Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor IdentiteitsgegevensStaatscourant 2021, 37063autorisatiebesluit basisregistratie personen

Autorisatiebesluit voor de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten genoemd in de bijlagen, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Datum: 21 juli 2021

Kenmerk: 2021-0000347474

Met het verzoek van 2021-0000049496, hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten genoemd in de bijlagen bij dit besluit, verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de gemeente:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente genoemd in bijlagen I en II bij dit besluit;

b. de Wet BRP:

de Wet basisregistratie personen;

c. het Besluit BRP:

het Besluit basisregistratie personen;

d. de basisregistratie personen:

de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet BRP;

e. de systematische verstrekking:

de systematische verstrekking, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;

f. de systeembeschrijving:

de systeembeschrijving, bedoeld in artikel 1 van het Besluit BRP;

g. de persoonslijst:

de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, onder c, van de Wet BRP;

h. de ingeschrevene:

de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Wet BRP;

i. autorisatietabelregel:

de tabel ten behoeve van de systematische verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;

j. de verstrekking van gegevens op verzoek:

de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder c, van het Besluit BRP, waarbij het aantal personen waarover informatie wordt verstrekt per verzoek ten hoogste tien bedraagt;

k. een actueel gegeven:

een gegeven dat overeenkomstig de systeem-beschrijving als actueel gegeven in de basisregistratie personen is vermeld;

l. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens:

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

m. uitkering:
 • bijstand als bedoeld in artikel 5 van de Participatiewet;

 • een uitkering als bedoeld in artikel 5 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • een uitkering als bedoeld in artikel 5, van de Wet inkomensvoorziening oudere en – gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

n. gezamenlijke huishouding:

een gezamenlijke huishouding als bedoeld in artikel 3 van de Participatiewet;

o. schuldenaar:

een ingeschrevene

 • van wie een uitkering kan worden teruggevorderd op grond van paragraaf 6.4 van de Participatiewet, artikel 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • op wie op grond van paragraaf 6.5 van de Participatiewet kan worden verhaald;

 • van wie een boete kan worden geïnd op grond van artikel 18a van de Participatiewet, artikel 20a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 20a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

p. arbeidsinschakeling:

de voorziening zoals genoemd in de artikelen 6, eerste lid en 7, eerste lid van de Participatiewet;

q. schuldhulpverlening;

het traject van schuldhulpverlening als bedoeld in artikel 8 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Paragraaf 2. De verstrekking van gegevens op verzoek

Artikel 2

 • 1. Aan de gemeente wordt op verzoek een gegeven verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van een ingeschrevene, indien het een gegeven betreft dat is opgenomen in bijlage III of IV bij dit besluit.

 • 2. De gemeente genoemd in bijlage I verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage III bij dit besluit, indien de verstrekking van gegevens gericht is op de verstrekking van gegevens over:

  • a. een ingeschrevene die bij de gemeente een uitkering heeft aangevraagd of aan wie door de gemeente een uitkering wordt verstrekt;

  • b. een ingeschrevene aan wie door de gemeente een traject voor arbeidsinschakeling wordt aangeboden;

  • c. een schuldenaar die een betalingsverplichting heeft jegens de gemeente voor het terugvorderen of verhalen van een uitkering of voor het opleggen en innen van een boete;

  • d. een ingeschrevene, wiens gegevens nodig zijn in een fraudeonderzoek door de gemeente op het gebied van werk en bijstand.

 • 3. De gemeente genoemd in bijlage II verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage IV bij dit besluit, indien het verzoek gericht is op de verstrekking van gegevens over de ingeschrevene ten aanzien van wie een traject van schuldhulpverlening bij de gemeente is aangevraagd of door de gemeente wordt uitgevoerd.

 • 4. Aan de gemeente wordt geen gegevens verstrekt, indien een of meer van de gegevens waarvan de gemeente in zijn verzoek gebruik heeft gemaakt, niet zijn opgenomen in bijlagen III of IV.

Paragraaf 3. De verstrekking van adresgegevens op verzoek

Artikel 3

 • 1. De gemeente verzoekt een gegeven als opgenomen in bijlage V bij dit besluit dat is vermeld op de persoonslijst van iedere ingeschrevene van wie de actuele adresgegevens in Nederland, die op de persoonslijst zijn opgenomen overeenkomen met:

  • a. een in het verzoek aangegeven adres, of

  • b. het actuele adres dat op de persoonslijst van een in het verzoek aangegeven ingeschrevene is opgenomen.

 • 2. De gemeente genoemd in bijlage I doet slechts een verzoek als bedoeld in het eerste lid, om een gegeven dat is opgenomen in bijlage V bij dit besluit indien een van de op het adres ingeschreven personen een uitkeringsgerechtigde is van wie de samenstelling van het gezamenlijk huishouden vastgesteld moet worden voor het bepalen van:

  • a. de hoogte van de uitkering, of

  • b. de hoogte van het bedrag dat kan worden verhaald of worden teruggevorderd, of

  • c. voor het verrichten van een fraudeonderzoek op het gebied van werk en bijstand.

 • 3. De gemeente genoemd in bijlage II doet slechts een verzoek als bedoeld in het eerste lid, om een gegeven dat is opgenomen in bijlage V bij dit besluit indien een van de op het adres ingeschreven personen een ingeschrevene is die zich bij de gemeente heeft aangemeld voor een traject van schuldhulpverlening en van wie de samenstelling van het gezamenlijk huishouden vastgesteld moet worden voor het bepalen van de hoogte van het aflossingsbedrag.

 • 4. Aan de gemeente worden slechts gegevens verstrekt, indien de gegevens waarvan de gemeente in zijn verzoek gebruik heeft gemaakt zijn opgenomen in bijlage V bij dit besluit.

Paragraaf 4. Overige verstrekkingen

Artikel 4

 • 1. Indien een verstrekking aan de gemeente op grond van dit besluit een gegeven betreft dat op juistheid wordt of is onderzocht, bevat de verstrekking naast dit gegeven tevens de gegevens over dat onderzoek.

 • 2. De verstrekking van gegevens aan de gemeente die op grond van dit besluit plaatsvindt, bevat geen gegeven waarbij “indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” is vermeld.

 • 3. Indien aan de gemeente gegevens worden verstrekt van een persoonslijst waarvan de bijhouding is opgeschort, bevat de verstrekking tevens de gegevens omtrent de reden en de datum van de opschorting, alsmede, voor zover deze gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, gegevens over de verificatie en de aanlevering van de verstrekte gegevens.

Paragraaf 5. Slotbepalingen

Artikel 5

 • 1. De gemeente verstrekt aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld alle nieuw gebleken informatie die betrekking heeft op hetgeen geregeld is in dit besluit.

 • 2. Deze informatie betreft in ieder geval wijzigingen in:

  • a. de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de gemeente;

  • b. de regelgeving ten aanzien van de taak of de wijze van uitvoering van de gemeente;

  • c. de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak van de gemeente.

Artikel 6

Het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 december 2020, met kenmerk 2020-0000628477, wordt ingetrokken.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2021.

Het besluit en de bijlagen bij het besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 21 juli 2021

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, F.G.A.M. Jacob Directeur Uitvoering Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

BIJLAGE I

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

Gemeenten toegevoegd per 1 juli 2014:

 • Gemeente Baarle-Nassau

 • Gemeente Gennep

 • Gemeente Hattem

 • Gemeente Heerhugowaard

 • Gemeente Kapelle

 • Gemeente Koggenland

 • Gemeente Krimpen aan den IJssel

 • Gemeente Landerd

 • Gemeente Medemblik

 • Gemeente Oegstgeest

 • Gemeente Oldambt

 • Gemeente Ouder-Amstel

 • Gemeente Pijnacker-Nootdorp

 • Gemeente Reimerswaal

 • Gemeente Rheden

 • Gemeente Rijswijk

 • Gemeente Roermond

 • Gemeente Scherpenzeel

 • Gemeente Someren

 • Gemeente Terneuzen

 • Gemeente Twenterand

 • Gemeente Vught

 • Gemeente Zundert

 • Gemeente Zwartewaterland

Gemeenten toegevoegd per 1 augustus 2014:

 • Gemeente Achtkarspelen

 • Gemeente Amstelveen

 • Gemeente Barneveld

 • Gemeente Beesel

 • Gemeente Borne

 • Gemeente Boxmeer

 • Gemeente Capelle aan den IJssel

 • Gemeente De Ronde Venen

 • Gemeente Doesburg

 • Gemeente Druten

 • Gemeente Ede

 • Gemeente Geertruidenberg

 • Gemeente Heiloo

 • Gemeente Hellevoetsluis

 • Gemeente Heumen

 • Gemeente Hoogeveen

 • Gemeente Kampen

 • Gemeente Lansingerland

 • Gemeente Leiden

 • Gemeente Losser

 • Gemeente Maassluis

 • Gemeente Meppel

 • Gemeente Midden-Delfland

 • Gemeente Nuenen

 • Gemeente Oldebroek

 • Gemeente Oldenzaal

 • Gemeente Roerdalen

 • Gemeente Roosendaal

 • Gemeente Schouwen-Duiveland

 • Gemeente Sluis

 • Gemeente Veendam

 • Gemeente Waddinxveen

 • Gemeente Weert

 • Gemeente Wierden

 • Gemeente Woudenberg

 • Gemeente Zandvoort

 • Gemeente Zoetermeer

Gemeenten toegevoegd per 1 september 2014:

 • Gemeente Alkmaar

 • Gemeente Almelo

 • Gemeente Beek

 • Gemeente Bergen

 • Gemeente Best

 • Gemeente Beverwijk

 • Gemeente Boxtel

 • Gemeente Castricum

 • Gemeente Dalfsen

 • Gemeente Delft

 • Gemeente Den Helder

 • Gemeente Drimmelen

 • Gemeente Edam-Volendam

 • Gemeente Elburg

 • Gemeente Enkhuizen

 • Gemeente Etten-Leur

 • Gemeente Goeree-Overflakkee

 • Gemeente Haaksbergen

 • Gemeente Heemskerk

 • Gemeente Heerde

 • Gemeente Horst aan de Maas

 • Gemeente Hulst

 • Gemeente Langedijk

 • Gemeente Leudal

 • Gemeente Maastricht

 • Gemeente Moerdijk

 • Gemeente Montferland

 • Gemeente Mook en Middelaar

 • Gemeente Nunspeet

 • Gemeente Olst-Wijhe

 • Gemeente Ooststellingwerf

 • Gemeente Oostzaan

 • Gemeente Opmeer

 • Gemeente Opsterland

 • Gemeente Peel en Maas

 • Gemeente Purmerend

 • Gemeente Putten

 • Gemeente Renkum

 • Gemeente Rijssen-Holten

 • Gemeente Rucphen

 • Gemeente ’s-Hertogenbosch

 • Gemeente Smallingerland

 • Gemeente Nissewaard

 • Gemeente Stadskanaal

 • Gemeente Staphorst

 • Gemeente Stichtse Vecht

 • Gemeente Tytsjerksteradiel

 • Gemeente Uitgeest

 • Gemeente Valkenburg aan de Geul

 • Gemeente Veenendaal

 • Gemeente Velsen

 • Gemeente Wageningen

 • Gemeente Westvoorne

 • Gemeente Wijchen

 • Gemeente Wormerland

 • Gemeente Zuidplas

 • Gemeente Zwolle

Gemeenten toegevoegd per 1 oktober 2014:

 • Gemeente Almere

 • Gemeente Amersfoort

 • Gemeente Baarn

 • Gemeente Bronckhorst

 • Gemeente Bunschoten

 • Gemeente Diemen

 • Gemeente Dongen

 • Gemeente Drechterland

 • Gemeente Hardenberg

 • Gemeente Hof van Twente

 • Gemeente Hoorn

 • Gemeente Katwijk

 • Gemeente Kerkrade

 • Gemeente Leidschendam-Voorburg

 • Gemeente Nijkerk

 • Gemeente Noordoostpolder

 • Gemeente Oss

 • Gemeente Sint Anthonis

 • Gemeente Sittard-Geleen

 • Gemeente Soest

 • Gemeente Utrecht

 • Gemeente Venlo

 • Gemeente Vlaardingen

 • Gemeente Werkendam

 • Gemeente Wijdemeren

Gemeenten toegevoegd per 1 november 2014:

 • Gemeente Aalsmeer

 • Gemeente Alphen aan den Rijn

 • Gemeente Apeldoorn

 • Gemeente Arnhem

 • Gemeente Bergen (NH)

 • Gemeente Bloemendaal

 • Gemeente Gilze en Rijen

 • Gemeente Heemstede

 • Gemeente Helmond

 • Gemeente Lingewaard

 • Gemeente ’s-Gravenhage

 • Gemeente Uithoorn

Gemeenten toegevoegd per 1 december 2014:

 • Gemeente Dronten

 • Gemeente Duiven

 • Gemeente Maasgouw

 • Gemeente Oisterwijk

 • Gemeente Oosterhout

 • Gemeente Rhenen

 • Gemeente Texel

 • Gemeente Waalre

 • Gemeente Westervoort

 • Gemeente Westland

 • Gemeente Zaanstad

 • Gemeente Zevenaar

Gemeenten toegevoegd per 1 januari 2015:

 • Gemeente Asten

 • Gemeente Deventer

 • Gemeente Goirle

 • Gemeente Heerlen

 • Gemeente Hellendoorn

 • Gemeente Landsmeer

 • Gemeente Leiderdorp

 • Gemeente Lelystad

 • Gemeente Renswoude

 • Gemeente Rotterdam

 • Gemeente Stein

 • Gemeente Veldhoven

 • Gemeente Voorst

 • Gemeente Waterland

Gemeenten toegevoegd per 1 februari 2015:

 • Gemeente Amsterdam

 • Gemeente Geldrop-Mierlo

 • Gemeente Hengelo (O)

 • Gemeente Kaag en Braassem

 • Gemeente Pekela

 • Gemeente Steenbergen

 • Gemeente Tilburg

Gemeenten toegevoegd per 1 maart 2015:

 • Gemeente Eindhoven

 • Gemeente Nieuwkoop

 • Gemeente Ommen

Gemeenten toegevoegd per 1 april 2015:

 • Gemeente Deurne

 • Gemeente Uden

Gemeenten toegevoegd per 1 mei 2015:

 • Gemeente Beemster

 • Gemeente Nijmegen

 • Gemeente Hilversum

Gemeenten toegevoegd per 1 juni 2015:

 • Gemeente Alphen-Chaam

 • Gemeente Beuningen

 • Gemeente De Wolden

 • Gemeente Halderberge

 • Gemeente Leeuwarden

 • Gemeente Tholen

 • Gemeente Tubbergen

Gemeenten toegevoegd per 1 juli 2015:

 • Gemeente Groningen

 • Gemeente Hollands Kroon

 • Gemeente Leusden

 • Gemeente Lochem

 • Gemeente Midden-Drenthe

 • Gemeente Schagen

 • Gemeente Súdwest-Fryslân

 • Gemeente Zutphen

 • Gemeente De Fryske Marren

Gemeente toegevoegd per 1 september 2015:

 • Gemeente Stede Broec

Gemeente toegevoegd per 1 november 2015:

 • Gemeente Schinnen

Gemeente toegevoegd per 1 december 2015:

 • Gemeente Blaricum

 • Gemeente Cranendonck

 • Gemeente Eemnes

 • Gemeente Gemert-Bakel

 • Gemeente Heerenveen

 • Gemeente Heeze-Leende

 • Gemeente Huizen

 • Gemeente Laarbeek

 • Gemeente Laren

 • Gemeente Valkenswaard

Gemeente toegevoegd per 1 januari 2016:

 • Gemeente Albrandswaard

 • Gemeente Barendrecht

 • Gemeente Berg en Dal

 • Gemeente Brummen

 • Gemeente Epe

 • Gemeente Gooise Meren

 • Gemeente Ridderkerk

Gemeente toegevoegd per 1 maart 2016:

 • Gemeente Ameland

 • Gemeente Bergen op Zoom

 • Gemeente Woensdrecht

Gemeente toegevoegd per 1 april 2016:

 • Gemeente Breda

 • Gemeente Brielle

 • Gemeente Hilvarenbeek

 • Gemeente Weststellingwerf

Gemeente toegevoegd per 1 juni 2016:

 • Gemeente Krimpenerwaard

Gemeente toegevoegd per 1 februari 2017:

 • Gemeente Meierijstad

Gemeente toegevoegd per 1 juni 2017:

 • Gemeente Haarlem

Gemeente toegevoegd per 1 juli 2017:

 • Gemeente Boekel

Gemeente toegevoegd per 1 augustus 2017:

 • Gemeente Coevorden

 • Gemeente Schiedam

 • Gemeente Venray

Gemeente toegevoegd per 1 september 2017:

 • Gemeente Bernheze

 • Gemeente Borger-Odoorn

 • Gemeente Cuijk

 • Gemeente Dantumadiel

 • Gemeente Eijsden-Margraten

 • Gemeente Grave

 • Gemeente Gulpen-Wittem

 • Gemeente Meerssen

 • Gemeente Mill en Sint Hubert

 • Gemeente Nederweert

 • Gemeente Vaals

Gemeente toegevoegd per 1 oktober 2017:

 • Gemeente Weesp

Gemeente toegevoegd per 1 november 2017:

 • Gemeente Nieuwegein

 • Gemeente Overbetuwe

Gemeente toegevoegd per 1 december 2017:

 • Gemeente Rozendaal

 • Gemeente Voorschoten

 • Gemeente Wassenaar

Gemeente toegevoegd per 1 januari 2018:

 • Gemeente Midden-Groningen

 • Gemeente Schiermonnikoog

 • Gemeente Westerwolde

Gemeente toegevoegd per 1 februari 2018:

 • Gemeente Sint-Michielsgestel

 • Gemeente Zoeterwoude

Gemeente toegevoegd per 1 mei 2018:

 • Gemeente Raalte

Gemeenten toegevoegd per 1 juni 2018:

 • Gemeente Ermelo

 • Gemeente Harderwijk

 • Gemeente Zeewolde

Gemeente toegevoegd per 1 juli 2018:

 • Gemeente Dinkelland

Gemeente toegevoegd per 1 augustus 2018:

 • Gemeente Neder-Betuwe

Gemeente toegevoegd per 1 september 2018:

 • Gemeente Buren

Gemeente toegevoegd per 1 januari 2019:

 • Gemeente Altena

 • Gemeente Haarlemmermeer

 • Gemeente Het Hogeland

 • Gemeente Noardwest-Fryslân

 • Gemeente Westerkwartier

Gemeente toegevoegd per 1 februari 2019:

 • Gemeente Echt-Susteren

Gemeente toegevoegd per 1 maart 2019:

 • Gemeente Enschede

Gemeente toegevoegd per 1 april 2019:

 • Gemeente Noordenveld

Gemeente toegevoegd per 1 mei 2019:

 • Gemeente Noardeast-Fryslân

Gemeente toegevoegd per 1 juni 2019:

 • Gemeente Son en Breugel

Gemeenten toegevoegd per 1 januari 2020:

 • Gemeente Emmen

 • Gemeente Westerveld

 • Gemeente Steenwijkerland

Gemeente toegevoegd per 1 maart 2020:

 • Gemeente Hoeksche Waard

Gemeente toegevoegd per 1 januari 2021:

 • Gemeente Eemsdelta

Gemeente toegevoegd per 1 augustus 2021:

 • Gemeente Oude IJsselstreek

BIJLAGE II

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

Gemeenten toegevoegd per 1 juli 2014:

 • Gemeente Baarle-Nassau

 • Gemeente Geldermalsen

 • Gemeente Gennep

 • Gemeente Hattem

 • Gemeente Heerhugowaard

 • Gemeente Koggenland

 • Gemeente Krimpen aan den IJssel

 • Gemeente Landerd

 • Gemeente Medemblik

 • Gemeente Oegstgeest

 • Gemeente Oldambt

 • Gemeente Ouder-Amstel

 • Gemeente Pijnacker-Nootdorp

 • Gemeente Reimerswaal

 • Gemeente Rheden

 • Gemeente Rijswijk

 • Gemeente Roermond

 • Gemeente Someren

 • Gemeente Terneuzen

 • Gemeente Twenterand

 • Gemeente Vught

 • Gemeente Zundert

 • Gemeente Zwartewaterland

Gemeenten toegevoegd per 1 augustus 2014:

 • Gemeente Achtkarspelen

 • Gemeente Amstelveen

 • Gemeente Barneveld

 • Gemeente Beesel

 • Gemeente Borne

 • Gemeente Boxmeer

 • Gemeente Capelle aan den IJssel

 • Gemeente De Ronde Venen

 • Gemeente Doesburg

 • Gemeente Druten

 • Gemeente Ede

 • Gemeente Geertruidenberg

 • Gemeente Heiloo

 • Gemeente Hellevoetsluis

 • Gemeente Heumen

 • Gemeente Hoogeveen

 • Gemeente Kampen

 • Gemeente Lansingerland

 • Gemeente Leiden

 • Gemeente Losser

 • Gemeente Maassluis

 • Gemeente Meppel

 • Gemeente Midden-Delfland

 • Gemeente Nuenen

 • Gemeente Oldebroek

 • Gemeente Oldenzaal

 • Gemeente Roerdalen

 • Gemeente Roosendaal

 • Gemeente Schouwen-Duiveland

 • Gemeente Sluis

 • Gemeente Veendam

 • Gemeente Waddinxveen

 • Gemeente Weert

 • Gemeente Wierden

 • Gemeente Woudenberg

 • Gemeente Zandvoort

 • Gemeente Zoetermeer

Gemeenten toegevoegd per 1 september 2014:

 • Gemeente Alkmaar

 • Gemeente Almelo

 • Gemeente Beek

 • Gemeente Bergen

 • Gemeente Best

 • Gemeente Beverwijk

 • Gemeente Boxtel

 • Gemeente Castricum

 • Gemeente Culemborg

 • Gemeente Dalfsen

 • Gemeente Delft

 • Gemeente Den Helder

 • Gemeente Drimmelen

 • Gemeente Edam-Volendam

 • Gemeente Elburg

 • Gemeente Enkhuizen

 • Gemeente Etten-Leur

 • Gemeente Goeree-Overflakkee

 • Gemeente Haaksbergen

 • Gemeente Heemskerk

 • Gemeente Heerde

 • Gemeente Horst aan de Maas

 • Gemeente Hulst

 • Gemeente Langedijk

 • Gemeente Leudal

 • Gemeente Maastricht

 • Gemeente Moerdijk

 • Gemeente Montferland

 • Gemeente Mook en Middelaar

 • Gemeente Nunspeet

 • Gemeente Olst-Wijhe

 • Gemeente Ooststellingwerf

 • Gemeente Oostzaan

 • Gemeente Opmeer

 • Gemeente Opsterland

 • Gemeente Peel en Maas

 • Gemeente Purmerend

 • Gemeente Putten

 • Gemeente Renkum

 • Gemeente Rijssen-Holten

 • Gemeente Rucphen

 • Gemeente ’s-Hertogenbosch

 • Gemeente Smallingerland

 • Gemeente Nissewaard

 • Gemeente Staphorst

 • Gemeente Stichtse Vecht

 • Gemeente Tytsjerksteradiel

 • Gemeente Uitgeest

 • Gemeente Veenendaal

 • Gemeente Velsen

 • Gemeente Wageningen

 • Gemeente Westvoorne

 • Gemeente Wijchen

 • Gemeente Wormerland

 • Gemeente Zuidplas

 • Gemeente Zwolle

Gemeenten toegevoegd per 1 oktober 2014:

 • Gemeente Almere

 • Gemeente Amersfoort

 • Gemeente Baarn

 • Gemeente Bronckhorst

 • Gemeente Bunschoten

 • Gemeente Diemen

 • Gemeente Dongen

 • Gemeente Hardenberg

 • Gemeente Hof van Twente

 • Gemeente Hoorn

 • Gemeente Katwijk

 • Gemeente Kerkrade

 • Gemeente Leidschendam-Voorburg

 • Gemeente Nijkerk

 • Gemeente Noordoostpolder

 • Gemeente Oss

 • Gemeente Sint Anthonis

 • Gemeente Sittard-Geleen

 • Gemeente Soest

 • Gemeente Utrecht

 • Gemeente Venlo

 • Gemeente Vlaardingen

 • Gemeente Werkendam

 • Gemeente Wijdemeren

Gemeenten toegevoegd per 1 november 2014:

 • Gemeente Aalsmeer

 • Gemeente Alphen aan den Rijn

 • Gemeente Apeldoorn

 • Gemeente Arnhem

 • Gemeente Bergen (NH)

 • Gemeente Bloemendaal

 • Gemeente Gilze en Rijen

 • Gemeente Heemstede

 • Gemeente Helmond

 • Gemeente Lingewaard

 • Gemeente ’s-Gravenhage

 • Gemeente Uithoorn

Gemeenten toegevoegd per 1 december 2014:

 • Gemeente Dronten

 • Gemeente Duiven

 • Gemeente Maasgouw

 • Gemeente Oisterwijk

 • Gemeente Oosterhout

 • Gemeente Rhenen

 • Gemeente Texel

 • Gemeente Waalre

 • Gemeente Westervoort

 • Gemeente Westland

 • Gemeente Zaanstad

 • Gemeente Zevenaar

Gemeenten toegevoegd per 1 januari 2015:

 • Gemeente Asten

 • Gemeente Deventer

 • Gemeente Goirle

 • Gemeente Heerlen

 • Gemeente Hellendoorn

 • Gemeente Landsmeer

 • Gemeente Leiderdorp

 • Gemeente Lelystad

 • Gemeente Renswoude

 • Gemeente Rotterdam

 • Gemeente Stein

 • Gemeente Veldhoven

 • Gemeente Voorst

 • Gemeente Waterland

Gemeenten toegevoegd per 1 februari 2015:

 • Gemeente Amsterdam

 • Gemeente Geldrop-Mierlo

 • Gemeente Hengelo (O)

 • Gemeente Kaag en Braassem

 • Gemeente Pekela

 • Gemeente Steenbergen

 • Gemeente Tilburg

Gemeenten toegevoegd per 1 maart 2015:

 • Gemeente Eindhoven

 • Gemeente Nieuwkoop

 • Gemeente Ommen

Gemeenten toegevoegd per 1 april 2015:

 • Gemeente Deurne

 • Gemeente Uden

Gemeenten toegevoegd per 1 mei 2015:

 • Gemeente Beemster

 • Gemeente Nijmegen

Gemeenten toegevoegd per 1 juni 2015:

 • Gemeente Alphen-Chaam

 • Gemeente Beuningen

 • Gemeente De Wolden

 • Gemeente Halderberge

 • Gemeente Leeuwarden

 • Gemeente Tholen

 • Gemeente Tubbergen

Gemeenten toegevoegd per 1 juli 2015:

 • Gemeente Groningen

 • Gemeente Hollands Kroon

 • Gemeente Leusden

 • Gemeente Lochem

 • Gemeente Midden-Drenthe

 • Gemeente Schagen

 • Gemeente Súdwest-Fryslân

 • Gemeente Zutphen

 • Gemeente De Fryske Marren

Gemeente toegevoegd per 1 september 2015:

 • Gemeente Stede Broec

Gemeente toegevoegd per 1 november 2015:

 • Gemeente Schinnen

Gemeente toegevoegd per 1 december 2015:

 • Gemeente Blaricum

 • Gemeente Cranendonck

 • Gemeente Eemnes

 • Gemeente Gemert-Bakel

 • Gemeente Heerenveen

 • Gemeente Heeze-Leende

 • Gemeente Huizen

 • Gemeente Laarbeek

 • Gemeente Laren

 • Gemeente Valkenswaard

Gemeente toegevoegd per 1 januari 2016:

 • Gemeente Albrandswaard

 • Gemeente Barendrecht

 • Gemeente Berg en Dal

 • Gemeente Brummen

 • Gemeente Epe

 • Gemeente Gooise Meren

 • Gemeente Ridderkerk

Gemeente toegevoegd per 1 maart 2016:

 • Gemeente Ameland

 • Gemeente Bergen op Zoom

 • Gemeente Woensdrecht

Gemeente toegevoegd per 1 april 2016:

 • Gemeente Breda

 • Gemeente Brielle

 • Gemeente Hilvarenbeek

 • Gemeente Weststellingwerf

Gemeente toegevoegd per 1 juni 2016:

 • Gemeente Krimpenerwaard

 • Gemeente Tiel

Gemeente toegevoegd per 1 juli 2016:

 • Gemeente Aalten

Gemeente toegevoegd per 1 februari 2017:

 • Gemeente Meierijstad

Gemeente toegevoegd per 1 juni 2017:

 • Gemeente Haarlem

Gemeente toegevoegd per 1 juli 2017:

 • Gemeente Boekel

Gemeente toegevoegd per 1 augustus 2017:

 • Gemeente Schiedam

 • Gemeente Venray

Gemeente toegevoegd per 1 september 2017:

 • Gemeente Bernheze

 • Gemeente Cuijk

 • Gemeente Dantumadiel

 • Gemeente Grave

 • Gemeente Mill en Sint Hubert

Gemeente toegevoegd per 1 oktober 2017:

 • Gemeente Weesp

Gemeente toegevoegd per 1 november 2017:

 • Gemeente Overbetuwe

Gemeente toegevoegd per 1 december 2017:

 • Gemeente Voorschoten

 • Gemeente Wassenaar

Gemeente toegevoegd per 1 januari 2018:

 • Gemeente Schiermonnikoog

 • Gemeente Westerwolde

Gemeente toegevoegd per 1 februari 2018:

 • Gemeente Sint-Michielsgestel

 • Gemeente Zoeterwoude

Gemeenten toegevoegd per 1 juni 2018:

 • Gemeente Ermelo

 • Gemeente Harderwijk

 • Gemeente Rozendaal

 • Gemeente Zeewolde

Gemeente toegevoegd per 1 juli 2018:

 • Gemeente Dinkelland

Gemeente toegevoegd per 1 augustus 2018:

 • Gemeente Neder-Betuwe

Gemeente toegevoegd per 1 januari 2019:

 • Gemeente Altena

 • Gemeente Haarlemmermeer

 • Gemeente Het Hogeland

 • Gemeente Noardwest-Fryslân

 • Gemeente Westerkwartier

Gemeente toegevoegd per 1 februari 2019:

 • Gemeente Echt-Susteren

Gemeente toegevoegd per 1 maart 2019:

 • Gemeente Enschede

Gemeente toegevoegd per 1 mei 2019:

 • Gemeente Noardeast-Fryslân

Gemeenten toegevoegd per 1 januari 2020:

 • Gemeente Emmen

 • Gemeente Westerveld

 • Gemeente Steenwijkerland

Gemeente toegevoegd per 1 maart 2020:

 • Gemeente Hoeksche Waard

Gemeente toegevoegd per 1 augustus 2021:

 • Gemeente Oude IJsselstreek

BIJLAGE III GEGEVENSSET WERK EN BIJSTAND OP VERZOEK

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.01.10

A-nummer persoon

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

Voornamen persoon

01.02.20

Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

01.03.20

Geboorteplaats persoon

01.03.30

Geboorteland persoon

01.04.10

Geslachtsaanduiding

01.61.10

Aanduiding naamgebruik

01.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

   

51

PERSOON

   

51.01.10

A-nummer persoon

51.01.20

Burgerservicenummer persoon

51.02.10

Voornamen persoon

51.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

51.02.40

Geslachtsnaam persoon

51.03.10

Geboortedatum persoon

51.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

   

02

OUDER1

   

02.01.10

A-nummer ouder1

02.01.20

Burgerservicenummer ouder1

02.02.10

Voornamen ouder1

02.02.20

Adellijke titel/predicaat ouder1

02.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

02.02.40

Geslachtsnaam ouder1

02.03.10

Geboortedatum ouder1

02.62.10

Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder1

   

03

OUDER2

   

03.01.10

A-nummer ouder2

03.01.20

Burgerservicenummer ouder2

03.02.10

Voornamen ouder2

03.02.20

Adellijke titel/predicaat ouder2

03.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

03.02.40

Geslachtsnaam ouder2

03.03.10

Geboortedatum ouder2

03.62.10

Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder2

   

04

NATIONALITEIT

   

04.05.10

Nationaliteit

04.65.10

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

04.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

   

54

NATIONALITEIT

   

54.05.10

Nationaliteit

54.65.10

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

54.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

   

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

05.01.10

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.20

Adellijke titel/predicaat echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.20

Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.30

Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.06.20

Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.06.30

Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.20

Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.30

Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.40

Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

   

55

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

55.01.10

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

55.01.20

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

55.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

   

06

OVERLIJDEN

   

06.08.10

Datum overlijden

06.08.20

Plaats overlijden

06.08.30

Land overlijden

   

07

INSCHRIJVING

   

07.69.10

Gemeente waar de persoonskaart zich bevindt

07.70.10

Indicatie geheim

07.87.10

PK-gegevens volledig meegeconverteerd

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.09.10

Gemeente van inschrijving

08.09.20

Datum inschrijving in de gemeente

08.10.10

Functie adres

08.10.20

Gemeentedeel

08.10.30

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

Straatnaam

08.11.15

Naam openbare ruimte

08.11.20

Huisnummer

08.11.30

Huisletter

08.11.40

Huisnummertoevoeging

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

Postcode

08.11.70

Woonplaatsnaam

08.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10

Locatiebeschrijving

08.13.10

Land adres buitenland

08.13.20

Datum aanvang adres buitenland

08.13.30

Regel 1 adres buitenland

08.13.40

Regel 2 adres buitenland

08.13.50

Regel 3 adres buitenland

08.14.10

Land vanwaar ingeschreven

08.14.20

Datum vestiging in Nederland

   

58

VERBLIJFPLAATS

   

58.09.10

Gemeente van inschrijving

58.09.20

Datum inschrijving in de gemeente

58.10.10

Functie adres

58.10.20

Gemeentedeel

58.10.30

Datum aanvang adreshouding

58.11.10

Straatnaam

58.11.15

Naam openbare ruimte

58.11.20

Huisnummer

58.11.30

Huisletter

58.11.40

Huisnummertoevoeging

58.11.50

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

Postcode

58.11.70

Woonplaatsnaam

58.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10

Locatiebeschrijving

58.13.10

Land adres buitenland

58.13.20

Datum aanvang adres buitenland

58.14.10

Land vanwaar ingeschreven

58.14.20

Datum vestiging in Nederland

   

09

KIND

   

09.01.10

A-nummer kind

09.01.20

Burgerservicenummer kind

09.02.10

Voornamen kind

09.02.20

Adellijke titel/predicaat kind

09.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40

Geslachtsnaam kind

09.03.10

Geboortedatum kind

   

10

VERBLIJFSTITEL

   

10.39.10

Aanduiding verblijfstitel

10.39.20

Datum einde verblijfstitel

10.39.30

Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

   

60

VERBLIJFSTITEL

   

60.39.10

Aanduiding verblijfstitel

60.39.20

Datum einde verblijfstitel

60.39.30

Ingangsdatum verblijfstitel

60.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

   

11

GEZAGSVERHOUDING

   

11.32.10

Indicatie gezag minderjarige

11.33.10

Indicatie curateleregister

   

BIJLAGE IV GEGEVENSSET SCHULDHULPVERLENING OP VERZOEK

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.01.10

A-nummer persoon

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

Voornamen persoon

01.02.20

Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

01.04.10

Geslachtsaanduiding

01.61.10

Aanduiding naamgebruik

   

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

05.01.10

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.20

Adellijke titel/predicaat echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

   

06

OVERLIJDEN

   

06.08.10

Datum overlijden

   

07

INSCHRIJVING

   

07.70.10

Indicatie geheim

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.09.10

Gemeente van inschrijving

08.09.20

Datum inschrijving in de gemeente

08.10.10

Functie adres

08.10.20

Gemeentedeel

08.10.30

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

Straatnaam

08.11.15

Naam openbare ruimte

08.11.20

Huisnummer

08.11.30

Huisletter

08.11.40

Huisnummertoevoeging

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

Postcode

08.11.70

Woonplaatsnaam

08.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10

Locatiebeschrijving

08.13.10

Land adres buitenland

08.13.20

Datum aanvang adres buitenland

08.14.10

Land vanwaar ingeschreven

08.14.20

Datum vestiging in Nederland

   

09

KIND

   

09.01.10

A-nummer kind

09.01.20

Burgerservicenummer kind

09.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40

Geslachtsnaam kind

09.03.10

Geboortedatum kind

BIJLAGE V GEGEVENSSET WERK EN BIJSTAND EN SCHULDHULPVERLENING ADRESVERSTREKKING OP VERZOEK

Bijlage bij artikel 3 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.01.10

A-nummer persoon

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

Voornamen persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

   

02

OUDER1

   

02.01.10

A-nummer ouder1

02.01.20

Burgerservicenummer ouder1

   

03

OUDER2

   

03.01.10

A-nummer ouder2

03.01.20

Burgerservicenummer ouder2

   

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

05.01.10

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

   

07

INSCHRIJVING

   

07.70.10

Indicatie geheim

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.09.10

Gemeente van inschrijving

08.10.10

Functie adres

08.10.20

Gemeentedeel

08.10.30

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

Straatnaam

08.11.15

Naam openbare ruimte

08.11.20

Huisnummer

08.11.30

Huisletter

08.11.40

Huisnummertoevoeging

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

Postcode

08.11.70

Woonplaatsnaam

08.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10

Locatiebeschrijving

   

09

KIND

   

09.01.10

A-nummer kind

09.01.20

Burgerservicenummer kind

   

11

GEZAGSVERHOUDING

   

11.32.10

Indicatie gezag minderjarige

TOELICHTING

1. Algemeen

Inleiding

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vormt de juridische basis voor de basisregistratie personen. In de basisregistratie personen zijn persoonsgegevens opgeslagen in de vorm van persoonslijsten.

De basisregistratie personen bevat gegevens over personen die zijn ingeschreven bij een van de gemeenten in Nederland. De gemeenten houden deze gegevens bij.

Verder zijn in de basisregistratie personen gegevens opgenomen van personen die buiten Nederland woonachtig zijn, zogenoemde niet-ingezetenen. Gegevens van niet-ingezetenen worden bijgehouden door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze registratie van niet-ingezetenen in de basisregistratie personen wordt aangeduid als de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Over niet-ingezetenen wordt een beperkter aantal gegevens bijgehouden dan over ingezetenen. De gegevens in de RNI zijn niet aangemerkt als authentieke gegevens. Gegevens over niet-ingezetenen kunnen namelijk minder gemakkelijk actueel gehouden worden dan gegevens over ingezetenen.

De Wet BRP biedt de grondslag voor systematische gegevensverstrekking over ingezetenen en niet-ingezetenen aan overheidsorganen en daartoe aangewezen andere organisaties. Bij de systematische verstrekking worden vanuit een centraal bestand op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens uit de basisregistratie personen verstrekt.

Organisaties die in aanmerking komen voor systematische gegevensverstrekking

Allereerst komen overheidsorganen in aanmerking voor systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen. Daarnaast kunnen ook organisaties die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang daarvoor in aanmerking komen, indien deze werkzaamheden en deze organisaties op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP zijn aangewezen. Voorts voorziet artikel 3.13 Wet BRP in systematische gegevensverstrekking aan onderzoeksinstellingen. Waar in het vervolg van deze toelichting zal worden gesproken over "de afnemer" worden daarmee zowel overheidsorganen als derden als onderzoeksinstellingen bedoeld.

Het autorisatiebesluit

Afnemers die systematisch gegevens verstrekt willen krijgen uit de basisregistratie personen dienen hiertoe een verzoek in bij de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een autorisatieaanvraagformulier. In dit formulier is aangegeven welke gegevens, over welke personen en voor welke taken de aanvrager op systematische wijze verstrekt wenst te krijgen. Het verzoek wordt getoetst, waarbij wordt uitgegaan van de beoordelingscriteria zoals deze zijn neergelegd in de Wet BRP en het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP).

Onder meer bepalend is of en in hoeverre de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van de taak van de aanvrager. Hierbij wordt steeds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen, van wie de aanvrager gegevens verstrekt wenst te krijgen, gewaarborgd.

Na toetsing van het autorisatieverzoek wordt door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een autorisatiebesluit ten behoeve van de aanvrager genomen. In dit autorisatiebesluit wordt bepaald welke gegevens over welke categorieën van personen en in welke gevallen aan de afnemer worden verstrekt. Aan het autorisatiebesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden in het belang van een zorgvuldige en doelmatige gegevensverstrekking.

Het autorisatiebesluit wordt voor zover mogelijk technisch vertaald in een zo-genoemde autorisatietabelregel. Aan de hand van de autorisatietabelregel wordt de geautoriseerde afnemer herkend en kan de gegevensverstrekking vanuit de basisregistratie personen geautomatiseerd afgewikkeld worden.

2. Toelichting op de wijzen van verstrekken

De systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Op grond van dit besluit vindt de verstrekking op de volgende manieren plaats:

De verstrekking op verzoek

Een afnemer kan op verzoek een set gegevens van een persoonslijst verstrekt krijgen. In het autorisatiebesluit is opgenomen welke gegevens van welke categorieën personen mogen worden opgevraagd.

De adresverstrekking op verzoek

Op verzoek worden gegevens verstrekt van alle personen die op dat moment zijn ingeschreven op een bepaald adres in Nederland. In het verzoek kan worden aangeven welk adres het betreft. Echter, in het verzoek kunnen in plaats van het adres ook gegevens van een ingeschrevene worden opgenomen. De gegevensverstrekking bevat dan de gegevens van alle personen die op dat moment op hetzelfde adres zijn ingeschreven als de (in het verzoek aangeduide) ingeschrevene. De set gegevens die mag worden opgevraagd is opgenomen in het autorisatiebesluit.

Overige verstrekkingen

Door technische problemen kan het voorkomen dat het berichtenverkeer in een bepaalde periode niet of niet juist heeft plaatsgevonden. Om dit te herstellen wordt een zogenaamd “herstelbericht” verstuurd.

Indien een onderzoek is ingesteld of afgerond naar een gegeven of een verzameling van gegevens, wordt hiervan bij het verstrekte gegeven melding gedaan.

Op een persoonslijst kan bij historische gegevens de indicatie “onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” geplaatst worden. Deze gegevens zijn foutief en worden daarom in principe niet verstrekt.

Indien gegevens worden opgevraagd van een persoonslijst die is opgeschort, hetgeen onder meer gebeurt indien een ingeschrevene is overleden of geëmigreerd, worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst meeverstrekt. Bij verstrekking van gegevens van een persoonslijst van een niet-ingezetene, is het van belang om aan te geven wanneer de gegevens op de persoonslijst geverifieerd zijn en welke organisatie de in een categorie opgenomen gegevens heeft aangeleverd. Om dit te bereiken, worden de verificatiegegevens of de gegevens over de aanleverende organisatie, voor zover die gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, meeverstrekt als er gegevens worden verstrekt uit een categorie waarin die gegevensgroepen voorkomen.

3. De gemeenten

Dit besluit is een autorisatiebesluit dat is genomen ten behoeve van de colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten genoemd in bijlage I en II (in deze toelichting genoemd de gemeente).

3.1. BKWI

De gemeente is de uitvoerder van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Het gaat om de verstrekkingen van uitkeringen of inkomensvoorzieningen, arbeidsinschakelingen, fraudebestrijding en het terugvorderen van een uitkering of verhaal halen. Voor de uitvoering van deze taken is het noodzakelijk om gegevens uit te wisselen met andere organisaties binnen het domein werk en inkomen. Deze uitwisseling vindt plaats over het SUWI-net dat wordt beheerd door BKWI.

BKWI werkt als zelfstandig onderdeel van UWV in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. BKWI bevordert de samenwerking tussen overheidsorganisaties. Zo zorgt BKWI ervoor dat gegevens over burgers en bedrijven door deze organisaties gedeeld worden op een snelle, makkelijke en veilige manier. Hierdoor ervaren burgers betere dienstverlening door de overheid.

De gemeente ontvangt de gegevens ter uitvoering van de volgende wettelijke taken:

 • a) Uitkering, tegemoetkoming, inkomensvoorziening, voorschot of bijdrage verlenen en arbeidsinschakeling aanbieden op grond van de Participatiewet, IAOW of de IOAZ;

 • b) Uitkering, tegemoetkoming, inkomensvoorziening, voorschot of bijdrage terugvorderen, verhalen en het innen van een boete op grond van de Participatiewet, IAOW of de IOAZ;

 • c) Het uitvoeren van schuldhulptrajecten als bedoeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

3.2. Wijzen van verstrekken

De gemeente krijgt de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de hierboven beschreven taken op systematische wijze verstrekt uit de basisregistratie personen. De systematische verstrekking aan de gemeente vindt plaats door middel van gegevensverstrekking op verzoek en de verstrekking van adresgegevens op verzoek. Tot de doelgroep van de gemeente behoren zowel ingezetenen als niet-ingezetenen.

De verstrekking van gegevens op verzoek

De gemeente mag op verzoek gegevens opvragen uit de basisregistratie personen. Het betreft de gegevens die zijn opgenomen in bijlage III en IV. De gemeente verzoekt slechts om gegevens opgenomen in bijlage III en IV indien deze verzoeken voldoen aan de criteria die zijn opgenomen in artikel 2 van dit besluit.

Adresverstrekking op verzoek

De gemeente kan tevens gegevens verstrekt krijgen van personen die op hetzelfde adres in Nederland ingeschreven zijn als deze in het verzoek aangeduide ingeschrevene. De gemeente verzoekt slechts om gegevens opgenomen in bijlage V indien deze verzoeken voldoen aan de criteria die zijn opgenomen in artikel 3 van dit besluit en de verstrekking noodzakelijk is om de samenstelling van het huishouden vast te stellen.

3.3. Toelichting te verstrekken gegevens

De gemeente gebruikt het burgerservicenummer om koppelingen aan te leggen tussen de verschillende verstrekkingen die uit de basisregistratie personen worden ontvangen.

Aan de hand van de gegevens “burgerservicenummer ouder1”, “burgerservicenummer ouder2”, “burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner”, “datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap” en “burgerservicenummer kind”, in combinatie met de adresgegevens uit de bijlagen bij dit besluit, kan de samenstelling van het huishouden worden vastgesteld.

De gemeente heeft tevens de mogelijkheid het gegeven “07.70.10 Indicatie geheim” op te vragen. Met dit gegeven wordt aangeduid of een ingeschrevene de gemeente heeft verzocht om zijn of haar gegevens niet te verstrekken aan bepaalde derden. Indien dit het geval is, kan de gemeente aanvullende maatregelen treffen om de privacy van de ingeschrevene te waarborgen.

4. Inlichtingenplicht

Teneinde de autorisatie actueel te houden dient de gemeente tijdig inlichtingen te verschaffen over wijzigingen die zich voordoen in zijn taak, in de regelingen waarop die taak is gebaseerd of wijzigingen in de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taak. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de gemeente om deze informatie onverwijld kenbaar te maken aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eventuele gevolgen van onjuistheden in de autorisatie als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van dergelijke wijzigingen komen voor de verantwoordelijkheid van de gemeente.

5. Wijzigingen

Met dit besluit wordt het autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 december 2020, met kenmerk 2020-0000628477, ingetrokken. Deze intrekking is het gevolg van het toevoegen van de gemeente Oude IJsselstreek aan bijlage I en II van dit besluit.

6. Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internetpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, publicaties.rvig.nl.