Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor IdentiteitsgegevensStaatscourant 2021, 37066autorisatiebesluit basisregistratie personen

Autorisatiebesluit Inlichtingenbureau, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Datum 21 juli 2021

Kenmerk 2021-0000347431

Met het verzoek van 2021-0000045272, hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten en het dagelijks bestuur van het gemeentelijke samenwerkingsverband genoemd in bijlagen I tot en met VI bij dit besluit, ten behoeve van het Inlichtingenbureau, verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden:

de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten en het dagelijks bestuur van het gemeentelijke samenwerkingsverbanden genoemd in bijlagen bij dit besluit ten behoeve van het Inlichtingenbureau;

b. het Inlichtingenbureau:

de instelling bedoeld in artikel 1, onder m, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

c. de Wet BRP:

de Wet basisregistratie personen;

d. het Besluit BRP:

het Besluit basisregistratie personen;

e. de basisregistratie personen:

de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet BRP;

f. de systematische verstrekking:

de systematische verstrekking, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;

g. de systeembeschrijving:

de systeembeschrijving, bedoeld in artikel 1 van het Besluit BRP;

h. de persoonslijst:

de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, onder c, van de Wet BRP;

i. de ingeschrevene:

de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Wet BRP;

j. autorisatietabelregel:

de tabel ten behoeve van de systematische verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;

k. de verstrekking van gegevens op verzoek:

de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder c, van het Besluit BRP, waarbij het aantal personen waarover informatie wordt verstrekt per verzoek ten hoogste tien bedraagt;

l. een actueel gegeven:

een gegeven dat overeenkomstig de systeem-beschrijving als actueel gegeven in de basisregistratie personen is vermeld;

m. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens:

de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

n. kwijtschelding:

de kwijtschelding, als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990, in samenhang met artikel 255 van de Gemeentewet en de Leidraad invordering 2008;

o. belastingschuldige:

de belastingschuldige, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder k, van de Invorderingswet 1990, die verzoekt om geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van een gemeentelijke belasting, dan wel aan wie een geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van een gemeentelijke belasting is toegekend;

p. uitkeringsgerechtigde:

een persoon die recht heeft op een uitkering op grond van:

 • artikel 5 van de Participatiewet;

 • artikel 5 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • artikel 5 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

q. gezamenlijke huishouding:

een gezamenlijke huishouding zoals bedoeld in artikel 3 van de Participatiewet;

r. schuldenaar:

een ingeschrevene:

 • van wie een uitkering kan worden teruggevorderd op grond van paragraaf 6.4 van de Participatiewet, artikel 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en – gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • op wie op grond van paragraaf 6.5 van de Participatiewet kan worden verhaald;

 • van wie een boete kan worden geïnd op grond van artikel 18a van de Participatiewet, artikel 20a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • zoals bedoeld in artikel 5 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen of artikel 20a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

s. bijzondere bijstand:

ijzondere bijstand als bedoeld in artikel 5, sub d, van de Participatiewet;

t. jeugdige:

een ingeschrevene als bedoeld in artikel 1.1 en 1.3 van de Jeugdwet 2015 ten behoeve van wie het college is gehouden een voorziening te treffebn als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid tot en met het derde lid, en uitvoering te geven aan artikel 2.4, eerste en tweede lid van de Jeugdwet 2015;

u. ouder:

een ingeschrevene als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet 2015;

v. woonplaats:

de woonplaats zoals genoemd in artikel 1.1 sub 1 van de Jeugdwet 2015;

w. de persoon tussen de 23 en 27 jaar:

de persoon die een ingeschrevene is tussen de 23 en 27 jaar zoals bedoeld in artikel 10f van de Participatiewet;

x. het aanbieden van een leer- en werktraject:

het aanbieden van een leer- en werktraject zoals bedoeld in artikel 10f van de Participatiewet.

Paragraaf 2. De verstrekking van gegevens op verzoek

Artikel 2

 • 1. Aan de gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt op verzoek een gegeven verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van een ingeschrevene, indien het een gegeven betreft dat is opgenomen in bijlage VII t/m XIII bij dit besluit.

 • 2. De gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden genoemd in bijlage I verzoeken slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage VII bij dit besluit, indien het verzoek gericht is op de verstrekking van gegevens over een belastingschuldige waarvan geautomatiseerd, met behulp van bestandsvergelijkingen, wordt vastgesteld of:

  • a. er belemmeringen zijn om de belastingschuldige in aanmerking te laten komen voor een geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, of

  • b. er belemmeringen zijn om de belastingschuldige in aanmerking te laten komen voor ambtshalve verlenging van de kwijtschelding.

 • 3. De gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden genoemd in bijlage II verzoeken slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage VIII bij dit besluit, indien het verzoek gericht is op de verstrekking van gegevens over een uitkeringsgerechtigde waarvan geautomatiseerd, met behulp van bestandsvergelijkingen, wordt vastgesteld of:

  • a. de uitkeringsgerechtigde (nog) ingeschreven staat op een adres binnen de gemeente die aan de uitkeringsgerechtigde een uitkering heeft verleend, of

  • b. de uitkeringsgerechtigde (nog) ingeschreven staat op een adres dat door hem of haar zelf is opgegeven aan de gemeente als woonadres van hemzelf, zijn of haar echtgenoot/geregistreerd partner of van een kind, of

  • c. de uitkeringsgerechtigde deel uitmaakt van een gezamenlijke huishouding en het vaststellen van de samenstelling van dit gezamenlijk huishouden.

 • 4. De gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden genoemd in bijlage III verzoeken slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage IX bij dit besluit, indien het verzoek gericht is op de verstrekking van gegevens over een schuldenaar waarvan geautomatiseerd, met behulp van bestandsvergelijkingen, wordt vastgesteld of het terugvorderen of het verhalen van een uitkering of het innen van een boete mogelijk is.

 • 5. De gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden genoemd in bijlage IV verzoeken slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage X bij dit besluit, indien het verzoek gericht is op de verstrekking van gegevens over een ingeschrevene die bijzondere bijstand heeft aangevraagd of een ingeschreven die reeds bijzondere bijstand ontvangt en waarvan geautomatiseerd, met behulp van bestandsvergelijkingen, wordt vastgesteld of:

  • a. er belemmeringen zijn om de ingeschrevene in aanmerking te laten komen voor bijzondere bijstand, of

  • b. er belemmeringen zijn om de ingeschrevene in aanmerking te laten komen voor continuering van bijzondere bijstand.

 • 6. De gemeenten genoemd in bijlage V verzoeken slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage XI bij dit besluit, indien het verzoek gericht is op de verstrekking van gegevens over een jeugdige voor het vaststellen van het ouderlijk gezag over de jeugdige.

 • 7. De gemeenten genoemd in bijlage V verzoeken slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage XII bij dit besluit, indien het verzoek gericht is op de verstrekking van gegevens over de woonplaats van een ouder van een jeugdige voor het vaststellen van de verantwoordelijkheid wegens het inzetten van jeugdhulp of de uitvoering van de maatregel jeugdbescherming of jeugdreclassering.

 • 8. De gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden genoemd in bijlage VI verzoeken slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage XIII bij dit besluit, indien het verzoek gericht is op de verstrekking van gegevens over de persoon van 23 tot 27 jaar, die nog geen startkwalificatie heeft behaald en aan wie de gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden ondersteuning kunnen aanbieden voor het volgen van een leer- en werktraject.

 • 9. Aan de gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden worden geen gegevens verstrekt, indien een of meer van de gegevens waarvan zij in hun verzoek gebruik hebben gemaakt, niet zijn opgenomen in de bijlagen VII t/m XIII.

Paragraaf 3. De verstrekking van adresgegevens op verzoek

Artikel 3

 • 1. De gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden verzoeken om een gegeven als opgenomen in bijlage VII, VIII of X bij dit besluit dat is vermeld op de persoonslijst van iedere ingeschrevene van wie de actuele adresgegevens in Nederland, die op de persoonslijst zijn opgenomen overeenkomen met:

  • a. een in het verzoek aangegeven adres, of

  • b. het actuele adres dat op de persoonslijst van een in het verzoek aangegeven ingeschrevene is opgenomen.

 • 2. De gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden genoemd in bijlage I doen slechts een verzoek als bedoeld in het eerste lid, om een gegeven dat is opgenomen in bijlage VII bij dit besluit, indien een van de op het adres ingeschreven personen een belastingschuldige is waarvan geautomatiseerd, met behulp van bestandsvergelijkingen, wordt vastgesteld of:

  • a. er belemmeringen zijn om de belastingschuldige in aanmerking te laten komen voor een geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, of

  • b. er belemmeringen zijn om de belastingschuldige in aanmerking te laten komen voor ambtshalve verlenging van de kwijtschelding.

 • 3. De gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden genoemd in bijlage II doen slechts een verzoek als bedoeld in het eerste lid, om een gegeven dat is opgenomen in bijlage VIII bij dit besluit, indien een van de op het adres ingeschreven personen, een uitkeringsgerechtigde is, waarvan geautomatiseerd, met behulp van bestandsvergelijkingen, wordt vastgesteld of:

  • a. of de uitkeringsgerechtigde (nog) ingeschreven staat op een adres binnen de gemeente die aan de uitkeringsgerechtigde een uitkering heeft verleend, of

  • b. de uitkeringsgerechtigde (nog) ingeschreven staat op een adres dat door hem of haar zelf is opgegeven aan de gemeente als woonadres van hemzelf, zijn of haar echtgenoot/geregistreerd partner of van een kind, of

  • c. de uitkeringsgerechtigde deel uitmaakt van een gezamenlijke huishouding en het vaststellen van de samenstelling van dit gezamenlijk huishouden.

 • 4. De gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden genoemd in bijlage IV doen slechts een verzoek als bedoeld in het eerste lid, om een gegeven dat is opgenomen in bijlage X bij dit besluit, indien een van de op het adres ingeschreven personen, een ingeschrevene is die bijzondere bijstand heeft aangevraagd of verstrekt krijgt en waarvan geautomatiseerd, met behulp van bestandsvergelijkingen, wordt vastgesteld of:

  • a. er belemmeringen zijn om de ingeschrevene in aanmerking te laten komen voor bijzondere bijstand, of

  • b. er belemmeringen zijn om de ingeschrevene in aanmerking te laten komen voor de continuering van bijzondere bijstand.

 • 5. Aan de gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden worden slechts gegevens verstrekt, indien de gegevens waarvan zij in hun verzoek gebruik hebben gemaakt zijn opgenomen in de bijlagen VII, VIII of X bij dit besluit.

Paragraaf 4. Overige verstrekkingen

Artikel 4

 • 1. Indien een verstrekking aan de gemeente en het gemeentelijke samenwerkingsverband op grond van dit besluit een gegeven betreft dat op juistheid wordt of is onderzocht, bevat de verstrekking naast dit gegeven tevens de gegevens over dat onderzoek.

 • 2. Indien aan de gemeente en het gemeentelijke samenwerkingsverband gegevens worden verstrekt van een persoonslijst waarvan de bijhouding is opgeschort, bevat de verstrekking tevens de gegevens omtrent de reden en de datum van de opschorting, alsmede, voor zover deze gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, gegevens over de verificatie en de aanlevering van de verstrekte gegevens.

Paragraaf 5. Slotbepalingen

Artikel 5

 • 1. De gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden genoemd in bijlagen bij dit besluit verstrekken aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld alle nieuw gebleken informatie die betrekking heeft op hetgeen geregeld is in dit besluit.

 • 2. Deze informatie betreft in ieder geval wijzigingen in:

  • a. de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de gemeente en het gemeentelijke samenwerkingsverband;

  • b. de regelgeving ten aanzien van de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de gemeente en het gemeentelijke samenwerkingsverband;

  • c. de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak van de gemeente en het gemeentelijke samenwerkingsverband.

Artikel 6

Het besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 juni 2021, 2021-0000295934, wordt ingetrokken.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021.

Het besluit en de bijlagen bij het besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 21 juli 2021

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, F.G.A.M. Jacob Directeur Uitvoering Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

BIJLAGE I

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 juli 2014:

 • Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

 • Gemeente Baarle-Nassau

 • Gemeente Gennep

 • Gemeente Hattem

 • Gemeente Koggenland

 • Gemeente Krimpen aan den IJssel

 • Gemeente Landerd

 • Gemeente Medemblik

 • Gemeente Oegstgeest

 • Gemeente Oldambt

 • Gemeente Ouder-Amstel

 • Gemeente Pijnacker-Nootdorp

 • Gemeente Reimerswaal

 • Gemeente Rheden

 • Gemeente Rijswijk

 • Gemeente Roermond

 • Gemeente Scherpenzeel

 • Gemeente Someren

 • Gemeente Twenterand

 • Gemeente Vught

 • Gemeente Zundert

 • Gemeente Zwartewaterland

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 augustus 2014:

 • Gemeente Achtkarspelen

 • Gemeente Amstelveen

 • Gemeente Barneveld

 • Gemeente Beesel

 • Gemeente Borne

 • Gemeente Boxmeer

 • Gemeente Capelle aan den IJssel

 • Gemeente De Ronde Venen

 • Gemeente Dinkelland

 • Gemeente Doesburg

 • Gemeente Druten

 • Gemeente Ede

 • Gemeente Geertruidenberg

 • Gemeente Heiloo

 • Gemeente Heumen

 • Gemeente Hoogeveen

 • Gemeente Kampen

 • Gemeente Lansingerland

 • Gemeente Leiden

 • Gemeente Losser

 • Gemeente Maassluis

 • Gemeente Meppel

 • Gemeente Midden-Delfland

 • Gemeente Nuenen

 • Gemeente Oldebroek

 • Gemeente Oldenzaal

 • Gemeente Roerdalen

 • Gemeente Roosendaal

 • Gemeente Schouwen-Duiveland

 • Gemeente Son en Breughel

 • Gemeente Urk

 • Gemeente Veendam

 • Gemeente Waddinxveen

 • Gemeente Weert

 • Gemeente Wierden

 • Gemeente Woudenberg

 • Gemeente Zandvoort

 • Gemeente Zoetermeer

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 september 2014

 • Gemeente Almelo

 • Gemeente Beek

 • Gemeente Best

 • Gemeente Boxtel

 • Gemeente Castricum

 • Gemeente Dalfsen

 • Gemeente Delft

 • Gemeente Drimmelen

 • Gemeente Edam-Volendam

 • Gemeente Elburg

 • Gemeente Enkhuizen

 • Gemeente Enschede

 • Gemeente Etten-Leur

 • Gemeente Goeree-Overflakkee

 • Gemeente Haaksbergen

 • Gemeente Heemskerk

 • Gemeente Heerde

 • Gemeente Hellendoorn

 • Gemeente Hellevoetsluis

 • Gemeente Hengelo

 • Gemeente Horst aan de Maas

 • Gemeente Hulst

 • Gemeente Leudal

 • Gemeente Maastricht

 • Gemeente Moerdijk

 • Gemeente Montferland

 • Gemeente Mook en Middelaar

 • Gemeente Nunspeet

 • Gemeente Ooststellingwerf

 • Gemeente Opmeer

 • Gemeente Opsterland

 • Gemeente Peel en Maas

 • Gemeente Purmerend

 • Gemeente Putten

 • Gemeente Renkum

 • Gemeente Rijssen -Holten

 • Gemeente Rucphen

 • Gemeente ’s-Hertogenbosch

 • Gemeente Smallingerland

 • Gemeente Nissewaard

 • Gemeente Stichtse Vecht

 • Gemeente Tytsjerksteradiel

 • Gemeente Uitgeest

 • Gemeente Velsen

 • Gemeente Wageningen

 • Gemeente Waterland

 • Gemeente Westvoorne

 • Gemeente Wijchen

 • Gemeente Zuidplas

 • Gemeente Zwolle

Gemeenten toegevoegd per 1 oktober 2014

 • Gemeente Almere

 • Gemeente Amersfoort

 • Gemeente Baarn

 • Gemeente Bronckhorst

 • Gemeente Bunschoten

 • Gemeente Diemen

 • Gemeente Dongen

 • Gemeente Hardenberg

 • Gemeente Hof van Twente

 • Gemeente Hoogezand-Sappemeer

 • Gemeente Kerkrade

 • Gemeente Leidschendam-Voorburg

 • Gemeente Nijkerk

 • Gemeente Oss

 • Gemeente Pekela

 • Gemeente Sint Anthonis

 • Gemeente Sittard-Geleen

 • Gemeente Soest

 • Gemeente Utrecht

 • Gemeente Veenendaal

 • Gemeente Venlo

 • Gemeente Vlaardingen

 • Gemeente Werkendam

 • Gemeente Wijdemeren

 • Gemeente Buren

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 november 2014

 • Gemeente Alphen aan den Rijn

 • Gemeente Apeldoorn

 • Gemeente Arnhem

 • Gemeente Bergen

 • Gemeente Bloemendaal

 • Gemeente Gilze en Rijen

 • Gemeente Heemstede

 • Gemeente Helmond

 • Gemeente Lingewaard

 • Gemeente ’s-Gravenhage

 • Gemeente Uithoorn

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 december 2014

 • Dienst SZW-Noardwest-Fryslân

 • Gemeente Duiven

 • Gemeente Maasgouw

 • Gemeente Oisterwijk

 • Gemeente Oosterhout

 • Gemeente Rhenen

 • Gemeente Rijwaarden

 • Gemeente Texel

 • Gemeente Waalre

 • Gemeente Westervoort

 • Gemeente Westland

 • Gemeente Zaanstad

 • Gemeente Zevenaar

 • Gemeente Zoeterwoude

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 januari 2015

 • Gemeente Amsterdam

 • GR Drechtsteden

 • Gemeente Asten

 • Gemeente Deventer

 • Gemeente Goirle

 • Gemeente Heerlen

 • Gemeente Landsmeer

 • Gemeente Leiderdorp

 • Gemeente Lelystad

 • Gemeente Renswoude

 • Gemeente Rotterdam

 • Gemeente Stein

 • Gemeente Veldhoven

 • Gemeente Voorst

Gemeenten toegevoegd per 1 februari 2015

 • Gemeente Geldrop- Mierlo

 • Gemeente Kaag en Braassem

 • Gemeente Schiedam

 • Gemeente Steenbergen

 • Gemeente Tilburg

Gemeenten toegevoegd per 1 maart 2015

 • Gemeente Eindhoven

 • Gemeente Nieuwkoop

 • Gemeente Ommen

Gemeenten toegevoegd per 1 april 2015

 • Gemeente Deurne

 • Gemeente Uden

Gemeenten toegevoegd per 1 mei 2015

 • Gemeente Beemster

 • Gemeente Doetinchem

 • Gemeente Hilversum

 • Gemeente Nijmegen

 • Gemeente Staphorst

Gemeenten toegevoegd per 1 juni 2015

 • Gemeente Alphen-Chaam

 • Gemeente De Wolden

 • Gemeente Halderberge

 • Gemeente Leeuwarden

 • Gemeente Tholen

 • Gemeente Tubbergen

Gemeenten toegevoegd per 1 juli 2015

 • Gemeente Groningen

 • Gemeente Leusden

 • Gemeente Lochem

 • Gemeente Midden-Drenthe

 • Gemeente Súdwest-Fryslân

 • Gemeente Zutphen

 • Gemeente De Fryske Marren

Gemeenten toegevoegd per 1 september 2015

 • Gemeente Gemert-Bakel

 • Gemeente Laarbeek

 • Gemeente Lisse

 • Gemeente Loon op Zand

 • Gemeente Noordwijk

 • Gemeente Rozendaal

 • Gemeente Stede Broec

 • Gemeente Teylingen

Gemeenten toegevoegd per 1 oktober 2015

 • Gemeente Blaricum

 • Gemeente Eemnes

 • Gemeente Huizen

 • Gemeente Laren

 • Gemeente Overbetuwe

 • Gemeente Reusel-De Mierden

 • Gemeente Valkenswaard

 • Gemeente Weesp

 • Gemeente Winterswijk

 • Gemeente Bernheze

Gemeenten toegevoegd per 1 november 2015

 • Gemeente Coevorden

 • Gemeente Hilvarenbeek

 • Gemeente Eersel

 • Gemeente Noordoostpolder

 • Gemeente Schagen

Gemeenten toegevoegd per 1 december 2015

 • Gemeente Beuningen

 • Gemeente Cuijk

 • Gemeente Drechterland

 • Gemeente Grave

 • Gemeente Heerenveen

 • Gemeente Heusden

 • Gemeente Mill en Sint Hubert

 • Gemeente Oudewater

 • Gemeente Venray

 • Gemeente Waalwijk

 • Gemeente Woerden

Gemeenten toegevoegd per 1 januari 2016

 • Gemeente Aalten

 • Gemeente Albrandswaard

 • Gemeente Barendrecht

 • Gemeente Berg en Dal

 • Gemeente Brummen

 • Gemeente Dantumadiel

 • Gemeente Epe

 • Gemeente Ferwederadiel

 • Gemeente Gooise Meren

 • Gemeente Kolummerland en Nieuwkruisland

 • Gemeente Nissewaard

 • Gemeente Oirschot

 • Gemeente Ridderkerk

 • Gemeente Schiermonnikoog

Gemeenten toegevoegd per 1 februari 2016

 • Gemeente Ameland

 • Gemeente Emmen

 • Gemeente Sint-Michielsgestel

 • Gemeente Weststellingwerf

Gemeenten toegevoegd per 1 maart 2016

 • Gemeente Bergen op Zoom

 • Gemeente Woensdrecht

Gemeenten en samenwerkingsverband toegevoegd per 1 april 2016

 • Gemeente Hollands Kroon

 • Samenwerkingsverband WIHW

 • Gemeente Voorschoten

 • Gemeente Wassenaar

Gemeente toegevoegd per 1 mei 2016

 • Gemeente Breda

Gemeente toegevoegd per 1 juni 2016

 • Gemeente Krimpenerwaard

Gemeente toegevoegd per 1 juli 2016

 • Gemeente Raalte

Gemeente toegevoegd per 1 augustus 2016

 • Gemeente Borger-Odoorn

Gemeente toegevoegd per 1 februari 2017

 • Gemeente Meierijstad

Gemeente toegevoegd per 1 januari 2018

 • Gemeente Gorinchem

 • Gemeente Midden-Groningen

Gemeente toegevoegd per 1 maart 2018

 • Gemeente Westerwolde

Gemeenten en samenwerkingsverband toegevoegd per 1 april 2018

 • Gemeente Katwijk

Gemeenten toegevoegd per 1 mei 2018

 • Gemeente Raalte

 • Gemeente Waadhoeke

Gemeente toegevoegd per 1 juni 2018

 • Gemeente Haarlem

Gemeente toegevoegd per 1 september 2018

 • Gemeente Bladel

Gemeente toegevoegd per 1 november 2018

 • Gemeente Tiel

Gemeente toegevoegd per 1 januari 2019

 • Gemeente Hoeksche Waard

 • Gemeente Westerkwartier

Gemeente toegevoegd per 1 februari 2019

 • Gemeente Altena

 • Gemeente Haarlemmermeer

 • Gemeente Noardeast Fryslân

 • Gemeente Vijfheerenlanden

Gemeente toegevoegd per 1 april 2019

 • Gemeente Molenlanden

 • Gemeente West Betuwe

Gemeente toegevoegd per 1 mei 2019

 • Gemeente Het Hogeland

 • Gemeente Noordenveld

Gemeenten toegevoegd per 1 juli 2020

 • Gemeente Steenwijkerland

 • Gemeente Westerveld

Gemeenten toegevoegd per 1 september 2020

 • Gemeente Ermelo

 • Gemeente Harderwijk

 • Gemeente Zeewolde

Gemeente toegevoegd per 1 juni 2021

 • Gemeente Echt-Susteren

Gemeente toegevoegd per 1 juli 2021

 • Gemeente Oude IJsselstreek

BIJLAGE II

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 juli 2014:

 • Werk en Inkomen Lekstroom(WIL)

 • Gemeente Baarle-Nassau

 • Gemeente Gennep

 • Gemeente Hattem

 • Gemeente Heerhugowaard

 • Gemeente Koggenland

 • Gemeente Krimpen aan den IJssel

 • Gemeente Landerd

 • Gemeente Medemblik

 • Gemeente Oegstgeest

 • Gemeente Oldambt

 • Gemeente Ouder-Amstel

 • Gemeente Pijnacker-Nootdorp

 • Gemeente Rheden

 • Gemeente Rijswijk

 • Gemeente Roermond

 • Gemeente Scherpenzeel

 • Gemeente Someren

 • Gemeente Terneuzen

 • Gemeente Twenterand

 • Gemeente Vught

 • Gemeente Zundert

 • Gemeente Zwartewaterland

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 augustus 2014:

 • ISD Kompas

 • ISD Bol

 • Gemeente Achtkarspelen

 • Gemeente Amstelveen

 • Gemeente Barneveld

 • Gemeente Beesel

 • Gemeente Borne

 • Gemeente Boxmeer

 • Gemeente Capelle aan den IJssel

 • Gemeente De Ronde Venen

 • Gemeente Dinkelland

 • Gemeente Doesburg

 • Gemeente Druten

 • Gemeente Ede

 • Gemeente Geertruidenberg

 • Gemeente Gouda

 • Gemeente Heiloo

 • Gemeente Heumen

 • Gemeente Hoogeveen

 • Gemeente Kampen

 • Gemeente Lansingerland

 • Gemeente Leiden

 • Gemeente Losser

 • Gemeente Maassluis

 • Gemeente Meppel

 • Gemeente Midden-Delfland

 • Gemeente Nuenen

 • Gemeente Oldebroek

 • Gemeente Oldenzaal

 • Gemeente Roerdalen

 • Gemeente Roosendaal

 • Gemeente Schouwen-Duiveland

 • Gemeente Son en Breughel

 • Gemeente Urk

 • Gemeente Veendam

 • Gemeente Waddinxveen

 • Gemeente Weert

 • Gemeente Wierden

 • Gemeente Woudenberg

 • Gemeente Zandvoort

 • Gemeente Zoetermeer

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 september 2014:

 • Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers

 • Gemeente Alkmaar

 • Gemeente Almelo

 • Gemeente Beek

 • Gemeente Bergen

 • Gemeente Best

 • Gemeente Beverwijk

 • Gemeente Boxtel

 • Gemeente Castricum

 • Gemeente Dalfsen

 • Gemeente Delft

 • Gemeente Den Helder

 • Gemeente Drimmelen

 • Gemeente Edam-Volendam

 • Gemeente Elburg

 • Gemeente Enkhuizen

 • Gemeente Enschede

 • Gemeente Etten-Leur

 • Gemeente Goeree-Overflakkee

 • Gemeente Haaksbergen

 • Gemeente Heemskerk

 • Gemeente Heerde

 • Gemeente Hellendoorn

 • Gemeente Hellevoetsluis

 • Gemeente Hengelo

 • Gemeente Horst aan de Maas

 • Gemeente Hulst

 • Gemeente Langedijk

 • Gemeente Leudal

 • Gemeente Maastricht

 • Gemeente Moerdijk

 • Gemeente Montferland

 • Gemeente Mook en Middelaar

 • Gemeente Nunspeet

 • Gemeente Ooststellingwerf

 • Gemeente Oostzaan

 • Gemeente Opmeer

 • Gemeente Opsterland

 • Gemeente Peel en Maas

 • Gemeente Purmerend

 • Gemeente Putten

 • Gemeente Renkum

 • Gemeente Rijssen -Holten

 • Gemeente Rucphen

 • Gemeente ’s-Hertogenbosch

 • Gemeente Sluis

 • Gemeente Smallingerland

 • Gemeente Nissewaard

 • Gemeente Stadskanaal

 • Gemeente Stichtse Vecht

 • Gemeente Tytsjerksteradiel

 • Gemeente Uitgeest

 • Gemeente Valkenburg aan de Geul

 • Gemeente Velsen

 • Gemeente Wageningen

 • Gemeente Waterland

 • Gemeente Westvoorne

 • Gemeente Wijchen

 • Gemeente Wormerland

 • Gemeente Zuidplas

 • Gemeente Zwolle

 • Gemeente Buren

Gemeenten toegevoegd per 1 oktober 2014

 • Gemeente Almere

 • Gemeente Amersfoort

 • Gemeente Baarn

 • Gemeente Bronckhorst

 • Gemeente Bunschoten

 • Gemeente Diemen

 • Gemeente Dongen

 • Gemeente Drechterland

 • Gemeente Hardenberg

 • Gemeente Hof van Twente

 • Gemeente Hoogezand-Sappemeer

 • Gemeente Kerkrade

 • Gemeente Leidschendam-Voorburg

 • Gemeente Nijkerk

 • Gemeente Noordoostpolder

 • Gemeente Oss

 • Gemeente Pekela

 • Gemeente Sint Anthonis

 • Gemeente Sittard-Geleen

 • Gemeente Soest

 • Gemeente Utrecht

 • Gemeente Veenendaal

 • Gemeente Venlo

 • Gemeente Vlaardingen

 • Gemeente Werkendam

 • Gemeente Wijdemeren

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 november 2014

 • GR Orionis Walcheren

 • Gemeente Alphen aan den Rijn

 • Gemeente Apeldoorn

 • Gemeente Arnhem

 • Gemeente Bergen

 • Gemeente Bloemendaal

 • Gemeente Gilze en Rijen

 • Gemeente Heemstede

 • Gemeente Helmond

 • Gemeente Lingewaard

 • Gemeente ’s-Gravenhage

 • Gemeente Uithoorn

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 december 2014

 • Dienst SZW-Noardwest-Fryslân

 • Gemeente Dronten

 • Gemeente Duiven

 • Gemeente Maasgouw

 • Gemeente Oisterwijk

 • Gemeente Oosterhout

 • Gemeente Rhenen

 • Gemeente Rijwaarden

 • Gemeente Texel

 • Gemeente Waalre

 • Gemeente Westervoort

 • Gemeente Westland

 • Gemeente Zaanstad

 • Gemeente Zevenaar

 • Gemeente Zoeterwoude

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 januari 2015

 • Gemeente Amsterdam

 • GR Drechtsteden

 • Gemeente Asten

 • Gemeente Deventer

 • Gemeente Goirle

 • Gemeente Heerlen

 • Gemeente Landsmeer

 • Gemeente Leiderdorp

 • Gemeente Lelystad

 • Gemeente Renswoude

 • Gemeente Rotterdam

 • Gemeente Stein

 • Gemeente Veldhoven

 • Gemeente Voorst

Gemeenten toegevoegd per 1 februari 2015

 • Gemeente Geldrop- Mierlo

 • Gemeente Kaag en Braassem

 • Gemeente Schiedam

 • Gemeente Steenbergen

 • Gemeente Tilburg

Gemeenten toegevoegd per 1 maart 2015

 • Gemeente Eindhoven

 • Gemeente Nieuwkoop

 • Gemeente Ommen

Gemeenten toegevoegd per 1 april 2015

 • Gemeente Deurne

 • Gemeente Uden

Gemeenten en gemeentelijk samenwerkingsverband toegevoegd per 1 mei 2015

 • Gemeente Beemster

 • Gemeente Hilversum

 • Gemeente Nijmegen

 • Gemeente Staphorst

Gemeenten toegevoegd per 1 juni 2015

 • Gemeente Alphen-Chaam

 • Gemeente Beuningen

 • Gemeente De Wolden

 • Gemeente Halderberge

 • Gemeente Leeuwarden

 • Gemeente Tholen

 • Gemeente Tubbergen

Gemeenten toegevoegd per 1 juli 2015

 • Gemeente Groningen

 • Gemeente Hollands Kroon

 • Gemeente Leusden

 • Gemeente Lochem

 • Gemeente Midden-Drenthe

 • Gemeente Schagen

 • Gemeente Súdwest-Fryslân

 • Gemeente Zutphen

 • Gemeente De Fryske Marren

Gemeenten toegevoegd per 1 september 2015

 • Gemeente Gemert-Bakel

 • Gemeente Laarbeek

 • Gemeente Rozendaal

 • Gemeente Stede Broec

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverband toegevoegd per 1 oktober 2015

 • Gemeente Blaricum

 • Gemeente Cranendonck

 • Gemeente Eemnes

 • Gemeente Heeze-Leende

 • Gemeente Huizen

 • Gemeente Laren

 • Gemeente Overbetuwe

 • Gemeente Valkenswaard

 • Gemeente Weesp

 • Gemeente Bernheze

Gemeenten toegevoegd per 1 november 2015

 • Gemeente Coevorden

 • Gemeente Hilvarenbeek

Gemeenten toegevoegd per 1 december 2015

 • Gemeente Cuijk

 • Gemeente Grave

 • Gemeente Heusden

 • Gemeente Mill en Sint Hubert

Gemeenten toegevoegd per 1 januari 2016

 • Gemeente Albrandswaard

 • Gemeente Barendrecht

 • Gemeente Berg en Dal

 • Gemeente Brummen

 • Gemeente Dantumadiel

 • Gemeente Epe

 • Gemeente Ferwederadiel

 • Gemeente Gooise Meren

 • Gemeente Kolummerland en Nieuwkruisland

 • Gemeente Ridderkerk

 • Gemeente Schiermonnikoog

Gemeenten toegevoegd per 1 februari 2016

 • Gemeente Ameland

 • Gemeente Emmen

 • Gemeente Weststellingwerf

Gemeenten toegevoegd per 1 maart 2016

 • Gemeente Bergen op Zoom

 • Gemeente Woensdrecht

Gemeenten en samenwerkingsverband toegevoegd per 1 april 2016

 • Samenwerkingsverband WIHW

 • Gemeente Voorschoten

 • Gemeente Wassenaar

Gemeente en samenwerkingsverband toegevoegd per 1 mei 2016

 • Samenwerking De Bevelanden

 • Gemeente Breda

Gemeente en samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 juni 2016

 • Gemeente Krimpenerwaard

 • Uitvoeringsorganisatie Laborijn

 • Werkzaak Rivierenland

Gemeente toegevoegd per 1 augustus 2016

 • Gemeente Borger-Odoorn

Gemeente en samenwerkingsverband toegevoegd per 1december 2016

 • Gemeente Aalten

 • Samenwerkingsverband Avres

Gemeente toegevoegd per 1 februari 2017

 • Gemeente Meierijstad

Gemeentelijke samenwerkingsverband toegevoegd per 1 maart 2017

 • Samenwerkingsverband Ferm Werk

Gemeentelijke samenwerkingsverband toegevoegd per 1 april 2017

 • Samenwerkingsverband Werkplein Drentsche Aa

Gemeente toegevoegd per 1 januari 2018

 • Gemeente Midden-Groningen

Gemeente toegevoegd per 1 maart 2018

 • Gemeente Westerwolde

Gemeente toegevoegd per 1 april 2018

 • Gemeente Katwijk

Gemeente toegevoegd per 1 mei 2018

 • Gemeente Raalte

 • Gemeente Waadhoeke

Gemeente toegevoegd per 1 juni 2018

 • Gemeente Haarlem

Gemeente toegevoegd per 1 september 2018

 • Gemeente Bladel

Gemeente toegevoegd per 1 november 2018

 • Gemeente Tiel

Gemeente toegevoegd per 1 januari 2019

 • Gemeente Het Hogeland

 • Gemeente Hoeksche Waard

 • Gemeente Westerkwartier

Gemeente toegevoegd per 1 februari 2019

 • Gemeente Altena

 • Gemeente Haarlemmermeer

 • Gemeente Noardeast Fryslân

 • Gemeente Vijfheerenlanden

Gemeente toegevoegd per 1 april 2019

 • Gemeente Molenlanden

 • Gemeente West Betuwe

Gemeente toegevoegd per 1 mei 2019

 • Gemeente Het Hogeland

 • Gemeente Noordenveld

Gemeenten toegevoegd per 1 juli 2020

 • Gemeente Steenwijkerland

 • Gemeente Westerveld

Gemeente toegevoegd per 1 augustus 2020

 • Gemeente Sint-Michielsgestel

Gemeenten toegevoegd per 1 september 2020

 • Gemeente Ermelo

 • Gemeente Harderwijk

 • Gemeente Nederweert

 • Gemeente Zeewolde

Gemeente toegevoegd per 1 januari 2021

 • Gemeente Eemsdelta

Gemeente toegevoegd per 1 juni 2021

 • Gemeente Echt-Susteren

Gemeente toegevoegd per 1 juli 2021

 • Gemeente Oude IJsselstreek

BIJLAGE III

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 juli 2014:

 • Werk en Inkomen Lekstroom(WIL)

 • Gemeente Baarle-Nassau

 • Gemeente Hattem

 • Gemeente Heerhugowaard

 • Gemeente Koggenland

 • Gemeente Krimpen aan den IJssel

 • Gemeente Landerd

 • Gemeente Medemblik

 • Gemeente Oegstgeest

 • Gemeente Oldambt

 • Gemeente Ouder-Amstel

 • Gemeente Pijnacker-Nootdorp

 • Gemeente Rheden

 • Gemeente Rijswijk

 • Gemeente Roermond

 • Gemeente Scherpenzeel

 • Gemeente Someren

 • Gemeente Terneuzen

 • Gemeente Twenterand

 • Gemeente Vught

 • Gemeente Zundert

 • Gemeente Zwartewaterland

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 augustus 2014:

 • ISD Kompas

 • ISD Bol

 • Gemeente Achtkarspelen

 • Gemeente Amstelveen

 • Gemeente Barneveld

 • Gemeente Beesel

 • Gemeente Borne

 • Gemeente Boxmeer

 • Gemeente Capelle aan den IJssel

 • Gemeente De Ronde Venen

 • Gemeente Dinkelland

 • Gemeente Doesburg

 • Gemeente Druten

 • Gemeente Ede

 • Gemeente Geertruidenberg

 • Gemeente Gouda

 • Gemeente Heiloo

 • Gemeente Heumen

 • Gemeente Hoogeveen

 • Gemeente Kampen

 • Gemeente Lansingerland

 • Gemeente Leiden

 • Gemeente Losser

 • Gemeente Maassluis

 • Gemeente Meppel

 • Gemeente Midden-Delfland

 • Gemeente Nuenen

 • Gemeente Oldebroek

 • Gemeente Oldenzaal

 • Gemeente Roerdalen

 • Gemeente Roosendaal

 • Gemeente Schouwen-Duiveland

 • Gemeente Son en Breughel

 • Gemeente Urk

 • Gemeente Veendam

 • Gemeente Waddinxveen

 • Gemeente Weert

 • Gemeente Wierden

 • Gemeente Woudenberg

 • Gemeente Zandvoort

 • Gemeente Zoetermeer

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 september 2014:

 • Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers

 • Gemeente Alkmaar

 • Gemeente Almelo

 • Gemeente Beek

 • Gemeente Bergen

 • Gemeente Best

 • Gemeente Beverwijk

 • Gemeente Boxtel

 • Gemeente Castricum

 • Gemeente Dalfsen

 • Gemeente Delft

 • Gemeente Den Helder

 • Gemeente Drimmelen

 • Gemeente Edam-Volendam

 • Gemeente Elburg

 • Gemeente Enkhuizen

 • Gemeente Enschede

 • Gemeente Etten-Leur

 • Gemeente Goeree-Overflakkee

 • Gemeente Haaksbergen

 • Gemeente Heemskerk

 • Gemeente Heerde

 • Gemeente Hellendoorn

 • Gemeente Hellevoetsluis

 • Gemeente Hengelo

 • Gemeente Horst aan de Maas

 • Gemeente Hulst

 • Gemeente Langedijk

 • Gemeente Leudal

 • Gemeente Maastricht

 • Gemeente Moerdijk

 • Gemeente Montferland

 • Gemeente Mook en Middelaar

 • Gemeente Nunspeet

 • Gemeente Ooststellingwerf

 • Gemeente Oostzaan

 • Gemeente Opmeer

 • Gemeente Opsterland

 • Gemeente Peel en Maas

 • Gemeente Purmerend

 • Gemeente Putten

 • Gemeente Renkum

 • Gemeente Rijssen -Holten

 • Gemeente Rucphen

 • Gemeente ’s-Hertogenbosch

 • Gemeente Sluis

 • Gemeente Smallingerland

 • Gemeente Nissewaard

 • Gemeente Stadskanaal

 • Gemeente Stichtse Vecht

 • Gemeente Tytsjerksteradiel

 • Gemeente Uitgeest

 • Gemeente Valkenburg aan de Geul

 • Gemeente Velsen

 • Gemeente Wageningen

 • Gemeente Waterland

 • Gemeente Westvoorne

 • Gemeente Wijchen

 • Gemeente Wormerland

 • Gemeente Zuidplas

 • Gemeente Zwolle

 • Gemeente Buren

Gemeenten toegevoegd per 1 oktober 2014

 • Gemeente Almere

 • Gemeente Amersfoort

 • Gemeente Baarn

 • Gemeente Bronckhorst

 • Gemeente Bunschoten

 • Gemeente Diemen

 • Gemeente Dongen

 • Gemeente Drechterland

 • Gemeente Hardenberg

 • Gemeente Hof van Twente

 • Gemeente Hoogezand-Sappemeer

 • Gemeente Kerkrade

 • Gemeente Leidschendam-Voorburg

 • Gemeente Nijkerk

 • Gemeente Noordoostpolder

 • Gemeente Oss

 • Gemeente Pekela

 • Gemeente Sint Anthonis

 • Gemeente Sittard-Geleen

 • Gemeente Soest

 • Gemeente Utrecht

 • Gemeente Veenendaal

 • Gemeente Venlo

 • Gemeente Vlaardingen

 • Gemeente Werkendam

 • Gemeente Wijdemeren

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 november 2014

 • GR Orionis Walcheren

 • Gemeente Alphen aan den Rijn

 • Gemeente Apeldoorn

 • Gemeente Arnhem

 • Gemeente Bergen

 • Gemeente Bloemendaal

 • Gemeente Gilze en Rijen

 • Gemeente Heemstede

 • Gemeente Helmond

 • Gemeente Lingewaard

 • Gemeente ’s-Gravenhage

 • Gemeente Uithoorn

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 december 2014

 • Dienst SZW-Noardwest-Fryslân

 • Gemeente Dronten

 • Gemeente Duiven

 • Gemeente Maasgouw

 • Gemeente Oisterwijk

 • Gemeente Oosterhout

 • Gemeente Rhenen

 • Gemeente Rijwaarden

 • Gemeente Texel

 • Gemeente Waalre

 • Gemeente Westervoort

 • Gemeente Westland

 • Gemeente Zaanstad

 • Gemeente Zevenaar

 • Gemeente Zoeterwoude

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 januari 2015

 • Gemeente Amsterdam

 • GR Drechtsteden

 • Gemeente Asten

 • Gemeente Deventer

 • Gemeente Goirle

 • Gemeente Heerlen

 • Gemeente Landsmeer

 • Gemeente Leiderdorp

 • Gemeente Lelystad

 • Gemeente Renswoude

 • Gemeente Rotterdam

 • Gemeente Stein

 • Gemeente Veldhoven

 • Gemeente Voorst

Gemeenten toegevoegd per 1 februari 2015

 • Gemeente Geldrop- Mierlo

 • Gemeente Kaag en Braassem

 • Gemeente Schiedam

 • Gemeente Steenbergen

 • Gemeente Tilburg

Gemeenten toegevoegd per 1 maart 2015

 • Gemeente Eindhoven

 • Gemeente Nieuwkoop

 • Gemeente Ommen

Gemeenten toegevoegd per 1 april 2015

 • Gemeente Deurne

 • Gemeente Uden

Gemeenten en gemeentelijk samenwerkingsverband toegevoegd per 1 mei 2015

 • Gemeente Beemster

 • Gemeente Hilversum

 • Gemeente Nijmegen

 • Gemeente Staphorst

Gemeenten toegevoegd per 1 juni 2015

 • Gemeente Alphen-Chaam

 • Gemeente Beuningen

 • Gemeente De Wolden

 • Gemeente Halderberge

 • Gemeente Leeuwarden

 • Gemeente Tholen

 • Gemeente Tubbergen

Gemeenten toegevoegd per 1 juli 2015

 • Gemeente Groningen

 • Gemeente Hollands Kroon

 • Gemeente Leusden

 • Gemeente Lochem

 • Gemeente Midden-Drenthe

 • Gemeente Schagen

 • Gemeente Súdwest-Fryslân

 • Gemeente Zutphen

 • Gemeente De Fryske Marren

Gemeenten toegevoegd per 1 september 2015

 • Gemeente Gemert-Bakel

 • Gemeente Laarbeek

 • Gemeente Rozendaal

 • Gemeente Stede Broec

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverband toegevoegd per 1 oktober 2015

 • Gemeente Blaricum

 • Gemeente Cranendonck

 • Gemeente Eemnes

 • Gemeente Heeze-Leende

 • Gemeente Huizen

 • Gemeente Laren

 • Gemeente Overbetuwe

 • Gemeente Valkenswaard

 • Gemeente Weesp

Gemeenten toegevoegd per 1 november 2015

 • Gemeente Coevorden

 • Gemeente Hilvarenbeek

Gemeenten toegevoegd per 1 december 2015

 • Gemeente Cuijk

 • Gemeente Grave

 • Gemeente Heusden

 • Gemeente Mill en Sint Hubert

Gemeenten toegevoegd per 1 januari 2016

 • Gemeente Albrandswaard

 • Gemeente Barendrecht

 • Gemeente Berg en Dal

 • Gemeente Brummen

 • Gemeente Dantumadiel

 • Gemeente Epe

 • Gemeente Ferwederadiel

 • Gemeente Gooise Meren

 • Gemeente Kolummerland en Nieuwkruisland

 • Gemeente Ridderkerk

 • Gemeente Schiermonnikoog

Gemeenten toegevoegd per 1 februari 2016

 • Gemeente Ameland

 • Gemeente Emmen

 • Gemeente Weststellingwerf

Gemeenten toegevoegd per 1 maart 2016

 • Gemeente Bergen op Zoom

 • Gemeente Woensdrecht

Gemeenten en samenwerkingsverband toegevoegd per 1 april 2016

 • Samenwerkingsverband WIHW

 • Gemeente Voorschoten

 • Gemeente Wassenaar

Gemeente en samenwerkingsverband toegevoegd per 1 mei 2016

 • Samenwerking De Bevelanden

 • Gemeente Breda

Gemeente en samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 juni 2016

 • Gemeente Krimpenerwaard

 • Uitvoeringsorganisatie Laborijn

 • Werkzaak Rivierenland

Gemeente toegevoegd per 1 augustus 2016

 • Gemeente Borger-Odoorn

Gemeente en samenwerkingsverband toegevoegd per 1december 2016

 • Gemeente Aalten

 • Samenwerkingsverband Avres

Gemeente toegevoegd per 1 februari 2017

 • Gemeente Meierijstad

Gemeentelijke samenwerkingsverband toegevoegd per 1 maart 2017

 • Samenwerkingsverband Ferm Werk

Gemeentelijke samenwerkingsverband toegevoegd per 1 april 2017

 • Samenwerkingsverband Werkplein Drentsche Aa

Gemeente toegevoegd per 1 januari 2018

 • Gemeente Midden-Groningen

Gemeente toegevoegd per 1 maart 2018

 • Gemeente Westerwolde

Gemeente toegevoegd per 1 april 2018

 • Gemeente Katwijk

Gemeente toegevoegd per 1 mei 2018

 • Gemeente Waadhoeke

Gemeente toegevoegd per 1 juni 2018

 • Gemeente Haarlem

Gemeente toegevoegd per 1 november 2018

 • Gemeente Tiel

Gemeente toegevoegd per 1 januari 2019

 • Gemeente Het Hogeland

 • Gemeente Hoeksche Waard

 • Gemeente Westerkwartier

Gemeente toegevoegd per 1 februari 2019

 • Gemeente Altena

 • Gemeente Haarlemmermeer

 • Gemeente Noardeast Fryslân

 • Gemeente Vijfheerenlanden

Gemeente toegevoegd per 1 april 2019

 • Gemeente Molenlanden

 • Gemeente West Betuwe

Gemeente toegevoegd per 1 mei 2019

 • Gemeente Het Hogeland

 • Gemeente Noordenveld

Gemeenten toegevoegd per 1 juli 2020

 • Gemeente Steenwijkerland

 • Gemeente Westerveld

Gemeente toegevoegd per 1 augustus 2020

 • Gemeente Sint-Michielsgestel

Gemeenten toegevoegd per 1 september 2020

 • Gemeente Ermelo

 • Gemeente Harderwijk

 • Gemeente Nederweert

 • Gemeente Zeewolde

Gemeente toegevoegd per 1 januari 2021

 • Gemeente Eemsdelta

Gemeente toegevoegd per 1 juni 2021

 • Gemeente Echt-Susteren

Gemeente toegevoegd per 1 juli 2021

 • Gemeente Oude IJsselstreek

BIJLAGE IV

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 juli 2014:

 • Werk en Inkomen Lekstroom(WIL)

 • Gemeente Baarle-Nassau

 • Gemeente Gennep

 • Gemeente Hattem

 • Gemeente Heerhugowaard

 • Gemeente Koggenland

 • Gemeente Krimpen aan den IJssel

 • Gemeente Landerd

 • Gemeente Medemblik

 • Gemeente Oegstgeest

 • Gemeente Oldambt

 • Gemeente Ouder-Amstel

 • Gemeente Pijnacker-Nootdorp

 • Gemeente Rheden

 • Gemeente Rijswijk

 • Gemeente Roermond

 • Gemeente Scherpenzeel

 • Gemeente Someren

 • Gemeente Terneuzen

 • Gemeente Twenterand

 • Gemeente Vught

 • Gemeente Zundert

 • Gemeente Zwartewaterland

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 augustus 2014:

 • ISD Kompas

 • ISD Bol

 • Gemeente Achtkarspelen

 • Gemeente Amstelveen

 • Gemeente Barneveld

 • Gemeente Beesel

 • Gemeente Borne

 • Gemeente Boxmeer

 • Gemeente Capelle aan den IJssel

 • Gemeente De Ronde Venen

 • Gemeente Dinkelland

 • Gemeente Doesburg

 • Gemeente Druten

 • Gemeente Ede

 • Gemeente Geertruidenberg

 • Gemeente Gouda

 • Gemeente Heiloo

 • Gemeente Heumen

 • Gemeente Hoogeveen

 • Gemeente Kampen

 • Gemeente Lansingerland

 • Gemeente Leiden

 • Gemeente Losser

 • Gemeente Maassluis

 • Gemeente Meppel

 • Gemeente Midden-Delfland

 • Gemeente Nuenen

 • Gemeente Oldebroek

 • Gemeente Oldenzaal

 • Gemeente Roerdalen

 • Gemeente Roosendaal

 • Gemeente Schouwen-Duiveland

 • Gemeente Son en Breughel

 • Gemeente Urk

 • Gemeente Veendam

 • Gemeente Waddinxveen

 • Gemeente Weert

 • Gemeente Wierden

 • Gemeente Woudenberg

 • Gemeente Zandvoort

 • Gemeente Zoetermeer

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 september 2014:

 • Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers

 • Gemeente Alkmaar

 • Gemeente Almelo

 • Gemeente Beek

 • Gemeente Bergen

 • Gemeente Best

 • Gemeente Beverwijk

 • Gemeente Boxtel

 • Gemeente Buren

 • Gemeente Castricum

 • Gemeente Culemborg

 • Gemeente Dalfsen

 • Gemeente Delft

 • Gemeente Den Helder

 • Gemeente Drimmelen

 • Gemeente Edam-Volendam

 • Gemeente Elburg

 • Gemeente Enkhuizen

 • Gemeente Enschede

 • Gemeente Etten-Leur

 • Gemeente Goeree-Overflakkee

 • Gemeente Haaksbergen

 • Gemeente Heemskerk

 • Gemeente Heerde

 • Gemeente Hellendoorn

 • Gemeente Hellevoetsluis

 • Gemeente Hengelo

 • Gemeente Horst aan de Maas

 • Gemeente Hulst

 • Gemeente Langedijk

 • Gemeente Leudal

 • Gemeente Maastricht

 • Gemeente Moerdijk

 • Gemeente Montferland

 • Gemeente Mook en Middelaar

 • Gemeente Nunspeet

 • Gemeente Ooststellingwerf

 • Gemeente Oostzaan

 • Gemeente Opmeer

 • Gemeente Opsterland

 • Gemeente Peel en Maas

 • Gemeente Purmerend

 • Gemeente Putten

 • Gemeente Renkum

 • Gemeente Rijssen -Holten

 • Gemeente Rucphen

 • Gemeente ’s-Hertogenbosch

 • Gemeente Sluis

 • Gemeente Smallingerland

 • Gemeente Nissewaard

 • Gemeente Stadskanaal

 • Gemeente Stichtse Vecht

 • Gemeente Tytsjerksteradiel

 • Gemeente Uitgeest

 • Gemeente Valkenburg aan de Geul

 • Gemeente Velsen

 • Gemeente Wageningen

 • Gemeente Waterland

 • Gemeente Westvoorne

 • Gemeente Wijchen

 • Gemeente Wormerland

 • Gemeente Zuidplas

 • Gemeente Zwolle

Gemeenten toegevoegd per 1 oktober 2014

 • Gemeente Almere

 • Gemeente Amersfoort

 • Gemeente Baarn

 • Gemeente Bronckhorst

 • Gemeente Bunschoten

 • Gemeente Diemen

 • Gemeente Dongen

 • Gemeente Drechterland

 • Gemeente Hardenberg

 • Gemeente Hof van Twente

 • Gemeente Hoogezand-Sappemeer

 • Gemeente Kerkrade

 • Gemeente Leidschendam-Voorburg

 • Gemeente Nijkerk

 • Gemeente Noordoostpolder

 • Gemeente Oss

 • Gemeente Pekela

 • Gemeente Sint Anthonis

 • Gemeente Sittard-Geleen

 • Gemeente Soest

 • Gemeente Utrecht

 • Gemeente Veenendaal

 • Gemeente Venlo

 • Gemeente Vlaardingen

 • Gemeente Werkendam

 • Gemeente Wijdemeren

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 november 2014

 • GR Orionis Walcheren

 • Gemeente Alphen aan den Rijn

 • Gemeente Apeldoorn

 • Gemeente Arnhem

 • Gemeente Bergen

 • Gemeente Bloemendaal

 • Gemeente Gilze en Rijen

 • Gemeente Heemstede

 • Gemeente Helmond

 • Gemeente Lingewaard

 • Gemeente ’s-Gravenhage

 • Gemeente Uithoorn

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 december 2014

 • Dienst SZW-Noardwest-Fryslân

 • Gemeente Dronten

 • Gemeente Duiven

 • Gemeente Maasgouw

 • Gemeente Oisterwijk

 • Gemeente Oosterhout

 • Gemeente Rhenen

 • Gemeente Rijwaarden

 • Gemeente Texel

 • Gemeente Waalre

 • Gemeente Westervoort

 • Gemeente Westland

 • Gemeente Zaanstad

 • Gemeente Zevenaar

 • Gemeente Zoeterwoude

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 januari 2015

 • Gemeente Amsterdam

 • GR Drechtsteden

 • Gemeente Asten

 • Gemeente Deventer

 • Gemeente Goirle

 • Gemeente Heerlen

 • Gemeente Landsmeer

 • Gemeente Leiderdorp

 • Gemeente Lelystad

 • Gemeente Renswoude

 • Gemeente Rotterdam

 • Gemeente Stein

 • Gemeente Veldhoven

 • Gemeente Voorst

Gemeenten toegevoegd per 1 februari 2015

 • Gemeente Geldrop- Mierlo

 • Gemeente Kaag en Braassem

 • Gemeente Schiedam

 • Gemeente Steenbergen

 • Gemeente Tilburg

Gemeenten toegevoegd per 1 maart 2015

 • Gemeente Eindhoven

 • Gemeente Nieuwkoop

 • Gemeente Ommen

Gemeenten toegevoegd per 1 april 2015

 • Gemeente Deurne

 • Gemeente Uden

Gemeenten en gemeentelijk samenwerkingsverband toegevoegd per 1 mei 2015

 • Gemeente Beemster

 • Gemeente Hilversum

 • Gemeente Nijmegen

 • Gemeente Staphorst

Gemeenten toegevoegd per 1 juni 2015

 • Gemeente Alphen-Chaam

 • Gemeente Beuningen

 • Gemeente De Wolden

 • Gemeente Halderberge

 • Gemeente Leeuwarden

 • Gemeente Tholen

 • Gemeente Tubbergen

Gemeenten toegevoegd per 1 juli 2015

 • Gemeente Groningen

 • Gemeente Hollands Kroon

 • Gemeente Leusden

 • Gemeente Lochem

 • Gemeente Midden-Drenthe

 • Gemeente Schagen

 • Gemeente Súdwest-Fryslân

 • Gemeente Zutphen

 • Gemeente De Fryske Marren

Gemeenten toegevoegd per 1 september 2015

 • Gemeente Gemert-Bakel

 • Gemeente Laarbeek

 • Gemeente Rozendaal

 • Gemeente Stede Broec

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverband toegevoegd per 1 oktober 2015

 • Gemeente Blaricum

 • Gemeente Cranendonck

 • Gemeente Eemnes

 • Gemeente Heeze-Leende

 • Gemeente Huizen

 • Gemeente Laren

 • Gemeente Overbetuwe

 • Gemeente Valkenswaard

 • Gemeente Weesp

 • Gemeente Bernheze

Gemeenten toegevoegd per 1 november 2015

 • Gemeente Coevorden

 • Gemeente Hilvarenbeek

Gemeenten toegevoegd per 1 december 2015

 • Gemeente Cuijk

 • Gemeente Grave

 • Gemeente Heusden

 • Gemeente Mill en Sint Hubert

Gemeenten toegevoegd per 1 januari 2016

 • Gemeente Albrandswaard

 • Gemeente Barendrecht

 • Gemeente Berg en Dal

 • Gemeente Brummen

 • Gemeente Dantumadiel

 • Gemeente Epe

 • Gemeente Ferwederadiel

 • Gemeente Gooise Meren

 • Gemeente Kolummerland en Nieuwkruisland

 • Gemeente Ridderkerk

 • Gemeente Schiermonnikoog

Gemeenten toegevoegd per 1 februari 2016

 • Gemeente Ameland

 • Gemeente Emmen

 • Gemeente Weststellingwerf

Gemeenten toegevoegd per 1 maart 2016

 • Gemeente Bergen op Zoom

 • Gemeente Woensdrecht

Gemeenten en samenwerkingsverband toegevoegd per 1 april 2016

 • Gemeente Hollands Kroon

 • Samenwerkingsverband WIHW

 • Gemeente Voorschoten

 • Gemeente Wassenaar

Gemeente en samenwerkingsverband toegevoegd per 1 mei 2016

 • Samenwerking De Bevelanden

 • Gemeente Breda

Gemeente en samenwerkingsverband toegevoegd per 1 juni 2016

 • Gemeente Krimpenerwaard

 • Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Gemeente toegevoegd per 1 augustus 2016

 • Gemeente Borger-Odoorn

Gemeente en samenwerkingsverband toegevoegd per 1december 2016

 • Gemeente Aalten

 • Samenwerkingsverband Avres

Gemeente toegevoegd per 1 februari 2017

 • Gemeente Meierijstad

Gemeentelijke samenwerkingsverband toegevoegd per 1 maart 2017

 • Samenwerkingsverband Ferm Werk

Gemeentelijke samenwerkingsverband toegevoegd per 1 april 2017

 • Samenwerkingsverband Werkplein Drentsche Aa

Gemeente toegevoegd per 1 januari 2018

 • Gemeente Midden-Groningen

Gemeente toegevoegd per 1 maart 2018

 • Gemeente Westerwolde

Gemeente toegevoegd per 1 april 2018

 • Gemeente Katwijk

Gemeente toegevoegd per 1 mei 2018

 • Gemeente Waadhoeke

Gemeente toegevoegd per 1 juni 2018

 • Gemeente Haarlem

Gemeente toegevoegd per 1 november 2018

 • Gemeente Tiel

Gemeente toegevoegd per 1 januari 2019

 • Gemeente Het Hogeland

 • Gemeente Hoeksche Waard

 • Gemeente Westerkwartier

Gemeente toegevoegd per 1 februari 2019

 • Gemeente Altena

 • Gemeente Haarlemmermeer

 • Gemeente Noardeast Fryslân

 • Gemeente Vijfheerenlanden

Gemeente toegevoegd per 1 april 2019

 • Gemeente Molenlanden

 • Gemeente West Betuwe

Gemeente toegevoegd per 1 mei 2019

 • Gemeente Het Hogeland

 • Gemeente Noordenveld

Gemeenten toegevoegd per 1 juli 2020

 • Gemeente Steenwijkerland

 • Gemeente Westerveld

Gemeente toegevoegd per 1 augustus 2020

 • Gemeente Sint-Michielsgestel

Gemeenten toegevoegd per 1 september 2020

 • Gemeente Ermelo

 • Gemeente Harderwijk

 • Gemeente Nederweert

 • Gemeente Zeewolde

Gemeente toegevoegd per 1 januari 2021

 • Gemeente Eemsdelta

Gemeente toegevoegd per 1 juni 2021

 • Gemeente Echt-Susteren

Gemeente toegevoegd per 1 juli 2021

 • Gemeente Oude IJsselstreek

BIJLAGE V

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

Gemeenten toegevoegd per 1 februari 2015

 • Gemeente Almelo

 • Gemeente Amstelveen

 • Gemeente Borger-Odoorn

 • Gemeente Etten-Leur

 • Gemeente Gilze en Rijen

 • Gemeente Gorinchem

 • Gemeente Haaksbergen

 • Gemeente Heerhugowaard

 • Gemeente Hulst

 • Gemeente Lingewaal

 • Gemeente Loon op Zand

 • Gemeente Maassluis

 • Gemeente Montferland

 • Gemeente Noordenveld

 • Gemeente Noordoostpolder

 • Gemeente Oldebroek

 • Gemeente Oost Gelre

 • Gemeente Putten

 • Gemeente Scherpenzeel

 • Gemeente Schiedam

 • Gemeente Schouwen-Duiveland

 • Gemeente Sittard-Geleen

 • Gemeente Terneuzen

 • Gemeente Texel

 • Gemeente Twenterand

 • Gemeente Tynaarlo

 • Gemeente Urk

 • Gemeente Valkenburg aan de Geul

 • Gemeente Vlaardingen

 • Gemeente Voerendaal

 • Gemeente Vught

 • Gemeente Waalwijk

 • Gemeente Wierden

 • Gemeente Wijk bij Duurstede

 • Gemeente Zwartewaterland

Gemeenten toegevoegd per 1 maart 2015

 • Gemeente Aalsmeer

 • Gemeente Assen

 • Gemeente Asten

 • Gemeente Berkelland

 • Gemeente Best

 • Gemeente Beuningen

 • Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

 • Gemeente Bronckhorst

 • Gemeente Bunnik

 • Gemeente Capelle aan den IJssel

 • Gemeente Castricum

 • Gemeente Coevorden

 • Gemeente Cuijk

 • Gemeente Dalfsen

 • Gemeente De Bilt

 • Gemeente De Wolden

 • Gemeente Deurne

 • Gemeente Dinkelland

 • Gemeente Doetinchem

 • Gemeente Ede

 • Gemeente Eijsden-Margraten

 • Gemeente Elburg

 • Gemeente Emmen

 • Gemeente Enschede

 • Gemeente Epe

 • Gemeente Geertruidenberg

 • Gemeente Geldrop-Mierlo

 • Gemeente Gemert-Bakel

 • Gemeente Goirle

 • Gemeente Gouda

 • Gemeente Grave

 • Gemeente Haarlem

 • Gemeente Hardinxveld-Giessendam

 • Gemeente Hattem

 • Gemeente Heerde

 • Gemeente Heerlen

 • Gemeente Heiloo

 • Gemeente Helmond

 • Gemeente Heumen

 • Gemeente Hilversum

 • Gemeente Hof van Twente

 • Gemeente Hoogeveen

 • Gemeente Houten

 • Gemeente IJsselstein

 • Gemeente Kaag en Braassem

 • Gemeente Kerkrade

 • Gemeente Landerd

 • Gemeente Landsmeer

 • Gemeente Leeuwaarden

 • Gemeente Leidschendam-Voorburg

 • Gemeente Maasdriel

 • Gemeente Maastricht

 • Gemeente Middelburg

 • Gemeente Mill en Sint Hubert

 • Gemeente Moerdijk

 • Gemeente Montfoort

 • Gemeente Nieuwegein

 • Gemeente Nieuwkoop

 • Gemeente Nijmegen

 • Gemeente Nuenen c.a.

 • Gemeente Nunspeet

 • Gemeente Oegstgeest

 • Gemeente Oisterwijk

 • Gemeente Oldenzaal

 • Gemeente Oss

 • Gemeente Oude IJsselstreek

 • Gemeente Peel en Maas

 • Gemeente Pekela

 • Gemeente Renkum

 • Gemeente Renswoude

 • Gemeente Rheden

 • Gemeente Rhenen

 • Gemeente Rijssen-Holten

 • Gemeente Smallingerland

 • Gemeente Someren

 • Gemeente Stadskanaal

 • Gemeente Steenbergen

 • Gemeente Stein

 • Gemeente Súdwest-Fryslân

 • Gemeente Tubbergen

 • Gemeente Tytsjerksteradiel

 • Gemeente Utrecht

 • Gemeente Vaals

 • Gemeente Veere

 • Gemeente Veldhoven

 • Gemeente Vianen

 • Gemeente Voorschoten

 • Gemeente Waalre

 • Gemeente Waddinxveen

 • Gemeente Wageningen

 • Gemeente Wassenaar

 • Gemeente Waterland

 • Gemeente Weert

 • Gemeente Weesp

 • Gemeente Westervoort

 • Gemeente Wijdemeren

 • Gemeente Woensdrecht

 • Gemeente Zaltbommel

 • Gemeente Zandvoort

 • Gemeente Zevenaar

 • Gemeente Zutphen

Gemeenten toegevoegd per 1 april 2015

 • Gemeente Achtkarspelen

 • Gemeente Albrandswaard

 • Gemeente Alphen-Chaam

 • Gemeente Apeldoorn

 • Gemeente Baarle-Nassau

 • Gemeente Baarn

 • Gemeente Barendrecht

 • Gemeente Barneveld

 • Gemeente Beek

 • Gemeente Bergen (NH)

 • Gemeente Beverwijk

 • Gemeente Bloemendaal

 • Gemeente Boekel

 • Gemeente Boxmeer

 • Gemeente Boxtel

 • Gemeente Breda

 • Gemeente Brielle

 • Gemeente Brummen

 • Gemeente Dantumadiel

 • Gemeente Deventer

 • Gemeente Doesburg

 • Gemeente Drechterland

 • Gemeente Drimmelen

 • Gemeente Druten

 • Gemeente Duiven

 • Gemeente Edam-Volendam

 • Gemeente Enkhuizen

 • Gemeente Ermelo

 • Gemeente Goes

 • Gemeente Hardenberg

 • Gemeente Harderwijk

 • Gemeente Heemstede

 • Gemeente Hellevoetsluis

 • Gemeente Heusden

 • Gemeente Hilvarenbeek

 • Gemeente Hoorn

 • Gemeente Horst aan de Maas

 • Gemeente Kampen

 • Gemeente Katwijk

 • Gemeente Krimpen aan den IJssel

 • Gemeente Langedijk

 • Gemeente Leiden

 • Gemeente Leiderdorp

 • Gemeente Leudal

 • Gemeente Lochem

 • Gemeente Losser

 • Gemeente Maasgouw

 • Gemeente Medemblik

 • Gemeente Meerssen

 • Gemeente Midden-Drenthe

 • Gemeente Mook en Middelaar

 • Gemeente Nijkerk

 • Gemeente Olst-Wijhe

 • Gemeente Ommen

 • Gemeente Oostzaan

 • Gemeente Opmeer

 • Gemeente Overbetuwe

 • Gemeente Pijnacker-Nootdorp

 • Gemeente Roerdalen

 • Gemeente Rucphen

 • Gemeente Schiermonnikoog

 • Gemeente ’s-Gravenhage

 • Gemeente Simpelveld

 • Gemeente Sint Anthonis

 • Gemeente Sint-Michielsgestel

 • Gemeente Soest

 • Gemeente Son en Breugel

 • Gemeente Staphorst

 • Gemeente Stede Broec

 • Gemeente Stichtse Vecht

 • Gemeente Tholen

 • Gemeente Tiel

 • Gemeente Uden

 • Gemeente Uitgeest

 • Gemeente Valkenswaard

 • Gemeente Venlo

 • Gemeente Venray

 • Gemeente Vlieland

 • Gemeente Vlissingen

 • Gemeente Werkendam

 • Gemeente West Maas en Waal

 • Gemeente Weststellingwerf

 • Gemeente Wijchen

 • Gemeente Winterswijk

 • Gemeente Wormerland

 • Gemeente Zeist

 • Gemeente Zoetermeer

 • Gemeente Zuidplas

 • Gemeente Zwolle

Gemeenten toegevoegd per 1 mei 2015

 • Gemeente Bergen (L)

 • Gemeente Borne

 • Gemeente Buren

 • Gemeente Dongen

 • Gemeente Heeze-Leende

 • Gemeente Huizen

 • Gemeente Kapelle

 • Gemeente Koggenland

 • Gemeente Lansingerland

 • Gemeente Midden-Delfland

 • Gemeente Neder-Betuwe

 • Gemeente Reimerswaal

 • Gemeente Rijswijk

 • Gemeente Roermond

 • Gemeente Roosendaal

 • Gemeente Rozendaal

 • Gemeente Uithoorn

 • Gemeente Westerveld

Gemeenten toegevoegd per 1 juni 2015

 • Gemeente Alphen-Chaam

 • Gemeente Beuningen

 • Gemeente De Wolden

 • Gemeente Halderberge

 • Gemeente Leeuwarden

 • Gemeente Tholen

 • Gemeente Tubbergen

Gemeenten toegevoegd per 1 juni 2015

 • Gemeente Amersfoort

 • Gemeente Bergen op Zoom

 • Gemeente Bunschoten

 • Gemeente Cranendonck

 • Gemeente Culemborg

 • Gemeente Goeree-Overflakkee

 • Gemeente Gulpen-Wittem

 • Gemeente Hengelo (O)

 • Gemeente Noord-Beveland

 • Gemeente Opsterland

 • Gemeente ’s-Hertogenbosch

 • Gemeente Tilburg

 • Gemeente Woudenberg

 • Gemeente Zaanstad

Gemeenten toegevoegd per 1 juli 2015

 • Gemeente Alkmaar

 • Gemeente Bernheze

 • Gemeente Borsele

 • Gemeente Brunssum

 • Gemeente De Ronde Venen

 • Gemeente Delft

 • Gemeente Echt-Susteren

 • Gemeente Hollands Kroon

 • Gemeente Leusden

 • Gemeente Ouder-Amstel

 • Gemeente Oudewater

 • Gemeente Utrechtse Heuvelrug

 • Gemeente Voorst

 • Gemeente Westvoorne

 • Gemeente De Fryske Marren

Gemeenten toegevoegd per 1 augustus 2015

 • Gemeente Beemster

 • Gemeente Bladel

 • Gemeente Diemen

 • Gemeente Eersel

 • Gemeente Krimpenerwaard

 • Gemeente Oirschot

 • Gemeente Purmerend

 • Gemeente Reusel-De Mierden

 • Gemeente Zoeterwoude

Gemeenten toegevoegd per 1 september 2015

 • Gemeente Dronten

 • Gemeente Harlingen

 • Gemeente Lopik

 • Gemeente Velsen

 • Gemeente Westland

 • Gemeente Zwijndrecht

Gemeenten toegevoegd per 1 oktober 2015

 • Gemeente Bergeijk

 • Gemeente Hillegom

 • Gemeente Lisse

 • Gemeente Noordwijk

 • Gemeente Teylingen

Gemeenten toegevoegd per 1 december 2015

 • Gemeente Ameland

Gemeenten toegevoegd per 1 januari 2016

 • Gemeente Gooise Meren

 • Gemeente Berg en Dal

 • Gemeente Nederweert

 • Gemeente Sliedrecht

Gemeenten toegevoegd per 1 februari 2016

 • Gemeente Ooststellingwerf

Gemeente toegevoegd per 1 maart 2016

 • Gemeente Oosterhout

Gemeente toegevoegd per 1 april 2016

 • Gemeente Eindhoven

Gemeente toegevoegd per 1 mei 2016

 • Gemeente Heerenveen

Gemeente toegevoegd per 1december 2016

 • Gemeente Hellendoorn

Gemeente toegevoegd per 1 februari 2017

 • Gemeente Meierijstad

Gemeente toegevoegd per 1 januari 2018

 • Gemeente Midden-Groningen

Gemeente toegevoegd per 1 februari 2018

 • Gemeente Alphen aan den Rijn

 • Gemeente Waadhoeke

 • Gemeente Westerwolde

Gemeente toegevoegd per 1 maart 2018

 • Gemeente Zeewolde

Gemeente toegevoegd per 1 januari 2019

 • Gemeente Het Hogeland

 • Gemeente Hoeksche Waard

 • Gemeente Vijfheerenlanden

 • Gemeente Westerkwartier

Gemeente toegevoegd per 1 februari 2019

 • Gemeente Aa en Hunze

 • Gemeente Altena

 • Gemeente Beekdaelen

 • Gemeente Molenlanden

 • Gemeente West Betuwe

Gemeente toegevoegd per 1 augustus 2019

 • Gemeente Raalte

Gemeente toegevoegd per 1 januari 2021

 • Gemeente Eemsdelta

BIJLAGE VI

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverband toegevoegd per 1 maart 2018:

 • Samenwerkingsverband Drechtsteden

 • Gemeente Alphen-Chaam

 • Gemeente Amsterdam

 • Gemeente Baarle-Nassau

 • Gemeente Dongen

 • Gemeente Enschede

 • Gemeente Gilze en Rijen

 • Gemeente Heusden

 • Gemeente Hilvarenbeek

 • Gemeente Houten

 • Gemeente Nieuwegein

 • Gemeente Rotterdam

 • Gemeente Tilburg

 • Gemeente Waalwijk

Gemeenten toegevoegd per 1 april 2018:

 • Gemeente Doetinchem

 • Gemeente Loon op Zand

Gemeenten toegevoegd per 1 juli 2018:

 • Gemeente Goirle

 • Gemeente Montferland

 • Gemeente Noordoostpolder

 • Gemeente Súdwest-Fryslân

 • Gemeente Almere

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverband toegevoegd per 1 augustus 2018:

 • Gemeente Boxmeer

 • Gemeente Den Helder

 • Gemeente Ede

 • Gemeente Horst aan de Maas

 • Gemeente Landerd

 • Gemeente Montfoort

 • Gemeente Ooststellingwerf

 • Gemeente Rijswijk

 • Gemeente Sint Anthonis

 • Gemeente Utrecht

 • Samenwerkingsverband Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverband toegevoegd per 1 september 2018:

 • Gemeente Baarn

 • Gemeente Boekel

 • Gemeente Dronten

 • Gemeente Druten

 • Gemeente Hof van Twente

 • Gemeente Midden-Drenthe

 • Gemeente Oss

 • Gemeente ’s-Hertogenbosch

 • Gemeente Veenendaal

 • Gemeente Westland

 • Samenwerkingsverband Avres

Gemeenten toegevoegd per 1 oktober 2018:

 • Gemeente Amersfoort

 • Gemeente Delft

 • Gemeente Meierijstad

 • Gemeente Mook en Middelaar

 • Gemeente Oldenzaal

 • Gemeente Scherpenzeel

 • Gemeente Uden

 • Gemeente Vught

 • Gemeente Zaanstad

Gemeenten toegevoegd per 1 november 2018:

 • Gemeente Hollandse Kroon

 • Gemeente Pijnacker-Nootdorp

 • Gemeente Stichtse Vecht

Gemeenten toegevoegd per 1 december 2018:

 • Gemeente Bernheze

 • Gemeente Oudewater

 • Gemeente Woerden

Gemeenten toegevoegd per 1 januari 2019:

 • Gemeente Boxtel

 • Gemeente Doesburg

 • Gemeente Oude IJsselstreek

 • Gemeente Rijssen-Holten

 • Gemeente Sint-Michielsgestel

Gemeenten toegevoegd per 1 februari 2019:

 • Gemeente Amstelveen

 • Gemeente Dinkelland

 • Gemeente Hellendoorn

 • Gemeente Losser

 • Gemeente Tubbergen

Gemeenten toegevoegd per 1 maart 2019:

 • Gemeente Cuijk

 • Gemeente Grave

 • Gemeente Mill en Sint Hubert

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverband toegevoegd per 1 april 2019:

 • Gemeente Almelo

 • Gemeente Arnhem

 • Gemeente Borne

 • Gemeente Bronckhorst

 • Gemeente Capelle aan den IJssel

 • Gemeente Heemstede

 • Gemeente Leeuwarden

 • Gemeente Maastricht

 • Gemeente Molenlanden

 • Gemeente Oost Gelre

 • Gemeente ’s-Gravenhage

 • Gemeente Stadskanaal

 • Gemeente Twenterand

 • Gemeente Wierden

 • Samenwerkingsverband WerkSaam West-Friesland

Gemeenten toegevoegd per 1 mei 2019:

 • Gemeente Aalsmeer

 • Gemeente Beesel

 • Gemeente Hilversum

 • Gemeente Leiden

 • Gemeente Midden-Groningen

 • Gemeente Noordenveld

 • Gemeente Rheden

 • Gemeente Rozendaal

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 juni 2019:

 • Gemeente De Fryske Marren

 • Gemeente Haaksbergen

 • Gemeente Hengelo (O)

 • Gemeente Leiderdorp

 • Gemeente Oldebroek

 • Werkplein Drentsche Aa

Gemeenten toegevoegd per 1 juli 2019:

 • Gemeente Aalten

 • Gemeente Krimpenerwaard

 • Gemeente Olst-Wijhe

 • Gemeente Uithoorn

 • Gemeente Wijdemeren

Gemeenten toegevoegd per 1 augustus 2019:

 • Gemeente Alphen aan den Rijn

 • Gemeente Bloemendaal

 • Gemeente Coevorden

 • Gemeente Gouda

 • Gemeente Groningen

 • Gemeente Heemskerk

 • Gemeente Het Hoge Land

 • Gemeente Kaag en Braassem

 • Gemeente Nieuwkoop

 • Gemeente Nijkerk

 • Gemeente Ouder-Amstel

 • Gemeente Schagen

 • Gemeente Sittard-Geleen

 • Gemeente Smallingerland

 • Gemeente Veldhoven

 • Gemeente Velsen

 • Gemeente Venlo

 • Gemeente Zevenaar

 • Gemeente Zutphen

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverband toegevoegd per 1 september 2019:

 • Werkzaak Rivierenland (SWV)

 • Gemeente Beemster

 • Gemeente Berkelland

 • Gemeente Beverwijk

 • Gemeente Blaricum

 • Gemeente De Ronde Venen

 • Gemeente Eemnes

 • Gemeente Hardenberg

 • Gemeente Huizen

 • Gemeente Laren

 • Gemeente Leudal

 • Gemeente Ommen

 • Gemeente Oosterhout

 • Gemeente Purmerend

 • Gemeente Voorst

 • Gemeente Weert

 • Gemeente Westerwolde

 • Gemeente Zoeterwoude

Gemeenten toegevoegd per 1 oktober 2019:

 • Gemeente Eersel

 • Gemeente Emmen

 • Gemeente Meppel

 • Gemeente Midden-Delfland

 • Gemeente Nijmegen

 • Gemeente Nunspeet

 • Gemeente Venray

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverband toegevoegd per 1 december 2019:

 • ISD Kompas

 • Gemeente Achtkarspelen

 • Gemeente Apeldoorn

 • Gemeente Gennep

 • Gemeente Krimpen aan den IJssel

 • Gemeente Tytsjerksteradiel

 • Gemeente Zwolle

Gemeenten toegevoegd per 1 januari 2020:

 • Gemeente Ermelo

 • Gemeente Haarlem

 • Gemeente Harderwijk

 • Gemeente Heerde

 • Gemeente Nederweert

 • Gemeente Peel en Maas

 • Gemeente Zandvoort

 • Gemeente Zeewolde

 • Gemeente Westerkwartier

Gemeenten toegevoegd per 1 februari 2020:

 • Gemeente Elburg

 • Gemeente Steenwijkerland

Gemeenten toegevoegd per 1 april 2020:

 • Gemeente Heerhugowaard

 • Gemeente Heerlen

 • Gemeente Langedijk

Gemeente toegevoegd per 1 mei 2020:

 • Gemeente Alkmaar

Gemeente toegevoegd per 1 juni 2020:

 • Gemeente Putten

Gemeenten toegevoegd per 1 november 2020:

 • Gemeente Diemen

 • Gemeente Winterswijk

Gemeente toegevoegd per 1 januari 2021

 • Gemeente Eemsdelta

 • Gemeente Breda

Gemeente toegevoegd per 1 februari 2021

 • Gemeente Zwartewaterland

Gemeente toegevoegd per 1 maart 2021

 • Gemeente Heumen

Gemeente toegevoegd per 1 juli 2021

 • Gemeente Terneuzen

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 augustus 2021

 • Gemeente Hoeksche Waard

 • Gemeente Maasgouw

 • ISD BOL

BIJLAGE VII GEGEVENSSET KWIJTSCHELDING OP VERZOEK

Bijlage bij de artikelen 2 en 3 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

   

02

OUDER1

   

02.01.20

Burgerservicenummer ouder1

   

03

OUDER2

   

03.01.20

Burgerservicenummer ouder2

   

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

05.01.20

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.10.10

Functieadres

   

09

KIND

   

09.01.20

Burgerservicenummer kind

09.03.10

Geboortedatum kind

BIJLAGE VIII GEGEVENSSET WOON & LEEFSITUATIE OP VERZOEK

Bijlage bij de artikelen 2 en 3 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

   

02

OUDER1

   

02.01.20

Burgerservicenummer ouder1

   

03

OUDER2

   

03.01.20

Burgerservicenummer ouder2

   

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

05.01.20

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.09.20

Datum inschrijving in de gemeente

08.10.10

Functieadres

08.10.30

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

Straatnaam

08.11.20

Huisnummer

08.11.30

Huisletter

08.11.40

Huisnummertoevoeging

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

Postcode

08.11.70

Woonplaatsnaam

08.12.10

Locatiebeschrijving

   

09

KIND

   

09.01.20

Burgerservicenummer kind

BIJLAGE IX GEGEVENSSET GEMEENTELIJKE DEBITEUREN OP VERZOEK

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

   

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

05.01.20

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.09.20

Datum inschrijving in de gemeente

08.10.10

Functieadres

08.10.30

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

Straatnaam

08.11.20

Huisnummer

08.11.30

Huisletter

08.11.40

Huisnummertoevoeging

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

Postcode

08.11.70

Woonplaatsnaam

08.12.10

Locatiebeschrijving

BIJLAGE X GEGEVENSSET RECHT OP BIJZONDERE BIJSTAND VERZOEK

Bijlage bij de artikelen 2 en 3 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

   

02

OUDER1

   

02.01.20

Burgerservicenummer ouder1

   

03

OUDER2

   

03.01.20

Burgerservicenummer ouder2

   

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

05.01.20

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.10.10

Functieadres

   

09

KIND

   

09.01.20

Burgerservicenummer kind

09.03.10

Geboortedatum kind

BIJLAGE XI GEGEVENSSET JEUGDIGE OP VERZOEK

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

   

02

OUDER 1

   

02.01.20

Burgerservicenummer Ouder 1

   

03

OUDER 2

   

03.01.20

Burgerservicenummer Ouder 2

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.09.10

Gemeente van inschrijving

08.11.70

Woonplaatsnaam

   

11

GEZAGSVERHOUDING

   

11.32.10

Indicatie gezag minderjarige

BIJLAGE XII GEGEVENSSET OUDER OP VERZOEK

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.09.10

Gemeente van inschrijving

08.11.70

Woonplaatsnaam

BIJLAGE XIII GEGEVENSSET LEER- EN WERKTRAJECT OP VERZOEK

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.09.10

Gemeente van inschrijving

TOELICHTING

1. Algemeen

Inleiding

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vormt de juridische basis voor de basisregistratie personen. In de basisregistratie personen zijn persoonsgegevens opgeslagen in de vorm van persoonslijsten.

De basisregistratie personen bevat gegevens over personen die zijn ingeschreven bij een van de gemeenten in Nederland. De gemeenten houden deze gegevens bij.

Verder zijn in de basisregistratie personen gegevens opgenomen van personen die buiten Nederland woonachtig zijn, zogenoemde niet-ingezetenen. Gegevens van niet-ingezetenen worden bijgehouden door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze registratie van niet-ingezetenen in de basisregistratie personen wordt aangeduid als de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Over niet-ingezetenen wordt een beperkter aantal gegevens bijgehouden dan over ingezetenen. De gegevens in de RNI zijn niet aangemerkt als authentieke gegevens. Gegevens over niet-ingezetenen kunnen namelijk minder gemakkelijk actueel gehouden worden dan gegevens over ingezetenen.

De Wet BRP biedt de grondslag voor systematische gegevensverstrekking over ingezetenen en niet-ingezetenen aan overheidsorganen en daartoe aangewezen andere organisaties. Bij de systematische verstrekking worden vanuit een centraal bestand op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens uit de basisregistratie personen verstrekt.

Organisaties die in aanmerking komen voor systematische gegevensverstrekking

Allereerst komen overheidsorganen in aanmerking voor systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen. Daarnaast kunnen ook organisaties die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang daarvoor in aanmerking komen, indien deze werkzaamheden en deze organisaties op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP zijn aangewezen. Voorts voorziet artikel 3.13 Wet BRP in systematische gegevensverstrekking aan onderzoeksinstellingen. Waar in het vervolg van deze toelichting zal worden gesproken over "de afnemer" worden daarmee zowel overheidsorganen als derden als onderzoeksinstellingen bedoeld.

Het autorisatiebesluit

Afnemers die systematisch gegevens verstrekt willen krijgen uit de basisregistratie personen dienen hiertoe een verzoek in bij de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een autorisatieaanvraagformulier. In dit formulier is aangegeven welke gegevens, over welke personen en voor welke taken de aanvrager op systematische wijze verstrekt wenst te krijgen. Het verzoek wordt getoetst, waarbij wordt uitgegaan van de beoordelingscriteria zoals deze zijn neergelegd in de Wet BRP en het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP). Onder meer bepalend is of en in hoeverre de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van de taak van de aanvrager. Hierbij wordt steeds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen, van wie de aanvrager gegevens verstrekt wenst te krijgen, gewaarborgd.

Na toetsing van het autorisatieverzoek wordt door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een autorisatiebesluit ten behoeve van de aanvrager genomen. In dit autorisatiebesluit wordt bepaald welke gegevens over welke categorieën van personen en in welke gevallen aan de afnemer worden verstrekt. Aan het autorisatiebesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden in het belang van een zorgvuldige en doelmatige gegevensverstrekking.

Het autorisatiebesluit wordt voor zover mogelijk technisch vertaald in een zogenoemde autorisatietabelregel. Aan de hand van de autorisatietabelregel wordt de geautoriseerde afnemer herkend en kan de gegevensverstrekking vanuit de basisregistratie personen geautomatiseerd afgewikkeld worden.

2. Toelichting op de wijzen van verstrekken

De systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Op grond van dit besluit vindt de verstrekking op de volgende manieren plaats:

De verstrekking op verzoek

Een afnemer kan op verzoek een set gegevens van een persoonslijst verstrekt krijgen. In het autorisatiebesluit is opgenomen welke gegevens van welke categorieën personen mogen worden opgevraagd.

De adresverstrekking op verzoek

Op verzoek worden gegevens verstrekt van alle personen die op dat moment zijn ingeschreven op een bepaald adres in Nederland. In het verzoek kan worden aangeven welk adres het betreft. Echter, in het verzoek kunnen in plaats van het adres ook gegevens van een ingeschrevene worden opgenomen. De gegevensverstrekking bevat dan de gegevens van alle personen die op dat moment op hetzelfde adres zijn ingeschreven als de (in het verzoek aangeduide) ingeschrevene. De set gegevens die mag worden opgevraagd is opgenomen in het autorisatiebesluit.

Indien een onderzoek is ingesteld of afgerond naar een gegeven of een verzameling van gegevens, wordt hiervan bij het verstrekte gegeven melding gedaan.

Indien gegevens worden opgevraagd van een persoonslijst die is opgeschort, hetgeen onder meer gebeurt indien een ingeschrevene is overleden of geëmigreerd, worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst meeverstrekt. Bij verstrekking van gegevens van een persoonslijst van een niet-ingezetene, is het van belang om aan te geven wanneer de gegevens op de persoonslijst geverifieerd zijn en welke organisatie de in een categorie opgenomen gegevens heeft aangeleverd. Om dit te bereiken, worden de verificatiegegevens of de gegevens over de aanleverende organisatie, voor zover die gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, meeverstrekt als er gegevens worden verstrekt uit een categorie waarin die gegevensgroepen voorkomen.

3. Het Inlichtingenbureau

Dit besluit is een autorisatiebesluit dat is genomen ten behoeve van het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden genoemd in de bijlagen I t/m VI, die het Inlichtingenbureau hebben aangewezen voor de toetsing van de uitvoering van in het besluit genoemde wettelijke taken.

3.1. Taken van het Inlichtingenbureau

De gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn de uitvoerder van de Participatiewet, Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) of de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Daarnaast voeren de gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden de kwijtschelding uit, op basis van de Gemeentewet, de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling kwijtschelding.

Het Inlichtingenbureau helpt de gemeente en het gemeentelijke samenwerkingsverband om te bepalen op welke ondersteuning burgers op grond van bovengenoemde wetgeving recht hebben. Het Inlichtingenbureau gebruikt hierbij gegevens uit diverse bronnen. Door gegevens uit deze bronnen te vergelijken kunnen signalen aan de gemeente en het gemeentelijke samenwerkingsverband worden doorgegeven. Met behulp van deze signalen kan de gemeente en het gemeentelijke samenwerkingsverband beslissen over het recht van een burger op een bepaalde voorziening.

Daarnaast helpt het Inlichtingenbureau de gemeente om vast te stellen welke gemeente verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdhulp of de uitvoering van de maatregel jeugdbescherming of jeugdreclassering.

Namens de in bijlage I t/m VI genoemde gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden zal het Inlichtingenbureau persoonsgegevens uit de basisregistratie personen opvragen en op deze wijze zal ook de basisregistratie personen als bronbestand gebruikt worden voor de gegevensverwerkingen die het Inlichtingenbureau namens de gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden uitvoert.

Het Inlichtingenbureau ontvangt de gegevens met betrekking tot de volgende wettelijke taken:

 • a) Kwijtschelding als bedoeld in artikel 2 lid 1 onder k van de Invorderingswet 1990 in samenhang met artikel 255 van de Gemeentewet en de Leidraad invordering 2008:

  Huishoudens met een inkomen en vermogen onder een bepaalde norm hebben recht op kwijtschelding. Met de geautomatiseerde kwijtscheldings-toets van het Inlichtingenbureau krijgen de gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden een overzicht van huishoudens aan wie ambtshalve kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kan worden verleend. Van de huishoudens die hiervoor niet in aanmerking komen worden de gevonden belemmeringen getoond.

 • b) Uitkering verlenen, terugvorderen, verhalen en innen van een boete op grond van de Participatiewet, IAOW of de IOAZ:

  De ingeschrevene met een te laag inkomen of vermogen om in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien, komt onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een uitkering. Het Inlichtingenbureau ondersteunt de gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden bij het onderzoeken of mensen met een uitkering hier ook recht op hebben. De gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn dan geïnteresseerd in signalen wanneer er een wijziging met betrekking tot de woon en leefsituatie van bijstandsklanten plaatsvindt omdat dit invloed kan hebben op het recht en op de hoogte van de uitkering.

 • c) Bijzondere bijstand op grond van artikel 5 onder d van de Participatiewet:

  Het Inlichtingenbureau richt zich op het ondersteunen van de gemeentelijke taken betreffende het tegengaan van het niet-gebruik van inkomens-voorzieningen en het preventief in beeld brengen van mogelijke financiële knelpunten. Deze informatie stelt de gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden in staat proactief dienstverlening te bieden aan burgers, door hen gericht te wijzen op de ondersteuningsmogelijkheden die het sociale zekerheidsstelsel te bieden heeft.

 • d) Woonplaatsbeginsel op grond van de artikelen 1.1, 1.3, 2.3 lid 1 t/m 2.4 lid 1 t/m van de Jeugdwet 2015:

  Op grond van de Jeugdwet zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het hele jeugdveld. Daarom is het voor gemeenten belangrijk om te bepalen of jeugdigen die in hun gemeenten jeugdhulp nodig hebben, daadwerkelijk tot hun verantwoordelijkheid behoren. Om te kunnen vaststellen welke gemeente de verantwoordelijke gemeente is, dient men uit te gaan van de gemeente waar de ouder van de jeugdige met gezag woonachtig is (het woonplaatsbeginsel). Het doel van het woonplaatsbeginsel is cruciaal in het bepalen van onder andere de verantwoordelijkheidsverdeling. Gemeenten zijn daarbij verantwoordelijk voor de ondersteuning, hulp en zorg van alle jeugdigen van wie degene die het gezag heeft over de jeugdige in de gemeente verblijft.

 • e) Leer-en werktraject op grond van artikel 10f van de Participatiewet:

  Aan de persoon van 23 tot 27 jaar, die nog geen startkwalificatie heeft behaald, kunnen de gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden ondersteuning aanbieden voor het volgen van een leer- en werktraject. Het gaat om de ingeschrevene tussen 23 en 27 jaar die geen werk heeft, maar uitkering ontvangt en die niet staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling zoals genoemd in artikel 10f van de Participatiewet.

3.2. Wijzen van verstrekking van persoonsgegevens

De gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden krijgen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de hierboven beschreven taken op systematische wijze verstrekt uit de basisregistratie personen. De systematische verstrekking aan de gemeente en het gemeentelijke samenwerkingsverband vindt plaats door middel van gegevensverstrekking op verzoek en de verstrekking van adresgegevens op verzoek.

De verstrekking van gegevens op verzoek

De gemeente en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden mogen op verzoek gegevens opvragen uit de basisregistratie personen. Het betreft de gegevens die zijn opgenomen in de bijlagen VII t/m XIII. De gemeente en het gemeentelijke samenwerkingsverband verzoeken slechts om gegevens opgenomen in de bijlagen VII t/m XIII indien deze verzoeken voldoen aan de criteria die opgenomen zijn in artikel 2 van dit besluit.

De gemeente en het gemeentelijke samenwerkingsverband beperken hun vragen om persoonsgegevens tot de persoonslijsten van ingeschrevenen, waarvan raadpleging noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor vermelde taken.

Adresverstrekking op verzoek

De gemeente en het gemeentelijke samenwerkingsverband kunnen tevens gegevens verstrekt krijgen van personen die op hetzelfde adres in Nederland ingeschreven zijn als deze (in het verzoek aangeduide) ingeschrevene. De gemeente en het gemeentelijke samenwerkingsverband verzoeken slechts om gegevens die zijn aangegeven in de bijlagen VII, VIII en X indien deze verzoeken voldoen aan de criteria die opgenomen zijn in artikel 3 van dit besluit en de verstrekking noodzakelijk is om de samenstelling van het huishouden vast te stellen.

3.3. Toelichting te verstrekken gegevens

De gemeente en het gemeentelijke samenwerkingsverband gebruiken het burgerservicenummer om koppelingen aan te leggen tussen de verschillende verstrekkingen die uit de basisregistratie personen worden ontvangen.

Aan de hand van de gegevens “burgerservicenummer ouder1”, “burgerservicenummer ouder2”, “burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner”, “datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap” en “burgerservicenummer kind”, in combinatie met de adresgegevens uit de bijlagen bij dit besluit, kan de samenstelling van het huishouden worden vastgesteld.

De verstrekking van het gegeven “functieadres” is noodzakelijk om vast te kunnen stellen of burgers op grond van bovengenoemde wetgeving recht hebben op een uitkering, kwijtschelding of bijzondere rechtsbijstand.

Aan de hand van het gegeven “indicatie gezag minderjarige” wordt het ouderlijk gezag van de jeugdige vastgesteld. Door middel van de combinatie van de gegevens “burgerservicenummer persoon”, “gemeente van inschrijving” en “woonplaatsnaam” wordt vastgesteld dat de gemeente waar het ouderlijk gezag van de jeugdige zich bevindt, de gemeente is welke verantwoordelijk is voor de ondersteuning, hulp en zorg van de jeugdigen.

3.4. Bijzonderheden

Voor de gegevensverstrekking ten behoeve van het woonplaatsbeginsel maken de gemeenten gebruik van een afzonderlijke autorisatietabelregel. De gemeenten die voor het vaststellen van het woonplaatsbeginsel persoonsgegevens krijgen verstrekt worden genoemd in bijlage V van dit autorisatiebesluit.

4. Inlichtingenplicht

Teneinde de autorisatie actueel te houden dienen de gemeente en het gemeentelijke samenwerkingsverband tijdig inlichtingen te verschaffen over wijzigingen die zich voordoen in hun taak, in de regelingen waarop die taak is gebaseerd of wijzigingen in de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taak. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de gemeente en het gemeentelijke samenwerkingsverband om deze informatie onverwijld kenbaar te maken aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eventuele gevolgen van onjuistheden in de autorisatie als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van dergelijke wijzigingen komen voor de verantwoordelijkheid van de gemeente en het gemeentelijke samenwerkingsverband.

5. Wijzigingen

Met dit besluit wordt het autorisatiebesluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 juni 2021, 2021-0000295934, ingetrokken. Deze intrekking is het gevolg van het toevoegen van de gemeenten Hoeksche Waard en Maasgouw en de Intergemeentelijke Sociale Dienst BOL aan bijlage VI.

6. Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internetpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, publicaties.rvig.nl.