Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2021, 36218delegatie- of mandaatbesluit

Besluit tijdelijk ondermandaat Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw i.o. (TloKB i.o.) inzake het stelsel van gecertificeerde werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties en het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen

De directeur Bouwen en Energie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

In overeenstemming met de directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen,

Gelet op artikel 6.8 van het Mandaatbesluit BZK 2020;

Besluit:

Artikel 1

Aan de directeur van de TloKB wordt tijdelijk ondermandaat en machtiging verleend tot het afdoen en ondertekenen van stukken in verband met de uitvoering van:

  • a. de voorbereidende werkzaamheden voor besluitvorming, door de Minister, voor aanwijzing van certificatieschema’s en certificerende instellingen voor het stelsel van gecertificeerde werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties;

  • b. het bijhouden van een openbaar register van de aangewezen certificatieschema’s, certificerende instellingen en certificaathouders voor het stelsel van gecertificeerde werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties;

  • c. het houden van vooroverleg met instrumentaanbieders ten aanzien van toetsing en toelating van instrumenten voor kwaliteitsborging in het kader van het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen.

Artikel 2

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 29 maart 2021.

  • 2. Dit besluit vervalt direct met de inwerkingtreding van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Woningwet Artikel 7ak – waarmee de toelatingsorganisatie als zelfstandig bestuursorgaan wordt ingesteld).

  • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tijdelijk ondermandaat TloKB i.o.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, namens deze, F. Licher Directeur Bouwen en Energie