Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2021, 31989Ruimtelijke plannenGemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende gecoördineerde ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder, M.E.R. beoordelingsbesluit en ontwerp-omgevingsvergunning - Hoogte Kadijk 145B, Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.1, eerste lid jo artikel 3.8 jo paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 110a en 110c van de Wet geluidhinder, artikel 7.17 van de Wet milieubeheer en artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 8 juni 2021 het ontwerpbestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B met bijbehorende gecoördineerde ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder, M.E.R. beoordelingsbesluit en ontwerp-omgevingsvergunning, vrijgegeven voor terinzagelegging.

Ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0363.A1907BPSTD-OW01)

Het plangebied omvat de voormalige scheepswerf Koning William en is gelegen tussen de Hoogte

Kadijk 145B en de Nieuwe Vaart, direct ten noordwesten van het verbindingswater tussen de

Entrepotdoksluis en de Nieuwe Vaart. Met de herontwikkeling krijgt het plangebied een

gemengde invulling van een jachthaven met bijbehorend servicecenter/werkplaats en woningen.

Hogere waarden Wet geluidhinder

Het (ontwerp)bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B maakt wonen mogelijk waar deze functie nu niet aanwezig is. Woningen zijn conform de Wet geluidhinder geluidgevoelig. Nu de voorkeurswaarde zowel m.b.t. industrielawaai als wegverkeer wordt overschreden en omdat geluid reducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere geluidwaarden vast te stellen.

M.E.R. beoordelingsbesluit

Als gevolg van de beoogde herontwikkeling van Hoogte Kadijk 145B is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu en om die reden behoeft geen milieueffectrapport te worden opgemaakt.

Ontwerp-omgevingsvergunning (OLO-3387303)

Met de ontwerp-omgevingsvergunning wordt het oprichten van twee woongebouwen: een woongebouw met 79 sociale huurwoningen voor studenten / starters en 9 middeldure huurwoningen voor senioren en een woongebouw met 4 vrije sector huurwoningen, 1 bedrijfswoning en een servicecenter/werkplaats op de locatie Hoogte Kadijk 145B, beoogd.

Crisis- en herstelwet

In bijlage I van de Crisis- en herstelwet is als categorie van gevallen onder andere genoemd de 'ontwikkeling en verwezenlijking van werken en gebieden krachtens afdeling 3.1 of afdeling 3.3 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van de bouw van meer dan 11 woningen in een aaneengesloten gebied of de herstructurering van woon- en werkgebieden. Het bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B maakt de bouw van meer dan 11 woningen mogelijk binnen een aaneengesloten gebied en er is eveneens sprake van een herstructurering van een woon-werkgebied. Om deze redenen valt het plan onder het toepassingsbereik van de Crisis- en herstelwet.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B met bijbehorende gecoördineerde ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder, het M.E.R. beoordelingsbesluit en de ontwerp-omgevingsvergunning liggen met de daarbij behorende stukken met ingang van 24 juni 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het volgende adres:

Het ontwerpbestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.A1907BPSTD-OW01

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder, het M.E.R. beoordelingsbesluit en de ontwerp-omgevingsvergunning naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden en het M.E.R. beoordelingsbesluit kunnen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Schriftelijke zienswijze over het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kunnen naar voren worden gebracht via de website van de Omgevingsdienst NZKG, via dit webformulier.

Of via de post, per adres : Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en ten aanzien van het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden en het M.E.R. beoordelingsbesluit kan contact worden opgenomen met Anita Barada, a.barada@amsterdam.nl.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kunt u gebruik maken van dit webformulier te vinden op de website van de Omgevingsdienst NZKG. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

Amsterdam, 23 juni 2021

Burgemeester en wethouders,

Peter Teesink

Gemeentesecretaris

Femke Halsema

Burgemeester