Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KapelleStaatscourant 2021, 32164OverigVestiging gemeentelijk voorkeursrecht locatie Langeweg

Logo Kapelle

Vestiging voorkeursrecht

Aanwijzing van percelen en perceelsgedeelten waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') bekend dat zij op 22 juni 2021 hebben besloten om op grond van artikel 6 Wvg percelen en perceelsgedeelten aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Het betreft percelen en perceelsgedeelten gelegen ten zuiden van de kern van Kapelle. Meer specifiek de locatie ten zuiden van het bedrijventerrein 'Smokkelhoek', ten noorden en ten zuiden van de Langeweg te Kapelle.

De locatie is aangeduid als toekomstige bestemming voor bedrijventerrein, energielandschap, verkeer en waterstaatswerken met bijbehorende voorzieningen, alle niet-agrarisch en nader uit te werken.

De percelen en perceelsgedeelten zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening met nummer TK-30444674-02 en de daarbij behorende lijst van eigenaren met nummer PL-30444674-02, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 9 juni 2021.

Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het collegebesluit tot aanwijzing met de bijbehorende kadastrale kaart en overige bijbehorende stukken, daaronder mede begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van 24 juni 2021 kosteloos ter inzage op het gemeentehuis, Kerkplein 1, 4421 AA Kapelle.

In verband met het coronavirus dient u voor inzage van de stukken vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer S.M.P. van Terheijden op telefoonnummer 14 0113 voor het maken van een afspraak.

De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot deze percelen en perceelsgedeelten ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke kennisgeving.

Nadat het besluit van burgermeester en wethouders in werking is getreden, moeten eigenaren en beperkt gerechtigden van de in het besluit begrepen percelen en perceelsgedeelten, wanneer zij hun percelen/perceelsgedeelten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente te koop aanbieden.

Zienswijzen

Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwijzing van de percelen en perceelsgedeelten te bestendigen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de raad te nemen besluit tot aanwijzing van percelen en perceelsgedeelten, worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’), in de gelegenheid gesteld gedurende een termijn van vier weken, ingaande op de dag na deze publicatie, hun zienswijzen over het raadsvoorstel schriftelijk, dan wel mondeling naar voren te brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Kapelle, postbus 79, 4420 AC Kapelle. Indien belanghebbenden hun zienswijze aan de raad mondeling kenbaar wensen te maken, kunnen zij hiervoor telefonisch een afspraak maken met de heer S.M.P. van Terheijden op telefoonnummer 14 0113.

Bezwaar

De voorlopige aanwijzing door burgemeester en wethouders wordt aangemerkt als een besluit, zodat tegen dit besluit tot aanwijzing van gemelde percelen tot gebied waarop de Wvg van toepassing is, op basis van de Awb het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is.

Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op 24 juni 2021, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle, postbus 79, 4420 AC Kapelle.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer S.M.P. van Terheijden, van de gemeente Kapelle, telefoonnummer 14 0113.

Kapelle, 23 juni 2021

Burgermeester en wethouders van Kapelle