Besluit van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit namens de Minister voor Medische Zorg en de Minister van Justitie en Veiligheid, van 15 juni 2021 tot vaststelling van het Specifiek interventiebeleid experiment gesloten coffeeshopketen (IB02-SPEC 30, versie 01)

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 8 van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 8 van het Besluit aanwijzing toezichthouders naleving Wet experiment gesloten coffeeshopketen en verlenen mandaat en machtiging voor uitvoering en handhaving van die wet en het Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

1. Onderwerp

Het specifiek interventiebeleid experiment gesloten coffeeshopketen beschrijft, binnen de kaders van het algemeen interventiebeleid (NVWA-IB02) (AIB), de klasseindeling van en de interventies voor specifieke overtredingen van de wetgeving bij het experiment gesloten coffeeshopketen. De NVWA houdt toezicht op de naleving van de normen die zien op de teelt en de kwaliteit van de hennep of hasjiesj, de verpakking hiervan, en het afficheringsverbod voor de telers.1 Welke normen dit betreft, is nader uitgewerkt in de bijlage. De NVWA is bevoegd tot handhaving van voormelde normen, voor zover deze zien op de telers. Voor wat betreft overtreding van de op grond van artikel 21, tweede lid, van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen (Besluit EGC) aan de aanwijzing te verbinden eis dat voldaan moet worden aan de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, wordt verwezen naar dat specifieke interventiebeleid IB02-SPEC 05.

Naast de NVWA zijn ook de IJenV en deelnemende gemeenten betrokken bij het handhaven op de normen die voortvloeien uit de wetgeving bij het EGC.

Overtredingen die door de inspecteur/toezichthouder worden waargenomen en die niet in dit IB02-SPEC 30 zijn opgenomen, worden voorgelegd aan de Afdeling Expertise van de Directie Handhaven teneinde een interventie te bepalen.

2. Definities en wettelijke basis

2.1 Definities

In aanvulling op de definities en begrippen uit het AIB gelden de volgende definities:

Inspectie:

Elke vorm van controle door een inspecteur van de NVWA om na te gaan of de wet- en regelgeving inzake het experiment gesloten coffeeshopketen, specifieke onderdelen waarvoor de NVWA als toezichthouder en handhaver is aangewezen, wordt nageleefd. De inspecteur kan, als dit de efficiency van de uit te voeren inspectie ten goede komt, ervoor kiezen om deze van te voren aan te kondigen. Dit laat onverlet dat de inspecteur ook zonder aankondiging een inspectie kan uitvoeren.

Toezicht- en handhavings- arrangement EGC:

Document waarin de (toezichts- en handhavings)taken en bevoegdheden van de IJenV, NVWA, gemeenten en politie/OM in het kader van het EGC zijn uitgewerkt, waaronder welke informatie onderling wordt gedeeld.

Herinspectie:

Een inspectie (op afstand) ingesteld door een inspecteur van de NVWA die volgt op een eerder ingestelde inspectie, waarbij een overtreding is geconstateerd van de wet- en regelgeving inzake het EGC en naar aanleiding waarvan het noodzakelijk wordt geacht om na de tijdens de eerdere inspectie aangegeven termijn na te gaan of afdoende corrigerende maatregelen zijn genomen om de overtreding op te heffen en nieuwe overtredingen te voorkomen.

2.2 Gebruikte afkortingen

AIB

Algemeen interventiebeleid

EGC

Experiment gesloten coffeeshopketen

IJenV

Inspectie Justitie en Veiligheid

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

OM

Openbaar Ministerie

SPEC

Specifiek interventiebeleid

2.3 Wettelijke basis

Binnen het EGC gelden nationale regels. De belangrijkste wettelijke bepalingen die van belang zijn voor dit specifiek interventiebeleid zijn de Wet experiment gesloten coffeeshopketen (Wet EGC), het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen (Besluit EGC), de Regeling experiment gesloten coffeeshopketen (Regeling EGC) en het Besluit aanwijzing toezichthouders naleving Wet experiment gesloten coffeeshopketen en verlenen mandaat en machtiging voor uitvoering en handhaving van die wet.

3. Werkwijze

3.1 Samenwerking met andere handhavende instanties: handhavingsarrangement

Naast de NVWA zullen IJenV en de burgemeesters van de deelnemende gemeenten (waar de coffeeshops gevestigd zijn) toezicht houden op de normen die voortvloeien uit de regelgeving experiment gesloten coffeeshopketen en deze normen handhaven. Politie en OM zijn verantwoordelijk voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. De (toezichts- en handhavings)taken en bevoegdheden van de IJenV, NVWA, gemeenten en wanneer de politie/OM geïnformeerd willen worden zijn in het Toezicht- en handhavingsarrangement EGC uitgewerkt. Evenals welke informatie onderling wordt gedeeld.

Op basis van artikel 46 van het Besluit ECG en de uitgewerkte afspraken in het Toezicht- en handhavingsarrangement EGC zal de NVWA informatie over geconstateerde overtredingen en opgelegde sancties met de andere genoemde partijen in artikel 46 van het besluit en het arrangement delen. Deze informatiedeling zal worden uitgevoerd conform hetgeen in voorgenoemd artikel en arrangement is beschreven.

Ten aanzien van de handelingen, bedoeld in artikel 3, onderdelen B en C, van de Opiumwet, geldt het in die artikelonderdelen omschreven verbod niet, voor zover die handelingen worden verricht in het kader van de voorbereiding, uitvoering en afbouw van het experiment en in overeenstemming met de eisen die aan die handelingen bij of krachtens artikel 6 of 7 van deze wet worden gesteld.

3.2 Het bepalen van de ernst van de overtreding

Overtredingen worden ingedeeld naar de klassen zoals gedefinieerd in het AIB. Bij het beoordelen van de ernst van de overtreding wordt rekening gehouden met de omvang van (het risico op) gevolgen voor de gezondheid, en of er sprake is van ondermijnend gedrag. Hoe groter (het risico op) de gevolgen is, des te hoger wordt de overtreding in de bijlage geclassificeerd.

In de bijlage van dit document zijn de bepalingen van de geldende wetgeving ingedeeld in een overtredingsklasse met bijbehorende interventie(s).

Een aantal normen is in twee of meer overtredingsklassen (B, C en/of D) ingedeeld, omdat de mogelijkheid tot beoordeling van de ernst van de overtreding afhankelijk is van de feiten en omstandigheden van het geval. De inspecteur zal op basis van de feiten en omstandigheden de overtredingsklasse hanteren die behoort bij de ernst van de mogelijke gezondheidsschade, veiligheid en/of ondermijning van het systeem.

Afwijken van de in dit document voorgeschreven interventie is alleen mogelijk in overleg met, en na akkoord van, het afdelingshoofd. De onderbouwing van de reden om af te wijken wordt vastgelegd.

3.3 Het bepalen van interventies bij een overtreding

Sanctionerende interventie

Overtredingen van de normen die zien op de kwaliteit van de hennep of hasjiesj en de verpakking hiervan, uit de Wet EGC, worden doorgaans bestuurlijk beboet maar kunnen, indien de ernst van de overtreding of de omstandigheden waaronder zij is begaan daartoe aanleiding geven, aan het Openbaar Ministerie (OM) worden voorgelegd voor strafrechtelijke afdoening en/of intrekken van de aanwijzing door de Ministers (Minister voor Medische Zorg en Minister van Justitie en Veiligheid). Het OM beslist of het overgaat tot strafrechtelijke afdoening.

De kolommen ‘interventies’ en ‘follow-up na overtreding; interventies bij herhaalde overtreding’ in de bijlagen van dit document vermelden uitsluitend de bestuurlijke boete als sanctionerende interventie die doorgaans wordt toegepast. Dit laat onverlet dat, als een overtreding zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk kan worden afgedaan, op grond van de specifieke feiten en omstandigheden kan worden besloten om in plaats van een bestuurlijke boete een proces-verbaal op te maken ten behoeve van strafrechtelijke afdoening. Op voorhand is niet in de bijlagen van dit document aan te geven wanneer wordt overgegaan tot een strafrechtelijke sanctionerende interventie. Daarom vormt deze paragraaf een aanvulling op bovengenoemde kolommen in de bijlagen.

Bij niet-naleving van de regels van het experiment kan in beginsel zowel strafrechtelijk worden vervolgd als bestuursrechtelijk worden gehandhaafd, maar uitgangspunt is dat bestuurlijke handhaving het primaat heeft. Afbakening tussen het strafrechtelijke traject, door OM en politie, en het bestuursrechtelijke traject is beschreven in het Toezicht- en

Handhavingsarrangement EGC. Evenals wanneer wordt geëscaleerd van bestuursrechtelijk handhaving naar strafrechtelijke handhaving. In alle gevallen geldt overigens dat een strafrechtelijke sanctionerende interventie (een proces-verbaal) te allen tijde kan worden gecombineerd met een bestuursrechtelijke corrigerende interventie (een herstelmaatregel).

Corrigerende interventie

Corrigerende interventies hebben als doel te bevorderen dat bestaande overtredingen worden beëindigd en nieuwe worden voorkomen. Een corrigerende interventie moet proportioneel zijn, toegesneden op de specifieke situatie van de overtreder. Een corrigerende interventie mag niet ingrijpender voor de overtreder zijn dan strikt noodzakelijk om de overtreding te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen. Overgaan tot ingrijpender corrigerende interventies is mogelijk indien kan worden gemotiveerd waarom een minder ingrijpende corrigerende interventie onvoldoende effect heeft gehad of zal hebben.

Corrigerende interventies kunnen naast of in plaats van sanctionerende interventies worden ingezet. Dat kan nuttig zijn zodra blijkt dat sanctionerende interventies (alleen) onvoldoende leiden tot naleving van de regelgeving. Voor welke corrigerende interventie gekozen wordt verschilt van geval tot geval.

Overtredingen van artikel 22 (aan de aanwijzing verboden voorschriften), artikel 30 (afficheringsverbod), artikel 32 (administratie) van het Besluit EGC en artikel 11 en 12 (monsterneming door teler) van de regeling EGC worden met een corrigerende interventie afgedaan omdat in de regelgeving niet is voorzien dat de NVWA hier met een bestuurlijke boete tegen optreedt.

Specifieke corrigerende interventie

Als een of meer overtredingen worden geconstateerd die in ernst, aantal en tijdsbestek een corrigerende interventie rechtvaardigen wordt met een specifieke corrigerende interventie ingegrepen. Dit ingrijpen kan betrekking hebben op:

  • a. beëindiging van een overtreding of

  • b. voorkoming van nieuwe overtredingen.

Aan een specifieke corrigerende interventie kan, voor zover van toepassing, een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang worden verbonden.

Als opnieuw overtredingen worden geconstateerd wordt opnieuw een corrigerende interventie ingezet als ernst, aantal en tijdsbestek van de overtreding(en) dit rechtvaardigt. Zonodig met ingrijpendere maatregelen of, voor zover van toepassing, een hogere dwangsom.

Intrekken aanwijzing

Conform het besluit aanwijzing toezichthouders naleving Wet experiment gesloten coffeeshopketen [...] en machtiging voor uitvoering en handhaving van die wet, zal informatie over niet-naleving en genomen handhavingsbesluiten, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdelen a of b, worden gedeeld met de Ministers voor Medische Zorg en de Minister van Justitie en Veiligheid. Op basis van de informatie over niet-naleving, kunnen de Minister voor Medische Zorg en de Minister van Justitie en Veiligheid besluiten de aanwijzing van een teler conform artikel 34 van het besluit EGC in te trekken.

Ontbreken unieke identificatiemarkering op etiket of verpakkingen met meer dan 5 gram

Wanneer de unieke identificatiemarkering op het etiket ontbreekt of een verpakking meer dan 5 gram hennep of hasjiesj bevat, kan de inspecteur contact opnemen met IJenV om nader te bepalen hoe deze overtreding wordt afgehandeld omdat dit de geslotenheid van de keten kan raken.

3.4 Herhaalde overtreding en verscherpt toezicht

Herhaalde overtreding

Er is sprake van een herhaalde overtreding wanneer tijdens een (her)inspectie opnieuw een overtreding wordt vastgesteld van dezelfde wettelijke norm, of van een wettelijke norm die hetzelfde doel beoogt, waarvoor tegen de overtreder in de daaraan voorafgaande periode van drie jaar reeds een interventie werd toegepast.

Stapeling

Tijdens een (her)inspectie kunnen meerdere overtredingen van verschillende wettelijke voorschriften en van verschillende overtredingsklassen binnen het EGC geconstateerd worden. Voor het handelen in dergelijke situaties zie 2.3 van het AIB. Ten aanzien van het stapelen van overtredingen geldt, bij het opleggen van de bestuurlijke boete, dat er wordt uitgegaan van maximaal vijf overtredingen per overtreder, per controlemoment, per locatie.

Herinspectie

Na het constateren van een overtreding klasse B of C kan een extra inspectie worden uitgevoerd om na te gaan of gemaakte afspraken over het opheffen van de overtreding zijn nagekomen. Binnen het EGC zal de herinspectie gecombineerd kunnen worden met de periodiek geplande volgende inspectie.

Verscherpt toezicht

Als bij meerdere opeenvolgende (her)inspecties blijkt dat overtredingen zich blijven voordoen, kan de NVWA besluiten verscherpt toezicht in te stellen en/of conform het escalatiemodel handelen. Verscherpt toezicht wordt ook aan de overtreder medegedeeld. Verscherpt toezicht houdt in dat de NVWA vaker inspecteert en, indien zij overtredingen constateert, naast een sanctionerende interventie ook, voor zover van toepassing, corrigerende interventies kan opleggen die passend zijn om de geconstateerde overtreding(en) te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen. Per overtreder wordt een maatwerkaanpak opgesteld. Na afloop van een van tevoren vastgestelde periode wordt geëvalueerd of voortzetting van het verscherpt toezicht wenselijk is. Ook dit wordt gecommuniceerd met de overtreder.

4. Arbo, milieu en veiligheid

Niet van toepassing

5. Divers

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Specifiek interventiebeleid NVWA experiment gesloten coffeeshopketen (IB02-SPEC 30, versie 01)”.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021.

Bijlagen

Bijlagen bij IB02-SPEC 30, versie 01: Specifiek interventiebeleid NVWA experiment gesloten coffeeshopketen: Tabel met specifieke interventies experiment gesloten coffeeshopketen

Deze beleidsregel wordt in de Staatscourant geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

De Minister van Justitie en Veiligheid, namens deze: M.A. Ruys inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

EXTERN

Identificatie

Norm

Grondslag

Interventie

Doormelding

ID regel

Normadressaat

Normbeschrijving

Wet- en regelgeving

Afwijking van de norm

Overtredingsklasse

Motivering overtredingsklasse

Interventie bij eerste constatering

Interventie bij herhaalde overtreding

doormelding cross compliance (in het kader van gemeenschappelijk landbouwbeleid)

30R000110

Teler

De aangewezen teler voldoet voor de duur van de voorbereiding, uitvoering en afbouw van het experiment aan de aan de aanwijzing verbonden voorschriften.

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 22, onder b

Het niet opvolgen van de aan de aanwijzing verbonden voorschriften kan leiden tot een (risico op) ernstig gevaar voor de volksgezondheid of veiligheid.

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid en/of ondermijning van het systeem.

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

30R000120

Teler

De aangewezen teler voldoet voor de duur van de voorbereiding, uitvoering en afbouw van het experiment aan de aan de aanwijzing verbonden voorschriften.

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 22, onder b

Het niet opvolgen van de aan de aanwijzing verbonden voorschriften kan leiden tot een (risico op) gevaar voor de volksgezondheid of veiligheid.

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid en/of ondermijning van het systeem.

Schriftelijke waarschuwing

Nalevingshulp

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

30R000130

Teler

De aangewezen teler voldoet voor de duur van de voorbereiding, uitvoering en afbouw van het experiment aan de aan de aanwijzing verbonden voorschriften.

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 22, onder b

Het niet opvolgen van de aan de aanwijzing verbonden voorschriften kan leiden tot een (risico op) gering gevaar voor de volksgezondheid of veiligheid.

D

Gering (risico op) gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid en/of ondermijning van het systeem.

Mededeling ter plaatse

Nalevingshulp

Schriftelijke waarschuwing

Nalevingshulp

nvt

30R001110

Teler

De aangewezen teler laat door een laboratorium dat in het bezit is van een ontheffing op grond van de Opiumwet, het gehalte THC en CBD van de door hem geproduceerde hennep of hasjiesj bepalen en controleren of de hennep of hasjiesjvoldoet aan de krachtens het eerste lid gestelde eisen en vinden plaats op de in bijlage III bij de regeling genoemde zware metalen, aflatoxines en micro-organismen.

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 28, tweede lid

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 12, eerste lid, eerste volzin

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, bijlage III

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Proces verbaal

Corrigerende interventie

Proces verbaal

Corrigerende interventie

nvt

30R001210

Teler

Ter uitvoering van artikel 28, tweede lid, van het besluit neemt de aangewezen teler van de gedroogde hennep van dezelfde variëteit die gelijktijdig is geoogst en voordat verdere verwerking van deze hennep plaatsvindt, van gedroogde hennep van dezelfde variëteit die gelijktijdig is geoogst en is gemend met andere hennep en voordat verdere verwerking van deze hennep plaatsvindt, en van geproduceerde hasjiesj telkens drie monsters.

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 28, tweede lid

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 11

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Proces verbaal

Corrigerende interventie

Proces verbaal

Corrigerende interventie

nvt

30R001320

Teler

Ter uitvoering van artikel 28, tweede lid, van het besluit neemt de aangewezen teler van de gedroogde hennep van dezelfde variëteit die gelijktijdig is geoogst en voordat verdere verwerking van deze hennep plaatsvindt, van gedroogde hennep van dezelfde variëteit die gelijktijdig is geoogst en is gemend met andere hennep en voordat verdere verwerking van deze hennep plaatsvindt, en van geproduceerde hasjiesj telkens drie monsters.

Hij draagt daarbij zorg voor een zodanige wijze van monsterneming dat de monsters homogeen zijn en een afspiegeling vormen van de hennep en/of hasjiesj. En dat de monsters van gelijke omvang zijn en van zodanig gewicht dat het volume voldoende is om de benodigde controles, bedoeld in artikel 28 van het besluit, te kunnen uitvoeren.

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 11

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 28, tweede lid

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

Corrigerende interventie

Proces Verbaal

Corrigerende interventie

nvt

30R001410

Teler

Ter uitvoering van artikel 28, tweede lid, van het besluit neemt de aangewezen teler van de gedroogde hennep van dezelfde variëteit die gelijktijdig is geoogst en voordat verdere verwerking van deze hennep plaatsvindt, van gedroogde hennep van dezelfde variëteit die gelijktijdig is geoogst en is gemend met andere hennep en voordat verdere verwerking van deze hennep plaatsvindt, en van geproduceerde hasjiesj telkens drie monsters.

De aangewezen teler houdt één monster beschikbaar voor een eventuele contra-expertise en één monster voor de personen die krachtens artikel 8 van de wet zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde, onverminderd hun bevoegdheid om zelf monsters te nemen. De beschikbaar te houden monsters dienen voorhanden te blijven gedurende de periode dat de geproduceerde eindproducten waar de monsters betrekking op hebben nog bij de aangewezen teler voorhanden zijn.

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 11, vijfde lid, eerste zin, tweede deel en laatste zin

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 28, tweede lid

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Proces verbaal

Corrigerende interventie

Proces verbaal

Corrigerende interventie

nvt

30R002110

Teler

De aangewezen teler levert aan coffeeshophouders uitsluitend hennep of hasjiesj waarvan het gehalte THC en CBD is bepaald als bedoeld in het tweede lid, en die voorts voldoet aan de krachtens het eerste lid gestelde eisen.

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 28, derde lid

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Proces verbaal

Corrigerende interventie

Proces verbaal

Corrigerende interventie

nvt

30R003120

Teler

De aangewezen teler mag op het etiket geen QR-code aanbrengen, anders dan een QR-code die elektronisch toegang geeft tot het in artikel 8, eerste lid bedoelde informatie zoals opgenomen op het etiket en/of die elektronisch toegang geeft tot overige informatie over het betreffende eindproduct voor zover die overige informatie blijkt uit een in zijn opdracht door een laboratorium als bedoeld in artikel 28 van het besluit uitgevoerde controle, op basis van conform artikel 11 bemonsterde producten, en de testuitslag eveneens toegankelijk is.

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 8, tweede lid

in samenhang met Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 8, eerste lid

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 29

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 11

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 28

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

Schriftelijke waarschuwing

Nalevingshulp

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

30R004120

Teler

De TAMC (total aerobic microbial count) op de geproduceerde hennep of hasjiejs mag de grenswaarde van 100.000 CFU/gram niet overschrijden.

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, bijlage III

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 28

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 12

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

Schriftelijke waarschuwing

Nalevingshulp

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

30R004220

Teler

De TYMC (total yeast/molds count) op de geproduceerde hennep of hasjiejs mag de grenswaarde van 10.000 CFU/gram niet overschrijden.

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, bijlage III

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 28

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 12

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

Schriftelijke waarschuwing

Nalevingshulp

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

30R004310

Teler

Staphylococcus Aureus op de geproduceerde hennep of hasjiejs mag de grenswaarde van 100.000 CFU/gram niet overschrijden.

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, bijlage III

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 28

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 12

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

30R004410

Teler

Lood in de geproduceerde hennep of hasjiejs mag de grenswaarde van 20.0 ppm niet overschrijden.

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, bijlage III

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 28

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 12

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

30R004510

Teler

Kwik in de geproduceerde hennep of hasjiejs mag de grenswaarde van 0,5 ppm niet overschrijden.

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, bijlage III

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 28

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 12

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

30R004610

Teler

Cadmium in de geproduceerde hennep of hasjiejs mag de grenswaarde van 0,5 ppm niet overschrijden.

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, bijlage III

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 28

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 12

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

30R004810

Teler

De som van de aflatoxines B1, B2, G1 en G2 in de geproduceerde hennep of hasjiejs mag de grenswaarde van 4 mcg/kg niet overschrijden.

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, bijlage III

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 28

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 12

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

30R005110

Teler

De aangewezen teler verpakt de door hem geproduceerde en aan coffeeshophouders te leveren hennep of hasjiesj in eenheden van ten hoogste 5 gram.

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 29, eerste lid

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

30R005210

Teler

Elke verpakkingseenheid is verzegeld met een onvervangbare verzegeling.

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 29, tweede lid, aanhef

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

30R003210

Teler

De aangewezen teler voorziet elke verpakkingseenheid van een wit etiket dat daarop onlosmakelijk wordt bevestigd.

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 8, eerste lid, aanhef

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 29

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

30R003320

Teler

De aangewezen teler voorziet elke verpakkingseenheid van een wit etiket dat daarop onlosmakelijk wordt bevestigd.

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 8, eerste lid, aanhef

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 29

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

Schriftelijke waarschuwing

Nalevingshulp

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

30R003410

Teler

De aangewezen teler voorziet elke verpakkingseenheid van een etiket waarop de volgende informatie is gedrukt:

– unieke identificatiemarkering, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel a, van het besluit, weergegeven als het unieke nummer dat ingevolge bijlage IV bij deze regeling gekoppeld is aan een verpakkingseenheid;

– de informatie, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen b, c, d, e, f en g, van het besluit (de naam van de variëteit; het universeel THC-symbool; het gewicht van de hennep of hasjiesj, het gehalte THC en CDB, de datum van de oogst en de verpakkingsdatum; de bij ministeriële regeling voorgeschreven informatie, waaronder gezondheidswaarschuwingen en preventieboodschappen), met dien verstande dat het gewicht van de hennep of hasjiesj en het percentage THC en CBD als volgt wordt weergegeven: het aantal gram van de in de verpakkingseenheid opgenomen hennep of hasjiesj zonder het gewicht van eventueel daarin verwerkte ingrediënten van andere oorsprong dan van de hennepplant, en het percentage THC en CBD in die hennep of hasjiesj;

– het totale gewicht van het in de verpakkingseenheid opgenomen eindproduct* of, indien meerdere eindproducten* in de verpakkingseenheid zijn opgenomen, het totale gewicht van de eindproducten* gezamenlijk, alsmede de samenstelling van het eindproduct*, waarbij alle ingrediënten in aflopende hoeveelheden op het etiket worden vermeld;

– de gezondheidswaarschuwing ‘houd buiten bereik van kinderen’ en de in bijlage I van de regeling opgenomen symbolen; en

– de handelsnaam van de aangewezen teler van wie het eindproduct afkomstig is, alsmede een e-mailadres en telefoonnummer waarop de onderneming bereikbaar is voor product gerelateerde vragen van de consument.

* Het gewicht van het eindproduct, indien daarin ingrediënten van andere oorsprong dan van de hennepplant zijn verwerkt, zoals joints en edibles.

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 8, eerste lid

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 29, tweede lid

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

30R003520

Teler

Op de verpakkingseenheid mag geen andere informatie zijn aangebracht dan de in het tweede en derde lid van artikel 29 bedoelde informatie.

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 29, derde lid

in samenhang met Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 29, tweede lid

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 8, eerste en tweede lid, artikel 9, derde lid, en artikel 10

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

Schriftelijke waarschuwing

Nalevingshulp

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

30R003620

Teler

Het etiket bestrijkt minimaal 30% van het geheel van de buitenzijde van de verpakking.

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 8, derde lid

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 29, vierde lid

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

Schriftelijke waarschuwing

Nalevingshulp

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

30R003720

Teler

De tekst op het etiket of op een daarop aangebrachte sticker als bedoeld in derde lid, voldoet aan de volgende eisen:

a. standaard lettertype Helvetica, zonder vetgedrukte opmaak of andere opmaakvarianten;

b. in de kleur zwart;

c. weergegeven in letters van het alfabet en getallen, met dien verstande dat voor de aanduiding van het e-mailadres en het percentage THC en CBD, de daarvoor gebruikelijke tekens worden gebruikt;

d. hoofdletters worden uitsluitend gebruikt voor de eerste letter van elk woord; en

e. de tekst dient zo groot mogelijk op het etiket te worden weergegeven.

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 8, vijfde lid

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 29, vierde lid

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

Schriftelijke waarschuwing

Nalevingshulp

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

30R005320

Teler

Elke verpakkingseenheid:

a. is transparant of niet transparant, in welk geval de volledige verpakkingseenheid uit één dekkende kleur bestaat of de binnenzijde van de verpakkingseenheid uit één dekkende kleur bestaat en de buitenzijde uit een andere dekkende kleur bestaat;

b. is effen en vrij van opdrukken anders dan het etiket, bedoeld in artikel 8, en de onvervangbare verzegeling, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van het besluit;

c. heeft een gladde textuur zonder reliëf, decoratieve richels, decoratieve uitstulpingen of andere decoratieve onregelmatigheden;

d. heeft geen uitklapbaar gedeelte;

e. bevat geen geur of geluid; en

f. heeft geen verborgen functie die het uiterlijk verandert.

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 7, eerste lid

Regeling experiment gesloten coffeehsopketen, artikel 8

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 29, tweede lid

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 29, vierde lid

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

Schriftelijke waarschuwing

Nalevingshulp

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

30R005420

Teler

De kleur van een niet-transparante verpakking heeft:

a. een matte afwerking en geen metalen eigenschappen of glans; en

b. is niet fluorescerend of bevat geen pigmenten die ultraviolette energie absorberen.

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 7, tweede lid

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 29, vierde lid

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

Schriftelijke waarschuwing

Nalevingshulp

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

30R006110

Teler

De aangewezen teler voorziet elke verpakkingseenheid van een informatiefolder waarin de in bijlage II opgenomen gezondheidswaarschuwingen, preventieboodschappen en gebruiksadviezen zijn opgenomen alsmede een consumentenadvies over de wijze van bewaren van de hennep of hasjiesj.

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 9, eerste lid

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 29, tweede lid, onder g

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

30R006210

Teler

De informatiefolder is in de verpakkingseenheid gevoegd of zodanig daaraan bevestigd dat het op de verpakking aangebrachte etiket onaangetast en volledig zichtbaar blijft.

Regeling experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 9, tweede lid

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 29

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

30R007110

Teler

De aangewezen teler voert geen enkele vorm van affichering.

Als affichering geldt niet:

– het contact tussen de teler, coffeeshophouder of vervoerder, bedoeld in artikel 24, derde lid, van het besluit voor zover dat contact is gericht op de verkoop, aflevering of verstrekking van de hennep of hasjiesj overeenkomstig de bij of krachtens de wet daaraan gestelde eisen;

– de vermelding van gegevens betreffende de teler op de verpakking van de hennep of hasjiesj of kenbaarheid van die gegevens via digitaal beschikbaar gestelde informatie, mits die voldoet aan de krachtens artikel 29 bij ministeriële regeling gestelde regels.

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 30, eerste en tweede lid

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Proces verbaal

Corrigerende interventie

Proces verbaal

Corrigerende interventie

nvt

30R008110

Teler

De aangewezen teler doet aan Onze Ministers uit eigen beweging onverwijld schriftelijke mededeling van alle omstandigheden die voor de aanwijzing of instandhouding daarvan van belang kunnen zijn en verschaft op hun verzoek voor de aanwijzing of instandhouding daarvan relevante informatie.

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 31

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid en/of ondermijning van het systeem.

Proces verbaal

Corrigerende interventie

Proces verbaal

Corrigerende interventie

nvt

30R008210

Teler

De aangewezen teler voert een sluitende en transparante administratie waarmee wordt aangetoond dat wordt voldaan aan artikel 28, tweede en derde lid.

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 32, eerste lid

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid en/of ondermijning van het systeem.

Proces verbaal

Corrigerende interventie

Proces verbaal

Corrigerende interventie

nvt

30R008310

Teler

De bedrijfsadministratie wordt, onverminderd artikel 33, eerste lid, beschikbaar gehouden voor de uitoefening van het toezicht en de handhaving.

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, artikel 32, tweede lid

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid en/of ondermijning van het systeem.

Proces verbaal

Corrigerende interventie

Proces verbaal

Corrigerende interventie

nvt


X Noot
1

Een uitwerking van de verdeling van toezichts- en handhavingstaken is opgenomen in het Toezicht- en handhavingsarrangement EGC.

Naar boven