Gemeente Steenwijkerland – Realiseren gehandicaptenparkeerplaats Nieuwe Onnastraat 124 – Steenwijk

Logo Steenwijkerland

Zaaknummer 373494

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

 

Overwegende:

dat de bewoner van de Nieuwe Onnastraat 124 te Steenwijk op medische gronden een invalidenparkeerkaart heeft gekregen;

dat deze persoon zich te voet slechts over beperkte afstand kan voortbewegen;

dat het daarom wenselijk is de afstand tussen het geparkeerde voertuig en de woning zo beperkt mogelijk te houden;

dat niet is gebleken dat belanghebbenden door de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken onevenredig worden benadeeld;

dat in de nabijheid voldoende alternatieve parkeergelegenheid aanwezig is;

dat genoemde maatregel is bedoeld ter bescherming van de weggebruikers en passagiers;

dat genoemde wegen niet onder het beheer vallen van het Rijk, de provincie of het waterschap;

dat ter zake van dit besluit overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie IJsselland;

dat de politie hierover positief heeft geadviseerd;

gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel(en) 8, 12, 14, 21 alsmede 23 tot en met 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

B e s l u i t e n :

door plaatsing van een bord model E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord met daarop het kenteken K-006-GR aan de Nieuwe Onnastraat te Steenwijk, nabij nummer 124 een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren voor de huidige bewoner van de Nieuwe Onnastraat 124.

Steenwijk, 26 januari 2021

 

namens burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Juridisch a dviseur Beheer en Realisatie,

M.A. van der Kolk

Mededelingen

Bezwaarmogelijkheid:

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een brief sturen aan burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk. In het bezwaarschrift geeft u aan tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met dit besluit. Verder vermeldt u het zaaknummer, datum, uw naam en adres en ondertekent u de brief. Het besluit blijft geldig totdat er een beslissing is op uw bezwaar.

Is de zaak zo spoedeisend dat de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht? Dan kunt u de bestuursrechter van de rechtbank Overijssel vragen een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/bestuursrechter/Procedures/Voorlopige-voorziening.

Naar boven