Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2021, 3195Interne regelingen

Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 15 januari 2021, nr. 3101488 houdende wijziging van de tarieven van de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders 2021

De Minister voor Rechtsbescherming;

Gelet op artikel 14 van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders;

Besluit:

ARTIKEL I

In de in kolom A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders wordt het in kolom E opgenomen bedrag telkens vervangen door het in kolom F opgenomen bedrag.

A

B

C

D

E

F

Artikel

Lid

Onderdeel

Hoofdzin

   
       

bedrag per 1-1-2020 in €

bedrag per 1-1-2021 in €

2

 

a

 

83,38

85,81

2

 

b

 

80,24

82,58

2

 

c

 

65,96

67,88

2

 

d

 

70,59

72,65

2

 

e

 

109,66

112,86

2

 

f

 

147,27

151,56

2

 

g

 

217,04

223,37

2

 

h

 

238,23

245,18

2

 

i

 

174,76

179,86

2

 

j

 

124,39

128,02

2

 

k

 

106,23

109,33

2

 

l

 

145,51

149,75

2

 

m

 

253,15

260,53

2

 

n

 

108,86

112,03

2

 

o

 

150,70

155,09

2

 

p

 

53,76

55,33

2

 

q

 

332,14

341,82

2

 

r

 

226,01

232,60

2

 

s

 

82,50

84,91

2

 

t

 

288,72

297,14

2

 

u

 

77,54

79,80

2

 

v

 

215,70

221,99

2

 

w

 

250,72

258,03

2

 

x

 

82,94

85,36

2

 

y

 

146,11

150,37

3

 

a

 

10,63

10,94

   

b

 

16,90

17,39

   

c

 

6,28

6,46

5

     

20,35

20,94

6

 

a

 

20,73

21,33

   

b

 

72,61

74,73

7

   

eerste

20,35

20,94

     

tweede

12,07

12,42

8

1

   

25,67

26,42

 

2

   

51,67

53,18

 

2

   

101,05

104,00

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

ARTIKEL III

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling wijziging tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders 2021.

’s-Gravenhage, 15 januari 2021

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

TOELICHTING

Ingevolge artikel 14, eerste lid, van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders worden de vaste schuldenaarstarieven jaarlijks door de Minister voor Rechtsbescherming met ingang van 1 januari gewijzigd met een percentage dat overeenkomt met 0,6 x (A-B) + (0,4 x C). Voor 2021 is de toe te passen index 2,9158%.

In de onderdelen a tot en met d van voornoemd artikel 14 wordt uitgelegd waar A, B en C voor staan.

Voor de aanpassing van de tarieven met ingang van 1 januari 2021 zijn relevant de ontwikkelingen van de indexen in CAO lonen, arbeidsproductiviteit en consumentenprijsindex. De procentuele stijging van de CAO lonen is berekend op 2,5067% (A). De percentuele volumemutatie van de toegevoegde waarde per arbeidsjaar is zoals door het CBS bekendgemaakt -0,6% (B). De consumentenprijsindex is berekend op 2,6295% (C). De resulterende indexeringsfactor =0,6 X (0,025067 – (-0,006)) + (0,4 X 0,026295) is afgerond 0,029158 (2,9158%).

Kolom F geeft de aldus geïndexeerde tarieven voor 2021 weer. In het belang van de overzichtelijkheid zijn alle daarvoor in aanmerking komende wijzigingen in één tabel opgenomen.

’s-Gravenhage, 15 januari 2021

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker