Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 22 augustus 2021, nr. 3480820, houdende wijziging van het Instellingsbesluit commissie Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen in verband met wijzigingen van de instellingsduur, de samenstelling van de onderzoekscommissie en van de arbeidsduurfactor van de voorzitter van de onderzoekscommissie

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Besluit:

ARTIKEL I

Het Instellingsbesluit commissie georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, tweede lid, wordt ‘wordt opgeheven met ingang van 1 april 2022’ vervangen door ‘wordt opgeheven vier weken nadat het rapport is uitgebracht, behoudens voor zover de commissie nog wordt verzocht toelichting te geven op het rapport.’

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘een voorzitter en een ander lid’ vervangen door ‘een voorzitter en twee andere leden’.

2. In het tweede, derde en vijfde lid worden telkens ‘het andere lid’ vervangen door ‘de andere leden’.

C

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4. Leden

  • 1. Met ingang van 1 april 2021 worden voor de duur van de commissie tot lid van de commissie benoemd:

    • a. prof. dr. J. Hendriks, tevens voorzitter;

    • b. dr. A.M. Slotboom;

  • 2. Met ingang van 1 juli 2021 wordt voor de duur van de commissie tevens tot lid van de commissie benoemd: prof. dr. G.T.M. Mooren.

D

Artikel 5 vervalt.

E

In artikel 10, eerste lid wordt ‘de arbeidsduurfactor op 8/36’ vervangen door ‘de arbeidsduurfactor op 12/36’.

F

In artikel 10, tweede lid, wordt ‘Aan het andere lid’ vervangen door ‘Aan de andere leden’.

G

In artikel 13 wordt ‘uiterlijk 1 april 2022’ vervangen door ‘, onvoorziene omstandigheden daargelaten, uiterlijk 1 juli 2022’.

H

Artikel 14, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. Het besluit vervalt zes maanden na het uitbrengen van het rapport.

ARTIKEL II

  • 1. Dit besluit, met uitzondering van artikel I, onderdeel E, treedt in werking met ingang van de dag na de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2021.

  • 2. Artikel I, onderdeel E, treedt in werking op 1 september 2021.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 augustus 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, Namens deze, M. Vogelzang Directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Instellingsbesluit commissie Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen, 19 april 2021, nr. 3275676.

Als gevolg van aard en omvang van het vraagstuk van georganiseerd sadistisch (/ritueel) misbruik breidt de commissie uit met een derde lid, verandert de werklast van de voorzitter en daarmee ook de looptijd van de commissie. Daarnaast bevat het besluit een aantal redactionele wijzigingen.

1. Uitbreiding commissie

Na aanvang van de werkzaamheden van de commissie werd expertise op het terrein van traumaverwerking noodzakelijk geacht. Hierom is per 1 juli 2021 de commissie uitgebreid met prof. dr. G.T.M. Mooren die gespecialiseerd is in de invloed van trauma op het functioneren van gezinnen en familie. Ook bleek tijdens de verkennende fase van de werkzaamheden dat de complexiteit van het vraagstuk noopt tot meer inzet van de voorzitter en een langere looptijd om het onderzoek ordentelijk af te ronden. Hierom is de werklast van de voorzitter en de looptijd van de commissie aangepast. Uiterlijk 1 juli 2022 verwacht de commissie haar rapport op te leveren.

2. Redactionele wijzigingen

Door wijzigingen in de samenstelling van de commissie, de werklast van de voorzitter en de benodigde tijd om het onderzoek ordentelijk af te ronden, is de noodzaak ontstaan om het instellingsbesluit op punten te actualiseren.

Naar boven