Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 18 augustus 2021, nr. 3468035, tot aanwijzing van een elektronische voorziening in de zin van het Besluit digitale stukken Strafvordering

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op artikel 2, eerste lid en artikel 3 van het Besluit digitale stukken Strafvordering;

Besluit:

Artikel 1

Als elektronische voorziening als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit digitale stukken Strafvordering wordt aangewezen het Advocatenportaal: mijn strafdossier van de Raad voor de rechtspraak.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 augustus 2021

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

TOELICHTING

Met dit besluit wordt ´het Advocatenportaal: mijn strafdossier´ van de Raad voor de rechtspraak, zoals bedoeld in het Landelijk strafprocesreglement, aangewezen als elektronische voorziening als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit digitale stukken strafvordering. Het Advocatenportaal: mijn strafdossier betreft de doorontwikkeling van het reeds bestaande Mijn Strafdossier en is gericht op meerzijdige informatie-uitwisseling. Het portaal voldoet aan de eisen van artikel 3, eerste lid, van het Besluit en is ingericht conform nationale en internationale standaarden voor informatiebeveiliging in de zin van artikel 3, tweede lid, van het Besluit. Van het portaal kan gebruik worden gemaakt conform de eisen die daaraan door het Landelijk strafprocesreglement worden gesteld.

’s-Gravenhage, 18 augustus 2021

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Naar boven