Ontwerp bestemmingsplan, exploitatieplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Bogardeind 85 t/m 123 ter inzage

Logo Geldrop-Mierlo

 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maakt bekend dat;

  • op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan;

  • op grond van afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerp exploitatieplan en

  • op grond van art. 83 Wet geluidhinder het ontwerp besluit hogere grenswaarde

behorende bij het plan ‘Bogardeind 85 t/m 123’ ter inzage liggen.

 

Het Bogardeind is al jaren een belangrijke doorgaande route door Geldrop. Tussen de Beukelaar en de Laan der vier Heemskinderen heeft de straat een te smal profiel en voldoet de straat niet meer aan de hedendaagse eisen. Vandaar dat de gemeente Geldrop-Mierlo het profiel wil verbreden om hier tot een verkeersveilige en toekomstbestendige inrichting te komen. Gevolg hiervan is dat de huidige woningen aan het Bogardeind 85 t/m 123 gesloopt dienen te worden. Op de plaats van de woningen komt (gedeeltelijk) een nieuwe weg en meer naar achteren op de percelen komen een 35 nieuwe wooneenheden. Het betreffen in totaal 24 appartementen en 11 grondgebonden woningen. Binnen het huidige bestemmingsplan is deze ontwikkeling niet mogelijk, vandaar dat een nieuw bestemmingsplan is opgesteld. Het bestemmingsplan is een vervolg op het voor dit gebied op 28 januari 2020 genomen voorbereidingsbesluit.

 

Kostenverhaal

De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten in afdeling 6.4 Grondexploitatie om tegelijkertijd met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen, tenzij het kostenverhaal anderszins is verzekerd en het niet noodzakelijk is eisen te stellen aan het plan. Binnen het plangebied ‘Bogardeind 85 t/m 123’ bevinden zich gronden van eigenaren met wie nog geen overeenstemming is bereikt over verwerving en waarvan het niet zeker is dat dit vóór vaststelling van het bestemmingsplan nog gebeurt. Om deze reden is de gemeente voornemens tegelijkertijd met de vaststelling van het bestemmingplan een exploitatieplan vast te stellen.

 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

In de nieuw te bouwen woningen binnen het plangebied wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis van de Wet geluidhinder door wegverkeerslawaai overschreden. Het college van Geldrop-Mierlo is daarom voornemens hogere grenswaarden wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan ’Bogardeind 85 t/m 123‘.

 

 

Ter inzage

U kunt van donderdag 28 januari 2021 tot en met woensdag 10 maart 2021 de volgende stukken bekijken:

• het ontwerpbestemmingsplan ‘Bogardeind 85 t/m 123’ en bijbehorende bijlagen;

• het exploitatieplan ‘Bogardeind 85 t/m 123’ en bijbehorende bijlagen;

• het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ‘Bogardeind 85 t/m 123’ en bijbehorende bijlagen;

U kunt deze stukken bekijken:

• op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

• (op papier en digitaal) in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop, van maandag tot en met vrijdag tijdens openingstijden. Op deze locatie zijn voorzieningen getroffen in het kader van het weren van het Corona-virus.

• op de gemeentelijke website via www.geldrop-mierlo.nl.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.1771.BPBOGARDEIND85123-ON01

Het identificatienummer van het exploitatieplan is: NL.IMRO.1771.EXPLBOGARDEIND85123-ON01

 

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder tegen het bestemmingsplan en het exploitatieplan schriftelijke of mondelinge zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

Tegen de ontwerpbeschikking hogere grenswaarde kunt u als belanghebbende een zienswijze kenbaar maken aan het college van B&W van de gemeente Geldrop-Mierlo Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

 

De schriftelijke zienswijzen moeten worden ondertekend en tenminste bevatten:

uw naam en adres;

de datum;

een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijzen zijn gericht;

de motivering/onderbouwing van de zienswijzen.

Het is ook mogelijk om, gedurende de termijn dat de ontwerpbeschikking ter inzage ligt, mondelinge zienswijzen in te brengen. Hiervoor kan telefonisch een afspraak worden gemaakt.

Wij maken u erop attent dat de zienswijzen, conform de Algemene Wet Bestuursrecht, worden toegezonden aan de aanvrager. Degene die zienswijzen inbrengt kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens hierbij niet te vermelden.

Degenen die zienswijzen hebben ingebracht, zullen in de gelegenheid worden gesteld beroep tegen het definitieve besluit in te stellen.

 

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met Joris Kantelberg of Harm Post van de afdeling Ruimte, via telefoonnummer 040 389 38 93.

 

Geldrop-Mierlo, 27 januari 2021

 

 

 

 

 

Naar boven