Provincie Zeeland - Kennisgeving publicatie ontwerpprojectplan Waterwet dijkversterking Hansweert, ontwerpbestemmingsplan dijkversterking Reimerswaal en ontwerpbestemmingsplan dijkversterking Kapelle, ontwerpvergunning Wet Natuurbescherming en Milieueffectrapport dijkversterking Hansweert

Logo Zeeland

Bij de laatste beoordeling op veiligheid is de primaire waterkering bij Hansweert-Willem Annapolder (tussen dijkpaal 244,5: het sluizencomplex Hansweert, en dijkpaal 290: de Kapellebank) afgekeurd. Om de waterkering weer aan de veiligheidsnormen te laten voldoen heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen op 1 juni 2021 een ontwerpprojectplan Waterwet tot versterking van de waterkering vastgesteld. Over een lengte van 5150 meter zijn maatregelen nodig. Deze worden beschreven in het ontwerp-projectplan Waterwet. Het doel is om uiterlijk in 2028 een veilige waterkering te realiseren die voldoet aan de nieuwe normering, passend in de omgeving.

 

Procedure

Voor de versterking van de waterkering bij Hansweert zijn de volgende plannen voorbereid:

 • 1.

  Een ontwerpprojectplan conform artikel 5.4 van de Waterwet door het waterschap Scheldestromen;

 • 2.

  Twee ontwerpbestemmingsplannen van de gemeente Kapelle en de gemeente Reimerswaal;

 • 3.

  Een ontwerpvergunning Wet natuurbescherming door Gedeputeerde Staten van Zeeland;

 • 4.

  Een milieueffectrapport door het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen ter onderbouwing van de hiervoor genoemde plannen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 5 juli 2018 besloten op dit project artikel 5.8 van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze zullen voorbereiden. Zij dragen er zorg voor dat de zienswijzen op het ontwerp-projectplan Waterwet, de ontwerpbestemmingsplannen en de ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming worden behandeld door de verschillende bevoegde gezagen. Gedeputeerde Staten van Zeeland dienen uiteindelijk het vastgestelde projectplan Waterwet goed te keuren (artikel 5.7, lid 1 Waterwet).

 

Ter inzage

Het ontwerpprojectplan Waterwet, de ontwerpbestemmingsplannen, de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming, het milieueffectrapport en bijbehorende stukken zijn in te zien met ingang van 8 juli 2021 tot en met 18 augustus 2021 via:

Op werkdagen kunnen de stukken worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:

 • Waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1 te Middelburg en Kennedylaan 1 te Terneuzen

 • Gemeente Kapelle, Kerkplein 1 te Kapelle

 • Gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen

 • Provincie Zeeland, Abdij 6 te Middelburg

Bovengenoemde stukken zijn ook digitaal in te zien via de website www.overheid.nl zie => “Bekendmakingen” => “officiële bekendmakingen”. De ontwerpbestemmingsplannen zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummers:

 • Kapelle: identificatienummer NL.IMRO.0678.buitengebiedHZ007-OW01

 • Reimerswaal: identificatienummer NL.IMRO.0703.01HaBPDijk.on01

Zienswijzen indienen

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken over het ontwerpprojectplan dijkversterking Hansweert, de ontwerpbestemmingsplannen en de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met Provincie Zeeland, telefoonnummer 0118-631011. Het is niet nodig om uw reactie apart per plan/besluit in te dienen. In de zienswijze dient vermeld te worden of deze gericht is tegen het ontwerpprojectplan Waterwet, de ontwerpbestemmingsplannen en/of de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming.

 

Vervolg

Het voorliggende ontwerpprojectplan dijkversterking Hansweert, de ontwerpbestemmingsplannen en de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming zullen, nadat de ingediende zienswijzen zijn beoordeeld, voor vaststelling worden voorgelegd aan het betreffend bevoegd gezag. Het projectplan Waterwet behoeft daarna goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De besluiten worden gelijktijdig gepubliceerd. In deze publicatie wordt u geïnformeerd hoe u beroep kunt instellen bij de Raad van State.

Naast de nu voorliggende stukken, is bekend dat er nog een aantal besluiten noodzakelijk is, die ook ter inzage worden gelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ontheffing soortenbescherming of een eventueel noodzakelijke vergunning voor kappen van bomen. Alle overige besluiten in het kader van het project zullen op de gebruikelijke wijze afzonderlijk worden kenbaar gemaakt.

 

Milieueffectrapport (MER)

Het MER is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep.Zienswijzen tegen het MER kunnen gelijktijdig met een zienswijze tegen het ontwerpprojectplan Waterwet, de ontwerpbestemmingsplannen en/of de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming voor het project dijkversterking Hansweert naar voren worden gebracht.

 

Crisis- en Herstelwet

Op de besluitvorming is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het vervolg van de procedure, in het geval er beroep wordt ingesteld bij de Raad van State, er sneller een uitspraak wordt gedaan.

 

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Provincie Zeeland, telefoonnummer 0118-631011.

Naar boven