Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Olst-WijheStaatscourant 2021, 3688OverigDefinitief besluit hogere grenswaarde Olst, Abersonterrein

Logo Olst-Wijhe

Op 14 januari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een hogere grenswaarde vast te stellen ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Aberson/Olst-Oost. Een besluit tot vaststelling hogere grenswaarden op basis van de Wet Geluidhinder is nodig in het kader van de ontwikkeling van zes nieuwe woningen aan de Jan Hooglandstraat te Olst.

De hogere grenswaarden houden verband met de geluidsbelasting door het wegverkeer op de Jan Hooglandstraat, die voor de te realiseren woningen hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Het definitieve besluit voor deze hogere grenswaarde ligt van 28 januari 2021 tot en met 10 maart 2021 ter inzage bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1). U kunt de stukken enkel op afspraak inzien.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

• tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of

• belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.