Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsStaatscourant 2021, 32585VerkeersbesluitenGEMEENTEBESTUUR van VAALS

Logo Vaals

21.0004453 / Verlengde werking Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen bouwproject Von Clermontplein 60 tot en met 31 juli 2021.

Burgemeester en Wethouders van Vaals

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd tot het nemen van dit verkeersbesluit. Het betreft verkeersmaatregelen die worden getroffen op een weg in beheer bij de gemeente Vaals.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

De bouwwerkzaamheden aan het complex Von Clermontplein 60 worden uitgevoerd met een steiger, waardoor op het kruispunt Bosstraat-Von Clermontplein-Bloemendalstraat een voor weggebruikers onoverzichtelijke en smalle situatie ontstaat.

Conform oorspronkelijke bouwplanning zou de steiger geplaatst worden in de periode januari t/m mei 2021. Daarop is Verkeersbesluit 21.0000162 besloten. De bouwplanning blijkt uit te lopen tot en met 31 juli 2021. Een verlengde werking van het oorspronkelijk raadsbesluit is derhalve nodig.

Vereiste van het besluit:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en het bepaalde in artikel 37 van de BABW moet een verkeersbesluit genomen worden voor de in artikel 34 van het BABW bedoelde tijdelijke plaatsing van verkeerstekens en het uitvoeren van tijdelijke maatregelen, indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of de tijdelijke maatregelen leiden van langere duur zijn dan 4 maanden.

Motivering:

De breedte van de steiger in het Von Clermontplein zelf is geen probleem, aangezien de steiger de huidige versperring middels rijplaten en hekwerk nauwelijks overschrijdt. De breedte van de steiger in de Bosstraat neemt naar het kruispunt toe weliswaar meer ruimte van het wegdek in beslag, maar het resterende wegdek is nog altijd breder dan het onderste deel van de Bosstraat. Grootste knelpunt is de punt van de steiger die het kruispunt Von Clermontplein-Bosstraat-Bloemendalstraat significant smaller maakt. Deze opbouw zal de overzichtelijkheid van dit krappe en dicht bebouwde verkeerspunt niet bevorderen. Met name het inrijden vanuit de bovenste Bosstraat in het Von Clermontplein kan verkeersonveilige situaties opleveren.

Het is mogelijk om de steiger in twee delen te knippen en op de punt met een bouwlift te werken. Bouwtechnisch is dat echter een minder efficiënte werkwijze, waardoor in elk geval de plaatsingstijd van de steiger en de bouwfase verlengd zullen worden, waarschijnlijk met een paar maanden, waardoor de huidige overlast als gevolg van de bouwwerkzaamheden zich ook tot het toeristenseizoen uitstrekt.

Op basis van een verkeerskundig advies van RHDHV zullen aanvullende bebording, lichtmarkeringen en verkeersspiegels geplaatst worden om voetgangers en weggebruikers te attenderen op de situatie ter plekke:

- Op de kopse kanten van de steiger (zowel in de Bosstraat als in het Von Clermontplein) bebording plaatsen die voetganger verwijst naar het trottoir aan de overzijde.

- Ook op het kruispunt Bosstraat – Von Clermontplein voetgangers naar de trottoirs aan de overzijde verwijzen.

- De kopse kanten van de steiger en de hoek voorzien van attenderende knipperlampen en rood-witte markering/schildje zodat de steiger ook in het donker opvalt.

- De schrikstrook/obstakelstrook van 60 cm moet voorzien worden van rood-witte schildjes parallel aan de steiger. Tevens op de kopse kanten van de steiger en in de bocht op het kruispunt in deze schrikstrook/obstakelstrook een beveiliging plaatsen, bijvoorbeeld een barrier die een aanrijding met de steiger onmogelijk maakt.

- De steiger voorzien van een bouwnet met grotere mazen.

- Op de hoek Bosstraat – Bloemendalstraat een tijdelijke spiegel plaatsen zodat verkeer op de Bosstraat zuid en vanuit Von Clermontplein zicht heeft op aankomend verkeer.  

 

Het indraaien naar het Von Clermontplein en het maken van de haakse bocht neemt veel ruimte in beslag; ruimte die er nagenoeg niet is als gevolg van de steiger. Daardoor is het advies om het Von Clermontplein tijdelijk als een éénrichtingsweg aan te wijzen voor gemotoriseerd verkeer, komende vanaf de Bosstraat. Fietsers mogen wel nog vanuit het Von Clermontplein komen. De fietser daarbij attenderen op verminderd zicht ivm bouwwerkzaamheden.

- Op dinsdag vindt de weekmarkt plaats en de aan- en afvoerroute loopt via het Von Clermontplein/ Bloemendalstraat. Op dinsdag is het nodig dat verkeersregelaars de verkeerstromen regelt. Deze houden verkeer op de Bosstraat tegen zodra marktvoertuigen aan- en afrijden.

- Voor een vrachtwagen is de bocht vanuit de Bosstraat zuid naar Von Clermontplein in de tijdelijke situatie bijna niet te maken. Het is onbekend of een vrachtwagen dat in een reguliere situatie wel doet gezien de smalle route naar de Koperstraat. Mocht vrachtverkeer voor problemen zorgen kan aanvullend besloten worden om vanuit de Bosstraat zuid voor vrachtverkeer een verplichte rijrichting rechtdoor in te stellen. 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie.

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten Burgemeester en Wethouders tot de volgende tijdelijke maatregelen in de periode 1 juni tot en met 31 juli 2021

 

 • 1.

  De volgende eisen te stellen aan het plaatsen van de steiger:

* Op de kopse kanten van de steiger (zowel in de Bosstraat als in het Von Clermontplein) bebording plaatsen die voetganger verwijst naar het trottoir aan de overzijde.

* Ook op het kruispunt Bosstraat – Von Clermontplein voetgangers naar de trottoirs aan de overzijde verwijzen.

* De kopse kanten van de steiger en de hoek voorzien van attenderende knipperlampen en rood-witte markering/schildje zodat hij ook in het donker opvalt.

* De schrikstrook/obstakelstrook van 60 cm voorzien van rood-witte schildjes parallel aan de steiger. Tevens op de kopse kanten van de steiger en in de bocht op het kruispunt in deze schrikstrook/obstakelstrook een beveiliging plaatsen, bijvoorbeeld een barrier die een aanrijding met de steiger onmogelijk maakt.

* De steiger voorzien van een bouwnet met grotere mazen.

* Op de hoek Bosstraat – Bloemendalstraat een tijdelijke spiegel plaatsen zodat verkeer op de Bosstraat zuid en vanuit Von Clermontplein zicht heeft op aankomend verkeer.

 • 2.

  De Bosstraat vanuit het zuiden te voorzien van bebording J18. 

 • 3.

  Eénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer in het Von Clermontplein (vanuit de Bosstraat naar de Koperstraat) in te stellen.

 • 4.

  Attenderen verkeer vanuit Bosstraat zuid en Von Clermontplein op verminderd zicht als onderbord werk in uitvoering

 • 5.

  Op dinsdag de verkeersstromen laten regelen door verkeersregelaars, die het verkeer op de Bosstraat tegenhouden zodra marktvoertuigen aan- en afrijden.

Vaals, 08 juni 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals

Namens deze,

mr. H.M.H. Leunessen

mr. H.M.H. Leunessen

Burgemeester

mr. drs. J.H.M.J. Bertram

Secretaris

 

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Wat te doen indien u het niet eens bent met deze beslissing. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen binnen 6 weken ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vaals, postbus 450, 6290 AL Vaals Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en dient ten minste te bevatten: naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; de gronden van het bezwaar. Tevens kan de indiener van het bezwaarschrift op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de president van de rechtbank Limburg, team Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien de indiener van het bezwaarschrift van mening is dat onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.