Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereStaatscourant 2021, 32208VerkeersbesluitenVerkeersbesluit - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats t.h.v. Zwinstraat 39 te Zoutelande

Logo Veere

 

Burgemeester en wethouders van Veere,

 

Gelet op:

- artikel 18, lid 1, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) over verkeersbesluiten is het college van burgemeester en wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Veere;

- artikel 15, lid 1, van de WVW 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen over het Wegverkeer (hierna: BABW) opgenomen verkeerstekens, ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wijzigt;

- artikel 15, lid 2, van de WVW 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor het aanbrengen of verwijderen van infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

- artikel 12 van het BABW over het plaatsen en verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet gebeuren via een verkeersbesluit;

- artikel 14 van het BABW wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in dit verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;

- artikel 24, sub a, van het BABW over verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de gemandateerde van de korpschef van de politie;

- artikel 26 van het BABW wordt het verkeersbesluit bekendgemaakt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Met inachtneming van:

- de Algemene wet bestuursrecht (hierna: AWB);

- de WVW 1994;het BABW;

- het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990);

- het Uitvoeringsbesluit;

- het bordenboek (VNVF);

- uitvoeringsvoorschriften BABW over verkeerstekens.

 

Met het verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de WVW 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van de weggebruikers en passagiers.

 

Overwegende dat:

- dit verkeersbesluit betrekking heeft op de Zwinstraat in Zoutelande;

- deze straat in beheer en onderhoud is bij de gemeente Veere;

- er overleg is geweest met de aanvrager van de op kentekengereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;

- plaatsing van de in dit besluit genoemde verkeerstekens geschiedt zoals weergegeven op de plattegrond 'Bijlage 1 – Zwinstraat 39, Zoutelande – 02042021' behorend bij dit verkeersbesluit;

- de verzoeker op grond van haar invaliditeit heeft verzocht om nabij haar woonadres een op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen;

- in de directe omgeving van de woning van de verzoeker geen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen beschikbaar zijn;

- de verzoeker over een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart beschikt;

- de verzoeker zijn/haar handicap van die mate is dat het gewenst is dat hij/zij nabij de woning een gereserveerde parkeerplaats heeft;

- de verzoeker is aangewezen op vervoer per eigen auto;

- de verzoeker de auto zelf bestuurt;

- de verzoeker niet beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein of op terrein van een ander in de buurt;

- de verzoeker is aangewezen op parkeren langs de openbare weg dichtbij de woning;

- de verzoeker met hoge parkeerdruk te maken heeft in de nabijheid van de woning;

- de gemeente meent dat minder valide verkeersdeelnemers de mogelijkheid moeten hebben om in de directe nabijheid van de woning te parkeren, om zo een actief en mobiel leven te leiden en in het algemeen goed deel te kunnen nemen aan de algemene samenleving;

- de gemeente vanwege het hiervoor genoemde gehoor wenst te geven aan het verzoek om een op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te maken t.h.v. Zwinstraat 39 in Zoutelande.

 

Besluit:

1. Door het plaatsen van het verkeersbord E06, van Bijlage 1 van het RVV 1990, met onderbord OB309, als bedoeld in artikel 8 BABW, met daarop vermeld kenteken ’24PHSR’ een op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen ter hoogte van Zwinstraat 39 in Zoutelande.

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Veere in zijn vergadering van 15 juni 2021,

 

De secretaris,

J.F.M. Steinbusch

De burgemeester,

drs. R.J. van der Zwaag

 

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de AWB kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: College van burgemeester en wethouders van Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is;

- de gronden van het bezwaar.

Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Vindt u dat zonder beslissing op uw bezwaarschrift het verkeersbesluit niet in werking mag treden? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin u, de indiener van het bezwaarschrift, uw woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.