Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2021, 33778Ruimtelijke plannenVASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘GROENEWEG 3 NOORDHOEK’ TE NOORDHOEK, GEMEENTE MOERDIJK

Logo Moerdijk

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 17 juni 2021 het bestemmingsplan ‘Groeneweg 3 Noordhoek’ ongewijzigd heeft vastgesteld (planidentificatie NL.IMRO.1709.NHGroeneweg3-BP40). Dit bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van de omzetten van het bestaand agrarisch bedrijf aan de Groeneweg 3 te Noordhoek naar twee kleinschalige bedrijven en de bouw van 14 nieuwbouwwoningen. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage van 1 juli tot en met 11augustus 2021. Het plan is tevens digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Crisis en herstelwet

Op dit bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat er andere regels gelden voor het instellen van een eventueel beroep tegen het besluit over vaststelling van het bestemmingsplan.

Beroep

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.

 

Zevenbergen 30-juni-2021