Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 augustus 2021, houdende regels inzake mandaat voor de bevoegdheden genoemd in artikel 7, tweede lid, van de Bekendmakingswet en artikel 2.6 van de Regeling elektronische publicaties (Mandaatbesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bevoegdheden artikel 7, tweede lid, Bekendmakingswet en artikel 2.6 Regeling elektronische publicaties)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Artikel 1. Begrippen

a. de minister:

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

b. KOOP:

Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties.

Artikel 2. Mandaat aan KOOP

  • 1. Aan de manager van KOOP en bij afwezigheid van de manager aan de plaatsvervangend manager van KOOP wordt mandaat verleend ten aanzien van de tot de verantwoordelijkheid van de minister behorende bevoegdheid als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Bekendmakingswet.

  • 2. Aan de manager van KOOP en bij afwezigheid van de manager aan de plaatsvervangend manager van KOOP wordt mandaat verleend ten aanzien van de tot de verantwoordelijkheid van de minister behorende bevoegdheid als bedoeld in artikel 2.6 Regeling elektronische publicaties.

Artikel 3. Ondermandaat

De manager van KOOP en bij afwezigheid van de manager aan de plaatsvervangend manager van KOOP is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan onder hem ressorterende functionarissen ten aanzien van de bevoegdheden genoemd in artikel 2, respectievelijk tot het beperken of intrekken daarvan.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 juli 2021.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bevoegdheden artikel 7, tweede lid, Bekendmakingswet en artikel 2.6 Regeling elektronische publicaties.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

TOELICHTING

Artikel 7, tweede lid, van de Bekendmakingswet regelt na inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties (hierna: Wep) de voorafgaande instemming van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de minister) indien een wet, een algemeen maatregel van bestuur of een ander in artikel 4, 5 of 6 van de Bekendmakingswet genoemd besluit behorende bijlage wegens aard of omvang wordt bekendgemaakt in een ander toegankelijk elektronisch medium dan het in die artikelen bedoelde publicatieblad. Artikel 2.6 van de Regeling elektronische publicaties (hierna: Rep) regelt dat de kosten voor publicatie bij decentrale overheden in rekening worden gebracht.

Met dit besluit wordt de manager KOOP gemandateerd om namens de minister die instemming bedoeld in artikel 7 Bekendmakingswet te verlenen. Tevens wordt de manager KOOP gemandateerd om de publicatiekosten bedoeld in artikel 2.6 Rep bij decentrale overheden in rekening te brengen bij wijze van beschikking. De manager KOOP is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat ten aanzien van de betreffende bevoegdheden.

Aangezien de Wep met ingang van 1 juli 2021 in werking is getreden, wordt aan dit mandaatbesluit terugwerkende kracht verleend tot en met 1 juli 2021.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Naar boven