Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juli 2021, kenmerk 3230789-1012906-PDC19 tot wijziging van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7.2 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING HOOGRISICOGEBIEDEN EN ZEER HOOGRISICOGEBIEDEN

A

Bijlage I van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden wordt als volgt gewijzigd:

1. Het onderdeel ‘Cyprus;’ vervalt.

2. Het onderdeel ‘Spanje, alleen maar de Balearen en de Canarische Eilanden;’ vervalt.

3. ‘Portugal, inclusief de Azoren en Madeira, behalve Lissabon en de regio Algarve;’ wordt vervangen door ‘Portugal, alleen maar de Azoren en Madeira;’.

B

Aan Bijlage II van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden worden in de alfabetische volgorde de volgende onderdelen ingevoegd:

  • Fiji;

  • Tunesië;

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 juli 2021, met uitzondering van artikel I, onderdeel A, dat in werking treedt met ingang van 18 juli 2021.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal COVID-19, A.M.C. van Rijn

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met deze beslissing? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken binnen zes weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst. Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl. Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van dit besluit.

Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Dit betekent dat de verplichting om een negatief testbewijs te tonen als u vanuit een hoogrisicogebied reist, ook tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift van kracht blijft.

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden.

Blijkens de RIVM-rapportage ‘Wekelijkse inventarisatie landen binnen en buiten de EU voor risico op import COVID-19 in Nederland’ van 12 juli 2021 hebben Cyprus, Spanje en Portugal (behalve de Azoren en Madeira) een verhoogde incidentie en worden aangewezen als hoogrisicogebied.

In Fiji en Tunesië is er een incidentie van meer dan 500 gevallen van positieve testresultaten per 100.000 inwoners over 14 dagen. Fiji en Tunesië worden daarom toegevoegd aan de lijst van zeer hoogrisicogebieden.Voor inreizigers uit deze landen geldt vanaf 16 juli 2021 een quarantaineplicht en zij moeten bij inreis beschikken over een juist en volledig ingevulde quarantaineverklaring, ook als zij uitgezonderd zijn op de quarantaineplicht.1

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal COVID-19, A.M.C. van Rijn


X Noot
1

Artt. 58nb en 58ne van de Wet publieke gezondheid (Wpg).

Naar boven