Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2021, 34337VerkeersbesluitenOplaadpunt elektrische auto K. de Raadstraat

Logo Hoogeveen

VERKEERSBESLUIT

Nr.2021/14

 

 

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen

 

Gelet op:

De bepalingen gesteld in of krachtens artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994,

 

Overwegende:

- dat de gemeente Hoogeveen de ambitie heeft om in de toekomst energieneutraal te zijn en daardoor voertuigen met een zuinig of doelmatig energieverbruik bevordert;

- dat met de opkomst van de elektrische auto er behoefte is aan plekken waar de auto opgeladen kan worden;

- dat de gemeente Hoogeveen deze ontwikkeling ondersteunt;

- dat niet iedereen kan laden op eigen terrein;

- dat particulieren een oplaadpunt aan kunnen vragen in het openbaar gebied, in de nabijheid van hun eigen woning of werkplek;

- dat er vanuit deze omgeving een aanvraag is binnengekomen;

- dat ook vanuit bezoekers behoefte is een elektrische auto op te kunnen laden;

- dat op deze plek in de K. de Raadstraat alleen door elektrische auto’s geparkeerd mag worden;

- dat daar dus voor “normale” auto’s een parkeerverbod geldt;

- dat de laadpaal openbaar is en elke elektrische auto er mag laden;

- dat de parkeerplaats in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Hoogeveen;

- dat op basis van artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie Drenthe.

 

Besluiten:

I. Eén parkeerplaats in de K. de Raadstraat te Hoogeveen aan te wijzen als parkeerplaats/oplaadpunt voor alleen elektrische auto’s;

 

II. De maatregel bestaat uit het aanbrengen van het verkeersbord E04 met onderbord “opladen elektrische auto” conform bijlage 1 van het RVV 1990.

 

Een en ander staat weergegeven op bijgaande situatietekening.

 

Hoogeveen, 10 juni 2021

 

Namens Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

 

 

 

 

 

Arthur Wijngaarden

Afdelingshoofd Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzame Leefomgeving

Ter visie legging

Dit verkeersbesluit wordt op 7 juli 2021 gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant (gemeentelijke pagina “Het Torentje”).

 

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer O. Hoekstra, via telefoonnummer 14 0528.

 

 

Bijlage(n):

- Situatietekening K. de Raadstraat te Hoogeveen

 

 

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op de website, per e-mail of schriftelijk.

 

In het bezwaarschrift vermeldt u:

• uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;

• de datum van uw bezwaarschrift;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

• de datum en het kenmerk van de brief waarin het besluit staat;

• waarom u het niet met het besluit eens bent;

• uw handtekening.

 

Voorlopige voorziening

Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.