Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeldhovenStaatscourant 2021, 33728VerkeersbesluitenVerkeersbesluit 2021VB43 Diverse maatregelen ten behoeve van de realisatie van de nieuwe verbinding N69 - A67

Logo Veldhoven

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven

 

Gelet op:

- het vigerende Besluit interne mandaten, volmachten en machtigingen;

- de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

- het verzoek, namens Provincie Noord-Brabant, een verkeersbesluit te nemen voor de verkeersmaatregelen op de wegen en weggedeelten in beheer bij gemeente Veldhoven,

 

Overwegende:

- dat in opdracht van de Provincie Noord-Brabant een nieuwe weg, zijnde N69/Westparallel, aangelegd wordt die de bestaande N69 ten zuiden van Valkenswaard zal verbinden met de nieuwe aansluiting op de A67 nabij de Locht-Zilverbaan;

- dat een gedeelte van de nieuwe verbindingsweg het wegennet raakt dat in beheer bij gemeente Veldhoven is;

- dat hierdoor enkele wegen binnen de gemeente Veldhoven (gedeeltelijk) opnieuw worden ingericht, te weten Heers, Gagelgoorsedijk en Riethovensedijk;

- dat voor een aantal te nemen verkeersmaatregelen aan genoemde wegen door de wegbeheerder een verkeersbesluit genomen moet worden;

- dat over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met de verkeerskundige van de gemeente Veldhoven en dat deze dit voornemen positief heeft beoordeeld;

- dat over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden tussen de Provincie en de contactpersoon voor de N69/Westparallel van de Nationale Politie, Eenheid Oost Brabant en dat deze positief heeft geadviseerd;

- dat voor de N69/Westparallel in beheer en eigendom van de Provincie een apart verkeersbesluit door de Provincie is genomen;

- dat tegen het ontwerp verkeersbesluit zoals dat ter inzage heeft gelegen van 6 mei 2021 tot en met 16 juni 2021 geen zienswijzen zijn ingediend;

- dat de genoemde wegen en weggedeelten in beheer zijn bij en gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Veldhoven,

 

Besluit:

tot het nemen van diverse verkeersmaatregelen ten behoeve van de realisatie van de nieuwe verbinding N69 – A67, waar deze de Heers, de Gagelgoorsedijk en de Riethovensedijk betreffen,

door middel van:

- het plaatsen van onder andere verkeersborden G07, B01 en B06 van bijlage 1 van het RVV 1990;

- het aanbrengen van diverse wegmarkeringen, waaronder haaientanden,

zoals op de bij dit besluit behorende tekeningen nummer N69-U0-WEGS-TEK-6101, N69-U0-WEGS-TEK-6102, N69-U0-WEGS-TEK-6103 staat aangegeven.

 

 

Dit verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening vanaf donderdag 1 juli 2021 tot en met woensdag 11 augustus 2021 ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis en is te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl.

 

Tegen dit verkeersbesluit kan, binnen 6 weken na de datum van publicatie van het besluit, beroep ingesteld worden door

- degenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen het ter inzage gelegen ontwerp besluit en

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend tegen het ontwerp besluit binnen de daarvoor gestelde termijn.

 

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste het volgende:

- naam en adres van de indiener;

- datum en handtekening;

- vermelding van het nummer en de datum van het verkeersbesluit;

- een motivering waarom men zich niet kan verenigen met het genomen besluit.

 

Het beroepschrift kunt u indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant kan tevens om een voorlopige voorziening (schorsing van het verkeersbesluit) worden gevraagd.

 

Aan zowel het instellen van beroep als het vragen om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Men ontvangt daarover bericht van de rechtbank.

 

Veldhoven, 29 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

namens hen,

Ing. J.J.C. van Tol

hoofd afdeling Beheer en Realisatie