Aanwijzingsbesluit invaarverbod pleziervaartuigen

De Havenmeester van Rotterdam,

gelet op:

 • artikel 3.2 van de Havenverordening Rotterdam 2020, Havenverordening Vlaardingen 2019, Havenverordening Schiedam 2020, Havenverordening Dordrecht 2020, Havenverordening Papendrecht 2020 en Havenverordening gemeente Zwijndrecht;

 • Rotterdam: artikel 11.7 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016;

 • Vlaardingen: artikel III van het Mandaatbesluit Havenmeester Rotterdam 2013;

 • Schiedam: artikel 3 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging havenmeester 2012;

 • Dordrecht; artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging havenmeester;

 • Zwijndrecht: artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging havenmeester 2011;

 • Papendrecht: artikel 4 van het Mandaatbesluit, volmacht en machtiging havenmeester 2011;

overwegende dat:

 • de Havenmeester, namens het college, bevoegd is gebieden aan te wijzen waar bepaalde categorieën van schepen zich niet mogen bevinden, daaronder begrepen het nemen van ligplaats;

 • het bevaren van de havens door pleziervaartuigen in beginsel niet is toegestaan vanwege de veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart;

 • binnen deze gebieden die worden gebruikt door de beroepsvaart vanuit het oogpunt van veiligheid extra regels gelden voor het varen met pleziervaartuigen in havens;

besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit invaarverbod pleziervaartuigen

Artikel 1 Pleziervaartuig in de haven van Rotterdam

 • 1. Pleziervaartuigen mogen zich niet bevinden in de haven als bedoeld in de Havenverordening Rotterdam 2020 voor zover deze onder invloed staat van getijdenbeweging, tenzij:

  • a. het schip zich bevindt in:

   • een jachthaven;

   • de Parkhaven, voor zover het schip zich begeeft van de Nieuwe Maas naar de Parksluizen en omgekeerd;

   • een haven ten oosten van de Erasmusbrug

   • het gebied van de Maashaven ten noorden van de denkbeeldige lijn getrokken tussen de oeverfrontnummers 1304 en 1368, of;

  • b. het schip zich rechtstreeks en zonder onderbreking begeeft naar een in de haven gelegen jachthaven, private ligplaats of werf.

 • 2. Het is verboden met een schip dat uitsluitend door middel van zeilen wordt voortbewogen te varen in de haven, voor zover deze onder invloed staat van getijdenbeweging.

 • 3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing op Rijksvaarwegen.

Artikel 2 Pleziervaartuig in de haven van Vlaardingen

 • 1. Pleziervaartuigen mogen zich niet bevinden in de haven als bedoeld in de Havenverordening Vlaardingen 2019 voor zover deze onder invloed staat van getijdenbeweging, tenzij:

  • a. het schip zich bevindt in een jachthaven;

  • b. het schip zich rechtstreeks en zonder onderbreking begeeft naar de Oude haven, het Buizengat of de Vlaardinger vaart of omgekeerd, private ligplaats of werf.

 • 2. Het is verboden met een schip dat uitsluitend door middel van zeilen wordt voortbewogen te varen in de haven, voor zover deze onder invloed staat van getijdenbeweging.

 • 3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing op Rijksvaarwegen.

Artikel 3 Pleziervaartuig in de haven van Schiedam

 • 1. Pleziervaartuigen mogen zich niet bevinden in de haven als bedoeld in de Havenverordening Schiedam 2020 voor zover deze onder invloed staat van getijdenbeweging, tenzij:

  • a. het schip zich bevindt in een jachthaven;

  • b. het schip zich rechtstreeks en zonder onderbreking begeeft naar haar bestemming.

 • 2. Het is verboden met een schip dat uitsluitend door middel van zeilen wordt voortbewogen te varen in de haven, voor zover deze onder invloed staat van getijdenbeweging.

 • 3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing op Rijksvaarwegen.

Artikel 4 Pleziervaartuig in de haven van Dordrecht

 • 1. Pleziervaartuigen mogen zich niet bevinden in de haven als bedoeld in de Havenverordening Dordrecht, tenzij:

  • a. het schip zich bevindt in een jachthaven;

  • b. het schip zich rechtstreeks en zonder onderbreking begeeft naar een in de haven gelegen jachthaven, private ligplaats of werf;

  • c. het schip gebruik maakt van het noordwestelijke bassin van de 3e Merwedehaven om te water te worden gelaten, met de plicht langs de kortste weg de haven te verlaten, dan wel terug te keren;

  • d. het schip zich bevindt in de Leuvehaven, Maartensgat, de Voorstraathaven, de Wijnhaven, de Wolwevershaven, de Nieuwehaven, of het Vlij.

 • 2. Het is verboden met een schip dat uitsluitend door middel van zeilen wordt voortbewogen te varen in de haven.

Artikel 5 Pleziervaartuig in de haven van Zwijndrecht

 • 1. Pleziervaartuigen mogen zich niet bevinden in de haven als bedoeld in de Havenverordening gemeente Zwijndrecht, tenzij:

  • a. het schip zich bevindt in een jachthaven;

  • b. Het schip zich rechtstreeks en zonder onderbreking begeeft naar een in de haven gelegen jachthaven, private ligplaats of werf.

 • 2. Het is verboden met een schip dat uitsluitend door middel van zeilen wordt voortbewogen te varen in de haven.

Artikel 6 Pleziervaartuig in de haven van Papendrecht

 • 1. Pleziervaartuigen mogen zich niet bevinden in de haven als bedoeld in de Havenverordening Papendrecht 2020, tenzij:

  • a. het schip zich bevindt in een jachthaven;

  • b. Het schip zich rechtstreeks en zonder onderbreking begeeft naar een in de haven gelegen jachthaven, private ligplaats of werf.

 • 2. Het is verboden met een schip dat uitsluitend door middel van zeilen wordt voortbewogen te varen in de haven.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking de dag na publicatie daarvan.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit invaarverbod pleziervaartuigen.

Aldus vastgesteld op 22 juni 2021.

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht. Namens dezen de Havenmeester van Rotterdam, R.J. de Vries

Toelichting op deze aanwijzing:

Het varen met pleziervaartuigen in havens die worden gebruikt door de beroepsvaart, kan zeer gevaarlijke situaties met zich meebrengen. Voor de veiligheid van alle gebruikers van de haven is het in beginsel niet toegestaan om zich met een pleziervaartuig in een haven te bevinden.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente waar dit besluit van toepassing is.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • datum bezwaarschrift;

 • de gronden van het bezwaar;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college van Rotterdam, Schiedam of Vlaardingen heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Indien u een bezwaarschrift bij het college van Dordrecht, Papendrecht of Zwijndrecht heeft ingediend, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Dordrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Correspondentieadres:

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Divisie Havenmeester

Haven Coördinatie Centrum

tel: 010-252 1000

fax: 010-252 1600

vhf: Kanaal 14

HCC@portofrotterdam.com

World Port Center

Bezoekadres: Wilhelminakade 909 / Havennummer 1247

Postadres: Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam

Naar boven