Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 24 juni 2021, nr. IENW/BSK-2021/174332, houdende wijziging van de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s in verband met verlenging indieningstermijn aanvraag tot vaststelling subsidie

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 5 van de Kaderwet subsidies I en M;

BESLUIT:

ARTIKEL I

Artikel 1.9 van de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. De aanvraag tot vaststelling van de subsidie kan worden ingediend tot uiterlijk 4 maanden, dan wel, indien de subsidie in 2021 is verleend, tot uiterlijk 7 maanden na de datum van verlening van de subsidie.

2. In het tweede lid wordt ‘de periode, genoemd in het eerste lid’ vervangen door ‘de van toepassing zijnde periode in het eerste lid’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

TOELICHTING

Inleiding

Op 15 maart 2021 is de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (hierna: de subsidieregeling) in werking getreden. Op grond van deze subsidieregeling kunnen subsidies worden verstrekt aan ondernemingen en non-profitinstellingen voor de aanschaf van één of meerdere emissieloze bedrijfsauto’s.

Aanleiding

De coronapandemie heeft geleid tot een mondiaal tekort aan microchips. De automotive industrie, waaronder de productie van emissieloze bedrijfsauto’s, is hierdoor getroffen. Levering van emissieloze bedrijfsauto’s aan de Nederlandse markt loopt hierdoor forse vertraging op. Bij de leveranciers van de merken van emissieloze bedrijfsauto’s waarop de meeste subsidieaanvragen zien, is navraag gedaan naar de actuele verwachte levertijden. Hieruit is gebleken dat er sprake is van doorgaans 2 maanden vertraging in levertijd. Een levertijd van 6 maanden is volgens de leveranciers realistisch. Zij gaan ervan uit dat het chiptekort in het komende halfjaar zal teruglopen en levertijden normaliseren naar 3 tot 4 maanden.

Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie kan pas worden ingediend nadat de bedrijfsauto is geleverd en op naam gesteld. Aanvragers van subsidie kunnen door de huidige vertraging in de levering van emissieloze bedrijfsauto’s vanwege het tekort aan microchips, mogelijk niet binnen 4 maanden na verlening van de subsidie een aanvraag tot vaststelling indienen. Hiertoe zijn zij op grond van artikel 1.9 van de subsidieregeling wel verplicht. Dit betekent dat de subsidieaanvragers hun recht op subsidie kunnen verliezen door overmacht.

Wijziging

Om te voorkomen dat subsidieaanvragers vanwege de vertraagde levering hun recht op subsidie verliezen, is besloten de termijn voor het indienen van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie tijdelijk te verlengen van 4 naar 7 maanden. Hiertoe is het eerste lid van artikel 1.9 van de subsidieregeling gewijzigd. De verlenging geldt alleen voor zover in 2021 subsidie is verleend. Met de verlenging naar 7 maanden is een marge van een maand aangehouden ten opzichte van de door de leveranciers genoemde actuele leveringstijd. Er wordt van uitgegaan dat een bedrijfsauto binnen deze termijn, ook met het huidige chiptekort, kan zijn geleverd en op naam gesteld en dat een aanvraag tot vaststelling van de subsidie kan zijn ingediend. De mogelijkheid tot uitstel van indiening van de aanvraag met vijf maanden in geval van meerfasentypegoedkeuring, zoals opgenomen in het tweede lid, blijft overigens ook nog steeds gelden. De verwachting is dat het chiptekort na 2021 zal zijn opgelost.

Gevolgen

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor bedrijven en burgers en brengt ook geen hogere nalevingskosten met zich mee. Daarnaast heeft de wijziging ook geen bestuurlijke lasten tot gevolg. Vanwege het ontbreken van deze gevolgen is de ontwerpregeling niet voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk. Vanwege het feit dat deze wijzigingsregeling geen ingrijpende verandering teweegbrengt in de rechten en plichten van burgers en bedrijven en evenmin ingrijpende gevolgen heeft voor de uitvoeringspraktijk, kon ook worden afgezien van internetconsultatie.

Inwerkingtreding

Deze wijziging van de subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Bij de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding is afgeweken van de vaste verandermomenten (Aanwijzing voor de regelgeving 4.17, tweede lid) en de minimuminvoeringstermijn van twee maanden (Aanwijzing voor de regelgeving 4.17, vierde lid). De reden van deze afwijking is dat hiermee, gelet op de doelgroep, aanmerkelijke ongewenste private nadelen worden voorkomen (Aanwijzing voor de regelgeving 4.17, vijfde lid, onderdeel a). Een snelle inwerkingtreding zorgt ervoor dat ook de aanvragers aan wie reeds subsidie is verleend voldoende tijd hebben voor het indienen van een aanvraag tot vaststelling van de subsidie en niet hun recht op subsidie verliezen door een vertraagde levering van de bedrijfsauto.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Naar boven