Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 7 juli 2021, kenmerk 2379636-1011132-MEVA, houdende wijziging van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2020–2022 in verband met aanpassing subsidiebedragen 2021

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2020–2022 wordt als volgt gewijzigd:

Bijlage 1 komt te luiden:

BIJLAGE 1. SUBSIDIEBEDRAG PER OPLEIDINGSPLAATS PER FTE:

nr.

zorgopleiding

Subsidiebedrag per opleidingsplaats per jaar

1.

Gezondheidszorgpsycholoog in ggz

€ 46.000,–

2.

Klinisch psycholoog in ggz

€ 86.400,–

3.

Psychiater in ggz

€ 87.200,–

4.

Psychotherapeut in ggz

€ 58.500,–

5.

Klinisch Neuropsycholoog in ggz

€ 90.600,–

6.

Verpleegkundig specialist ggz

€ 85.300,–

 

Prijspeil 2021

 

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

TOELICHTING

Algemeen

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2020-2022 (hierna: de Subsidieregeling).

De regeling ziet op de financiering van de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychiater en verpleegkundig specialist ggz in de jeugd ggz.

Met de onderhavige wijzigingsregeling wordt de Subsidieregeling geactualiseerd in verband met de herziening van de vergoedingsbedragen voor (medische) vervolgopleidingen in de ggz per 2020, op basis van uitgevoerd kostprijsonderzoek door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), alsmede in verband met de ontwikkeling van de arbeidskosten (ova) en materiële kosten van opleidingen in 2021.

Artikelsgewijs

Artikel I

De tabel met vergoedingsbedragen per opleidingsplaats per jaar is geactualiseerd in verband met de herziening van de vergoedingsbedragen voor (medische) vervolgopleidingen in de ggz per 2021, op basis van uitgevoerd kostprijsonderzoek door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), alsmede in verband met de jaarlijkse ontwikkeling van de arbeidskosten (ova) en materiële kosten van opleidingen in 2021.

Artikel II

In afwijking van de systematiek van vaste verandermomenten bij regelgeving (VVM), treedt deze wijzigingsregeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2021. Voor deze inwerkingtreding met terugwerkende kracht is gekozen met het oog op de subsidievaststelling over 2021. Daarbij wordt het subsidiebedrag vastgesteld op basis van de met de onderhavige wijzigingsregeling geactualiseerde bedragen.

Deze wijzigingsregeling wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt om duidelijkheid te bieden over de vergoedingsbedragen die gelden voor 2021.

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Naar boven