Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsStaatscourant 2021, 32589VerkeersbesluitenGEMEENTEBESTUUR van VAALS

Logo Vaals

21.0004601 / Verlengde werking verkeersbesluit tijdelijke maatregelen Hilleshagerweg (20.0004094)

Burgemeester en Wethouders van Vaals

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit genomen worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering:

Op 26 mei 2020 heeft het College een verkeersbesluit genomen inzake tijdelijke maatregelen op de Hilleshagerweg.

In ambtelijke/bestuurlijke samenspraak met een drietal aanwonenden van de Hilleshagerweg (buiten de bebouwde kom) is overeengekomen op een tweetal locaties tijdelijke drempels aan te brengen. Aanleiding hiertoe zijn de aanhoudende klachten van deze bewoners over de snelheid op het betreffende weggedeelte.

Gegevens over de snelheid van het verkeer vóór de maatregel zijn bekend en er worden metingen verricht tijdens de maatregel. Door beide metingen met elkaar te vergelijken kan beoordeeld worden of de maatregel het gewenst effect heeft.

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV heeft een advies uitgebracht over positionering en inbedding van de maatregel en de veiligheid van fietsers tijdens de tijdelijke maatregelen (bijlage).

Vanwege leverproblemen van delen van de tijdelijke maatregelen is een verlengde werking van de opstelling noodzakelijk om een reeel beeld van de voor- en nadelen te krijgen.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie.

 

BESLUIT

1. Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders tot het tijdelijk plaatsen van drempels en bebording middels J38 borden van bijlage 1 van het RVV 1990

2. De tijdelijke maatregelen eindigen uiterlijk 31 december 2021.

 

Vaals, 15 juni 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

Namens deze,

mr. drs. J. Bertram

Secretaris

mr. H. Leunessen

Burgemeester

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen binnen 6 weken ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vaals, postbus 450, 6290 AL Vaals.

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en dient ten minste te bevatten:

naam en adres van de indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

de gronden van het bezwaar.

Tevens kan de indiener van het bezwaarschrift op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de president van de rechtbank te Maastricht, sector Bestuursrecht ( Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien de indiener van het bezwaarschrift van mening is dat onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.