Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenStaatscourant 2021, 31773Verkeersbesluitengemeente Brummen - Verkeersbeluit instellen wegafsluiting Imboschweg te Eerbeek

Logo Brummen

 

Burgemeester en wethouders te Brummen;

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW).

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- De Imboschweg vanaf de Boshoffweg een onverharde, gemeentelijke weg is in het buitengebied van Eerbeek;

- De weg in een gebied ligt, waar een gesloten verklaring geldt voor alle verkeer, met uitzondering van verkeer naar aanliggende percelen, fietsers en ruiters en koetsen;

- De bovengenoemde geslotenverklaring is geëffectueerd door middel van verkeersbebording;

- Langs de onverharde weg zeven woonpercelen gelegen zijn;

- Het passerende verkeer in de avonduren geluidsoverlast veroorzaakt voor aanwonenden en de natuur verstoord;

- De aard van de omgeving en de gesteldheid van deze weg en de aangrenzende weg zich niet leent voor gebruik door verkeer in de schemering en nachtelijke uren.

- Het wenselijk is om een eenduidig tijdsbestek te hebben waarbinnen geen verkeer gebruik maakt van deze weg;

- Daarom besloten is om de Imboschweg vanaf de Boshoffweg af te sluiten voor verkeer tussen 18.00 en 06.00, uitgezonderd voor bestemmingsverkeer en aanliggende percelen;

- Gelet op artikel 2 van de WVW 1994 er regels kunnen worden vastgesteld met het doel tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- Op grond van artikel 15, tweede lid, van de WVW 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

- De Imboschweg een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, en daar-mee het college van burgemeester en wethouders van Brummen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze weg;

- De bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Brummen in het mandaatbesluit van 1 april 2016 is gemandateerd aan de procescoördinator Backoffice;

- Gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de politie, eenheid Oost-Nederland, district Noord en Oost Gelderland.

BESLUIT

- Tot het afsluiten van de Imboschweg vanaf de Boshoffweg voor verkeer tussen 19.00 en 06.00 uitgezonderd voor bestemmingsverkeer en aanliggende percelen;

- Aanvullend verkeersbord C01 en C16 van bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen met onderborden met daarop ‘geldend tussen 19.00 en 06.00;

- Dat dit verkeersbesluit in werking treedt op de dag zes weken na bekendmaking en wordt geëffectueerd op het moment dat de verkeersbord wordt aangebracht.

Inzage

Bekendmaking van dit besluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant. Het besluit ligt ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van Brummen aan de Engelenburgerlaan 31 te Brummen.

Bezwaar

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 8:1 jo. 7:1) kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit besluit worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, t.a.v. “Bezwaarschriften”, postbus 5, 6971 AA Brummen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in ieder geval bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • 4.

  de gronden van bezwaar.

Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit bezwaar niet stop gezet. Mocht u dat willen en u heeft een spoedeisend belang, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden. De rechtbank informeert u hierover.

Aldus vastgesteld op 16-06-2021.

Burgemeester en wethouders van Brummen,

Namens dezen,

M. Romeijn (procesmanager Fysieke Leefomgeving)