Vaststelling van de selectielijst van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanaf 2004 en de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) voor de periode 2004–2016

kenmerk: NA/2021/ 28414907

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUITEN:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de administratieve neerslag van Centraal Bureau voor de Statistiek over de periode vanaf 2004 en de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) voor de periode 2004–2016 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De selectielijst neerslag handelingen Centraal Bureau voor de Statistiek op het beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 van 22 mei 2006/ Nr. CS&A/06/1257) wordt afgesloten vanaf 2004.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 25 juni 2021

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, namens deze, de algemene rijksarchivaris, M.L. Engelhard

De selectielijst behorend bij deze beschikking zal beschikbaar gesteld worden via www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waar hij zijn woonplaats heeft.

Naar boven