Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaStaatscourant 2021, 33577VerkeersbesluitenVerkeersbesluit VTH2021-2903

Logo Waterschap Hollandse Delta

 

Instellen gesloten verklaring voor vrachtwagens in de omgeving van Oudenhoorn, gemeente Hellevoetsluis.

 

 

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse delta;

 

Overwegende het volgende:

 

Inleiding

De gemeente Hellevoetsluis heeft ten behoeve van de Gebiedsvisie Zuidoost een verkeersstudie uitgevoerd. Gebleken is dat er in het gebied rond Oudenhoorn een groter aandeel vrachtverkeer aanwezig is dan op basis van de aanliggende bebouwing en bedrijven mag worden verwacht.

 

De gemeente heeft daarom besloten om voor alle straten, gelegen in de bebouwde kom van Oudenhoorn, een vrachtwagenverbod in te stellen. In overleg met de gemeente heeft het waterschap ook besloten om een dergelijke maatregel op haar wegen rond Oudenhoorn in te stellen.

 

Wetgeving

Volgens de Wegenverkeerswet (WVW 1994, art. 2) kunnen regels worden vastgesteld met het doel tot:

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • 4.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Om deze doelen te bereiken kan het nodig zijn om verkeersmaatregelen te treffen. Artikel 15, 1e lid, van de WVW 1994 stelt dat voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en onderborden een verkeersbesluit moet worden genomen. Dit geldt wanneer hierdoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Het 2e lid van het artikel stelt dat een verkeersbesluit moet worden genomen wanneer verkeersmaatregelen op of aan de weg leiden tot een wijziging van de inrichting van de weg of wanneer verkeersmaatregelen leiden tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer. Dit geldt wanneer de maatregelen leiden tot een beperking of een uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg of het weggedeelte gebruik kan maken.

 

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat de plaatsing van de borden C7 en onderbord met de tekst ‘uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer’ zoals opgenomen in bijlage 1 behorende bij het RVV 1990 moet geschieden krachtens een verkeersbesluit.

 

Motivering

Het vrachtverkeer in Oudenhoorn zorgt voor veel overlast in de vorm van trillingsoverlast en schade aan de veelal niet onderheide woningen. De gemeente stelt daarom een verbod in voor vrachtverkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer binnen de bebouwde kom.

 

Veel vrachtverkeer heeft zijn herkomst en bestemming niet in dit gebied. Het betreft vooral doorgaand vrachtverkeer, waarvoor goede alternatieve routes beschikbaar zijn via de gebiedsontsluitingswegen, te weten de provinciale weg N218 en de Stationsweg en Gemeenlandsedijk. De doorrijhoogte van het viaduct in deze route, onder de busbaan van de N218, heeft een doorrijhoogte van 4,10 m en is daarmee beschikbaar voor het vrachtverkeer naar en van de N218.

 

De route door de ‘regio’ Oudenhoorn over de smallere erftoegangswegen dient te worden gemeden.

 

In gezamenlijkheid hebben gemeente Hellevoetsluis en waterschap Hollandse Delta besloten een vrachtwagenverbod in te stellen voor het gebied rond en de bebouwde kom van Oudenhoorn. Alleen op deze wijze kan effectief een vrachtwagenverbod worden ingesteld. De verkeersveiligheid wordt met deze maatregel verbeterd en de overlast van het vrachtverkeer wordt beperkt.

 

Het vrachtwagenverbod wordt ingesteld met uitzondering van aantoonbaar bestemmingsverkeer, waardoor echt bestemmingsverkeer in het gebied blijft toegestaan en aanwezige bedrijven niet worden benadeeld.

 

Situering en beheer van de wegen

De wegen rond Oudenhoorn zijn erftoegangswegen type 1 en 2, gelegen buiten de bebouwde kom, in eigendom van en in beheer en onderhoud bij waterschap Hollandse Delta.

 

Overleg met politie

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen betreffende het Wegverkeer heeft overleg over dit verkeersbesluit plaatsgevonden met de gemandateerde van de nationale politie. Uit het overleg is vast komen te staan dat tegen het treffen van de voorgenomen maatregel geen bezwaar bestaat.

 

Bevoegdheid tot het nemen van het besluit

Gelet op het bepaalde in regel 7.22 van het register behorende bij het Mandaatbesluit waterschap Hollandse Delta 2020.

 

Besluit tot:

1. het instellen van een vrachtwagenverbod, uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer, door het plaatsen van de borden C7 met onderbord met daarop de tekst ‘uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer’ op de Ravenseweg, Molendijk ged., Zeedijk ged., Eeweg ged., Dorpsweg, Ruigendijk ged. en Haasdijk ged.;

2. het plaatsen van borden conform de bij dit besluit behorende tekening met nummer 21807A03 van 23 juni 2021 uit te voeren.

 

 

Ridderkerk, 25 juni 2021.

 

 

Namens dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta,

P. Schakel, hoofd afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit verkeersbesluit kunt u daar bezwaar tegen maken. Dit doet u door binnen zes weken na de datum van deze publicatie een brief te sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk. In deze brief schrijft u waarom u het met de beslissing niet eens bent. Voeg bij de brief een kopie van deze beslissing, een omschrijving van de beslissing, of een verwijzing naar deze bekendmaking, en zorg ervoor dat u de brief van uw naam, adres, woonplaats en handtekening voorziet.

 

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de beslissing geldt in de tijd dat uw bezwaarschrift bij het waterschap in behandeling is. Kunt u een beslissing op uw bezwaar niet afwachten? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam vragen een voorlopige voorziening te treffen om de beslissing te schorsen. Dit kan alleen als u binnen de termijn bezwaar heeft gemaakt. Informatie over hoe u een voorlopige voorziening kunt vragen vindt u op www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht.