Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Olst-WijheStaatscourant 2021, 3495Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 12 ter inzage

Logo Olst-Wijhe

Voor de locatie Kappeweg 12 te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie G, nummer 1925) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. De initiatiefnemer wil met toepassing van het beleid Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving twee compensatiekavels met bijgebouwen op het erf realiseren. De huidige woning met de twee bijgebouwen blijven behouden. Hiervoor sloopt de initiatiefnemer ca. 4100 m2 aan landschapontsierende bedrijfsbebouwing en past het erf landschappelijk in.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2020001067-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 28 januari 2021 tot en met 10 maart 2021. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1). U kunt het enkel op afspraak inzien. Een afspraak inplannen om het in te zien kan door te bellen naar 14 0570. Bronbestanden vindt u op ro.olst-wijhe.nl/plannen.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.