Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2021, 33338VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen parkeerverbodszone doodlopend gedeelte Fokkershoek Heeswijk-Dinther

Logo Bernheze

 

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge ver-keersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 12, lid a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegbeheer (BABW), ingevolge het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van borden E1 uit bijlage 1 van het RVV 1990 geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat

• de straat Fokkershoek is gelegen ten westen van de kern Heeswijk-Dinther en in eigendom en beheer is bij de gemeente Bernheze;

• de straat Fokkershoek bestaat uit meerdere wegdelen tussen Herpersteeg, Kameren en Veldstraat en dat dit besluit gaat over het doodlopende deel aan de oostkant van de Veldstraat;

• in de Fokkershoek een maximumsnelheid geldt van 60 km/uur;

• vanaf de Veldstraat een doodlopend stuk weg is gelegen die toegang biedt aan woningen met huisnummers 27, 29 en 20;

• de weg bestaat uit een rijbaan van ongeveer 3 meter breed en aan weerszijden een smalle berm met bomen;

• de berm tot aan de bomen maximaal 1 meter bedraagt en tussen de bomen te weinig ruimte is om te parkeren;

• bij huisnummer 27 direct naast de rijbaan aan de zuidzijde een heg aanwezig is en de ruimte geheel ontbreekt om naast de rijbaan te parkeren;

• een enkele geparkeerde auto op dit stuk kan zorgen voor belemmeringen voor brede voertuigen en mogelijk ook voor normale personenauto’s;

 

• bij de gemeente een melding is binnengekomen dat een geparkeerde auto de toegang belemmerde voor de vuilniswagen;

• de auto deels in de berm en deels op de rijbaan geparkeerd stond;

• desondanks te weinig ruimte over was voor het passeren van de vuilniswagen;

 

• de gemeente daarom aanleiding ziet tot het instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de rijbaan;

 

• de gemeente heeft gezien dat bij huisnummer 27 en 29 verharding is aangebracht naast de rijbaan;

• bij huisnummer 27 is de verharding breed genoeg om een auto te parkeren;

• deze ruimte juist is aangelegd om te parkeren omdat hier een bed&breakfast met vergaderruimten is gevestigd;

• bij huisnummer 29 de verharding dient als uitwijkmogelijkheid om de garages en inrit in en uit te kunnen rijden;

• deze ruimte niet bedoeld is om te parkeren;

• bij het instellen van het parkeerverbod is gekeken naar de mogelijkheid om de ruimte naast de rijbaan buiten het parkeerverbod te laten vallen;

• de bermen vallen inmiddels al buiten de reikwijdte van het parkeerverbod;

• door het bijplaatsen van een onderbord met tekst ‘alleen voor de rijbaan’ wordt voorzien in deze behoefte;

• het parkeren in de berm en het parkeren op de verharding naast de rijbaan bij huisnummer 29 wordt hiermee tegengegaan, omdat een voertuig altijd met twee wielen op de rijbaan zal staan;

• de weg verder geen functie heeft om auto’s te parkeren en alleen de functie heeft als ontsluiting van aangelegen percelen;

 

• de bewoners eind april per brief zijn benaderd over dit voornemen;

• twee van de drie bewoners hebben gereageerd en akkoord zijn met de maatregel;

• de inschatting van de gemeente is dat de bewoners van de derde woning (uitwijkruimte aan overzijde garage en inrit) geen last zullen hebben van het parkeerverbod en er alleen maar bij gebaat zullen zijn;

 

• het treffen dan wel intrekken van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om het door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorkomen of te beperken alsmede voor het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg;

• overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de Politie Oost-Brabant;

 

Besluiten

Het college van burgemeester en wethouders besluiten om:

1. door het plaatsen van borden E1zb en E1ze (begin zone en einde zone) uit bijlage 1 van het RVV 1990 bij de ingang van de doodlopende straat Fokkershoek ter hoogte van huisnummer 27 te Heeswijk-Dinther het parkeren te verbieden op plaatsen buiten de vakken;

2. onder het bord uit besluitpunt 1 een onderbord te plaatsen met de tekst “alleen voor de rijbaan” om daarmee parkeren op plaatsen naast de rijbaan beschikbaar te houden voor parkeren;

 

 

Datum besluit:

23 juni 2021

 

Namens burgemeester en wethouders van Bernheze,

 

 

 

K. Vogels

Verkeerskundige Domein Leefomgeving

 

Bezwaar: Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de publicatiedatum, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG HEESCH.

 

Voorlopige voorziening: Een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Degene die bezwaar heeft ingediend en – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, heeft eveneens de mogelijkheid een voorlopige voorziening (schorsing) te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.