Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Pijnacker-NootdorpStaatscourant 2021, 34398Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’

Logo Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 24 juni 2021 het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 1 juli 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Het bestemmingsplan betreft:

A. Katwijkerlaan 50A -Keulseweg 8/10: Sloop en bouw van 2 woningen;

B.Nieuwkoopseweg 8: Sloop en verplaatsen van 1 woning;

C. Zuideindseweg 24: Herbouw bestaande woning en ontwikkeling gebied Hollands Hoftuyn;

D. Berkelseweg 28: Bouw van 5 woningen;

E. Oude Leedeweg 5: Bouw van 6 woningen in het kader van de ruimte voor ruimte regeling;

F. Keulseweg 36: Bouw van 2 woningen in het kader van de ruimte voor ruimte regeling;

G. Zuideindseweg 37: Bouw van 2 woningen in het kader van de ruimte voor ruimte regeling;

H. Onderweg 1: Bouw van 2 woningen in het kader van de ruimte voor ruimte regeling;

Snippergroen: I. Geerweg 36, J. Salamanderweide 19 en de K. Rivierenlaan 146 te Pijnacker;

L. Delftsestraatweg 143a-147: vastleggen 10 reeds gebouwde woningen;

M. Hoefsmid 16: mogelijk maken twee huishoudens op bedrijventerrein;

N. Dorpsstraat Nootdorp: vastleggen glooiing voorgevelrooilijn Dorpsstraat;

O. Zuidrand Ackerswoude: aanpassen verdeling gronden terrein;

P. Beatrixschool - Julianalaan: uitbreiding school.

 

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

 

Pijnacker-Nootdorp, 30 juni 2021

 

drs. J.P.R. Woudstra, secretaris

F. Ravestein, burgemeester