Verlenen opsporingsvergunning aardwarmte Leiden 3, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit 17-8-2021

DGKE-WO / V-135

Procesverloop:

  • Wayland Energy B.V. (hierna: Wayland) heeft per bericht ontvangen op 17 maart 2020 een aanvraag ingediend voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte, ingevolge artikel 6 van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw). Het aangevraagde gebied is genaamd Leiden 3 en is gelegen in de provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Noordwijk. De oppervlakte van het gebied is 87,90 km². De aangevraagde geldigheidsduur van de vergunning is vier jaar.

  • de aanvraag Leiden 3 is concurrerend ingediend op de aanvraag opsporingsvergunning aardwarmte Leiden 2. in de Staatscourant van 7 mei 2020 (Staatscourant 2020, nr. 24797) is een uitnodiging geplaatst voor het indienen van concurrerende aanvragen voor het open deel van het aangevraagde gebied Leiden 3. Binnen de termijn van dertien weken na publicatie van de aanvraag zijn drie concurrerende aanvragen ontvangen voor de gebieden Rijnland, Oude Rijn en Katwijk. De aanvraag Leiden 3 concurreert daarmee in totaal met vier andere aanvragen opsporingsvergunning;

  • de aanvraag is per bericht van 9 maart 2021 voor het laatst aangevuld;

  • TNO-AGE (hierna: TNO) heeft op verzoek van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: Minister van EZK) per bericht ontvangen op 13 april 2021 advies uitgebracht (kenmerk: AGE 21-10.024);

  • Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) heeft op verzoek van de Minister van EZK per bericht ontvangen op 20 augustus 2020 advies uitgebracht (kenmerk: ADV-531/20214041);

  • het College van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland (hierna: GS) heeft op verzoek van de Minister van EZK per bericht ontvangen op 30 september 2020 advies uitgebracht (kenmerk: ODH-2020-00085599);

  • de Mijnraad heeft op verzoek van de Minister van EZK per bericht van 1 juni 2021 advies uitgebracht (kenmerk: MIJR/21151329).

Gelet op:

de artikelen 6, 7, 9, 11, eerste tot en met vierde lid, eerste volzin, 12, eerste lid, 13, 15, 16, 17, eerste lid en 105, derde lid, van de Mijnbouwwet, alsmede artikel 1.3.1 van de Mijnbouwregeling.

Besluit

Artikel 1

Aan Wayland Energy B.V. (hierna: de vergunninghouder) wordt een opsporingsvergunning voor aardwarmte verleend voor het gebied genaamd Leiden 3.

Artikel 2

De vergunning geldt voor het gebied dat ligt in de provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar en wordt begrensd door de rechte lijnen tussen de punten zoals weergegeven in tabel 1.

Tabel 1:

Punt

X

Y

1

86 893,787

464462,538

2

90 840,732

461005,697

3

94 657,470

465313,566

4

93 360,188

466279,908

5

92 301,853

467735,120

6

89 576,525

468059,356

7

88 670,068

466956,010

8

88 126,580

466193,437

Bovenstaande coördinaten zijn weergegeven volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting (RD).

Op basis van deze grensbeschrijving is de oppervlakte van het gebied 30,56 km².

Het gebied begrensd door de rechte lijnen tussen de punten zoals weergegeven in tabel 1, is verticaal begrensd met als ondergrens de basis van de Altena Groep.

Artikel 3

De vergunninghouder geeft uitvoering aan het werkplan dat onderdeel uitmaakt van de op 17 maart 2020 ingediende en op 9 maart 2021 aangevulde aanvraag.

Artikel 4

De vergunninghouder neemt bij de uitvoering van het werkplan de volgende voorwaarde in acht: zes maanden voorafgaand aan de uitvoering van fysieke activiteiten overlegt de vergunninghouder aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat een geactualiseerde organisatiestructuur en -invulling, conform de dan geldende technische standaarden, welke aan de inspecteur-generaal der mijnen wordt voorgelegd.

Artikel 5

De vergunning geldt vanaf het tijdstip waarop zij in werking is getreden tot vier jaar na het tijdstip waarop zij onherroepelijk is geworden.

De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is bekendgemaakt.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van deze beschikking wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: J.L. Rosch MT-lid directie Warmte en Ondergrond

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.

Naar boven