Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en StralingsbeschermingStaatscourant 2021, 33492Vergunningen

Ontwerpvergunning Stichting NRG en Stichting ECN Nucleair in hun hoedanigheid van vennoten van de Nuclear Research and consultancy Group v.o.f. (verder: NRG), gevestigd aan de Westerduinweg 3 te Petten, ten behoeve van de oprichting van de Intermediate Storage Facility, het Fieldlab, de intrekking van de Lage Flux Reactor, actualisatie vergunningvoorschriften NRG-overig en besluit beoordeling milieueffectrapportage (m.e.r.)

Kennisgeving Kernenergiewet

Van 1 juli 2021 tot en met 11 augustus 2021 ligt de ontwerpvergunning voor NRG ten behoeve van de oprichting van de Intermediate Storage Facility, het Fieldlab, de intrekking van de Lage Flux Reactor, actualisatie vergunningvoorschriften NRG-overig en het bijbehorende m.e.r.-beoordelingsbesluit van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ter inzage. Gedurende deze periode van terinzagelegging kan eenieder zienswijzen over de ontwerpvergunning en het m.e.r.-beoordelingsbesluit indienen.

Achtergrond van de ontwerpvergunning

Voor haar inrichting NRG-overig beschikt NRG over een vergunning op grond van de Kernenergiewet.

Intermediate Storage Facility (ISF)

Bij de aan NRG vergunde processen ontstaat radioactief afval dat moet worden afgevoerd naar de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA). Hiervoor is een opslagfaciliteit nodig. NRG is voornemens een nieuwe faciliteit op te richten en te bedrijven met de bijbehorende handelingen met radioactieve (afval)stoffen. De ISF vervangt de STEK-hal als opslagfaciliteit.

Fieldlab

NRG wenst een nieuwe faciliteit te realiseren waarbinnen op laboratoriumschaal radio-isotopen worden ontwikkeld en gereedgemaakt voor medische toepassingen. Binnen het Fieldlab worden radioactieve stoffen gezuiverd en omgezet in radiofarmaceutische producten of halffabricaten hiervan ten behoeve van klinische studies.

Lage Flux Reactor (LFR)

NRG vraagt aan de LFR uit de vergunning te halen. De LFR, waarvan de bedrijfsactiviteiten per december 2010 zijn beëindigd, is buiten gebruik gesteld en de ontmanteling is geheel afgerond.

Voor deze en enkele andere kleine voorgenomen activiteiten is een wijziging van de aan NRG verleende Kernenergiewetvergunning nodig. Daarnaast worden ambtshalve de aan de vergunning verbonden voorschriften aangepast. Ten behoeve van de besluitvorming over de vergunningaanvraag voor het gedeelte inzake de ISF is een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is bevoegd om op de vergunning-aanvraag te beslissen.

Procedure

De ANVS heeft bij brieven van 9 april 2021 en 4 mei 2021 van NRG een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling ontvangen. Op 1 juni 2021 is geoordeeld dat geen MER hoeft te worden opgesteld. Op 31 mei 2021 is van NRG de aanvraag tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning ontvangen.

Voor de behandeling van de vergunningaanvraag wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure doorlopen conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Met deze kennisgeving wordt mededeling gedaan van de ontwerpvergunning en het m.e.r.-beoordelingsbesluit en van de mogelijkheid tot inspraak op de ontwerp-vergunning en het m.e.r.-beoordelingsbesluit.

Ontwerpvergunning

In de ontwerpvergunning is met de aanvraag tot wijziging van de vergunning onder voorwaarden ingestemd. Daarnaast heeft tevens ambtshalve actualisering van de vergunningvoorschriften plaats-gevonden. De vergunning zal worden verleend op grond van de artikelen 15, onder a en b, 19, eerste en derde lid, 29 en 34 van de Kew.

Waar kunt u de ontwerpvergunning en het m.e.r.-beoordelingsbesluit inzien?

De ontwerpvergunning, de vergunningaanvraag en het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u vanaf 1 juli 2021 tot en met 11 augustus 2021 inzien op de volgende locaties:

  • Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), Koningskade 4 te Den Haag. Uitsluitend na telefonische afspraak: ‘Inspraak Kernenergiewetvergunningen’, telefoon 088 – 489 05 00, op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

  • Gemeente Schagen, Laan 19 te Schagen.

U kunt een afspraak maken om de stukken bij de ANVS in te zien via het telefoonnummer 088 – 489 05 00. Vanwege corona zijn de stukken bij de gemeente Schagen uitsluitend digitaal beschikbaar via: https://www.schagen.nl/bestuur-organisatie. Het dossier is ook beschikbaar via de website van de ANVS: www.anvs.nl.

Hoe kunt u op de ontwerpvergunning inspreken?

Eenieder kan tot en met 11 augustus 2021 zienswijzen met betrekking tot de ontwerpvergunning en het m.e.r.-beoordelingsbesluit indienen. Zienswijzen kunnen schriftelijk, per e-mail of mondeling worden ingediend:

  • Schriftelijk kunnen zienswijzen worden ingediend bij de ANVS, o.v.v. ‘Zienswijze ontwerpvergunning NRG’, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.

  • Per e-mail kunnen zienswijzen worden ingediend bij: postbus.kerninstallatie@anvs.nl, o.v.v. ‘Zienswijze ontwerp-vergunning NRG’.

  • Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij het Inspraakpunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 05 00, op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Degene die zienswijzen inbrengt, kan verzoeken de door hem/haar vermelde persoonsgegevens niet openbaar te maken.

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?

Na de ontwerpvergunning wordt de definitieve vergunning opgesteld. In de definitieve vergunning wordt op de naar aanleiding van de ontwerpvergunning en het m.e.r.-beoordelingsbesluit ingebrachte zienswijzen gereageerd. Ook van de definitieve vergunning wordt te zijner tijd openbaar kennisgegeven.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u na het lezen van deze kennisgeving of een bezoek aan de website nog vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur terecht bij het Inspraakpunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 05 00.

Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail te stellen aan: postbus.kerninstallatie@anvs.nl onder vermelding van ‘vraag m.b.t. vergunning NRG’.