Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarlingenStaatscourant 2021, 32434Ruimtelijke plannenGemeente Harlingen - ontwerpbestemmingsplan en -beeldkwaliteitsplan Harlingen – Recreatiepark Westerzeedijk

Logo Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 21 juni 2021 gedurende zes weken voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Harlingen – Recreatiepark Westerzeedijk ’ ter inzage ligt.

Wat regelt het bestemmingsplan?

In september 2019 heeft de gemeenteraad het schetsontwerp en de ontwikkelstrategie voor het Westerzeedijkgebied vastgesteld. In dat schetsontwerp is voor een deelgebied (vlek 5), ten noorden van de camping, de beoogde functie van verblijfsrecreatie toegekend.

Daarna is tussen de gemeente en het ontwikkelingsbedrijf Zeelenberg een overeenkomst gesloten om het gebied te ontwikkelen met maximaal 50 recreatiewoningen. Het beoogde

plan is echter in strijd met de geldende agrarische bestemming. Om die reden is er nu een ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan opgesteld. In de vergadering van 16 juni 2021 heeft de gemeenteraad besloten deze stukken ter inzage te leggen.

Wat regelt het beeldkwaliteitsplan?

Op basis van het beeldkwaliteitsplan kan de toekomstige welstandsbeoordeling van de bouwplannen in het plangebied plaatsvinden.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan liggen vanaf 21 juni a.s. ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Gelet op de huidige corona maatregelen is het gebouw gesloten en kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak.  Hiervoor kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling via telefoonnummer 14 0517. De planstukken kunnen ook bekeken worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 6 juli a.s. wordt er inloopbijeenkomst georganiseerd waarbij de planstukken en tekeningen kunnen worden ingezien. U kunt daarbij vragen stellen aan de initiatiefnemer en aan medewerkers van de gemeente.

  • Tijdstip: 6 juli om 19.00 – 20.30 uur

  • Locatie: Entrepotgebouw, haventerrein Dokkade (Willemshaven)

  • Covid-maatregelen: Volgens de huidige maatregelen van het RIVM zijn er maximaal 50 bezoekers toegestaan bij de bijeenkomst. Alle corona-maatregelen zullen in acht worden genomen. Mondkapjes zijn daarbij verplicht en vooraf reserveren is noodzakelijk. Er mag voor maximaal 2 personen tegelijk worden gereserveerd. Aanmelden kan tot maandag 5 juli via het mailadres: communicatie@harlingen.nl 

Hoe Reageren?

Een ieder kan binnen de ter inzage termijn van zes weken (t/m 1 augustus 2021) mondeling of schriftelijk zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. Indien voor het mondeling inbrengen wordt gekozen, kan men bellen naar het team Ontwikkeling van onze gemeente via telefoonnummer 14 0517.