Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 augustus 2021, nr. 19185227, houdende wijziging van de Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg in verband met het vanwege bijzondere omstandigheden verlengen van het onderwijsprogramma met ten hoogste 12 maanden en het opschuiven van de laatste aanvraagtermijn met één maand

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. In geval van bijzondere omstandigheden die voortvloeien uit de uitvoering van het project, kan de Minister de penvoerder op diens verzoek toestemming geven voor een verlenging van de looptijd voor het ontwikkelen van het onderwijsprogramma met ten hoogste 12 maanden.

B

In artikel 7, eerste lid, onderdeel c, wordt ‘uiterlijk op 1 oktober 2021’ vervangen door ‘uiterlijk op 1 november 2021’.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

TOELICHTING

1. Inleiding

Voor de periode 2018 tot en met 2021 is op grond van de Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg € 50 miljoen beschikbaar voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Op deze manier wil het kabinet publieke en private mbo-instellingen stimuleren om gezamenlijk onderwijsprogramma’s te ontwikkelen voor werkenden en werkzoekenden. Met het doel om te bevorderen dat het opleidingsaanbod beter aansluit op de behoefte van werkenden en werkzoekenden, zijn met deze regeling twee wijzigingen in de voornoemde regeling aangebracht.

2. Verlenging subsidieperiode

Voor lopende projecten wordt het in bijzondere gevallen mogelijk om de subsidieperiode met één jaar te verlengen. Inmiddels zijn enige signalen ontvangen dat de subsidieperiode van twee jaar mogelijk niet haalbaar zal zijn. Om te voorkomen dat projecten om deze reden moeten stoppen, kunnen projecten inclusief verlenging maximaal drie jaar duren. Bij bijzondere omstandigheden die voortvloeien uit de uitvoering van het project kan, door de penvoerder van het samenwerkingsverband, een verzoek tot verlenging worden ingediend bij

DUS-I. Dit gaat om een budgetneutrale verlenging van de subsidiabele periode, dus niet om extra middelen.

3. Verlenging aanvraagperiode voor 2022

Gelet op de start van het nieuwe schooljaar in september, in combinatie met het complexe voorbereidingstraject van de subsidieaanvraag, is besloten om de sluitingsdatum voor de aanvraagperiode voor het kalenderjaar 2022 te wijzigen van 1 oktober 2021 naar 1 november 2021. Zo hebben mbo-instellingen meer tijd om een subsidieaanvraag met hun samenwerkingspartners voor te bereiden. Deze wijziging heeft verder geen financiële consequenties.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Naar boven