Mededeling inzake de terinzagelegging van de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel van TenneT tot wijziging van de regionale specifieke eisen voor de Core capaciteitsberekeningsregio betreffende de geharmoniseerde toewijzingsregels voor langetermijnrechten betreffende transmissie, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer ACM/21/052702

  • 1. Op 28 juni 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) van TenneT TSO B.V. een aanvraag ontvangen tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van de regionale specifieke eisen voor de Core capaciteitsberekeningsregio betreffende de geharmoniseerde toewijzingsregels voor langetermijnrechten betreffende transmissie.

  • 2. Op grond van artikel 4, vijfde lid, en artikel 4, zevende lid, onder e, van Verordening 2016/1719 (FCA Verordening) en artikel 2, tweede lid, van het Besluit van 19 december 2018, houdende regels ter uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt beslist de ACM over de goedkeuring.

  • 3. Op grond van artikel 4, negende lid, van de FCA Verordening dient de ACM binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie een besluit te nemen. Voor zover bekend is dat op 28 december 2021.

  • 4. De aanvraag is gepubliceerd op de internetpagina van de ACM (www.acm.nl).

  • 5. Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over de aanvraag wordt verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan de ACM. Schriftelijke zienswijzen dienen uiterlijk 22 juli 2021 op onderstaand adres te zijn ontvangen. Onder vermelding van het zaaknummer ACM/21/052702 kunt u uw schriftelijke zienswijze richten aan de Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. U wordt verzocht uw reactie ook per e-mail te sturen naar: secretariaat.DE@acm.nl.

Naar boven