Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 13 juli 2021, nr. IENW/BSK-2021/199326, tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer in verband met de uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet en actualisatie

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 1.1, derde lid, 1.7, eerste lid, onder a, 2.3b, tweede lid, 2.4, zesde lid, onder b, 2.5, zesde lid, 3.64a, derde lid, en 4.6 van het Activiteitenbesluit milieubeheer

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Activiteitenregeling milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.2, eerste lid, onderdeel ‘BRL K903’ komt te luiden:

BRL K903:

normdocument BRL SIKB 7800 (voorheen KIWA BRL K903), zoals opgenomen in bijlage C bij de Regeling bodemkwaliteit;.

B

In artikel 3.78a wordt ‘versie van 1 juli 2017’ vervangen door ‘versie van maart 2021’.

C

Artikel 4.15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef van het zesde lid wordt na ‘halfzware olie’ ingevoegd ‘plaatsvindt’.

2. In het twaalfde lid wordt ‘vierde lid’ vervangen door ‘vijfde lid’.

3. In het dertiende lid wordt ‘elfde lid’ vervangen door ‘twaalfde lid’.

D

Bijlage 12a wordt vervangen door bijlage 12a, opgenomen in bijlage 1, behorende bij deze regeling.

E

Bijlage 12b wordt vervangen door bijlage 12b, opgenomen in bijlage 2, behorende bij deze regeling.

F

Bijlage 13 wordt vervangen door bijlage 13, opgenomen in bijlage 3, behorende bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

BIJLAGE 1

Bijlage 12a. Lijst van stoffen, stofklassen en stofcategorieën

De stofklasse en/of grensmassastroom en emissiegrenswaarde van individuele stoffen kunnen afwijken van die voor een stofgroep.

Indien een stof individueel is ingedeeld geldt de grensmassastroom en emissiegrenswaarde van de individuele stof in plaats van die van de groep.

CAS Nummer

Naam

Stofcategorie

Stofklasse

100-18-5

p-diisopropylbenzeen

gO

gO.2

100-21-0

benzeen-1,4-dicarbonzuur; tereftaalzuur

sO

sO

10025-78-2

trichloorsiliciumhydride

gA

gA.3

10026-04-7

siliciumtetrachloride

gA

gA.3

10034-85-2

waterstofjodide

gA

gA.2

100-41-4

ethylbenzeen

gO

gO.2

100-42-5

styreen; vinylbenzeen

gO

gO.2

10043-35-3

boorzuur

ZZS

zie bijlage 12b

100-44-7

benzylchloride; chloormethylbenzeen; alfachloortolueen

ZZS

zie bijlage 12b

10049-04-4

chloordioxide

gA

gA.1

100-51-6

benzylalcohol

gO

gO.2

100-52-7

benzaldehyde

gO

gO.1

100-63-0

fenylhydrazine

ZZS

MVP 1

100-66-3

anisool; methoxybenzeen

gO

gO.2

100784-20-1

halosulfuronmethyl

ZZS

MVP 1

10102-49-5

ijzer(III)arsenaat

ZZS

MVP 1

10102-50-8

ijzer(II)arsenaat

ZZS

MVP 1

10103-50-1

magnesiumarsenaat

ZZS

MVP 1

101-14-4

2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline; 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline); zouten van 2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline

ZZS

MVP 1

101-21-3

isopropyl-3-chloorfenylcarbamaat; chloorprofam; isopropyl-3-chloorcarbanilaat

gO

gO.1

10124-43-3

kobaltsulfaat

ZZS

zie bijlage 12b

10124-50-2

kaliumarseniet

ZZS

MVP 1

10141-05-6

kobalt(II)dinitraat

ZZS

zie bijlage 12b

101-61-1

N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methyleendianiline; Michler's base

ZZS

MVP 1

101-68-8

difenylmethaan-4,4-diisocyanaat; MDI

sO

sO

101-77-9

4,4'-methyleendianiline; 4,4'-diaminodifenylmethaan

ZZS

MVP 1

101-80-4

4,4'-oxydianiline; zouten van 4,4'-oxydianiline; p-aminofenylether; zouten van p-aminofenylether

ZZS

MVP 1

101-84-8

difenylether

sO

sO

10190-55-3

loodmolybdaat,

ZZS

zie bijlage 12b

10215-33-5

3-butoxy-1-propanol

gO

gO.2

10222-01-2

dibroomnitrilopropiamide

ZZS

MVP 1

1024-57-3

heptachloorepoxide

ZZS

MVP 1

102561-46-6

benzyltributyl-ammonium 4-hydroxy-naftaleen-1-sulfonaat

S

S

102-71-6

tri-ethanolamine

gO

gO.2

10290-12-7

koperarseniet

ZZS

MVP 1

10294-34-5

boriumtrichloride

gA

gA.2

103112-35-2

ethyl-1-(2,4-dichloorfenyl)-5-(trichloormethyl)-1H-1,2,4-triazool-3-carboxylaat

ZZS

MVP 1

103-11-7

2-ethylhexylacrylaat

gO

gO.1

103122-66-3

O-isobutyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat

ZZS

MVP 1

10332-33-9

perboorzuur (HBO(O2)) natrium zout monohydraat

ZZS

zie bijlage 12b

103-33-3

azobenzeen

ZZS

MVP 1

103361-09-7

flumioxazine; N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-een-1,2-dicarboxamide

ZZS

MVP 1

103-65-1

isocumol; n-propylbenzeen

gO

gO.2

104-40-5

p-nonylfenol; 4-(para)-nonylfenol

ZZS

MVP 1

104653-34-1

difethialon

ZZS

MVP 1

10486-00-7

perboorzuur (HBO(O2)) natriumzout tetrahydraat

ZZS

zie bijlage 12b

105024-66-6

(4-ethoxyfenyl)(3-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)propyl)dimethylsilaan

ZZS

MVP 1

105-58-8

diethylcarbonaat

gO

gO.2

105-60-2

caprolactam

gO

gO.1

105-67-9

2,4-dimethylfenol; 2,4-xylenol

gO

gO.2

10605-21-7

carbendazim; methylbenzimidazool-2-ylcarbamaat

ZZS

MVP 1

106325-08-0

epoxiconazool; (2RS,3SR)-3-(2-chloorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazool-1-yl)methyl]oxiraan

ZZS

MVP 1

106-46-7

1,4-dichloorbenzeen

gO

gO.2

106-47-8

4-chlooraniline

ZZS

MVP 1

106-65-0

dimethylsuccinaat

gO

gO.1

106-89-8

epichloorhydrine; 1-chloor-2,3-epoxypropaan; chloormethyloxiraan

ZZS

MVP 2

106-91-2

2,3-epoxypropylmethacrylaat

ZZS

MVP 2

106-93-4

1,2-dibroomethaan

ZZS

MVP 2

106-94-5

1-broompropaan

ZZS

zie bijlage 12b

106-97-8

butaan [met 0,1 procent of meer butadieen (EG-nr. 203-450-8)]

ZZS

MVP 2

106-99-0

1,3-butadieen

ZZS

MVP 2

107-02-8

2-propenal; acroleïne

gO

gO.1

107-06-2

1,2-dichloorethaan; ethyleenchloride

ZZS

MVP 2

107-10-8

n-propylamine

gO

gO.1

107-13-1

acrylonitril; 2-propeennitril; propeennitril

ZZS

MVP 2

107-15-3

1,2-diaminoethaan

ZZS

MVP 2

107-20-0

2-chloorethanal; chlooraceetaldehyde

gO

gO.1

107-21-1

1,2-ethaandiol; ethyleenglycol; glycol

gO

gO.2

107-22-2

ethaandial; glyoxaal

gO

gO.1

1072-63-5

1-vinylimidazool

ZZS

MVP 2

107-30-2

chloordimethylether; chloormethyl-methylether

ZZS

MVP 2

107-31-3

methylformiaat

gO

gO.3

107-46-0

hexylmethyldisiloxaan

gO

gO.2

107-87-9

2-pentanon; methylpropylketon

gO

gO.2

107-98-2

1-methoxy-2-propanol

gO

gO.2

108-01-0

dimethylaminoethanol

gO

gO.2

108-05-4

azijnzuurvinylester; vinylacetaat

gO

gO.2

108-10-1

4-methyl-2-pentanon; isobutylmethylketon; methylisobutylketon; MIBK

gO

gO.2

108-20-3

2-isopropoxypropaan; diisopropylether

gO

gO.2

108-21-4

i-propylacetaat; isopropylacetaat

gO

gO.2

108225-03-2

(6-(4-hydroxy-3-(2-methoxyfenylazo)-2-sulfonato-7-naftylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-methylethyl)ammonium]-formaat

ZZS

MVP 1

108-24-7

azijnzuuranhydride

gO

gO.1

108-31-6

maleïnezuuranhydride; MAA

sO

sO

108-46-3

1,3-dihydroxybenzeen; resorcinol

gO

gO.2

108-65-6

1-methoxy-2-propylacetaat; 2-methoxy-1methylethylacetaat

gO

gO.2

108-70-3

1,3,5-trichloorbenzeen

ZZS

MVP 1

108-83-8

diisobutylketon

gO

gO.2

108-87-2

methylcyclohexaan

gO

gO.2

108-88-3

tolueen; methylbenzeen

gO

gO.2

108-90-7

chloorbenzeen

gO

gO.2

108-93-0

cyclohexanol

gO

gO.2

108-94-1

cyclohexanon

gO

gO.2

108-95-2

fenol

gO

gO.1

109-60-4

n-propylacetaat

gO

gO.2

109-65-9

1-broombutaan

gO

gO.2

109-66-0

pentaan

gO

gO.2

109-70-6

1-broom-3-chloorpropaan

gO

gO.3

109-86-4

2-methoxyethanol; methyleenglycolmonomethylether; ethyleenglycolmonomethylether; methylglycol

ZZS

zie bijlage 12b

109-89-7

diethylamine

gO

gO.1

109-94-4

ethylformiaat

gO

gO.2

109-99-9

tetrahydrofuraan

gO

gO.2

110-00-9

furaan

ZZS

MVP 2

110-12-3

5-methyl-2-hexanon; methylisoamylketon

gO

gO.2

110-19-0

iso-butylacetaat

gO

gO.2

110-49-6

2-methoxyethylacetaat

ZZS

zie bijlage 12b

110-71-4

1,2-dimethoxyethaan; ethyleenglycoldimethylether

ZZS

MVP 2

110-80-5

2-ethoxyethanol; ethyleenglycolmonoethylether

ZZS

zie bijlage 12b

110-82-7

cyclohexaan

gO

gO.2

110-85-0

piperazine

gO

gO.1

110-86-1

pyridine

gO

gO.1

110-88-3

1,3,5-trioxaan

gO

gO.3

11113-50-1

natuurlijk ruw boorzuur met een gehalte aan H3BO3 van niet meer dan 85 gewichtspercenten berekend op de droge stof

ZZS

zie bijlage 12b

111-15-9

2-ethoxyethylacetaat; ethylglycolacetaat

ZZS

zie bijlage 12b

111-35-3

3-ethoxy-1-propanol

gO

gO.2

11138-47-9

perboorzuur natriumzout

ZZS

zie bijlage 12b

111-41-1

2-(2-aminoethylamino)ethanol; AEEA

ZZS

MVP 1

111-42-2

2,2'-iminodiethanol; diethanolamine

gO

gO.2

1116-54-7

2,2'-(nitrosoimino)bisethanol

ZZS

MVP 1

111-76-2

2-butoxyethanol; butylglycol

gO

gO.2

111-77-3

2-(2-methoxyethoxy)ethanol; DEGME

gO

gO.2

111-90-0

diethyleenglycolmonoethylether; ethyldiglycol

gO

gO.2

1119-40-0

dimethylglutaraat

gO

gO.1

111-96-6

bis(2-methoxyethyl)ether

ZZS

MVP 2

111988-49-9

thiacloprid

ZZS

MVP 1

1120-71-4

1,3-propaansulton

ZZS

MVP 2

112-07-2

1-butoxy-2-ethylacetaat; butylglycolacetaat

gO

gO.2

112-24-3

triethyleentetramine

gO

gO.2

112-34-5

2-(2-butoxy-ethoxy)-ethanol; butyldiglycol; diethyleenglycolbutylether

gO

gO.2

112-49-2

1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethaan; TEGDME; triethyleenglycoldimethylether; triglyme

ZZS

MVP 1

112-70-9

tridecanol (isomeren mengsel); tridecylalkohol

gO

gO.2

115-10-6

dimethylether

gO

gO.2

115-11-7

2-methylpropeen; isobuteen; isobutyleen

gO

gO.2

115-29-7

endosulfan

ZZS

MVP 1

115-32-2

dicofol

ZZS

MVP 1

115-86-6

trifenylfosfaat

gO

gO.1

115-96-8

tris(2-chloorethyl)fosfaat

ZZS

MVP 1

116-14-3

tetrafluoretheen; tetrafluorethyleen

ZZS

MVP 1

116-15-4

hexafluorpropeen

gO

gO.1

117-81-7

bis(2-ethylhexyl)ftalaat; di-ethylhexyl ftalaat; DEHP

ZZS

MVP 1

117-82-8

bis(2-methoxyethyl)ftalaat

ZZS

MVP 1

117955-40-5

2-methoxypropylacetaat

ZZS

zie bijlage 12b

118658-99-4

(methyleenbis(4,1-fenyleenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1'-dipyridiniumdichloridedihydrochloride

ZZS

MVP 1

118-74-1

hexachloorbenzeen

ZZS

MVP 1

118-79-6

2,4,6-tribroomfenol

gO

gO.1

119313-12-1

2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinobutyrofenon

ZZS

MVP 1

1194-65-6

dichlobenil

sO

sO

119-64-2

1,2,3,4-tetrahydronaftaleen; tetraline

gO

gO.2

119738-06-6

(±) tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloorchinoxalin-2-yloxy)-fenyloxy]propanoaat

ZZS

MVP 1

119-90-4

3,3'-dimethoxybenzidine; o-dianisidine; zouten van 3,3'-dimethoxybenzidine; zouten van o-dianisidine

ZZS

MVP 1

119-93-7

3,3'-dimethylbenzidine; 4,4'-bi-o-toluidine; zouten van 3,3'-dimethylbenzidine; zouten van 4,4'-bi-o-toluidine

ZZS

MVP 1

12002-03-8

koperacetoarseniet

ZZS

MVP 1

12007-00-0

nikkelboride (NiB)

ZZS

zie bijlage 12b

12007-01-1

dinikkelboride

ZZS

zie bijlage 12b

12007-02-2

trinikkelboride

ZZS

zie bijlage 12b

12008-41-2

dinatriumoctaboraat watervrij

ZZS

MVP 1

120-12-7

antraceen

ZZS

zie bijlage 12b

12036-01-0

zirkoonoxide

S

S

12040-72-1

perboorzuur natriumzout monohydraat

ZZS

zie bijlage 12b

12068-61-0

nikkeldiarsenide

ZZS

zie bijlage 12b

120-71-8

6-methoxy-m-toluidine; p-cresidine

ZZS

MVP 1

120-80-9

catechol

ZZS

MVP 1

120-82-1

1,2,4-trichloorbenzeen

ZZS

MVP 2

120-92-3

cyclopentanon

gO

gO.1

121-14-2

2,4-dinitrotolueen

ZZS

MVP 1

121158-58-5

fenol, dodecyl-, vertakt

ZZS

MVP 1

121-44-8

triethylamine

gO

gO.1

121-69-7

N,N-dimethylaniline

gO

gO.1

12179-04-3

boraxpentahydraat; dinatriumtetraboraatpentahydraat

ZZS

zie bijlage 12b

122-60-1

1,2-epoxy-3-fenoxypropaan; fenylglycidylether

ZZS

MVP 1

122-66-7

hydrazobenzeen; 1,2-difenylhydrazine

ZZS

MVP 1

12267-73-1

tetraboordinatriumheptaoxide hydraat

ZZS

zie bijlage 12b

12280-03-4

dinatriumoctaboraat tetrahydraat

ZZS

MVP 1

122-99-6

fenoxyethanol

gO

gO.2

123-03-5

cetylpyridiniumchloride

gO

gO.1

123312-54-9

distearyldimethylammonium-bisulfaat

gO

gO.1

123-38-6

propanal; propionaldehyde

gO

gO.2

123-39-7

N-methylformamide

ZZS

MVP 2

123-42-2

4-hydroxy-4-methyl-2-pentanon; diacetonalcohol

gO

gO.2

123-72-8

butanal; n-butylaldehyde; n-butyraldehyd

gO

gO.2

123-73-9

(2E)-2-butenal

ZZS

MVP 1

123-77-3

azodicarbonamide; 1,1-Azobisformamide; C,C'-azodi(formamide)

ZZS

MVP 1

123-86-4

azijnzuurbutylester; n-butylacetaat

gO

gO.2

123-91-1

1,4-dioxan

gO

gO.1

123-92-2

iso-amylacetaat

gO

gO.2

123-95-5

butylstearaat

gO

gO.2

124-17-4

2-(2-butoxy-ethoxy)-ethylacetaat

gO

gO.2

124-40-3

dimethylamine

gO

gO.1

124495-18-7

quinoxyfen; 5,7-dichloor-4-(p-fluorfenoxy)quinoline

ZZS

MVP 1

124-65-2

natriumkakodylaat

ZZS

MVP 1

124-68-5

isobutanol-2-amine

gO

gO.2

12510-42-8

erioniet

ZZS

MVP 1

12619-90-8

nikkelboride

ZZS

zie bijlage 12b

126-99-8

chloropreen; 2-chloor-1,3-butadieen; 2-chloropreen

ZZS

zie bijlage 12b

127-18-4

perchloorethyleen; tetrachlooretheen; PER

gO

gO.2

127-19-5

N,N-dimethylaceetamide

ZZS

zie bijlage 12b

12737-30-3

kobaltnikkeloxide

ZZS

zie bijlage 12b

1300-71-6

xylenolen

gO

gO.1

1303-00-0

galliumarsenide

ZZS

zie bijlage 12b

1303-28-2

arseenpentoxide; diarseenpentaoxide

ZZS

zie bijlage 12b

1303-86-2

booroxide; diboortrioxide

ZZS

zie bijlage 12b

1303-96-4

boraxdecahydraat; dinatriumtetraboraat decahydraat

ZZS

zie bijlage 12b

1304-56-9

berylliumoxide

ZZS

MVP 1

1305-78-8

calciumoxide

sA

sA.3

1306-23-6

cadmiumsulfide

ZZS

MVP 1

1310-58-3

kaliumhydroxide

sA

sA.3

1310-73-2

natriumhydroxide

sA

sA.3

131-18-0

di-n-pentylftalaat; n-pentyl-isopentylftalaat

ZZS

MVP 1

1313-99-1

nikkeloxide; nikkelmonoxide

ZZS

MVP 1

1314-36-9

yttriumoxide

sA

sA.3

1314-62-1

vanadiumpentoxide

sA

sA.1

13149-00-3

hexahydroftaalzuur-anhydride (cis-isomeer); cis-cyclohexaan-1,2-dicarbonzuuranhydride

ZZS

MVP 1

1317-61-9

ijzeroxide (Fe3O4)

S

S

1319-77-3

cresolen

gO

gO.1

1321-64-8

pentachloornaftaleen

ZZS

ERS

1321-65-9

trichloornaftaleen

ZZS

ERS

132-32-1

3-amino-9-ethylcarbazool; 9-ethylcarbazool-3-ylamine

ZZS

MVP 1

13252-13-6

2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur

ZZS

MVP 2

1327-53-3

arseentrioxide

ZZS

zie bijlage 12b

1330-43-4

boorzuur dinatriumzout; dinatriumtetraboraat watervrij; boraxdecahydraat; dinatriumtetraboraat decahydraat; boraxpentahydraat; dinatriumtetraboraat pentahydraat

ZZS

zie bijlage 12b

1331-22-2

methylcyclohexanon

gO

gO.2

1332-21-4

asbest

sA

sA.1

1333-86-4

carbon black

S

S

133-49-3

pentachloorbenzeenthiol

ZZS

MVP 1

1335-32-6

loodacetaat, basisch

ZZS

MVP 1

1335-87-1

hexachloornaftaleen

ZZS

ERS

1335-88-2

tetrachloornaftaleen

ZZS

ERS

13360-57-1

dimethylsulfamoylchloride

ZZS

MVP 2

1336-36-3

polychloorbifenylen; PCB's

ZZS

ERS

1338-23-4

methylethylketonperoxide

gO

gO.1

133855-98-8

epoxiconazool; (2RS,3SR)-3-(2-chloorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazool-1-yl)methyl]oxiraan

ZZS

MVP 1

13463-39-3

nikkeltetracarbonyl; tetracarbonylnikkel

ZZS

MVP 2

13463-40-6

ijzerpentacarbonyl

sA

sA.1

13463-67-7

titaandioxide

S

S

13477-70-8

nikkel(II)arsenaat; trinikkelbis(arsenaat)

ZZS

zie bijlage 12b

13517-20-9

perboorzuur (H3BO2(O2)) mononatriumzout trihydraat

ZZS

zie bijlage 12b

13560-89-9

Dechloraan Plus

ZZS

MVP 1

137-17-7

2,4,5-trimethylaniline

ZZS

MVP 1

13746-66-2

kaliumferricyanide

sA

sA.3

13814-96-5

loodbis(tetrafluorboraat); loodfluorboraat

ZZS

zie bijlage 12b

138-22-7

butyllactaat

gO

gO.2

13840-56-7

orthoboorzuur natriumzout

ZZS

zie bijlage 12b

138-86-3

limoneen

gO

gO.2

139-65-1

4,4'-thiodianiline; zouten van 4,4'-thiodianiline

ZZS

MVP 1

140-01-2

pentanatrium diethyleen-triaminepenta-azijnzuur

ZZS

MVP 1

140-66-9

1,1,3,3-tetramethyl-4-butylfenol; 4-tert-octylfenol; para-tert-octylfenol

ZZS

MVP 1

140-88-5

acrylzuurethylester; ethylacrylaat; ethylpropenoaat

gO

gO.1

141-32-2

butylacrylaat

gO

gO.1

141-43-5

ethanolamine

gO

gO.2

14166-21-3

hexahydroftaalzuur-anhydride (trans-isomeer); trans-cyclohexaan-1,2-dicarbonzuuranhydride

ZZS

MVP 1

141-78-6

azijnzuurester; azijnzuurethylester; ethylacetaat

gO

gO.2

1420-07-1

dinoterb; 2-tert-butyl-4,6-dinitrofenol; zouten en esters van dinoterb

ZZS

MVP 1

142844-00-6

aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels

ZZS

MVP 1

142-96-1

dibutylether

gO

gO.2

143-18-0

kaliumoleaat

gO

gO.2

143-50-0

chloordecon

ZZS

MVP 1

143860-04-2

3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine

ZZS

MVP 1

14464-46-1

cristoballiet

sA

sA.1

1464-53-5

2,2'-bioxiraan; 1,2:3,4-diepoxybutaan

ZZS

MVP 2

14708-14-6

nikkelbis(tetrafluorboraat)

ZZS

zie bijlage 12b

14808-60-7

silica (kwarts) als respirabel stof, met uitsluiting van silicavezels; zand e.a. siliciumverbindingen, m.u.v. kristallijne en/of vezelvormige verbindingen

sA

sA.2

148-24-3

8-hydroxychinoline

ZZS

MVP 1

148477-71-8

spirodiclofen

ZZS

MVP 1

14977-61-8

chromylchloride

ZZS

zie bijlage 12b

15087-24-8

3-benzylideenkamfer

ZZS

MVP 1

15120-17-9

natriumarseniet

ZZS

MVP 1

15120-21-5

natriumperboraat

ZZS

zie bijlage 12b

151-56-4

aziridine; ethyleenimine

ZZS

zie bijlage 12b

151798-26-4

2-[2-hydroxy-3-(2-chlorfenyl)carbamoyl-1-naftylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylfenyl)carbamoyl-1-naftylazo]fluoreen-9-on

ZZS

MVP 1

15195-06-9

strontiumarseniet

ZZS

MVP 1

15468-32-3

tridymiet

sA

sA.1

15606-95-8

triethylarsenaat

ZZS

zie bijlage 12b

1569-01-3

n-propoxypropanol-2

gO

gO.2

1569-02-4

1-ethoxy-2-propanol

gO

gO.2

1582-09-8

trifluraline

ZZS

MVP 1

1589-47-5

2-methoxypropanol

ZZS

zie bijlage 12b

16071-86-6

dinatrium-5-[(4'-((2,6-dihydroxy-3-((2-hydroxy-5-sulfofenyl)azo)fenyl)azo)(1,1'-bifenyl)-4-yl)azo]salicylato(4-)cupraat(2-)

ZZS

MVP 1

16118-49-3

carbetamide

ZZS

MVP 1

1634-04-4

methyl-tertiair-butylether; MTBE

gO

gO.2

164058-22-4

trinatrium-[4'-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-nafthylazo)-4''-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-nafthylazo)-bifenyl-1,3',3'',1'''-tetraolato-O,O',O'',O''']koper(II)

ZZS

MVP 1

16812-54-7

nikkelsulfide; nikkel(II)sulfide

ZZS

MVP 1

1763-23-1

heptadecafluoroctaan-1-sulfonzuur; perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)

ZZS

MVP 1

17804-35-2

benomyl; methyl-1-(butylcarbamoyl)benzimidazool-2-ylcarbamaat

ZZS

MVP 1

1825-21-4

pentachlooranisol

ZZS

MVP 1

183196-57-8

kalium-1-methyl-3-morfolinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morfolinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazoline-4-ylideen)-1-propenyl]pyrazool-5-olaat [met 0,5 procent of meer N,N-dimethylformamide (EC nr 200-679-5)]

ZZS

MVP 2

1836-75-5

nitrofeen; 2,4-dichloorfenyl-4-nitrofenylether

ZZS

MVP 1

18540-29-9

chroom(VI)

ZZS

zie bijlage 12b

189-55-9

dibenzo[a,i]pyreen (PAK)

ZZS

MVP 1

189-64-0

dibenzo[a,h]pyreen (PAK)

ZZS

MVP 1

1897-52-5

2,6-difluorbenzonitril; diflubenil

sO

sO

19089-47-5

2-ethoxy-1-propanol

gO

gO.2

191-24-2

benzo[g,h,i]peryleen (PAK)

ZZS

MVP 1

191-30-0

dibenzo[a,l]pyreen (PAK)

ZZS

MVP 1

192-65-4

dibenzo[a,e]pyreen (PAK)

ZZS

MVP 1

19287-45-7

diboraan (B2H6)

gA

gA.1

192-97-2

Benzo[e]pyreen (PAK)

ZZS

MVP 1

193-39-5

indeno(1,2,3-cd)pyreen (PAK)

ZZS

MVP 1

1937-37-7

dinatrium-4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1'-bifenyl]-4-yl]azo]-6-(fenylazo)-5-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat

ZZS

MVP 1

19438-60-9

methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylzuur-anhydride

ZZS

MVP 1

194-59-2

7H-dibenzo[c,g]carbazol (PAK)

ZZS

MVP 1

199327-61-2

7-methoxy-6-(3-morfoline-4-ylpropoxy)-3H-chinazoline-4-on [met 0,5 procent of meer formamide (EC nr. 200-842-0)]

ZZS

MVP 1

2040-90-6

2-chloor-6-fluorfenol

ZZS

MVP 1

205-82-3

benzo[j]fluorantheen (PAK)

ZZS

MVP 1

2058-94-8

perfluorundecanoaat

ZZS

MVP 1

205-99-2

benzo[b]fluorantheen (PAK); benzo[e]acefenantryleen (PAK)

ZZS

MVP 1

2062-98-8

2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionyl fluoride

ZZS

MVP 2

206-44-0

fluorantheen (PAK)

ZZS

MVP 1

207-08-9

benzo[k]fluorantheen

ZZS

MVP 1

207122-15-4

hexabroomdifenylether; BDE-154

ZZS

ERS

207122-16-5

heptabroomdifenylether; BDE -183

ZZS

ERS

208-96-8

acenaftyleen

ZZS

MVP 1

2104-64-5

ethyl-p-nitrofenylthio-benzeenfosfenaat; EPN

ZZS

MVP 1

21049-39-8

natriumzouten van perfluornonaanzuur

ZZS

MVP 2

210555-94-5

fenol, 4-dodecyl-, vertakt

ZZS

MVP 1

21136-70-9

benzidine sulfaat; [1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine sulfaat

ZZS

MVP 1

214353-17-0

1-(2-amino-5-chloorfenyl)-2,2,2-trifluor-1,1-ethaandiol hydrochloride [met 0,1 procent of meer 4-chlooraniline (EC nr. 203-401-0)]

ZZS

MVP 1

21436-97-5

2,4,5-trimethylanilinehydrochloride

ZZS

MVP 1

218-01-9

chryseen (PAK)

ZZS

MVP 1

2227-13-6

tetrasul

ZZS

MVP 1

2234-13-1

octachloornaftaleen

ZZS

ERS

22398-80-7

indium fosfide

ZZS

MVP 1

224-42-0

dibenz[a,j]acridine (PAK)

ZZS

MVP 1

226-36-8

dibenz[a,h]acridine (PAK)

ZZS

MVP 1

23593-75-1

clotrimazol; 1-(2-chloorfenyl)difenylmethyl-1-h-imidazol

ZZS

MVP 1

2385-85-5

mirex

ZZS

MVP 1

2425-06-1

captafol

ZZS

MVP 1

24280-93-1

mycofenolinezuur

ZZS

MVP 1

2440-02-0

heptachloornorborneen

ZZS

MVP 1

2451-62-9

1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H3H5H)-trion; TGIC

ZZS

MVP 1

24602-86-6

tridemorf; 2,6-dimethyl-4-tridecylmorfoline

ZZS

MVP 1

2475-45-8

1,4,5,8-tetraaminoantrachinon

ZZS

MVP 1

24937-79-9

polyvinylideenfluoride

S

S

25038-54-4

6-aminohexaanzuur, dimeer

gO

gO.2

25086-15-1

polymethylmethacrylaat

S

S

25154-52-3

nonylfenolen en verwante verbindingen; NPs

ZZS

MVP 1

25155-23-1

trixylyl fosfaat; TXP

ZZS

MVP 1

25167-70-8

2,4,4-trimethyl-1-penteen; diisobuteen

gO

gO.2

25214-70-4

oligomere reactieproducten van formaldehyde met aniline (technisch MDA)

ZZS

MVP 1

25321-09-9

diisopropylbenze(e)n(en)

gO

gO.2

25321-14-6

dinitrotolueen

ZZS

MVP 1

25339-17-7

isodecanol

gO

gO.2

25340-17-4

diethylbenzeen, isomeren:1,2-;1,3-;1,4

gO

gO.2

2551-62-4

zwavelhexafluoride

gA

gA.3

25550-51-0

methylhexahydroftaalzuur anhydride (MHHPA)

ZZS

MVP 1

2580-56-5

[4-[[4-anilino-1-naftyl][4-(dimethylamino)fenyl]methyleen]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26) [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EG-nr. 202-027-5) of Michler's base (EC nr. 202-959-2)]

ZZS

MVP 1

25973-55-1

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylfenol

ZZS

MVP 1

2602-46-2

tetranatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat]

ZZS

MVP 1

26140-60-3

terfenyl

ZZS

MVP 1

26761-40-0

di-isodecyl-ftalaat; DIDP; diisodecylftalaat

sO

sO

2687-91-4

N-ethyl-2-pyrrolidon; 1-ethylpyrrolidin-2-one

ZZS

MVP 2

27016-75-7

nikkelarsenide

ZZS

zie bijlage 12b

27140-08-5

fenylhydrazinehydrochloride

ZZS

MVP 1

27366-72-9

N,N-(dimethylamino)thioaceetamide hydrochloride

ZZS

MVP 2

27458-92-0

isotrideca-1-ol

gO

gO.1

2795-39-3

kaliumheptadecafluoroctaan-1-sulfonaat; kaliumperfluoroctaansulfonaat

ZZS

MVP 1

28553-12-0

diisononylftalaat; DINP

sO

sO

28680-45-7

heptachloornorborneen

ZZS

MVP 1

28772-56-7

bromadiolon

ZZS

MVP 1

288-32-4

imidazool

ZZS

MVP 1

29081-56-9

ammoniumheptadecafluoroctaansulfonaat; ammoniumperfluoroctaansulfonaat

ZZS

MVP 1

2915-52-8

didodecylmaleaat; dilauryl maleate

gO

gO.2

29457-72-5

lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat; lithiumperfluoroctaansulfonaat

ZZS

MVP 1

294-62-2

cyclododecaan

ZZS

MVP 1

301-04-2

looddiacetaat

ZZS

MVP 1

302-01-2

hydrazine

ZZS

MVP 2

3033-77-0

2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchloride; glycidyltrimethylammoniumchloride

ZZS

MVP 1

307-55-1

perfluordodecanoaat

ZZS

MVP 1

309-00-2

aldrin

ZZS

MVP 1

3108-42-7

ammonium perfluordecaanzuur

ZZS

MVP 1

3165-93-3

4-chloor-o-toluidinehydrochloride

ZZS

MVP 1

319-84-6

alfa-HCH

ZZS

MVP 1

319-85-7

beta-HCH

ZZS

MVP 1

32241-08-0

heptachloornaftaleen

ZZS

ERS

32534-81-9

pentabroomdifenyl ether

ZZS

ERS

32536-52-0

octabroomdifenylether; OctaBDE; commercieel octabroomdifenylether

ZZS

ERS

330-54-1

diuron

ZZS

MVP 1

330-55-2

linuron; 3-(3,4-dichloorfenyl)-1-methoxy-1-methylureum

ZZS

MVP 1

33213-65-9

beta-endosulfan

ZZS

MVP 1

334-88-3

diazomethaan

ZZS

MVP 2

335-57-9

hexadecafluorheptaan

ZZS

ERS

335-67-1

perfluoroctaanzuur; decapentafluoroctaanzuur; PFOA

ZZS

MVP 2

335-76-2

perfluordecaanzuur

ZZS

MVP 1

3424-82-6

o,p-DDE isomeer

ZZS

MVP 1

34590-94-8

dipropyleenglycolmonomethylether

gO

gO.2

35367-38-5

diflubenzuron

sO

sO

355-46-4

perfluorhexaan-1-sulfonzuur

ZZS

MVP 2

36065-30-2

1,3,5-tribroom-2-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)benzeen; 2,4,6-tribroomfenyl 2-methyl-2,3-dibroompropylether

ZZS

MVP 1

36341-27-2

benzidine acetaat; [1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine acetaat

ZZS

MVP 1

36355-01-8

hexabroombifenyl

ZZS

ERS

36437-37-3

2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)fenol

ZZS

MVP 1

36643-28-4

tributyltin-kation en tributyltin verbindingen

ZZS

MVP 1

3687-31-8

trilooddiarsenaat

ZZS

zie bijlage 12b

3691-35-8

chloorfacinon

ZZS

MVP 1

37240-96-3

loodrhodiumoxide

ZZS

MVP 1

3724-43-4

chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride

ZZS

MVP 1

37244-98-7

perboorzuur natriumzout tetrahydraat

ZZS

zie bijlage 12b

375-73-5

perfluorbutaansulfonzuur; PFBS

ZZS

MVP 1

375-95-1

perfluornonaanzuur

ZZS

MVP 2

376-06-7

perfluortetradecanoaat

ZZS

MVP 1

37894-46-5

etacelasil; 6-(2-chloorethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecaan

ZZS

MVP 1

382-21-8

perfluorisobuteen

ZZS

MVP 2

3825-26-1

ammonium pentadecafluoroctanoaat; APFO

ZZS

MVP 1

3830-45-3

natrium perfluordecaanzuur

ZZS

MVP 1

3843-16-1

distearyldimethylammonium-methosulfaat

gO

gO.1

3846-71-7

2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylfenol

ZZS

MVP 1

3864-99-1

2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol

ZZS

MVP 1

39156-41-7

2,4-diaminoanisoolsulfaat

ZZS

MVP 1

39300-45-3

dinocap; (RS)-2,6-dinitro-4-octylfenylcrotonaten en (RS)-2,4-dinitro-6-octylfenylcrotonaten waarbij octyleen een mengsel is van 1-methylheptyl-, 1-ethylhexyl- en 1-propylpentylgroepen

ZZS

MVP 1

39807-15-3

oxadiargyl

sO

sO

399-95-1

4-amino-3-fluorfenol

ZZS

MVP 1

40722-80-3

(2-chloorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchloride

ZZS

MVP 1

41083-11-8

azocyclotin

ZZS

MVP 1

4149-60-4

ammoniumzouten van perfluornonaanzuur

ZZS

MVP 2

4170-30-3

2-butenal

ZZS

MVP 1

446255-22-7

heptabroomdifenylether; BDE -175

ZZS

ERS

463-58-1

carbonylsulfide

gO

gO.1

465-73-6

isodrin

ZZS

MVP 1

470-90-6

chloorfenvinfos

ZZS

MVP 1

48122-14-1

hexahydro-1-methylftaalzuur-anhydride

ZZS

MVP 1

485-31-4

binapacryl; 2-sec-butyl-4,6-dinitrofenyl-3-methylcrotonaat

ZZS

MVP 1

488-23-3

1,2,3,4-tetramethylbenzeen

gO

gO.2

4904-61-4

1,5,9-cyclododecatrieen

ZZS

MVP 1

49690-63-3

tri-2,4-dibroomfenylfosfaat; tris(2,4-dibroomfenyl)fosfaat

sO

sO

50-00-0

formaldehyde

ZZS

MVP 2

50-29-3

DDT, 4,4’-isomeer; para-para-DDT

ZZS

MVP 1

50-32-8

benzo[a]pyreen (PAK)

ZZS

MVP 1

50471-44-8

vinchlozolin; N-3,5-dichloorfenyl-5-methyl-5-vinyl-1,3-oxazolidine-2,4-dion

ZZS

MVP 1

506-77-4

chloorcyaan

gA

gA.1

51000-52-3

ethenyl ester van neodecaanzuur

ZZS

zie bijlage 12b

512-04-9

3beta,25R-spirost-5-en-3-ol

ZZS

MVP 1

5131-66-8

1-butoxy-2-propanol

gO

gO.2

513-42-8

2-methylallylalcohol

gO

gO.1

513-79-1

kobaltcarbonaat

ZZS

zie bijlage 12b

5146-66-7

3,7-dimethylocta-2,6-dieennitril

ZZS

MVP 1

51594-55-9

(R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan

ZZS

MVP 2

51-79-6

urethaan; ethylcarbamaat

ZZS

MVP 2

52033-74-6

fenylhydrazinesulfaat (2:1)

ZZS

MVP 1

52125-53-8

1,2-propaandiolmonoethylether

gO

gO.2

5216-25-1

p-chloorbenzotrichloride; α,α,α,4-tetrachloortolueen

ZZS

MVP 1

527-53-7

1,2,3,5-tetramethylbenzeen

gO

gO.2

531-85-1

benzidine dihydrochloride; [1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine hydrochloride

ZZS

MVP 1

531-86-2

benzidine sulfaat; [1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine sulfaat

ZZS

MVP 1

5343-92-0

1,2-pentaandiol

gO

gO.2

53-70-3

dibenz[a,h]antraceen (PAK); dibenzo(a,h)-antraceen (PAK)

ZZS

MVP 1

540-59-0

1,2-dichlooretheen

gO

gO.2

540-73-8

1,2-dimethylhydrazine

ZZS

MVP 2

540-97-6

dodecamethylcyclohexasiloxaan

ZZS

MVP 1

541-02-6

decamethylcyclopentasiloxaan; D5

ZZS

MVP 2

541-05-9

hexamethylcyclotrisiloxaan; D3

gO

gO.2

542-56-3

isobutylnitriet

ZZS

MVP 2

542-88-1

bis(chloormethyl)ether; oxybis(chloormethaan)

ZZS

MVP 2

5436-43-1

tetrabroomdifenylether; BDE-47

ZZS

ERS

548-62-9

C.I. Basic Violet 3 [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EG-nr. 202-027-5)]

ZZS

MVP 1

55219-65-3

triadimenol

ZZS

MVP 1

552-30-7

benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride

ZZS

MVP 1

553-00-4

2-naftylamine acetaat; 2-naftaleenamine acetaat

ZZS

MVP 1

5543-57-7

(S)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron

ZZS

MVP 1

5543-58-8

(R)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron

ZZS

MVP 1

55525-54-7

3,3’-(ureyleendimethyleen)bis(3,5,5-trimethylcyclohexyl)diisocyanaat

ZZS

MVP 1

556-52-5

glycidol; 2,3-epoxypropaan-1-ol

ZZS

MVP 2

556-67-2

octamethyltetra-siloxaan; D4

ZZS

MVP 2

557-05-1

zinkstearaat

S

S

5571-36-8

cyclisch 3-(1,2-ethaandiylacetaal)oestra-5(10),9(11)-dieen-3,17-dion

ZZS

MVP 1

56073-07-5

difenacum

ZZS

MVP 1

56073-10-0

brodifacoum

ZZS

MVP 1

561-41-1

4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EG-nr. 202-027-5) of Michler's base (EC No. 202-959-2)]

ZZS

MVP 1

5625-90-1

N,N′-methyleendimorfoline

ZZS

MVP 1

56-35-9

tributyltinoxide

ZZS

MVP 1

563-80-4

3-methyl-2-butanon; methylisopropylketon

gO

gO.2

56-55-3

benz[a]antraceen (PAK); benzo[a]antraceen (PAK)

ZZS

MVP 1

56-81-5

glycerol

sO

sO

569-61-9

4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylideenmethyleen)dianilinehydrochloride

ZZS

MVP 1

57044-25-4

2,3-epoxypropaan-1-ol

ZZS

MVP 2

57110-29-9

hexahydro-3-methylftaalzuur-anhydride

ZZS

MVP 1

57-14-7

N,N-dimethylhydrazine

ZZS

MVP 2

57171-56-9

geethoxyleerd sorbitolhexaoleaat

gO

gO.2

573-58-0

dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftaleen-1-sulfonaat)

ZZS

MVP 1

57-55-6

1,2-propaandiol; propyleenglycol

gO

gO.2

57-57-8

1,3-propiolacton; 3-propanolide

ZZS

MVP 2

57-74-9

chloordaan

ZZS

MVP 1

578-94-9

difenylaminochloorarsine

ZZS

MVP 1

581-89-5

2-nitronaftaleen

ZZS

MVP 1

5836-29-3

cumatetralyl

ZZS

MVP 1

584-84-9

1-methyl-2,4-fenyleen-diisocyanaat; tolueen-2,4-diisocyanaat; TDI

sO

sO

58591-45-0

kobaltnikkeldioxide

ZZS

zie bijlage 12b

58-89-9

gamma-hexachloorcyclohexaan; gamma-HCH; lindaan

ZZS

MVP 1

592-62-1

methyl-ONN-azoxymethylacetaat; methylazoxymethylacetaat

ZZS

MVP 1

593-60-2

vinylbromide

ZZS

MVP 2

59447-55-1

(pentabroomfenyl)methylacrylaat; (pentabroomfenyl) methylester van 2-propeenzuur

ZZS

MVP 1

59653-74-6

1,3,5-tris-[(2S en 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H3H5H)-trion

ZZS

MVP 1

598-14-1

ethyldichloorarsine

ZZS

MVP 1

59-88-1

fenylhydrazinechloride

ZZS

MVP 1

60-09-3

4-aminoazobenzeen

ZZS

MVP 1

602-01-7

2,3-dinitrotolueen

ZZS

MVP 1

60207-90-1

propiconazool

ZZS

MVP 1

602-87-9

5-nitroacenafteen

ZZS

MVP 1

60-29-7

diethylether; ether

gO

gO.2

60-32-2

6-aminohexaanzuur, monomeer

gO

gO.2

603-35-0

trifenylfosfine

ZZS

MVP 1

60-34-4

methylhydrazine

ZZS

MVP 2

60348-60-9

pentabroomdifenylether; BDE-99

ZZS

ERS

605-50-5

di-isopentylftalaat

ZZS

MVP 1

60-57-1

dieldrin

ZZS

MVP 1

606-20-2

2,6-dinitrotolueen

ZZS

MVP 1

608-33-3

2,6-dibroomfenol

sO

sO

608-73-1

hexachloorcyclohexaan

ZZS

MVP 1

608-93-5

pentachloorbenzeen

ZZS

MVP 1

610-39-9

3,4-dinitrotolueen

ZZS

MVP 1

612-52-2

2-naftylamine hydrochloride; 2-naftaleenamine hydrochloride

ZZS

MVP 1

612-82-8

4,4'-bi-o-toluidine dihydrochloride; 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride; 3,3'-dimethyl-[1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine dihydrochloride

ZZS

MVP 1

613-35-4

N,N'-diacetylbenzidine

ZZS

MVP 1

615-05-4

2,4-diaminoanisool; 4-methoxy-m-fenyleendiamine

ZZS

MVP 1

615-58-7

2,4-dibroomfenol

gO

gO.1

61571-06-0

tetrahydrothiopyraan-3-carboxaldehyde

ZZS

MVP 2

61788-32-7

gehydrogeneerd terfenyl

ZZS

MVP 1

61788-33-8

polychloorterfenylen

ZZS

MVP 1

6180-61-6

fenoxypropanol; 3-fenoxy-1-propanol

gO

gO.2

618-85-9

3,5-dinitrotolueen

ZZS

MVP 1

619-15-8

2,5-dinitrotolueen

ZZS

MVP 1

620-14-4

1-methyl-3-ethylbenzeen

gO

gO.2

62037-80-3

ammonium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat

ZZS

MVP 2

621-64-7

nitrosodipropylamine

ZZS

MVP 2

62-53-3

aminobenzeen; aniline

gO

gO.1

625-45-6

methoxyazijnzuur

ZZS

MVP 2

62-55-5

thioaceetamide

ZZS

MVP 2

626-38-0

sec-amylacetaat

gO

gO.1

62-75-9

N-nitrosodimethylamine; dimethylnitrosoamine

ZZS

MVP 2

627-93-0

dimethyladipaat

gO

gO.1

628-63-7

n-amylacetaat

gO

gO.2

629-14-1

1,2-diethoxyethaan

ZZS

MVP 2

630-08-0

koolmonoxide (CO) (deze verbinding heeft geen emissiegrenswaarde)

---

---

63148-62-9

siliconenolie

gO

gO.2

63989-69-5

ijzer(III)arseniet

ZZS

MVP 1

64-17-5

ethanol

gO

gO.2

64-18-6

mierenzuur

gO

gO.1

64-19-7

azijnzuur

gO

gO.2

64475-85-0

white spirit

gO

gO.2

646-13-9

isobutylstearaat

gO

gO.2

64-67-5

diethylsulfaat

ZZS

MVP 2

64-86-8

colchicine

ZZS

MVP 1

64969-36-4

4,4'-bi-o-toluidine disulfaat; 3,3'-dimethylbenzidine disulfaat; 3,3'-dimethyl-[1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine disulfaat

ZZS

MVP 1

65229-23-4

nikkelboorfosfide

ZZS

zie bijlage 12b

65277-42-1

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichloorfenyl)-2-(imidazool-1-ylmethyl)-1,3-dioxolaan-4-yl]methoxy]fenyl]piperazine-1-yl]ethanon; ketoconazool

ZZS

MVP 1

65321-67-7

tolueen-2,4-diammoniumsulfaat

ZZS

MVP 1

65996-93-2

Pek koolteer, hoge temperatuur; Het residu dat wordt verkregen bij de destillatie van bij hoge temperatuur verkregen koolteer. Een zwarte vaste stof met een verwekingstraject van bij benadering 30°C tot 180°C. Voornamelijk samengesteld uit een complexe verzameling van aromatische koolwaterstoffen met drie- of meervoudig gecondenseerde ringen.

ZZS

MVP 1

65997-15-1

Portland cement

S

S

66-81-9

cycloheximide; 4-{(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl}}piperidine-2,6-dion

ZZS

MVP 1

67118-55-2

kalium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat

ZZS

MVP 2

67-56-1

methanol

gO

gO.2

67-63-0

2-propanol; iso-propanol; isopropylalcohol

gO

gO.2

67-64-1

aceton; propanon

gO

gO.2

67-66-3

chloroform; trichloormethaan

gO

gO.1

6786-83-0

α,α-bis[4-(dimethylamino)fenyl]-4 (fenylamino)naftaleen-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4) [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EG-nr. 202-027-5) of Michler's base (EC No. 202-959-2)]

ZZS

MVP 1

68016-03-5

kobaltdimolybdeennikkeloctaoxide

ZZS

zie bijlage 12b

680-31-9

hexamethylfosforamide; hexamethylfosforzuurtriamide

ZZS

MVP 1

6804-07-5

carbadox

ZZS

MVP 1

68049-83-2

azafenidin; 2-(2,4-dichloor-5-prop-2-ynyloxyfenyl)- 5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazool[4,3-a]pyridin-3(2H)- one

ZZS

MVP 1

6807-17-6

4,4-isobutylethylideendifenol

ZZS

MVP 1

68-12-2

N,N-dimethylformamide

ZZS

zie bijlage 12b

68186-89-0

kobaltnikkel grijze periklaas: C.I. Pigment black 25; C.I. 77332

ZZS

zie bijlage 12b

68515-42-4

1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C7-11 vertakte en lineaire alkylesters

ZZS

MVP 1

68515-50-4

1,2-benzeendicarbonzuur, dihexyl ester, vertakte en lineaire alkylesters

ZZS

MVP 1

68515-51-5

1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-10-alkyl esters

ZZS

MVP 1

68631-49-2

hexabroomdifenylether; BDE-153

ZZS

ERS

68648-93-1

1,2-benzeendicarbonzuur, mengsel van decyl en hexyl en octyl diesters

ZZS

MVP 1

68694-11-1

triflumizool

ZZS

MVP 1

69029-86-3

tellurium

sA

sA.2

693-98-1

2-methylimidazool

ZZS

MVP 1

   

69806-50-4

fluazifop-butyl; butyl-2-[4-[[5-(trifluormethyl)- 2-pyridyl]oxy]fenoxy]propionaat

ZZS

MVP 1

70124-77-5

flucythrinaat

ZZS

MVP 1

70225-14-8

diethanolamineperfluoroctaansulfonaat

ZZS

MVP 1

70-25-7

1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine

ZZS

MVP 1

70657-70-4

2-methoxypropylacetaat

ZZS

zie bijlage 12b

70776-03-3

polychloornaftalenen; PCNs; chloorderivaten van naftaleen

ZZS

ERS

70987-78-9

(S)-oxiraanmethanol 4-methylbenzeensulfonaat

ZZS

MVP 1

71-23-8

n-propenol

gO

gO.2

712-48-1

difenylchloorarsine

ZZS

MVP 1

71-36-3

butylalcohol; n-butanol

gO

gO.2

71-43-2

benzeen

ZZS

MVP 2

71-48-7

kobaltacetaat

ZZS

zie bijlage 12b

71850-09-4

diisohexylftalaat

ZZS

MVP 1

71868-10-5

2-methyl-1-(4-methylthiofenyl)-2-morfolinopropaan-1-on

ZZS

MVP 1

71888-89-6

1,2-benzeendicarbonzuur; C7-rijk di-C6-8-vertakte alkylesters

ZZS

MVP 1

72-20-8

endrin

ZZS

MVP 1

72-43-5

methoxychloor

ZZS

MVP 1

72629-94-8

perfluortridecanoaat

ZZS

MVP 1

732-26-3

2;4;6-tri-tert-butylfenol; dodecylfenol

ZZS

MVP 1

7397-62-8

butylglycolaat

gO

gO.2

7439-97-6

kwik

ZZS

MVP 1

7429-90-5

aluminium

S

S

7439-92-1

lood

ZZS

zie bijlage 12b

7439-96-5

mangaan

sA

sA.3

7439-98-7

molybdeen

S

S

7440-02-0

nikkel

ZZS

zie bijlage 12b

7440-05-3

palladium

sA

sA.3

7440-06-4

platina

sA

sA.3

7440-16-6

rhodium

sA

sA.2

7440-22-4

zilver

sA

sA.2

7440-25-7

tantaal

sA

sA.3

7440-28-0

thallium

sA

sA.1

7440-31-5

tin

sA

sA.3

7440-36-0

antimoon

sA

sA.3

7440-38-2

arseen

ZZS

MVP 1

7440-39-3

barium

sA

sA.3

7440-41-7

beryllium

ZZS

MVP 1

7440-42-8

borium

S

S

7440-43-9

cadmium

ZZS

Zie bijlage 12b

7440-47-3

chroom (m.u.v chroom(VI))

sA

sA.3

7440-48-4

kobalt

ZZS

MVP 1

7440-50-8

koper

sA

sA.3

7440-62-2

vanadium

sA

sA.3

7440-65-5

yttrium

sA

sA.3

7440-66-6

zink

S

S

7440-67-7

zirkoon

S

S

74499-35-7

fenol, (tetrapropenyl)- derivaten

ZZS

MVP 1

74646-29-0

trinikkelbis(arseniet)

ZZS

zie bijlage 12b

74753-18-7

4,4'-bi-o-toluidine sulfaat; 3,3'-dimethylbenzidine sulfaat; 3,3'-dimethyl-[1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine sulfaat

ZZS

zie bijlage 12b

74-85-1

etheen

gO

gO.2

74-86-2

acetyleen; ethyn

gO

gO.2

74-87-3

chloormethaan; methylchloride

gO

gO.1

74-89-5

aminomethaan; methylamine

gO

gO.1

74-90-8

blauwzuurgas; cyaanwaterstof; HCN

gA

gA.2

75-00-3

chloorethaan; ethylchloride

gO

gO.2

75-01-4

vinylchloride; chlooretheen; chloorethyleen

ZZS

MVP 2

75-04-7

aminoethaan; ethylamine

gO

gO.1

75-05-8

acetonitril

gO

gO.2

75-07-0

ethanal

ZZS

MVP 2

75-09-2

dichloormethaan; methyleenchloride

gO

gO.2

75113-37-0

di-µ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyboraan; dibutyltinhydrogeenboraat; dibutyltinwaterstofboraat

ZZS

zie bijlage 12b

75-12-7

formamide

ZZS

MVP 1

75-15-0

koolstofdisulfide; zwavelkoolstof

gO

gO.2

75-18-3

dimethylmercaptaan; thiobismethaan

gO

gO.1

75-21-8

1,2-epoxyethaan; ethyleenoxide; oxiraan; etheenoxide

ZZS

MVP 2

75-25-2

tribroommethaan

gO

gO.1

75-26-3

2-broompropaan

ZZS

MVP 2

75-27-4

broomdichloormethaan

gO

gO.1

75-28-5

isobutaan [met 0,1 procent of meer butadieen (EG-nr. 203-450-8)]

ZZS

MVP 2

75-29-6

2-chloorpropaan

gO

gO.2

75-34-3

1,1-dichloorethaan

gO

gO.3

75-35-4

1,1-dichlooretheen

gO

gO.1

75-38-7

1,1-difluoretheen; vinylideenfluoride

gO

gO.2

75-44-5

fosgeen

gA

gA.1

75-52-5

nitromethaan

gO

gO.3

75-55-8

2-methylaziridine

ZZS

MVP 2

75-56-9

propyleenoxide; methyloxiraan; 1,2-epoxypropaan; propeenoxide

ZZS

MVP 2

75-60-5

kakodylzuur

ZZS

MVP 1

75-65-0

2-methyl-2-propanol; tert-butanol

gO

gO.2

75-73-0

koolstoftetrafluoride; methaantetrafluoride; tetrafluormethaan

gO

gO.2

75-91-2

1,1-dimethylethyl-hydroperoxide; tertiairbutylhydroperoxide; TBHP

gO

gO.1

76-01-7

pentachloorethaan

ZZS

MVP 2

7601-90-3

perchloorzuur

gA

gA.1

76-16-4

hexafluorethaan

gO

gO.2

76-19-7

octafluorpropaan

gO

gO.2

76253-60-6

monomethyltetrachloordifenylmethaan

ZZS

MVP 1

7631-86-9

siliciumdioxide (amorf)

S

S

7631-89-2

natriumarsenaat

ZZS

MVP 1

7632-04-4

natriumperoxometaboraat

ZZS

zie bijlage 12b

7637-07-2

boriumtrifluoride

gA

gA.2

764-41-0

1,4-dichloorbut-2-een

ZZS

MVP 2

76-44-8

heptachloor

ZZS

MVP 1

7646-79-9

kobaltchloride; kobaltdichloride

ZZS

zie bijlage 12b

7646-85-7

zinkchloride (rook)

sA

sA.3

7647-01-0

zoutzuur

gA

gA.2

7664-38-2

fosforzuur

gA

gA.2

7664-39-3

waterstoffluoride

gA

gA.2

7664-41-7

ammoniak

gA

gA.3

7664-93-9

zwavelzuur

gA

gA.2

76-87-9

fentinhydroxide; trifenyltinhydroxide

ZZS

MVP 1

7697-37-2

salpeterzuur (nevels)

gA

gA.3

77-09-8

fenolftaleïne

ZZS

MVP 1

77182-82-2

glufosinaat-ammonium; ammonium-2-amino- 4-(hydroxymethylfosfinyl)butyraat

ZZS

MVP 1

7726-95-6

broom

gA

gA.2

77402-03-0

methylacrylamidomethoxyacetaat [met 0,1 procent of meer acrylamide]

ZZS

MVP 1

77402-05-2

methylacrylamidoglycolaat [met 0,1 procent of meer acrylamide]

ZZS

MVP 1

77-47-4

1,2,3,4,5,5-hexachloor(1,3-)cyclopentadieen

ZZS

MVP 1

7758-01-2

kaliumbromaat

ZZS

MVP 1

77-58-7

dibutyltindilauraat

ZZS

MVP 1

776297-69-9

N-pentyl-isopentylftalaat

ZZS

MVP 1

77-78-1

dimethylsulfaat

ZZS

MVP 2

7778-39-4

arseenzuur

ZZS

zie bijlage 12b

7778-44-1

calciumarsenaat

ZZS

zie bijlage 12b

7782-41-4

fluor

gA

gA.1

7782-42-5

grafiet

S

S

7782-49-2

seleen

sA

sA.2

7782-50-5

chloorgas (Cl2)

gA

gA.2

7782-65-2

germaniumhydride (GeH4)

gA

gA.2

7783-06-4

waterstofsulfide; zwavelwaterstof

gA

gA.2

7783-54-2

stikstoftrifluoride

gA

gA.2

7783-61-1

siliciumtetrafluoride

gA

gA.2

7784-08-9

zilverarseniet

ZZS

MVP 1

7784-33-0

arseenbromide

ZZS

MVP 1

7784-34-1

arseentrichloride

ZZS

MVP 1

7784-40-9

loodarsenaat

ZZS

zie bijlage 12b

7784-41-0

kaliumarsenaat

ZZS

MVP 1

7784-42-1

arseenwaterstof (arsine)

ZZS

MVP 1

7784-44-3

ammoniumarsenaat

ZZS

MVP 1

7789-75-5

calciumfluoride

sA

sA.3

7790-79-6

cadmiumfluoride

ZZS

MVP 1

7803-51-2

fosforwaterstof (fosfine)

gA

gA.1

7803-57-8

hydraten van hydrazine

ZZS

MVP 2

7803-62-5

siliciumtetrahydride

gA

gA.2

78-10-4

ethylsilicaat; tetraethylorthosilicaat

gO

gO.2

78-59-1

3,5,5-trimethyl-2-cyclohexeen-1-on; isoforon

gO

gO.2

78-79-5

isopreen

ZZS

zie bijlage 12b

78-83-1

isobutanol

gO

gO.2

78-87-5

1,2-dichloorpropaan

ZZS

MVP 2

789-02-6

2,4-DDT isomeer

ZZS

MVP 1

78-92-2

2-butanol; sec-butanol

gO

gO.2

78-93-3

2-butanon; ethylmethylketon; methylethylketon; MEK

gO

gO.2

79-00-5

1,1,2-trichloorethaan

gO

gO.1

79-01-6

trichlooretheen; trichloorethyleen; TRI

ZZS

zie bijlage 12b

79-06-1

acrylamide

ZZS

MVP 1

79-09-4

propaanzuur; propionzuur

gO

gO.2

79-10-7

acrylzuur; propeenzuur

gO

gO.1

79-11-8

chloorazijnzuur

gO

gO.1

79-16-3

N-methylacetamide

ZZS

zie bijlage 12b

79-20-9

azijnzuurmethylester; methylacetaat

gO

gO.2

79-21-0

perazijnzuur

gO

gO.1

79-24-3

nitroethaan

gO

gO.3

79-27-6

1,1,2,2- tetrabroomethaan

gO

gO.1

79-29-8

2,3-dimethylbutaan

gO

gO.2

793-24-8

N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-fenyl-1,4-benzeendiamine; 4-(dimethylbutylamino) difenylamine

ZZS

MVP 1

79-34-5

1,1,2,2-tetrachloorethaan

gO

gO.1

79-44-7

dimethylcarbamoylchloride

ZZS

MVP 2

79-46-9

2-nitropropaan

ZZS

MVP 2

79-94-7

tetrabroombisfenol A

ZZS

zie bijlage 12b

8001-35-2

toxafeen

ZZS

MVP 1

80-05-7

bisfenol A

ZZS

MVP 2

8021-39-4

creosoot, hout

ZZS

MVP 1

80387-97-9

2-ethylhexyl-[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)- 4-hydroxyfenyl]methyl]thio]acetaat

ZZS

MVP 1

80-46-6

p-(1,1-dimethylpropyl)fenol

ZZS

MVP 1

80-62-6

methacrylzuurmethylester; methyl-(2-methyl)- propenoaat; methylmethacrylaat

gO

gO.1

81-15-2

musk xyleen; muskus-xyleen; 5-tert-butyl-2,4,6- trinitro-m-xyleen

ZZS

zie bijlage 12b

81-81-2

warfarine

ZZS

MVP 1

822-06-0

1,6-hexaandiisocyanaat; hexamethyleendiisocyanaat

gO

gO.1

82413-20-5

(E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]fenyl]- 2-fenylbut-1-enyl]fenol

ZZS

MVP 1

83-32-9

acenafteen

ZZS

MVP 1

838-88-0

4,4'-methyleendi-o-toluidine

ZZS

MVP 1

84-15-1

o-terfenyl

ZZS

MVP 1

84245-12-5

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin- 2-yl]acetamide

ZZS

MVP 1

84540-57-8

methoxypropylaceta(a)t(en)

gO

gO.2

84-61-7

dicyclohexylftalaat

ZZS

MVP 1

84-65-1

antrachinon

ZZS

MVP 1

84-69-5

diisobutylftalaat; DIBP

ZZS

zie bijlage 12b

84-74-2

dibutylftalaat; DBP

ZZS

MVP 1

84-75-3

dihexylftalaat

ZZS

MVP 1

84-76-4

dinonylftalaat

gO

gO.1

84777-06-0

vertakte en lineaire dipentylesters van 1,2- benzeendicarbonzuur

ZZS

MVP 1

84929-62-4

ricinusolie-ethoxylaat (met 15 ethyleenoxide- eenheden)

gO

gO.2

85-01-8

fenantreen

ZZS

MVP 1

85136-74-9

6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo- 5-[4-(fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitril

ZZS

MVP 1

85-22-3

pentabroomethylbenzeen

ZZS

MVP 1

85-42-7

hexahydroftaalzuur-anhydride; cyclohexaan-1,2- dicarbonzuuranhydride

ZZS

MVP 1

85-44-9

ftaalzuuranhydride

sO

sO

85509-19-9

flusilazool; bis(4-fluorfenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol- 1-ylmethyl)silane

ZZS

MVP 1

85535-84-8

C10-13-chlooralkanen; kortketenige gechloreerde paraffines; SCCP's; C10-13 alifatische chloorkoolwaterstoffen

ZZS

MVP 1

85-68-7

benzylbutylftalaat; BBP

ZZS

MVP 1

872-50-4

N-methyl-2-pyrrolidon; 1-methyl-2-pyrrolidon

ZZS

zie bijlage 12b

87-61-6

1,2,3-trichloorbenzeen

ZZS

MVP 2

87-68-3

hexachloorbutadieen

ZZS

MVP 1

87-86-5

pentachloorfenol

ZZS

MVP 1

88-72-2

2-nitrotolueen

ZZS

MVP 2

88-85-7

dinoseb; 6-(1-methylpropyl)-2,4-dinitrofenol; zouten en esters van dinoseb

ZZS

MVP 1

90035-08-8

flocumafen

ZZS

MVP 1

90-04-0

o-anisidine; 2-methoxyaniline

ZZS

MVP 2

9016-45-9

nonylfenolethoxylaten en verwante verbindingen; NPEs

ZZS

MVP 1

90640-80-5

antraceenolie, Een complexe verzameling polycyclische aromatische koolwaterstoffen die wordt verkregen uit koolteer met een destillatietraject van ongeveer 300°C tot 400°C. Voornamelijk samengesteld uit fenantreen antraceen en carbazool.

ZZS

MVP 1

90640-81-6

antraceenolie, fractie, De antraceenrijke vaste stof die wordt verkregen door de kristallisatie en centrifugatie van antraceenolie. Bestaat voornamelijk uit antraceen carbazool en fenantreen. antraceenolie, antraceenpasta

ZZS

MVP 1

90640-82-7

antraceenolie, fractie, De olie die resteert na de verwijdering, door middel van een kristallisatieproces, van een antraceenrijke vaste stof (antraceenpasta) uit antraceenolie. Bestaat voornamelijk uit aromatische verbindingen met twee, drie of vier ringen. antraceenolie, antraceenarm

ZZS

MVP 1

90-72-2

2,4,6-tri(dimethylaminomethyl)fenol

sO

sO

90-94-8

4,4'-bis(dimethylamino)benzofenon; Michler's keton

ZZS

MVP 1

91079-47-9

fenolen C9-11-; gedestilleerde fenolen

ZZS

MVP 1

91-08-7

1-methyl-2,6-fenyleen-diisocyanaat; tolueen-2,6-diisocyanaat

sO

sO

91-17-8

bicyclo(4,4,0)decaan; decahydronaftaleen; decaline

gO

gO.2

91-20-3

naftaleen; naftaline

ZZS

MVP 1

91-22-5

quinoline; chinoline

ZZS

MVP 1

91-23-6

2-nitroanisool

ZZS

MVP 1

91-59-8

2-naftylamine; 2-naftaleenamine; zouten van 2-naftylamine; zouten van 2-naftaleenamine

ZZS

MVP 1

91-94-1

3,3-dichloorbenzidine; zouten van 3,3- dichloorbenzidine

ZZS

MVP 1

91-95-2

bifenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine; diaminobenzidine

ZZS

MVP 1

91995-15-2

antraceenolie, fractie, Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de destillatie van antraceen die wordt verkregen door de kristallisatie van antraceenolie uit bitumineuze hoge-temperatuur- teer, met een kooktraject van ongeveer 330 °C tot 350 °C. Bevat hoofdzakelijk antraceen carbazool en fenantreen. antraceenolie, antraceenpasta, antraceenfractie

ZZS

MVP 1

91995-17-4

antraceenolie, fractie, Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de destillatie van antraceen die wordt verkregen door de kristallisatie van antraceenolie uit bitumineuze hoge-temperatuur- teer, met een kooktraject van ongeveer 290 °C tot 340 °C. Bevat hoofdzakelijk tricyclische aromaten en dihydroderivaten daarvan. antraceenolie, antraceenpasta, lichte destillatiefracties

ZZS

MVP 1

924-42-5

N-methylolacrylamide

ZZS

MVP 1

92-52-4

bifenyl; difenyl

sO

sO

92-67-1

4-aminobifenyl; xenylamine; zouten van 4-aminobifenyl; zouten van xenylamine

ZZS

MVP 1

92-87-5

benzidine; 4,4'-diaminobifenyl; zouten van benzidine; zouten van 4,4'-diaminobifenyl;

ZZS

MVP 1

92-93-3

4-nitrobifenyl

ZZS

MVP 1

93-58-3

benzoëzuurmethylester; methylbenzoaat

sO

sO

94-26-8

butylparabeen

ZZS

MVP 1

94361-06-5

cyproconazool

ZZS

MVP 1

94551-87-8

ontkoperd afvalslik en bezinksel van elektrolytische koperzuivering

ZZS

MVP 1

94-59-7

5-allyl-1,3-benzodioxoo; safrool

ZZS

MVP 1

94723-86-1

2-butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexaan-3-ylcyclohex- 2-een-1-on

ZZS

MVP 1

95-06-7

sulfallaat; 2-chloorallyldiethyldithiocarbamaat

ZZS

MVP 1

95-50-1

1,2-dichloorbenzeen

gO

gO.1

95-53-4

o-toluidine; 2-aminotolueen; 2-methylbenzeenamine; zouten van o-toluidine; zouten van 2-aminotolueen; zouten van 2-methylbenzeenamine

ZZS

zie bijlage 12b

95-69-2

4-chloor-o-toluidine

ZZS

MVP 1

95-80-7

4-methyl-m-fenyleendiamine

ZZS

MVP 1

95-92-1

diethyloxalaat

gO

gO.2

95-93-2

1,2,4,5-tetramethylbenzeen

gO

gO.2

959-98-8

alfa-endosulfan

ZZS

MVP 1

96-09-3

(epoxyethyl)benzeen; fenyloxiraan; styreenoxide

ZZS

MVP 2

96-12-8

dibroomchloorpropaan; 1,2-dibroom- 3-chloorpropaan

ZZS

MVP 2

96-13-9

2,3-dibroompropaan-1-ol

ZZS

MVP 2

96-18-4

1,2,3-trichloorpropaan

ZZS

MVP 2

96-22-0

3-pentanon

gO

gO.2

96-23-1

1,3-dichloorpropaan-2-ol

ZZS

MVP 2

96-29-7

2-butanonoxim

ZZS

MVP 2

96-33-3

acrylzuurmethylester; methylacrylaat; methylpropenoaat

gO

gO.1

96-45-7

ethyleenthioureum; ETU; imidazolidine-2-thion

ZZS

MVP 1

96-48-0

γ-butyrolacton

gO

gO.1

97-56-3

o-aminoazotolueen; 4-amino-2',3- dimethylazobenzeen; 4-o-tolylazo-o-toluidine

ZZS

MVP 1

97-64-3

ethyllactaat; ethyl-α-hydroxypropionaat

gO

gO.2

97-88-1

n-butylmethacrylaat

gO

gO.2

97925-95-6

ethanol, 2,2'-iminobis-, N- (C13-15-vertakt en lineair alkyl)-derivaten

ZZS

MVP 1

97-99-4

tetrahydro-2-furylmethanol

ZZS

MVP 2

98-00-0

2-hydroxymethylfuran; furfurylalcohol

gO

gO.2

98-01-1

2-furaldehyde; furfural; furfurol

gO

gO.1

98-07-7

benzotrichloride; trichloormethylbenzeen

ZZS

zie bijlage 12b

98-54-4

4-tert-butylfenol

ZZS

MVP 1

98-55-5

α-terpineol

gO

gO.2

98-73-7

4-tert-butylbenzoëzuur

ZZS

MVP 1

98-82-8

cumeen; isopropylbenzeen

gO

gO.2

98-83-9

isopropenylbenzeen; α-methylstyreen

gO

gO.2

98-87-3

benzalchloride

gO

gO.1

98-95-3

nitrobenzeen

ZZS

zie bijlage 12b

99-62-7

m-diisopropylbenzeen

gO

gO.2

996-35-0

dimethylisopropylamine

gO

gO.1

99688-47-8

monomethyldibroomdifenylmethaan

ZZS

MVP 1

 

2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden (omvattend elk van hun individuele isomeren en combinaties daarvan)

ZZS

MVP 2

 

4-heptylfenol, vertakt en lineair

ZZS

MVP 1

 

5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5- methyl-1,3-dioxaan

ZZS

MVP 1

 

5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5- methyl-1,3-dioxaan

ZZS

MVP 1

 

6-aminohexaanzuur, trimeer

gO

gO.2

 

aardolie

gO

gO.2

 

alifatisch koolwaterstofmengsel

gO

gO.2

 

alkoholethyleen-oxide-fosfaatester (mengsel van C12/C14 mono- di- en trimeren)

gO

gO.2

 

alkylalcoholen

gO

gO.2

 

aluminiumverbindingen

S

S

 

antimoonverbindingen

sA

sA.3

 

aromatisch koolwaterstofmengsel

gO

gO.2

 

arseenverbindingen

ZZS

MVP 1

 

azokleurstoffen op basis van benzidine; 4,4- diarylazobifenylkleurstoffen

ZZS

MVP 1

 

azokleurstoffen op basis van o-dianisidine; 4,4'- diarylazo-3,3'-dimethoxybifenylkleurstoffen

ZZS

MVP 1

 

azokleurstoffen op basis van o-tolidine; 4,4'- diarylazo-3,3'-dimethylbifenylkleurstoffen

ZZS

MVP 1

 

bariumverbindingen

sA

sA.3

 

benzine

gO

gO.2

 

berylliumverbindingen

ZZS

MVP 1

 

boriumverbindingen (stofvormig)

S

S

 

broomverbindingen1

gA

gA.2

 

cadmiumverbindingen

ZZS

zie bijlage 12b

 

calciumverbindingen, m.u.v. calciumoxide

S

S

 

chloorbenzenen m.u.v. 1,2-dichloorbenzeen

gO

gO.2

 

chloorverbindingen

gA

gA.3

 

chroomverbindingen (m.u.v. Chroom(VI)verbindingen)

sA

sA.3

 

chroom(VI)verbindingen

ZZS

zie bijlage 12b

 

cyaniden

sA

sA.3

 

dichloorfenol(en)

gO

gO.1

 

dichloorsiliciumdihydride

gA

gA.3

 

e-glas microvezels met een representatieve samenstelling

ZZS

MVP 1

 

ester van penta-erythritol en C9-C10-vetzuur

gO

gO.2

 

ethoxypropylaceta(a)t(en)

gO

gO.2

 

fenol, 2-dodecyl-, vertakt

ZZS

MVP 1

 

fenol, 3-dodecyl-, vertakt

ZZS

MVP 1

 

fluoriden

sA

sA.3

 

fluorspar

sA

sA.3

 

fluorverbindingen

gA

gA.2

 

gebromeerde brandvertragers

ZZS

MVP 1

 

geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol

ZZS

MVP 1

 

geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol

ZZS

MVP 1

 

gesulfateerde plantaardige olie

gO

gO.2

 

glaswolvezels

sA

sA.2

 

hexachloorcyclohexanen

ZZS

MVP 1

 

houtstof (deeltjes <10 μm)

S

S

 

hydrazinebis(3-carboxy-4-hydroxybenzeensulfonaat)

ZZS

MVP 2

 

hydrazine-trinitromethaan

ZZS

MVP 2

 

hydrazine zouten

ZZS

MVP 2

 

iso-octyl/nonyl-fenyl-polyglycolether (met 5 ethyleenoxide-eenheden)

gO

gO.2

 

keramische vezels

sA

sA.1

 

kobaltverbindingen

ZZS

MVP 1

 

kobaltlithiumnikkeloxide

ZZS

zie bijlage 12b

 

koperverbindingen, uitgezonderd koperrook

sA

sA.3

 

koperrook

sA

sA.2

 

kwikverbindingen

ZZS

MVP 1

 

loodalkylen

ZZS

zie bijlage 12b

 

loodverbindingen, anorganisch

ZZS

Zie bijlage 12b

 

loodverbindingen organisch

ZZS

MVP 1

 

magnesiumverbindingen

S

S

 

mangaanverbindingen

sA

sA.3

 

mengsel van 4-[[bis-(4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl]- 4H-1,2,4-triazool en 1-[[bis-(4- fluorfenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazool

ZZS

MVP 1

 

mengsel van dimethyl(2- (hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat, diethyl(2- (hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat en methylethyl(2- (hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat

ZZS

MVP 1

 

mengsel van dinatrium-4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4-yl)penta-2,4-dienylideen)-4,5-dihydro-5-oxopyrazool-1-yl)benzeensulfonaat en trinatrium-4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4-yl)penta-2,4-dienylideen)-4,5-dihydro-5-oxopyrazool-1-yl)benzeensulfonaat

ZZS

MVP 1

 

mengsel van N-[3-hydroxy-2-(2-methyl-acryloylamino-methoxy)-propoxymethyl]-2-methyl-acrylamide, N-[2,3-bis-(2-methyl-acryloylamino-methoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide, methacrylamide, 2-methyl-N-(2-methyl-acryloylamino-methoxy-methyl)-acrylamide en N-(2,3-dihydroxy-propoxymethyl)-2-methyl-acrylamide

ZZS

MVP 1

 

mengsel van: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H3H5H)-triazine-2,4,6-trion; mengsel van oligomeren van 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H3H5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H3H5H)-triazine-2,4,6-trion

ZZS

MVP 1

 

mercaptanen

gO

gO.1

 

methylfenolen

gO

gO.1

 

methylfenyleendiamine; diaminotolueen; [technisch product – mengsel van 4-methyl-m-fenyleendiamine (EU-nr. 202-453-1) en 2-methyl-m-fenyleendiamine (EC nr. 212-513-9)

ZZS

MVP 1

 

molybdeenverbindingen

S

S

 

monomethyldichloordifenylmethaan

ZZS

MVP 1

 

nikkelverbindingen

ZZS

zie bijlage 12b

 

nitrocresolen

sO

sO

 

nitrofenolen

sO

sO

 

nitrotolue(e)n(en)

sO

sO

 

O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat

ZZS

MVP 1

 

olefinische koolwaterstoffen

gO

gO.2

 

PAKs; polycyclische aromatische koolwaterstoffen

ZZS

MVP 1

 

palladiumverbindingen

sA

sA.3

 

paraffine-olie

gO

gO.2

 

paraffinische koolwaterstoffen

gO

gO.2

 

perfluorbutaansulfonzuur zouten

ZZS

MVP 1

 

pinenen

gO

gO.2

 

platinaverbindingen, niet wateroplosbaar

sA

sA.3

 

platinaverbindingen, wateroplosbaar

sA

sA.1

 

polybroomdibenzodioxines

ZZS

ERS

 

polybroomdibenzofuranen

ZZS

ERS

 

polychloordibenzodioxines; polychloordibenzo- p-dioxinen; PCDD's; dioxine

ZZS

ERS

 

polychloordibenzofuranen; PCDF's

ZZS

ERS

 

polyethyleenglycol

sO

sO

 

polyhalogeen-dibenzodioxines

ZZS

ERS

 

polyhalogeen-dibenzofuranen

ZZS

ERS

 

polyvinylalcohol

S

S

 

reactieproducten van 1,3,4-thiadiazolidin-2,5-dithion, formaldehyde en vertakt en lineair 4-heptylfenol [met 0,1 procent of meer vertakt of lineair 4-heptylfenol (EG-nr. 217-862-0)]

ZZS

MVP 1

 

reactieproducten van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2) [met 0,1 procent of meer formaldehyde (CAS-nr. 50-00-0) of andere ZZS]

ZZS

MVP 1

 

reactieproducten van paraformaldehyde met 2-hydroxypropylamine (ratio 1:1) [met 0,1 procent of meer formaldehyde (CAS-nr. 50-00-0) of andere ZZS]

ZZS

MVP 1

 

rhodiumverbindingen, niet wateroplosbaar

sA

sA.2

 

rhodiumverbindingen, wateroplosbaar

sA

sA.1

 

seleenverbindingen

sA

sA.2

 

silicavezels, m.n. cristoballiet en tridymiet

sA

sA.1

 

slakkenwolvezels

sA

sA.1

 

steenwolvezels

sA

sA.2

 

stikstofoxiden

gA

gA.5

 

stof

S

S

 

telluriumverbindingen

sA

sA.2

 

thalliumverbindingen

sA

sA.1

 

thioalcoholen

gO

gO.1

 

thioethers

gO

gO.1

 

tinverbindingen, anorganisch

sA

sA.3

 

tinverbindingen, organisch; organotinverbindingen

ZZS

zie bijlage 12b

 

trichloorfenolen

gO

gO.1

 

trimethylbenzeen

gO

gO.2

 

tris(vertakt en lineair 4-nonylfenyl) fosfiet [met ≥ 0.1 gewichtsprocent vertakt en lineair 4-nonylfenol]

ZZS

MVP 1

 

vanadiumlegeringen en vanadiumcarbide

sA

sA.3

 

vanadiumverbindingen

sA

sA.1

 

vuurvaste keramische vezels, vezels voor speciale toepassingen, met uitzondering van minerale wol zoals gedefinieerd in bijlage VI van de EU-CLP/GHS [synthetische (silicaat)glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkalioxiden (Na2O plus K2O plus CaO plus MgO plus BaO) van ten hoogste 18 gewichtsprocent]

ZZS

MVP 1

 

xylenen

gO

gO.2

 

zilververbindingen

sA

sA.1

 

zinkverbindingen

S

S

 

zinkarsenaat of zinkarseniet of zinkarsenaat en zinkarseniet, mengsel

ZZS

MVP 1

 

zirkonium aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels

ZZS

MVP 1

 

zwaveloxiden, berekend als SO2

gA

gA.4

1 Gebromeerde brandvertragers zijn uitgezonderd van deze stofgroep, zie aparte vermeldingen op deze lijst.

BIJLAGE 2

Bijlage 12b

Stoffen die in een andere stofklasse zijn ingedeeld met bijbehorende afwijkende waarden als bedoeld in artikel 1.3b, tweede lid, van deze regeling.

CAS Nummer

Naam

Stofklasse

Grensmassastroom (g/uur)

Emissiegrenswaarde (mg/Nm3)

10043-35-3

boorzuur

MVP 1

51

100-44-7

benzylchloride; chloormethylbenzeen; alfachloortolueen

MVP 2

100

20

10124-43-3

kobaltsulfaat

MVP 1

0,25

0,05

10141-05-6

kobalt(II)dinitraat

MVP 1

2,5

0,5

10190-55-3

loodmolybdaat

MVP 1

2,5

0,5

10332-33-9

perboorzuur (HBO(O2)) natriumzout monohydraat

MVP 1

-

51

10486-00-7

perboorzuur (HBO(O2)) natriumzout tetrahydraat

MVP 1

-

51

106-94-5

1-broompropaan

MVP 2

500

50

109-86-4

2-methoxyethanol; methyleenglycolmonomethylether; ethyleenglycolmonomethylether; methylglycol

MVP 2

100

20

110-49-6

2-methoxyethylacetaat

MVP 2

100

20

110-80-5

2-ethoxyethanol; ethyleenglycolmonoethylether

MVP 2

500

50

11113-50-1

natuurlijk ruw boorzuur met een gehalte aan H3BO3 van niet meer dan 85 gewichtspercenten berekend op de droge stof

MVP 1

-

51

111-15-9

2-ethoxyethylacetaat; ethylglycolacetaat

MVP 2

500

50

11138-47-9

perboorzuur natriumzout

MVP 1

-

51

117955-40-5

2-methoxypropylacetaat

MVP 2

500

50

12007-00-0

nikkelboride (NiB)

MVP 1

2,5

0,5

12007-01-1

dinikkelboride

MVP 1

2,5

0,5

12007-02-2

trinikkelboride

MVP 1

2,5

0,5

120-12-7

antraceen

MVP 1

-

51

12040-72-1

perboorzuur natriumzout monohydraat

MVP 1

-

51

12068-61-0

nikkeldiarsenide

MVP 1

0,25

0,05

12179-04-3

boraxpentahydraat; dinatriumtetraboraat pentahydraat

MVP 1

-

51

12267-73-1

tetraboordinatriumheptaoxide hydraat

MVP 1

-

51

12619-90-8

nikkelboride

MVP 1

2,5

0,5

126-99-8

chloropreen; 2-chloor-1,3-butadieen; 2-chloropreen

MVP 2

500

50

127-19-5

N,N-dimethyl-aceetamide

MVP 2

500

50

12737-30-3

kobaltnikkeloxide

MVP 1

2,5

0,5

1303-00-0

galliumarsenide

MVP 1

0,25

0,05

1303-28-2

arseenpentoxide; diarseenpentaoxide

MVP 1

0,25

0,05

1303-86-2

booroxide; diboortrioxide

MVP 1

-

51

1303-96-4

boraxdecahydraat; dinatriumtetraboraat decahydraat

MVP 1

-

51

1327-53-3

arseentrioxide

MVP 1

0,25

0,05

1330-43-4

boorzuur dinatriumzout; dinatriumtetraboraat, watervrij; boraxdecahydraat; dinatriumtetraboraat decahydraat; boraxpentahydraat; dinatriumtetraboraat pentahydraat

MVP 1

-

51

13477-70-8

nikkel(II)arsenaat; trinikkelbis(arsenaat)

MVP 1

0,25

0,05

13517-20-9

perboorzuur (H3BO2(O2)) mononatriumzout trihydraat

MVP 1

-

51

13814-96-5

loodbis(tetrafluorboraat); loodfluorboraat

MVP 1

2,5

0,5

13840-56-7

orthoboorzuur natriumzout

MVP 1

-

51

14708-14-6

nikkelbis(tetrafluorboraat)

MVP 1

2,5

0,5

14977-61-8

chromylchloride

MVP 1

2,5

0,5

15120-21-5

natriumperboraat

MVP 1

-

51

151-56-4

aziridine; ethyleenimine

MVP 2

100

20

15606-95-8

triethylarsenaat

MVP 1

0,25

0,05

1589-47-5

2-methoxypropanol

MVP 2

500

50

18540-29-9

chroom(VI)

MVP 1

0,5

0,1

27016-75-7

nikkelarsenide

MVP 1

0,25

0,05

3687-31-8

trilooddiarsenaat

MVP 1

0,25

0,05

37244-98-7

perboorzuur natriumzout tetrahydraat

MVP 1

-

51

51000-52-3

ethenyl ester van neodecaanzuur

MVP 2

100

20

513-79-1

kobaltcarbonaat

MVP 1

2,5

0,5

58591-45-0

kobaltnikkeldioxide

MVP 1

2,5

0,5

65229-23-4

nikkelboorfosfide

MVP 1

2,5

0,5

68016-03-5

kobaltdimolybdeennikkeloctaoxide

MVP 1

2,5

0,5

68-12-2

N,N-dimethylformamide

MVP 2

500

50

68186-89-0

kobaltnikkel grijze periklaas: C.I. Pigment black 25; C.I. 77332

MVP 1

2,5

0,5

70657-70-4

2-methoxypropylacetaat

MVP 2

500

50

71-48-7

kobaltacetaat

MVP 1

2,5

0,5

7439-92-1

lood

MVP 1

2,5

0,5

7440-02-0

nikkel

MVP 1

2,5

0,5

7440-43-9

cadmium

MVP 1

0,25

0,05

74646-29-0

trinikkelbis(arseniet)

MVP 1

0,25

0,05

74753-18-7

4,4'-bi-o-toluidine sulfaat; 3,3'-dimethylbenzidine sulfaat; 3,3'-dimethyl-[1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine sulfaat

MVP 2

100

20

75113-37-0

di-µ-oxo-di-n-butylstanniohydroxyboraan; dibutyltinhydrogeenboraat; dibutyltinwaterstofboraat

MVP 1

100

20

7632-04-4

natriumperoxometaboraat

MVP 1

-

51

7646-79-9

kobaltchloride; kobaltdichloride

MVP 1

0,25

0,05

7778-39-4

arseenzuur

MVP 1

0,25

0,05

7778-44-1

calciumarsenaat

MVP 1

0,25

0,05

7784-40-9

loodarsenaat

MVP 1

0,25

0,05

78-79-5

isopreen

MVP 2

100

20

79-01-6

trichlooretheen, trichloorethyleen; TRI

MVP 2

500

50

79-16-3

N-methylacetamide

MVP 2

500

50

79-94-7

tetrabroombisfenol A

MVP 1

-

51

81-15-2

musk xyleen; muskus-xyleen; 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xyleen

MVP 1

-

51

84-69-5

diisobutylftalaat; DIBP

MVP 2

100

20

872-50-4

N-methyl-2-pyrrolidon; 1-methyl-2-pyrrolidon

MVP 2

500

50

95-53-4

o-toluidine; 2-aminotolueen; 2-methylbenzeenamine; zouten van o-toluidine; zouten van 2-aminotolueen; zouten van 2-methylbenzeenamine

MVP 2

100

20

98-07-7

benzotrichloride; trichloormethylbenzeen

MVP 2

100

20

98-95-3

nitrobenzeen

MVP 2

100

20

 

loodalkylen

MVP 1

100

20

 

cadmiumverbindingen

MVP 1

0,25

0,05

 

chroom(VI)verbindingen

MVP1

0,5

0,1

 

kobaltlithiumnikkeloxide

MVP 1

2,5

0,5

 

loodverbindingen, anorganisch

MVP 1

2,5

0,5

 

nikkelverbindingen

MVP 1

2,5

0,5

 

tinverbindingen, organisch; organotinverbindingen;

MVP 1

100

20

Voetnoot 1:

Voor deze stof geldt:

  • a) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 5 mg/Nm3 emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, groter of gelijk is aan 200 gram per uur. Indien voor een bron geen filtrerende afscheider kan worden toegepast, emitteert deze bron afzonderlijk niet meer dan 20 milligram per normaal kubieke meter;

of

  • b) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 20 mg/Nm3emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, kleiner is dan 200 gram per uur.

BIJLAGE 3

Bijlage 13. Lijst waarden (maximaal toelaatbare risico’s) zeer zorgwekkende stoffen

CAS-nummer

Stof

MTR (µg/m3)

Toelichting

100-44-7

benzylchloride; chloormethylbenzeen; alfachloortolueen

2,8

 

10124-43-3

kobaltsulfaat

0,5

gemeten als kobalt

10141-05-6

kobalt(II)dinitraat

0,5

gemeten als kobalt

106-89-8

epichloorhydrine; 1-chloor-2,3-epoxypropaan; chloormethyloxiraan

80

 

106-93-4

1,2-dibroomethaan

0,2

 

106-94-5

1-broompropaan

70

 

106-99-0

1,3-butadieen; buta-1,3-dieen

3