Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsStaatscourant 2021, 3364VerkeersbesluitenInstellen blauwe zone openbare parkeerplaatsen grenzend aan sporthal Cittafit

Logo Vaals

20.0008386

 

Datum besluit: 19 januari 2021

 

Burgemeester en Wethouders van Vaals

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering:

In het betreffende gebied (zie kaartje) is sprake van een forse parkeerdruk waarbij blijkt dat een aanzienlijk deel van de parkeerplaatsen bij de sporthal niet gebruikt wordt door gebruikers van de sporthal.

In het raadsvoorstel van 27 mei 2019 zijn een aantal mogelijke opties om meer te sturen op gebruik van de betreffende parkeerplaatsen aan de orde gekomen. Vanuit financiële overwegingen heeft het College op 23 juni 2020 besloten om een raadsvoorstel tot het instellen van een blauwe zone voor te leggen. Op 28 september 2020 heeft de gemeenteraad het voorstel goedgekeurd.

Het instellen van de blauwe zone is bedoeld als reguleringsmaatregel om langparkeerders te weren en de benuttingsgraad van de parkeercapaciteit voor bezoekers van de sporthal te vergroten. Door het realiseren van combi-parkeren in Vaals Noord (maximaal 90 minuten) en de parkeergarage op loopafstand (onbeperkte parkeerduur) is voldoende parkeergelegenheid in de directe nabijheid voor parkeerders, niet zijnde bezoekers van de sporthal.

De blauwe zone is de gehele week geldig van 0.00 tot 24.00 uur met een maximale parkeerduur van 3 uur.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie

BESLUIT EN

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten Burgemeester en Wethouders

 

 • 1.

  tot het instellen van een blauwe zone, aan te wijzen als parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 25 van het RVV,

 • 2.

  voor de openbare parkeerplaatsen grenzend aan sporthal Cittafit, aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening aangegeven parkeergebieden,

 • 3.

  de gehele week geldig van 0.00 tot 24.00 uur met een maximale parkeerduur van 3 uur, door het aanbrengen van onderborden (als bedoeld in artikel 8 van het BABW kenbaar te maken,

 • 4.

  middels plaatsing van borden E10 en E11 van bijlage 1 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

   

Vaals, 19 januari 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals

Namens deze,

mr. drs. J.H.M.J. Bertram

Secretaris

mr. H.M.H. Leunessen

Burgemeester

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen binnen 6 weken ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vaals, postbus 450, 6290 AL Vaals. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en dient ten minste te bevatten: naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt; de gronden van het bezwaar. Tevens kan de indiener van het bezwaarschrift op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de president van de rechtbank te Maastricht, sector Bestuursrecht ( Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien de indiener van het bezwaarschrift van mening is dat onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.