Wijziging Interim omgevingsverordening ivm plan Zandstraat 16a, Oisterwijk

Logo Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 18 januari 2021 de ‘Wijziging Interim omgevingsverordening ivm plan Zandstraat 16a, Oisterwijk' vastgesteld. Het planidentificatienummer van deze wijzigingsverordening is: NL.IMRO.9930.IOVHB0824Zandst16a-va01.

Inhoud

Het bestemmingsplan Zandstraat 16a voorziet in een vestiging van een recreatiebedrijf op een voormalig agrarische bedrijfslocatie. Het plangebied van dit bestemmingsplan bestaat uit twee delen, Zandstraat 16a en Zandstraat 3a. Dit bedrijf richt zich op verblijfsrecreatie met de nadruk op wellness in combinatie met yoga, behandel- en praktijkruimtes. De ontwikkeling wordt vormgegeven in samenhang met de ontwikkeling van natuur en landschap rond de Rosep.

Voor de ontwikkeling van het recreatiebedrijf worden verschillende gebouwen opgericht. Een gebouw is gelegen in wat als Natuur Netwerk Brabant (NNB) is geprojecteerd in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (hierna: IOV). De vigerende bestemming met bijbehorend bouwvlak maakt het al mogelijk om het plangebied in zijn geheel te bebouwen. Het NNB maakt had hier feitelijk niet mogen liggen. Hierdoor is hier sprake van een correctie van de kaart van de IOV. De nieuwe functie valt nu nog samen met het NNB. In principe moet in het NNB een bestemming gericht zijn op behoud en ontwikkeling van natuur, zodat de nieuwe recreatiebestemming hiermee in strijd is.

Vaststelling van het bestemmingsplan zou daarom alleen mogelijk zijn na aanpassing van de grenzen van het NNB in de IOV. Vanwege een ongelukkige samenloop van omstandigheden heeft de herbegrenzing in dit plangebied nog niet plaatsgevonden en is het plan vastgesteld zonder herbegrenzing. Met dit besluit willen wij deze fout rechtzetten. Aangezien sprake is van een correctie van de kaart op basis van bestaande rechten is dit in lijn met artikel 5.3 lid 1 onder d van de IOV. Met dit plan worden verder geen provinciale belangen geschaad. Er bestaat daarom geen bezwaar tegen medewerking aan het gemeentelijke plan door middel van een herbegrenzing.

Hierdoor kan de gemeente het bestemmingsplan ‘Zandstraat 16a' vaststellen.

De vaststelling van de wijziging van de Interim omgevingsverordening zorgt ervoor dat de kaarten van deze verordening en het bestemmingsplan goed op elkaar aansluiten.

Beschikbaarheid en inzage van de stukken

U kunt de wijzigingsverordening raadplegen via de rechtstreekse links hieronder:

1. Planviewer Noord-Brabant;

2. www.ruimtelijkeplannen.nl

's-Hertogenbosch, 18 januari 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

De voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Naar boven