijke of niet-landelijke commerciële radio de Vergunninghouder en met de Vergunninghouder als één aan te merken rechtspersonen reeds houder is? Vul hier onder de naam van de vergunninghouder(s) en de bijbehorende kavel(s) in.

Naam (verbonden) vergunninghouder

FM-Kavel(s)

   
   
   
   

Toelichting:

Van een met de Vergunninghouder als één aan te merken rechtspersoon is sprake wanneer artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële radio-omroep van toepassing is.

Artikel 3 tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële radio-omroep

Twee of meer rechtspersonen worden als één rechtspersoon aangemerkt als een rechtspersoon direct of indirect zodanige zeggenschap of feitelijke invloed heeft in één of meer rechtspersonen dat deze in belangrijke mate het beleid van die rechtspersoon of rechtspersonen kan bepalen of aanmerkelijke invloed heeft op de inhoud van dat beleid; of een natuurlijk persoon of groep van natuurlijke personen direct of indirect een zodanige zeggenschap of feitelijke invloed heeft in twee of meer rechtspersonen dat deze in belangrijke mate het beleid van die rechtspersonen kan bepalen of aanmerkelijke invloed heeft op de inhoud van dat beleid.

Artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Een dochtermaatschappij is een rechtspersoon waarin de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen of een rechtspersoon waarvan de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen.

Met een dochtermaatschappij wordt gelijk gesteld een onder eigen naam optredende vennootschap waarin de rechtspersoon of een of meer dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor schulden.

Artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden.

A.2.2. Beschrijving wijzigingen eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen

U dient voor de volgende 9 onderdelen aan te geven of gegevens zijn gewijzigd, ten opzichte van de laatste verbondenheidstoets die voor u als betreffende aanvrager of met de aanvrager verbonden rechtspersonen heeft plaatsgevonden. Denk hierbij aan alle moeder-, dochter- en zustermaatschappijen en overige verbonden instellingen.

Ook bij kleine wijzigingen die betrekking (kunnen) hebben op de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen, dient u ‘ja’ aan te kruisen.

Hebben er wijzigingen plaatsgevonden, dan dient u de wijzigingen in een beschrijving toe te lichten en de documenten die hierop betrekking hebben bij te voegen. Dit wordt per vraag aangegeven.

De beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere partijen, zodat kan worden nagegaan of er een zodanige verbondenheid is met andere aanvragers van vergunningen of met bestaande houders van een FM-vergunning dat er sprake is van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële radio-omroep.

Zijn er ten opzichte van de laatste verbondenheidstoets, genoemd onder A.2.1 wijzigingen geweest met betrekking tot:

 • a. De statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden rechtspersonen?

  • JA, de statuten de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets.

   EN

   Ik stuur een kopie van de geldende statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden rechtspersonen wiens statuten zijn gewijzigd mee.

  • NEE, ik verklaar dat de statuten van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets.

 • b. De grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon?

  • JA, de grootte van het aandelenkapitaal en/of de samenstelling in soorten aandelen en/of de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon is gewijzigd.

   EN

   Ik stuur een kopie van het aandeelhoudersregister van de Vergunninghouder die niet ouder is dan een maand gerekend vanaf de toezending en een volledige beschrijving van alle aspecten van de aandeelhoudersstructuur mee.

   Let op: Van de aandeelhoudersregisters dienen alle pagina’s te worden overgelegd, ook de lege pagina’s.

  • NEE, ik verklaar dat de grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen en de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets.

 • c. Het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen, en leningen waarvoor een hypotheek- of pandrecht is verstrekt, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend?

  • JA, het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon en/of wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en/of aan wie de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend, is gewijzigd.

   EN

  • Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van het vreemde vermogen, inclusief de wijzigingen, mee.

  • NEE, ik verklaar dat het vreemde vermogen van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend, NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets.

 • d. De wijze van besluitvorming binnen het bestuur, de raad van commissarissen en de vergadering van aandeelhouders onder meer bij benoeming, schorsing of ontslag van leden van het bestuur of de raad van commissarissen?

  • JA, de wijze van besluitvorming binnen het bestuur en/of de raad van commissarissen en/of de vergadering van aandeelhouders is gewijzigd.

   EN

   Ik stuur kopieën van overeenkomsten tussen en volmachten van stemgerechtigden in de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vergunninghouder en in de algemene vergadering van aandeelhouders van de moedermaatschappij van de Vergunninghouder mee.

  • NEE, ik verklaar dat de wijze van besluitvorming binnen het bestuur, de raad van commissarissen en de vergadering van aandeelhouders NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets.

 • e. De personen aan wie en de condities en beperkingen waaronder doorlopende volmachten zijn gegeven om de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon te vertegenwoordigen (procuratie)?

  • JA, de personen aan wie en de condities en beperkingen waaronder doorlopende volmachten zijn gegeven om de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon te vertegenwoordigen zijn gewijzigd.

   EN

   Ik stuur KvK-uittreksels, een kopie of kopieën van verleende geldige volmachten en kopieën van overeenkomsten tussen en volmachten van stemgerechtigden in de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vergunninghouder en in de algemene vergadering van aandeelhouders van de moedermaatschappij van de Vergunninghouder mee.

  • NEE, ik verklaar dat de personen aan wie en de condities en beperkingen waaronder doorlopende volmachten zijn gegeven om de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon te vertegenwoordigen NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets.

 • f. Het doel en/of de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, voor zover deze aandeelhouders rechtspersonen zijn?

  LET OP:

  Indien uw laatste verbondenheidstoets heeft plaatsgevonden bij de Veiling B27 en B31 in 2016 of de verlenging 2017 dan heeft u dit niet eerder aangegeven en moet u hieronder JA aankruisen en dient u een volledige beschrijving te geven van deze aspecten.

  • JA, het doel en/of de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, voor zover deze aandeelhouders rechtspersonen zijn, zijn gewijzigd.

   EN

   Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van het doel en de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager mee.

  • Nee, Ik verklaar dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, voor zover deze aandeelhouders rechtspersonen zijn, niet zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets.

 • g. Bestaande en voorgenomen overeenkomsten tussen enerzijds de aanvrager of een rechtspersoon die behoort tot de groep, bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de aanvrager en anderzijds rechtspersonen, vennootschappen, of natuurlijke personen, die zelf of via een dochter- of moedervennootschap radioprogramma’s via de ether verzorgen of van plan zijn dat te doen?

  • JA, bestaande en/of voorgenomen overeenkomsten zijn gewijzigd.

   EN

   Ik stuur een kopie van de bestaande en voorgenomen overeenkomsten of, indien deze informatie niet is vastgelegd, een volledige beschrijving van alle aspecten hiervan toe.

  • NEE, ik verklaar dat bestaande en voorgenomen overeenkomsten NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets.

 • h. De beschermingsconstructies van de aanvrager of de moedermaatschappij van de aanvrager, in het bijzonder beschermingsconstructies met betrekking tot plaatsing van preferente aandelen of prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of een natuurlijk persoon?

  • JA, de beschermingsconstructies van de aanvrager of de moedermaatschappij van de aanvrager, in het bijzonder beschermingsconstructies met betrekking tot plaatsing van preferente aandelen of prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of een natuurlijk persoon zijn gewijzigd.

   EN

  • Ik stuur kopieën van documenten inzake beschermingsconstructies van de aanvrager en de moedermaatschappij van de aanvrager, in het bijzonder beschermingsconstructies met betrekking tot plaatsing van preferente aandelen of prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of een natuurlijk persoon mee.

  • NEE, ik verklaar dat de beschermingsconstructies van de aanvrager en van de moedermaatschappij van de aanvrager NIET zijn gewijzigd.

 • i. Andere dan de onder a tot en met f bedoelde banden die de rechtspersoon van de aanvrager, of een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de aanvrager als één rechtspersoon wordt aangemerkt, raken en die van belang (kunnen) zijn voor de beoordeling of er sprake is van een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de aanvrager als één rechtspersoon kan worden aangemerkt in de zin van artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële radio-omroep?

  • JA, andere dan de onder a tot en met f bedoelde banden die van belang (kunnen) zijn voor de beoordeling of er sprake is van een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de aanvrager als één rechtspersoon kan worden aangemerkt zijn gewijzigd.

   EN

   Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van die banden toe.

  • NEE, ik verklaar dat GEEN andere dan de onder a tot en met f bedoelde banden die van belang (kunnen) zijn voor de beoordeling of er sprake is van een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de aanvrager als één rechtspersoon kan worden aangemerkt zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets.

A.2.3. Extra bij te voegen documenten

LET OP:

Als u onder 3 bij één of meer onderdelen ‘JA’ heeft aangekruist, dient u in verband met de toetsing op verbondenheid, altijd de volgende extra documenten bij te voegen:

 • a. een integrale nieuwe beschrijving van de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen die de Vergunninghouder raken. De beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere partijen, zodat kan worden nagegaan of sprake is van verbondenheid. De beschrijving bevat in elk geval de toelichting op bijbehorende documenten, als bedoeld in 3 onderdeel a tot en met h en bevat tevens een organogram waarin ook alle aandeelhouders boven de Vergunninghouder zichtbaar zijn gemaakt tot aan de uiteindelijke belanghebbenden met een aanduiding wie de uiteindelijke belanghebbenden zijn, één en ander voorzien van alle relevante KvK-uittreksels.

  Toelichting:

  De uiteindelijke belanghebbende van een rechtspersoon (of andere organisatie) is een natuurlijk persoon. Deze persoon heeft direct of indirect meer dan 25% belang (aandelen of stemrecht) of feitelijke zeggenschap in een organisatie of onderneming.

A.2.3. Ondertekening

Naam van de vergunninghouder:

..................

Naam en functie van degene die namens de vergunninghouder deze aanvraag indient en ondertekent:

..................,..................

Handtekening:

..................

Bij deze aanvraag wordt door bijvoeging van een uittreksel uit het handelsregister en een kopie van de statuten aangetoond dat de indiener van de aanvraag, overeenkomstig de vertegenwoordigingsbepalingen uit dat register en die statuten, bevoegd is deze aanvraag namens de vergunninghouder in te dienen.

BIJLAGE 2.

Bijlage 2. Model bankverklaring inzake financiële draagkracht, bedoeld in artikel 4, onderdeel a

Instructie: het bedrag waar deze bankverklaring betrekking op heeft, is afhankelijk van het aantal vergunningen dat wordt aangevraagd; het minimum bedrag bedraagt € 15.000 per vergunning voor digitale radio-omroep.

 • I. De ondergetekende

  ....................... (naam van een bank die is gevestigd in een van de lidstaten van de Europese Unie of in een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte), statutair gevestigd te......................., mede kantoorhoudende te....................... hierna te noemen: ‘de Bank’;

  In aanmerking nemende:

  In aanmerking nemende:

  • A. dat artikel 3.13, eerste lid, van de Telecommunicatiewet bepaalt dat voor het gebruik van frequentieruimte een vergunning is vereist van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: ‘de Minister’);

  • B. dat de Minister met betrekking tot de verlenging van de vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio in de FM-band en een middengolfvergunning, onder gelijktijdige verlening van een vergunning voor digitale radio-omroep, regels heeft gesteld. Ook heeft de Minister regels gesteld met betrekking tot de verlenging van twee vergunningen voor digitale radio-omroep. Deze regels zijn vastgelegd de Regeling aanvraag verlenging en digitalisering ten behoeve van niet-landelijke commerciële radio-omroep 2021 (hierna: de Regeling);

  • C. dat degene die een aanvraag om verlenging van een FM-vergunning of middengolfvergunning als bedoeld in de Regeling indient, op grond van artikel 3 van de Regeling tevens gelijktijdig een aanvraag indient voor verlening van een vergunning voor digitale radio-omroep per te verlengen FM-vergunning of middengolfvergunning teneinde te kunnen voldoen aan het Nationaal Frequentieplan 2014;

  • D. dat degene wiens FM-vergunning of middengolfvergunning wordt verlengd, op basis (en) voor digitale radio-omroep, verplicht is om te investeren in de ingebruikname en exploitatie van digitale etherradio en om met maximaal 12 vergunninghouders gezamenlijk één elektronisch communicatienetwerk hiervoor in gebruik te nemen en te exploiteren. Dit geldt ook voor diegene wiens vergunning voor digitale radio-omroep zonder koppeling wordt verlengd;

  • E. dat het voor het succes van de digitale etherradio van belang is dat een partij alleen een vergunning voor digitale radio-omroep verwerft indien er enige zekerheid is dat hij als vergunninghouder de noodzakelijke investeringen ten behoeve van digitalisering, zoals genoemd onder D, kan doen en daartoe over een minimale financiële draagkracht beschikt.

Verklaart hiermee dat

Naam aanvrager (vergunninghouder):

.......................

Gevestigd te:

.......................

over zodanige financiële draagkracht beschikt, dat hij op de dag van ondertekening van deze verklaring over een bedrag van....................... (aantal vergunningen voor digitale radio-omroep dat blijkens artikel 3 van de Regeling wordt aangevraagd) x € 15.000,– = €.......................(totaal bedrag) beschikt.3

Deze verklaring is uitsluitend bestemd voor de Staat der Nederlanden en kan daarom niet door enig ander persoon dan wel voor enig ander doel worden gebruikt.

Deze verklaring wordt verstrekt naar beste weten, onder uitsluiting van iedere aansprakelijkheid of verplichting van de bank jegens derden

Naar waarheid ingevuld,

Naam bank:

.......................

Naam ondertekenaar:

.......................

Functie:

.......................

Handtekening:

.......................

Datum:

.......................

TOELICHTING

Algemeen

1. Aanleiding

Bij besluit van 26 augustus 2021 is besloten om de niet-landelijke commerciële FM-vergunningen, de hoogvermogen middengolfvergunning en de niet-gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 4 verlengbaar te maken voor een periode van drie jaar. Voor een nadere toelichting en onderbouwing van dit besluit tot verlengbaarheid en het belang van het behoud van die koppeling, wordt verwezen naar dit zogenoemde verlengbaarheidsbesluit.

Ingevolge artikel 18, vijfde lid, van het Frequentiebesluit 2013 wordt een aanvraag om verlenging ingediend binnen een bij ministeriële regeling te bepalen periode. Voorts kunnen op grond van het elfde lid van die bepaling nadere regels worden gesteld omtrent de verlenging van vergunningen. De voorliggende regeling dient ter uitvoering van deze bepalingen. Er zal een eenvoudige aanvraagprocedure gehanteerd worden, die vergelijkbaar is met de procedure die gold bij de verlenging van de analoge commerciële radiovergunningen in 20174.

Tegelijk met de aanvraag om verlenging van een analoge FM-vergunning of hoogvermogen middengolfvergunning moet de daaraan gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep worden aangevraagd. De in deze regeling opgenomen aanvraagprocedure ziet in die gevallen derhalve evenzeer op de aanvraag van de digitale vergunningen. Dit uitgangspunt en de daarvoor geldende vereisten gelden uiteraard niet daar waar het gaat om een aanvraag voor een niet-gekoppelde digitale vergunning.

2. Aanvraagprocedure voor verlenging vergunningen niet-landelijke commerciële radio FM-band en vergunningen voor commerciële radio-omroep in de AM-band

Houders van een niet-landelijke FM-vergunning of een hoogvermogen middengolfvergunning kunnen, voor zover hun vergunning ingevolge het betrokken verlengbaarheidsbesluit verlengbaar is, gedurende enkele weken een aanvraag om verlenging van hun analoge vergunning indienen met een gelijktijdige aanvraag om verlening van een vergunning voor digitale radio-omroep indienen. De aanvrager kan in essentie volstaan met indiening van de aanvraag met gebruikmaking van het aanvraagformulier en het onderbouwen van voldoende financiële draagkracht voor het exploiteren van de vergunning voor digitale radio-omroep. Voor de aanvrager van verlenging van de middengolfvergunning is geen verbondenheidstoets noodzakelijk. Deze aanvrager kan onderdeel A.2. van het aanvraagformulier buiten beschouwing laten. Een tijdig ingediende en complete aanvraag wordt in beginsel toegewezen. Zoals gezegd dient de vergunninghouder voor niet-landelijke FM-vergunning of een middengolfvergunning op grond van deze regeling gelijktijdig met de verlengingsaanvraag ook een aanvraag voor een vergunning voor digitale radio-omroep in te dienen. Deze vergunning wordt uitsluitend verleend indien ook de verlengingsaanvraag wordt toegewezen. Daarnaast wordt verlening van de gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep getoetst aan de Telecommunicatiewet. Ontwerpen van de vergunningen voor digitale radio-omroep zijn gelijktijdig met het ontwerp van het bekendmakingsbesluit geconsulteerd.

Voor alle niet-landelijke vergunninghouders (daaronder hier ook begrepen de hoogvermogen middengolfpartij en de vergunninghouders die beschikken over een DAB-only vergunning in laag 4) is het van belang dat zij als gevolg van het advies van Taskforce Digitale Radio zijn overgaan naar een nieuwe digitale laag. Deze nieuwe laag kent een indeling die gebaseerd is op de provinciegrenzen daarmee frequentie-technisch beter toegesneden is op de wensen van de niet-landelijke partijen. Door de transitie naar de nieuw laag zullen partijen in relatief korte tijd moeten investeren in een nieuw netwerk.

De overheid blijft daarnaast de komende jaren inzetten op het in 2009 in gang gezette digitaliseringsbeleid. Het bevorderen van een doelmatig gebruik van frequentiespectrum door onder andere het aanmoedigen van digitalisering blijft het belangrijkste beleidsdoel voor de commerciële radiomarkt en zal op niet al te lange termijn moeten leiden tot de afschakeling van de analoge frequenties (AM en FM). Het bovenstaande betekent dat van de commerciële radiosector verwacht mag worden dat zij onverminderd doorgaan met het doen van investeringen. Hiertoe is een ingebruiknameverplichting opgenomen die aansluit bij de ingebruiknameverplichting in de vergunning met een looptijd tot 1 september 2022. Het gaat hierbij een geografische verzorging van 90% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 75% binnenontvangst.

Voor een succesvolle digitalisering is het van groot belang dat er enige zekerheid is dat de vergunninghouders financieel in staat zijn om de vereiste investeringen in het DAB+-netwerk te plegen. Dit klemt te meer, nu het betrokken netwerk voor digitale etherradio (DAB+) door nog maar maximaal 12 vergunninghouders gezamenlijk geëxploiteerd gaat worden. Dit betekent dat de kosten door meerdere vergunninghouders gezamenlijk gedragen worden en ook naar alle waarschijnlijkheid hoger zullen zijn dan de kosten die deze partijen thans verschuldigd zijn. Op dit moment zijn er nog maximaal 18 vergunninghouders in een allotment die de kosten voor exploitatie van het betreffende allotment kunnen delen.

Gelet op het bovenstaande wordt het passend geacht enige waarborgen in de regeling op te nemen met als doel te kunnen verifiëren dat de beoogde vergunninghouders daadwerkelijk kunnen investeren in digitale radio.

Daartoe wordt als minimumeis gehanteerd dat de aanvrager beschikt over een kapitaal om te kunnen voldoen aan het kunnen uitrollen van een nieuw netwerk. Het kunnen beschikken over een bedrag van € 15.000,– per vergunning voor digitale radio-omroep wordt hiervoor passend geacht. Bij de bepaling van de hoogte van dit bedrag is een balans gevonden om enerzijds serieuze partijen niet te belemmeren en anderzijds te voorkomen dat partijen die over onvoldoende financiële middelen beschikken, de verdere digitalisering zouden kunnen remmen.

Het genoemde bedrag van € 15.000,– is het kapitaal waar een aanvrager per te verwerven vergunning voor digitale etherradio over dient te beschikken. Dit betekent dat, in het geval een vergunninghouder over twee analoge vergunningen beschikt en dus gelijktijdig twee vergunningen voor digitale radio-omroep indient, de aanvrager moet onderbouwen dat hij beschikt over een startkapitaal van € 30.000,–. Dit is ook redelijk omdat het verkrijgen van meer vergunningen voor digitale radio-omroep leidt tot dito hogere digitaliseringskosten aangezien er dan meer geïnvesteerd moet worden.

De gevraagde onderbouwing kan gegeven worden middels een bankverklaring overeenkomstig het in bijlage 2 opgenomen model of middels een kopie van een bankafschrift van de rekening van de aanvrager. De bankverklaring of de kopie van het bankafschrift geven in elk geval enig inzicht in de mogelijkheid van de aanvrager om over het noodzakelijke bedrag te kunnen beschikken.

Het bankafschrift geeft het beschikbare positieve saldo van een zo recent mogelijke datum weer. Deze datum mag niet verder liggen dan vier weken voor het indienen van de aanvraag. Uiteraard moet het een bankrekening betreffen waar de aanvrager aantoonbaar over kan beschikken. Dat betekent dat de bankrekening op naam staat van de aanvrager en niet op naam van bijvoorbeeld de directeur of een dochter- of moedermaatschappij.

3. Aanvraagprocedure voor verlenging niet-gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 4

Houders van een niet-gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep in laag 4 kunnen, voor zover hun vergunning ingevolge het betrokken verlengbaarheidsbesluit verlengbaar is, gedurende enkele weken een aanvraag om verlenging van hun digitale vergunning indienen. Belangrijk hierbij is om te vermelden dat het in de gevallen van DAB-only vergunningen alleen gaat om de aanvraag van een digitale vergunning. Dientengevolge is een aantal bepalingen in de regeling niet van toepassing op deze aanvragen. Zo geldt hier niet dat deze vergunning uitsluitend wordt verleend indien ook de verlengingsaanvraag voor een analoge vergunning wordt toegewezen.

Wel dient ook een aanvraag voor een niet-gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep in laag 4 (DAB-only) te geschieden door middel van het daartoe bestemde aanvraagformulier. Daar waar onderdelen niet hoeven worden ingevuld is dit specifiek aangegeven op het formulier. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld onderdeel A 2 dat ziet op eigendomsverhoudingen. Een aanvrager voor een DAB-only vergunning zonder koppeling hoeft dit gedeelte niet in te vullen.

De overige bepalingen zijn ook van toepassing op een aanvrager voor een niet-gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep in laag 4. Dit volgt reeds uit paragraaf 2. Dit geldt ook voor het verstrekken van financiële zekerheid door middel van het overleggen van een bankverklaring overeenkomstig bijlage 2 of het overleggen een kopie van een bankafschrift. Immers deze vergunninghouders zullen ook moeten gaan investeren in het nieuwe DAB+ netwerk.

4. Consultatie

Een ontwerp van deze regeling is van 12 juli 2021 tot en met 18 augustus 2021 ter inzage gelegd zodat eenieder zijn of haar zienswijze hierop kon geven. Geen van de ingediende zienswijze heeft betrekking op de onderhavige regeling en zijn dientengevolge buiten beschouwing gelaten.

5. Administratieve lasten

Algemeen

De aanvrager dient bij zijn aanvraag de nodige gegevens te overleggen. Deze gegevens dienen ertoe om te toetsen of de aanvrager voldoet aan de in de regeling gestelde eisen. Het verstrekken van deze gegevens brengt administratieve lasten voor de aanvrager met zich mee. Een algemeen geldend uitgangspunt voor regelgeving is dat de uit regelgeving voortvloeiende administratieve lasten voor het bedrijfsleven zo beperkt mogelijk moeten worden gehouden. Tegen deze achtergrond is de in deze regeling vastgelegde procedure zodanig vormgegeven dat deze voor de aanvragers een minimum aan administratieve lasten oplevert, onder andere door in de bijlagen van deze regeling een modelvergunningaanvraag en een modelbankverklaring op te nemen.

Daarnaast moet in het merendeel van de gevallen een verbondenheidstoets uitgevoerd. Dit brengt ook administratieve lasten voor partijen met zich mee. Bij de verlenging in 2017 en in sommige gevallen op een later moment, is de verbondenheid getoetst. Aangezien dit relatief recent is, zal bij de onderhavige verbondenheidstoets het oordeel zoals dat in 2017 (of op een later moment) gegeven is, als uitgangspunt worden genomen. Partijen dienen daarom enkel aan te geven of er sinds de laatste verbondenheidstoets wijzigingen hebben plaatsgevonden, die een rol kunnen spelen bij de verbondenheidstoets. Het gaat hierbij vooral om wijzigingen in de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen. Partijen worden zo ontlast in het aanleveren van (de hoeveelheid) gegevens en documenten.

Dus wanneer er wijzigingen zijn geweest sinds de laatste verbondenheidstoets, zal de aanvrager daarom worden verzocht aanvullende gegevens of bescheiden te overleggen. In enkele gevallen zal een aanvrager ook indien er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden, worden verzocht aanvullende gegevens en bescheiden te overleggen. Door de hoeveelheid gegevens en bescheiden die worden opgevraagd te beperken, zijn de administratieve lasten van deze aanvraagprocedure sterk gereduceerd. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat een aanvrager voor een hoogvermogen middengolfvergunning en een aanvrager voor enkel een digitale vergunning zonder koppeling geen gegevens met betrekking tot eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen hoeven in te vullen. In die gevallen hoeft dan ook geen verbondenheidstoets te worden uitgevoerd. Bij deze aanvragen zijn de administratieve lasten daardoor lager. Aangezien het hier een heel klein aantal vergunningen betreft zijn deze kosten hieronder verdisconteerd in het totale bedrag per gemiddelde aanvrager.

Kwantificering administratieve lasten

Het is slechts mogelijk een zeer globale kwantificering van de administratieve lasten te geven. Als wordt bezien wat het totaal van de administratieve lasten is voor de verlenging en verlening van deze vergunningen kan het volgende beeld worden geschetst. Voor de kwantificering is ervan uitgegaan dat twintig vergunninghouders, een aanvraag indienen voor verlenging en verlening van vergunningen. Per vergunninghouder dient één aanvraag te worden ingediend, per vergunninghouder kan verschillen voor hoeveel vergunningen een aanvraag om verlening en verlenging wordt ingediend. Het totaal aantal te verlengen en te verlenen vergunningen bedraagt maximaal 89.

De totale administratieve lasten voor de verlenging en verlening van deze vergunningen zijn naar verwachting ca € 16.000,–, hetgeen ongeveer € 800,– per vergunninghouder is. Deze kosten zijn in principe eenmalig voor de looptijd van de vergunningen. Deze vergunningen worden voor drie jaar verlengd respectievelijk verleend, waarna er in principe een procedure volgt om deze frequentieruimte te verdelen.

Het bedrag per aanvrager is opgebouwd uit de volgende activiteiten:

 • 1. Lezen regeling en invullen aanvraag

 • 2. Aanleveren gegevens ten behoeve van de verbondenheidstoets

 • 3. Regelen van bankverklaring of genereren bankafschrift

 • 4. Verzending aanvraag per post

Het lezen en het indienen van de aanvraag door een leidinggevende met een uurtarief van € 77,– zal maximaal vijf uur in beslag nemen. Voor het verzamelen, kopiëren en aanleveren van gegevens ten behoeve van de verbondenheidstoets wordt vijf uur gerekend. Daarbij wordt uitgegaan van besteding van drie uur door een leidinggevende met bovengenoemd uurtarief en besteding van twee uur door een administratief medewerker met een uurtarief van € 39,–. Voor het verkrijgen van een bankverklaring of generen van een bankafschrift is de verwachting dat hier ongeveer één uur respectievelijk 15 minuten aan wordt besteed, door leidinggevende met bovengenoemd uurtarief respectievelijk administratief medewerker met een uurtarief van € 39,–. Voor de berekening van de administratieve lasten wordt uitgegaan van het hoogste bedrag.

Ook moet rekening worden gehouden met kopieerkosten van circa € 10,–. Voor het aantekenen en verzenden van de aanvraag wordt rekening gehouden met een kostenpost van circa € 19,50,–.

In totaal levert dit per aanvrager het volgende beeld op:

Activiteit

Wie

Tijd of aantal

Totaal

Lezen regeling en invullen aanvraag

Leidinggevende

5 uur

5 x € 77,– = € 385,–

Aanleveren gegevens ten behoeve van de verbondenheidstoets

Leidinggevende

3 uur

3 x € 77,– = € 231,–

Verzamelde stukken kopiëren

Administratief medewerker

2 uur

2 x € 39,– = € 78,–

Kosten kopieën

(10 cent per kopie)

 

100 kopieën

0,1 x 100 = € 10,–

Regelen bankverklaring1 of genereren bankafschrift

Leidinggevende

of

Administratief medewerker

1 uur

of

15 minuten

1 X € 77,– = € 77,–

of

0,25 x € 39,– = € 9,75

Aantekenen en verzenden aanvraag

Administratief medewerker

Half uur

0,5 x € 39,– = € 19,50

Totale kosten1

   

€ 800,50

X Noot
1

Voor de berekening van de totale kosten is uitgegaan van het regelen van een bankverklaring door een leidinggevende

Deze regeling en de toelichting zijn voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk heeft besloten om af te zien van formele advisering wegens de geringe regeldruk die de regeling met zich meebrengt.

6. Inwerkingtreding

Deze regeling is gericht op de verlenging van vergunningen onder oplegging van een verplichting ten aanzien van de uitrol en uitzending van digitale radio. De huidige vergunningen lopen af op 31 augustus 2022. Het is van groot belang voor de huidige vergunninghouders dat zij ruim voor deze datum duidelijkheid hebben over de verlenging onderscheidenlijk verlening van deze vergunningen. Deze duidelijkheid is nodig om bijvoorbeeld tijdig contracten ten behoeve van reclame-opbrengsten te kunnen afsluiten of voortzetten. Voorts zal zekerheid over verlenging en verlening van belang zijn voor het verloop van een goede en tijdige transitie van de niet/landelijke partijen naar een nieuwe digitale laag (laag 4) Met het oog hierop is afgeweken van het beleid ten aanzien van de vaste verandermomenten; de uitzonderingsgrond ‘gelet op de doelgroep of de jaarindeling, [voorkomen van] aanmerkelijke ongewenste private of publieke voor- of nadelen’ is hier van toepassing.

II. Artikelsgewijs

Artikel 1

Dit artikel duidt onder meer de vergunningen waarop deze regeling betrekking heeft door in de begrippen FM-vergunning, hoogvermogen middengolfvergunning en niet-gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep in laag 4 te verwijzen naar het betreffende verlengbaarheidsbesluit en de vergunningen die daarin verlengbaar zijn geacht. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de verlenging betrekking heeft op de in dat besluit genoemde vergunningen, inclusief (in elk geval) de daarbij aangekondigde wijzigingen.

Daarnaast is in deze bepaling een definitie gegeven van de gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep. Het betreft het gebruik van een twaalfde deel van een zogenaamde multiplex, gelet op het feit dat de multiplex bestemd is voor twaalf aanvragers. Er kan zich de situatie voordoen dat minder dan twaalf van deze vergunningen voor digitale radio-omroep in gebruik zijn. In dat geval kunnen de vergunninghouders ieder naar rato een deel van de resterende capaciteit gebruiken. Dit zal, net als thans het geval is, worden vastgelegd in de te verlenen vergunning voor digitale radio-omroep.

Artikel 2

De houders van de vergunningen waar deze regeling betrekking op heeft, kunnen vanaf dinsdag 14 september 2021 een aanvraag indienen. Daarbij dienen zij gebruik te maken van het in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen formulier.

Voor persoonlijke overhandiging geldt dat de aanvraag vanaf tot en met elke werkdag kan worden ingediend, enkel tussen 10.00 uur en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur bij de receptie van Agentschap Telecom, Emmasingel 1, Groningen.

Artikel 3

Zoals beschreven in het algemeen deel van de toelichting worden ingevolge het digitaliseringsbeleid bij de verlenging van de FM-vergunningen en middengolfvergunningen ook frequenties voor digitale radio-omroep uitgegeven. In het Nationaal Frequentieplan 2014 is bepaald dat de frequentieruimte waarop de FM-vergunningen of middengolfvergunningen betrekking hebben, bestemd is voor gebruik door partijen die ook gebruik maken van frequentieruimte die is bestemd voor digitale radio-omroep. In die zin zijn de onderscheidenlijke frequentiebanden ‘gekoppeld’.

De aanvraag om verlenging van de analoge vergunning dient daarom vergezeld te gaan van een aanvraag om verlening van een vergunning voor digitale radio-omroep. In het geval een aanvraag om verlenging betrekking heeft op twee analoge vergunningen, dan moeten blijkens het eerste lid twee vergunningen voor digitale radio-omroep worden aangevraagd.

Deze aanvraag (of aanvragen) moet(en) binnen dezelfde termijn als die gesteld voor de aanvraag om verlenging van de FM-vergunning worden ingediend. De aanvraagprocedure voor een vergunning voor digitale radio-omroep loopt dus parallel met die voor de verlenging van de analoge vergunningen. Om die reden zijn de desbetreffende bepalingen in het tweede lid van overeenkomstige toepassing verklaard. Aldus dient gebruik te worden gemaakt van het in bijlage 1 opgenomen formulier.

Zoals in het algemeen deel van de toelichting reeds is aangegeven geldt het bovenstaande niet voor de aanvraag van een niet gekoppelde digitale vergunning

Artikel 4

Dit artikel bevat de verplichting voor de aanvrager om middels een bankverklaring of een kopie van een bankafschrift te onderbouwen dat hij over voldoende financiële middelen beschikt om de voor digitalisering benodigde investeringen te doen. In paragraaf 2 van het algemeen deel van de toelichting is reeds nader op deze verplichting ingegaan.

Artikel 5

Indien de aanvraag tot verlenging niet in de in artikel 2, tweede lid, bepaalde periode is ontvangen, op een andere wijze is ontvangen (bijvoorbeeld per fax of e-mail) of op een ander adres, wordt de aanvraag geweigerd.

In artikel 3.18 van de Telecommunicatiewet zijn de weigeringsgronden voor verlening van een vergunning opgenomen. Naast de vereiste die opgenomen zijn in deze regeling worden de aanvragers van de vergunning voor de gekoppelde digitale radio ook aan deze weigeringsgronden getoetst. Mocht de toetsing van de aanvraag tot verlening leiden tot een afwijzing dan volgt uit het tweede lid van artikel 5 dat dan ook de aanvraag tot verlenging geweigerd wordt.

Dat het verkrijgen van de vergunning voor digitale radio-omroep in zoverre randvoorwaardelijk is voor verlenging van de FM-vergunning of een hoogvermogen middengolf volgt ook uit artikel 3 van deze regeling.

In dit kader is voorts van belang dat uit artikel 8 volgt dat de aanvraag tot verlening van een gekoppelde vergunning voor digitale radio niet wordt toegewezen als de aanvraag tot verlenging van een FM-vergunning of een vergunning voor hoogvermogen middengolf niet is toegewezen. Niet tijdig indienen van de aanvraag tot verlenging leidt in die zin automatisch tot afwijzing van de aanvraag om verlening van een gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep.

Uiteraard geldt het bovenstaande niet voor een aanvraag die alleen ziet op een verlenging van een niet gekoppelde vergunning in laaf 4.

Artikel 6

Zoals vermeld in de toelichting bij artikel 5 wordt de aanvraag tot verlenging van een analoge FM-vergunning of hoogvermogen middengolfvergunning (en daarmee ingevolge artikel 8 ook de aanvraag tot verlening van een vergunning voor digitale radio-omroep) geweigerd indien niet aan de vereisten voor tijdstip en wijze van indiening van een aanvraag is voldaan. Indien bij een aanvraag tot verlenging of bij de aanvraag tot verlening van de vergunning voor digitale radio-omroep niet is voldaan aan de andere vereisten – betreffende het volstaan met één aanvraag om verlenging, het gebruik van het aanvraagmodel en bijvoeging van de gevraagde gegevens en bescheiden, en het stellen van zekerheid – wordt gelegenheid geboden om het geconstateerde verzuim te herstellen. Dit geldt evenzo voor de aanvraag voor verlening voor een niet gekoppelde digitale vergunning in laag 4.

In geval het geconstateerde verzuim niet is hersteld, kan dat aanleiding zijn de aanvraag buiten behandeling te stellen, op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 7

Deze bepaling markeert dat de aanvraag om verlenging wordt toegewezen indien er geen grond is om de aanvraag buiten behandeling te laten of te weigeren. Daarbij zijn niet alleen de in deze regeling gestelde eisen van belang. Met onderdeel c worden ook de in artikel 3.19, tweede lid, van de Telecommunicatiewet opgenomen intrekkingsgronden van toepassing geacht op de beoordeling van de aanvraag tot verlenging. Het ligt immers niet in de rede dat op grond van deze regeling een vergunning (zonder meer) wordt verlengd indien zich één van die intrekkingsgronden voordoet. Anders zou een vergunninghouder voor verlenging van zijn vergunning in aanmerking komen hoewel er redenen zijn voor intrekking van zijn vergunning.

Ten aanzien van de toepassing van de wettelijke intrekkingsgronden kan men denken aan bijvoorbeeld de situatie dat de houder van een vergunning niet meer voldoet aan de gestelde eisen om in aanmerking te komen voor de vergunning. Daar waar dit reden is voor intrekking van de vergunning, zou verlenging van diezelfde vergunning niet wenselijk zijn. Alsdan ligt weigering van de verlenging in de rede, al dan niet voorafgegaan door een intrekking van de bestaande vergunning. Of in een concreet geval de verlenging wordt geweigerd, vergt een belangenafweging die niet op het niveau van deze regeling kan worden gemaakt.

Artikel 8

De aanvraag om verlening van een gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep wordt (uitsluitend) toegewezen indien ook de bijbehorende aanvraag om verlenging van de analoge vergunning wordt toegewezen. Vindt geen verlenging van de bijbehorende analoge vergunning plaats, dan wordt de aanvraag om verlening van een gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep afgewezen.

Artikel 9

Dit artikel betreft een wijziging van de Regeling extra vergunningen publieke mediadienst. Deze regeling behoeft aanpassing aangezien in de nieuwe laag 4 het maximaal aantal vergunninghouders per allotment wijzigt van achttien naar twaalf. Dientengevolge dient ook deze regeling daarop worden aangepast.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Indien uw laatste verbondenheidstoets niet bekend is, dient u onderdeel A.2.2 en onderdeel A.2.3 alsnog in te vullen. Daar waar bij onderdeel A.2.2 en onderdeel A.2.3 staat dat wijzigingen moeten worden beschreven dient u een volledige beschrijving van de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen aan te leveren, waaronder in ieder geval, maar niet beperkt tot, alle beschrijvingen en documenten genoemd onder onderdeel A.2.2 en onderdeel A.2.3.

X Noot
2

Bijvoorbeeld in het kader van een handhavingsverzoek of een bestuurlijk rechtsoordeel van het Commissariaat van de Media.

X Noot
3

Vraagt u één vergunning voor digitale radio-omroep dan dient u tenminste € 15.000,– beschikbaar te hebben en in te vullen. Vraagt u twee vergunningen voor digitale radio-omroep aan dan dient u € 30.000,– aantoonbaar beschikbaar te hebben en in te vullen, enzovoorts.