Besluit van het bestuur tot het verlenen mandaat1 geldend vanaf 18 augustus 2021

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,

Overwegende dat het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand aan het hoofd van de organisatie staat en is belast met de uitvoering van de bij wet aan de Raad voor Rechtsbijstand opgedragen taken en het nemen van besluiten ter zake,

Overwegende dat in het Reglement bestuur Raad voor Rechtsbijstand is bepaald dat het bestuur beslissingsbevoegdheden die hem in de wet zijn verleend via mandaat kan overdragen aan personeelsleden van de Raad voor Rechtsbijstand,

heeft het volgende besloten:

Artikel I

Aan de medewerkers in de functie van:

 • manager Dienstverlening

 • hoofd Dienstverlening

 • senior Dienstverlening

 • beschikker

 • medewerker asiel en teamcoördinator legal aid

 • medewerker Kwaliteit

 • medewerker AO

 • medewerker Bezwaar en Beroep

 • juridisch medewerker

 • concern juridisch adviseur

wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten als bedoeld in:

 • 1. artikel 7 Wet op de rechtsbijstand (Wrb):

  besluiten op aanvragen om rechtsbijstand en die om de verlening van toevoegingen, daaronder begrepen – voorzover dat bij wettelijke voorschrift is bepaald – de vaststelling van de draagkracht overeenkomstig de ter zake geldende bepalingen;

 • 2. artikel 7 Wrb:

  besluiten tot vaststelling van de draagkracht;

 • 2. artikel 24 Wrb:

  het beslissen op aanvragen om toevoegingen;

 • 3. artikel 24, vierde lid, Wrb:

  het verlenen van instemming met de weigering van een toevoeging;

 • 4. artikel 27 Wrb:

  het horen van de rechtzoekende en de tegenpartij;

 • 5. artikel 30, eerste lid, Wrb:

  het verlenen van een voorlopige toevoeging in spoedeisende gevallen;

 • 6. artikel 33, eerste lid Wrb;

  het wijzigen, beëindigen of intrekken van een toevoeging en het terugvorderen van de toevoegingsvergoeding;

 • 7. artikel 33, derde lid, Wrb:

  het terugvorderen van de toevoegingsvergoeding van de rechtzoekende;

 • 8. artikelen 4:46, tweede lid, 4:48, eerste lid, en 4:49 Awb:

  het wijzigen of intrekken van de vergoeding en het terugvorderen van de toevoegingsvergoeding van de rechtsbijstandverlener;

 • 9. artikel 34 a Wrb:

  het beslissen over de navordering of over de restitutie van eigen-bijdrage verschillen na hercontrole van het inkomen de rechtzoekende;

 • 10. artikel 34 c Wrb:

  het beslissen op aanvragen om peiljaarverlegging;

 • 11. artikel 34 d Wrb:

  het ambtshalve nemen van een nieuw besluit over het recht op de verlening van rechtsbijstand nadat de inspecteur het inkomen en vermogen in het jaar van aanvraag heeft vastgesteld;

 • 12. artikel 34 f Wrb:

  het beslissen over invordering van de vergoeding die aan de rechtsbijstandverlener is betaald, indien na hercontrole van het inkomen de rechtzoekende geen recht op de verlening van rechtsbijstand heeft;

 • 13. artikel 34 g, Wrb:

  het beslissen over de intrekking van de toevoeging indien de kosten van rechtsbijstand op een derde kunnen worden verhaald of het resultaat van de zaak ten minste 50% van het heffingsvrij vermogen bedraagt;

 • 14. artikel 43 Wrb:

  het afgeven van toevoegingen op ambtshalve last van de rechter;

 • 15. artikel 44 Wrb:

  het beslissen op aanvragen om toevoegingen in strafzaken.

Artikel II

Aan de medewerkers in de functie van

 • manager Dienstverlening

 • hoofd Dienstverlening

 • senior Dienstverlening

 • beschikker

 • medewerker Kwaliteit

 • juridisch medewerker

 • medewerker Bezwaar en Beroep

 • concern juridisch adviseur

wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten als bedoeld in:

 • 1. artikel 7 en 37 Wrb:

  het beslissen over de vaststelling van vergoedingen voor rechtsbijstandverleners;

 • 2. artikelen 13 en 21 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000:

  het beslissen over aanvragen / begrotingen voor het besteden van extra uren in bewerkelijke zaken.

Artikel IIa

Bevoegdheden in het kader van High-Trust convenanten

Aan de medewerkers in de functie van

 • manager Bedrijfsvoering

 • manager Dienstverlening

 • manager Kwaliteit, Strategie en Beleid

wordt mandaat verleend tot:

 • 1. het afsluiten en opzeggen van convenanten High-Trust met advocatenkantoren

 • 2. het op basis van de uitkomst van een steekproefsgewijze controle besluiten tot integrale controle.

Aan de medewerkers in de functie van

 • beschikker

 • senior Dienstverlening

 • hoofd Dienstverlening

 • manager Dienstverlening

 • manager Bedrijfsvoering

wordt mandaat verleend tot:

het na controle achteraf intrekken van vastgestelde vergoedingen bij advocatenkantoren met wie een convenant High-Trust is afgesloten.

Artikel III

Aan de medewerkers in de functie van:

 • medewerker AO

 • medewerker centrale Piketafdeling (allround/planner)

 • beschikker

 • hoofd Dienstverlening

 • manager Dienstverlening

wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten als bedoeld in:

 • 1. artikel 43 Wrb:

  het afgeven van toevoegingen op ambtshalve last van de rechter.

Artikel IIIa

Aan de medewerkers in de functie van:

 • medewerker AO

 • medewerker centrale piketafdeling (allround/planner)

 • beschikker

 • senior Dienstverlening

 • hoofd Dienstverlening

 • manager Dienstverlening

wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten als bedoeld in:

 • 1. artikel 37, eerste lid onder b Wrb:

  het nemen van beslissingen over de inroostering van advocaten op de piketroosters;

 • 2. de artikelen 23 en 23a Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000:

het beslissen op verzoeken over de vaststelling van piketvergoedingen.

Artikel IIIb

Aan de medewerkers in de functie van:

 • medewerker Bezwaar en Beroep

 • juridisch medewerker

wordt mandaat verleend tot het nemen van beslissingen tot verdaging zoals bedoeld in de artikelen 7:10 derde, vierde en vijfde lid van de Awb.

Artikel IIIc

Aan de medewerkers in de functie van:

 • juridisch medewerker

 • concern juridisch adviseur

wordt mandaat verleend tot het nemen van beslissingen inzake verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter, zoals bedoeld in artikel 7:1a van de Awb

Artikel IIId

Aan de medewerkers in de functie van:

 • managementassistent

wordt mandaat verleend tot het nemen van beslissingen tot verdaging zoals bedoeld in artikel 6 tweede lid van de WOB.

Artikel IV

Aan de medewerkers in de functie van:

 • medewerker Bezwaar en Beroep

 • beschikker

 • hoofd Dienstverlening

 • manager Dienstverlening

wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten als bedoeld in:

artikel 7, derde lid, onder e. en artikel 7 b Wrb:

het afgeven van inkomensverklaringen in bij wet geregelde gevallen.

Artikel V

Aan de medewerkers in de functie van:

 • manager Bedrijfsvoering

 • manager Kwaliteit, Strategie en Beleid

 • manager Dienstverlening

 • hoofd Dienstverlening

 • hoofd financiën, faciliteiten en inkoop

 • concern juridisch adviseur

 • medewerker inschrijven

wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten als bedoeld in:

 • 1. artikel 7 Wrb:

  • a. het beslissen op een verzoek tot plaatsing op een piketrooster;

  • b. het beslissen op een verzoek tot het sluiten van een verwijsarrangement ten behoeve van het Juridisch Loket en de gerechten;

 • 2. artikelen 14 Wrb en 33 b Wrb:

  het beslissen op aanvragen van advocaten en mediators om ingeschreven te worden;

 • 3. artikel 37, vierde lid, Wrb:

  het beslissen over toekenning van een periodiek voorschot aan ingeschreven advocaten;

 • 4. artikelen 17 en 33 d Wrb:

  het doorhalen van de inschrijving van advocaten en mediators in de bij of krachtens wet geregelde gevallen, daaronder begrepen gevallen waarin het in de inschrijvingsvoorwaarden geregelde maximum aantal toevoegingen is bereikt.

 • 5. artikel 13, eerste lid onder c Wrb:

  het beslissen op verzoeken om een overeenkomst aan te gaan tot het verlenen van rechtsbijstand op bepaalde rechtsgebieden, voor zover daar door het bestuur van de Raad regels over zijn gesteld;

 • 6. artikelen 37b en 37c Wrb:

  het beslissen op verzoeken tot aanmelding van een subsidieregeling ten behoeve van de verlening van rechtsbijstand voor bijzondere doeleinden en projecten, voor zover daar door het bestuur van de Raad regels over zijn gesteld;

 • 7. artikel 39, eerste en tweede lid Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000:

  het beslissen op verzoeken om een vergoedingenarrangement te sluiten, voor zover daar door het bestuur van de Raad beleidsregels over in het jaarplan zijn opgenomen.

Artikel VI

Aan de medewerkers in de functie van:

 • beschikker

 • debiteurenbeheerder

wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten tot een maximum van 25% van de vordering inzake verzoeken om afbetalingsregelingen en kwijtschelding van vorderingen indien deze vordering voortvloeit uit een besluit tot:

 • a) navordering van een eigen bijdrage of navordering van de toevoegingsvergoeding na hercontrole van het inkomen als bedoeld in artikelen 34 a Wrb en 43 lid 3 Wrb;

 • b) intrekking van de toevoeging na een resultaatsbeoordeling als bedoeld in artikelen 34 g en 43 lid 3 Wrb Wrb.

Aan de medewerkers in de functie van:

 • debiteurenbeheer

 • beschikker

 • juridisch medewerker

 • concern juridisch adviseur

wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten op verzoeken tot peiljaarverlegging als bedoeld in de werkinstructie Zwaarwegende omstandigheden.

Aan de medewerkers in de functie van:

 • juridisch medewerker

 • hoofd Dienstverlening

 • hoofd financiën, faciliteiten en inkoop

 • concern juridisch adviseur

wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten inzake verzoeken om afbetalingsregelingen en kwijtschelding van vorderingen tot een maximum van 100% van de vordering indien deze vordering voortvloeit uit een besluit tot

 • a) navordering van een eigen bijdrage of navordering van de toevoegingsvergoeding na hercontrole van het inkomen als bedoeld in artikel 34 a, Wrb;

 • b) intrekking van de toevoeging na een resultaatsbeoordeling als bedoeld in artikel 34 g Wrb.

Artikel VIa

Aan medewerkers in de functie van:

 • hoofd financiën, faciliteiten en inkoop

 • hoofd Dienstverlening

wordt mandaat verleend tot het invorderen van geldbedragen bij dwangbevel als bedoeld in artikel 34 f Wrb.

Artikel VII

Aan de medewerkers in de functie van:

 • manager Dienstverlening,

 • hoofd Kwaliteit

 • concern juridisch adviseur

 • juridisch medewerker

wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten inzake het toekennen of afwijzen van een vergoeding wegens schade of wegens gemaakte proceskosten aan gelaedeerden terzake van onrechtmatig genomen besluiten.

 • De manager Dienstverlening en het hoofd Kwaliteit zijn tot beslissing bevoegd voor zover deze vergoeding een bedrag van € 5.000,– niet te boven gaat. De juridisch medewerker en de concern juridisch adviseur zijn tot beslissing bevoegd voor zover deze vergoeding een bedrag van € 2.000,– niet te boven gaat.

Artikel VIII

Aan de medewerkers in de functie van:

 • medewerker Kwaliteit

wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten als bedoeld in:

 • 1. artikel 23 g en h Wrb;

  het beslissen op aanvragen van rechtzoekenden die wonen in een andere lidstaat dan Nederland voor rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen;

 • 2. artikel 23 i en j Wrb:

  het beslissen op en het doorzenden van aanvragen van rechtzoekenden die in Nederland wonen aan de bevoegde autoriteiten in andere lidstaten dan Nederland.

Artikel IX

 • 1. Aan de medewerkers in de functie van hoofd Kwaliteit en hoofd Dienstverlening wordt mandaat verleend tot het beslissen op bezwaarschriften. Indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door de in de aanhef genoemde functionaris zelf is genomen, beslist het bestuur op het bezwaarschrift.

 • 2. Indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt betrekking heeft op beslissingen als bedoeld in artikel V of op beslissingen van het bestuur zelf, beslist het bestuur.

Artikel IXa

Bevoegd tot het nemen van een formele beslissing op een klacht zijn medewerkers in de functie van manager Bedrijfsvoering, manager Dienstverlening, manager Kwaliteit, Strategie en Beleid en de algemeen directeur/bestuurder.

Artikel X

Aan de medewerkers in de functie van:

 • medewerker Wet schuldsanering natuurlijke personen

 • beleidsmedewerker Wet schuldsanering natuurlijke personen

 • senior beleidsmedewerker Wet schuldsanering natuurlijke personen

 • hoofd Wet schuldsanering natuurlijke personen

 • manager Dienstverlening

wordt mandaat verleend tot het nemen van de volgende besluiten:

 • a) besluiten op grond van artikel 1, sub a en artikel 3, eerste lid en artikel 3, tweede lid van de Regeling verlening mandaat Raad voor Rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen beleidsregels dienaangaande, als bedoeld in artikel 48c en 48d van de Wet Justitie-subsidies (Staatscourant 2009, 11554);

 • b) besluiten op verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur voor zover de bestuurlijke aangelegenheden, taken en bevoegdheden op grond van artikel X sub a betreffen;

 • c) Beslissingen op bezwaar tegen besluiten zoals hiervoor onder a en b bedoeld, worden genomen door het hoofd Wet schuldsanering natuurlijke personen. Indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door het hoofd Wet schuldsanering natuurlijke personen zelf is genomen, beslist de manager Dienstverlening op het bezwaarschrift. Bij afwezigheid van het hoofd Wet schuldsanering natuurlijke personen beslist de manager Dienstverlening op het bezwaarschrift.

Artikel Xa

Aan het hoofd Wet schuldsanering natuurlijke personen wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten inzake het toekennen of afwijzen van een vergoeding wegens gemaakte kosten in bezwaar en/of proceskosten aan gelaedeerden terzake van onrechtmatig genomen besluiten. Bij afwezigheid van het hoofd Wet schuldsanering natuurlijke personen beslist de manager Dienstverlening op voornoemde besluiten.

De manager Dienstverlening en het hoofd Wet schuldsanering natuurlijke personen zijn tot beslissing bevoegd voor zover deze vergoeding een bedrag van € 5.000,– niet te boven gaat.

Artikel XA

Aan de medewerkers in de functie van:

 • medewerker Wet beëdigde tolken en vertalers

 • beleidsmedewerker Wet beëdigde tolken en vertalers

 • beleidsmedewerker Wet beëdigde tolken en vertalers/juridisch medewerker

 • senior beleidsmedewerker Wet beëdigde tolken en vertalers

 • hoofd Wet beëdigde tolken en vertalers

 • manager Dienstverlening

wordt mandaat verleend tot het nemen van de volgende besluiten:

 • a) inzake handeling en bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 3, eerste en tweede lid, 4, eerste en tweede lid en 5, eerste en tweede lid van de Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers van 9 december 2008;

 • b) inzake handeling en bevoegdheden met betrekking tot erkenning van EG-beroepskwalificaties en tijdelijke en incidentele werkzaamheden van migrerende of grensoverschrijdende beoefenaren van de Nederlandse gereglementeerde beroepen tolk en vertaler, zoals vermeld in artikel 2 van de Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers;

 • c) besluiten op verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur voor zover de bestuurlijke aangelegenheden, taken en bevoegdheden op grond van artikel XA sub a en b betreffen

 • d) Aan de medewerker in de functie van hoofd Wet beëdigde tolken en vertalers wordt mandaat verleend tot het nemen van beslissingen op bezwaar tegen besluiten zoals hiervoor onder a, b en c bedoeld. Indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door het hoofd zelf is genomen, beslist de manager Dienstverlening op het bezwaarschrift. Bij afwezigheid van het hoofd Wet beëdigde tolken en vertalers beslist de manager Dienstverlening op het bezwaarschrift.

Artikel XAa

Aan het hoofd Wet beëdigde tolken en vertalers wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten inzake het toekennen of afwijzen van een vergoeding wegens gemaakte kosten in bezwaar en/of proceskosten aan gelaedeerden terzake van onrechtmatig genomen besluiten. Bij afwezigheid van het hoofd Wet beëdigde tolken en vertalers beslist de manager Dienstverlening op voornoemde besluiten.

De manager Dienstverlening en het hoofd Wet beëdigde tolken en vertalers zijn tot beslissing bevoegd voor zover deze vergoeding een bedrag van € 5.000,– niet te boven gaat.

Artikel XI

Degenen aan wie bij dit besluit mandaat is verleend, kunnen zonder toestemming van het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand geen mandaat verlenen aan anderen.

Artikel XII

Alle bestaande besluiten die betrekking hebben op de het verlenen van mandaat door het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand worden ingetrokken.

Artikel XIII

Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatregeling Raad voor Rechtsbijstand.

Aldus gewijzigd vastgesteld in Utrecht op 14 juli 2021

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, I.D. Nijboer


X Noot
1

Dit besluit hoort als bijlage bij het Reglement bestuur Raad voor Rechtsbijstand

Naar boven