Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A27 Houten – Hooipolder, Rijkswaterstaat

Besluit ontheffing verbodsbepalingen Wet natuurbescherming (De Hillen)

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat het volgende besluit is genomen.

Welk besluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het Tracébesluit A27 Houten – Hooipolder is onderstaand besluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Bij besluit van 21 juli 2020 (kenmerk WNB/2021/010.toek.) is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een ontheffing verleend van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 3.5 en 3.10 van de Wet natuurbescherming voor de realisatie van het project A27 Houten – Hooipolder.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit en is op 28 juli 2021 aan de aanvrager bekend gemaakt.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 juli 2021 tot en met 8 september 2021 tijdens reguliere openingstijden ter inzage bij:

 • Gemeente Geertruidenberg, Vrijheidstraat 2, 4941 DX Raamsdonksveer. Raadpleeg www.geertruidenberg.nl voor openingstijden of neem contact op via telefoonnummer 140162.

 • Gemeente Oosterhout, Slotjesveld 1, 4902 ZP Oosterhout. Raadpleeg www.oosterhout.nl voor openingstijden. Om de stukken in te zien, dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 140162.

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken kunnen desgewenst ook digitaal worden toegezonden. Hiervoor kunt u contact opnemen met Katy Rosmulder van het project A27 Houten – Hooipolder, via het e-mailadres projectadvisering@rws.nl.

U kunt deze stukken ook raadplegen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/besluiten-ontheffingen

Hoe kunt u beroep instellen?

De volgende (rechts)personen kunnen vanaf 29 juli 2021 tot en met 8 september 2021 beroep instellen tegen het genoemde besluit:

 • a. Belanghebbenden;

 • b. Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

Beroep instellen doet u bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

of (voor burgers) via het Digitaal Loket: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

Actuele informatie over in beroep gaan, vindt u op:

www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en zo mogelijk datum en kenmerk van het besluit;

 • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Tevens dient ten behoeve van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd.

Op dit besluit is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangeven wat de beroepsgronden zijn. Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of (door burgers) via het Digitaal Loket: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en nummer of kenmerk van het besluit;

 • de gronden van het verzoek (motivering).

Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie?

Voor nadere informatie over het besluit kunt u bellen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via telefoonnummer 088-0424242.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, het afdelingshoofd BJV-Projectadvisering bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst, W. Warmerdam

Naar boven