Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenwijkerlandStaatscourant 2021, 33198VerkeersbesluitenGemeente Steenwijkerland – Wijzigen gehandicaptenparkeerplaats De Korten 11 te Ossenzijl

Logo Steenwijkerland

Zaaknummer 387344

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

 

 

Overwegende:

dat de bewoner van De Korten 11 te Ossenzijl op medische gronden een invalidenparkeerkaart heeft gekregen;

dat deze persoon zich te voet slechts over beperkte afstand kan voortbewegen;

dat het daarom wenselijk is de afstand tussen het geparkeerde voertuig en de woning zo beperkt mogelijk te houden;

dat de bewoner van De Korten 11 te Ossenzijl om die reden een invalidenparkeerplaats toegewezen is;

dat deze parkeerplaats een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken betreft;

dat genoemde bewoner en gebruiker van de invalidenparkeerplaats een ander voertuig heeft aangeschaft;

dat het daarom noodzakelijk is het onderbord behorend bij het bord model E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan te passen;

dat niet is gebleken dat belanghebbenden door de wijziging van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken onevenredig worden benadeeld;

dat in de nabijheid voldoende alternatieve parkeergelegenheid aanwezig is;

dat genoemde maatregel is bedoeld ter bescherming van de weggebruikers en passagiers;

dat genoemde wegen niet onder het beheer vallen van het Rijk, de provincie of het waterschap;

dat ter zake van dit besluit overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie IJsselland;

dat de politie hierover positief heeft geadviseerd;

gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel(en) 8, 12, 14, 21 alsmede 23 tot en met 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 

B e s l u i t e n :

 

door vervanging van het huidige onderbord met kenteken ZL-140-D onder het bord model E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 door een onderbord met daarop het kenteken 9-TVT-05 nabij De Korten 11 te Ossenzijl een gehandicaptenparkeerplaats te wijzigen voor de huidige bewoner van De Korten 11.

Steenwijk, 2 9 juni 2021

 

namens burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Teamleider Openbare Ruimte ,

 

 

I. Meindertsma

Mededelingen

Bezwaarmogelijkheid:

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een brief sturen aan burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk. In het bezwaarschrift geeft u aan tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met dit besluit. Verder vermeldt u het zaaknummer, datum, uw naam en adres en ondertekent u de brief. Het besluit blijft geldig totdat er een beslissing is op uw bezwaar.

Is de zaak zo spoedeisend dat de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht? Dan kunt u de bestuursrechter van de rechtbank Overijssel vragen een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/bestuursrechter/Procedures/Voorlopige-voorziening.