Besluit van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 juni 2021 tot vaststelling van het Specifiek interventiebeleid fytosanitair (IB02-SPEC 04, versie 01)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 22 Plantgezondheidswet, artikel 6, zevende lid, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019 en het Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

1. Onderwerp

Het specifiek interventiebeleid fytosanitair beschrijft, binnen de kaders van het Algemeen Interventiebeleid NVWA (NVWA-IB02) (AIB), de klasseindeling en de interventies voor de specifieke overtredingen van de regelgeving met betrekking tot fytosanitaire wet- en regelgeving.

Overtredingen die door de inspecteur/toezichthouder worden waargenomen en die niet in dit IB02-SPEC04 zijn opgenomen, worden voorgelegd aan de Afdeling Expertise van de Divisie Regie & Expertise van de Directie Handhaven, teneinde een klasseindeling en een interventie te bepalen.

2. Definities en wettelijke basis

Hieronder is een aantal specifieke definities opgenomen in aanvulling op de definities en begrippen uit het AIB.

2.1 Definities

In aanvulling op de definities en begrippen uit het AIB gelden de volgende definities:

De keuringsdiensten:

de Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau, de Stichting Bloembollenkeuringsdienst, de Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw en/of de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst.

Quarantaineorganisme:

plaagorganisme als gedefinieerd in artikel 4 van Verordening (EU) 2016/2031.

Regulated Non-Quarantine Pest (RNQP):

organisme als gedefinieerd in artikel 36 van Verordening (EU) 2016/2031.

Quarantainewaardig organisme:

plaagorganisme waarvoor de Europese Commissie of de lidstaat waarbinnen het organisme is aangetroffen van oordeel is dat het organisme mogelijk voldoet aan de voorwaarden voor opneming in de lijst van EU-quarantaineorganismen (artikel 29 en 30 van Verordening (EU) 2016/2031).

Schadelijk organisme

Schadelijke organismen kunnen in drie categorieën worden ingedeeld met een afnemende ernst van het mogelijke fytosanitaire risico:

 • EU-quarantaineorganismen of quarantainewaardige organismen.

 • RNQP’s-Regulated Non-Quarantine Pests

 • Nationaal gereguleerde schadelijke organismen in kader van de zgn. teeltvoorschriften.

Inspectie

Elke vorm van controle om na te gaan of de wet- en regelgeving op fytosanitair gebied wordt nageleefd. De inspecteur kan als dit de efficiency van de uit te voeren inspectie ten goede komt er voor kiezen om deze van te voren aan te kondigen. Dit laat onverlet dat de inspecteur ook zonder aankondiging een inspectie kan uitvoeren.

Herinspectie

Een inspectie (op afstand) die volgt op een eerder ingestelde, mogelijk door een keuringsdienst uitgevoerde inspectie, waarbij een overtreding van fytosanitaire regelgeving is geconstateerd en naar aanleiding waarvan het noodzakelijk wordt geacht om na de tijdens de eerdere inspectie aangegeven termijn na te gaan of afdoende corrigerende maatregelen zijn genomen om de overtreding op te heffen en nieuwe overtredingen te voorkomen. Een herinspectie is retribueerbaar. (Art. 79-82 EU 2017/625)

Erkenning

Op basis van een bedrijfsinspectie afgegeven faciliteit die een bedrijf in staat stelt logistieke handelingen te verrichten, te vergemakkelijken of markten te betreden. De erkenning kan zijn op basis van wetgeving (Quarantainestation en (import)inspectiecentrum), Gesloten Faciliteit (ontsnappen van Q-materiaal is onmogelijk), een directe overeenkomst met NVWA (voorraad aanhouden van voorbedrukte fytosanitaire certificaten) of gepubliceerde voorwaarden en plaatsing van het bedrijf in een register onder beheer van de NVWA of Keuringsdienst (vernietigingslocatie, exportprogramma/exportprotocol, exportinspectielocatie, voorraadinspectielocatie). Een erkenning kan daarmee slaan op elke vorm van autorisatie, registratie of vergunning die is afgegeven voor het vergemakkelijken of mogelijk maken voor het voldoen aan fytosanitaire vereisten bij export, import, plantaardige productie of het verwerken van product waar fytosanitaire verplichtingen op van toepassing zijn.

Fytosanitaire garanties

Garanties die afgegeven worden door de bevoegde autoriteit c.q. NPPO. Deze garanties worden afgegeven middels het fytosanitair (export)certificaat, het plantenpaspoort en middels registers en erkenningsprotocollen voor export op specifieke derde landen (zo genaamde ‘exportprotocollen’).

2.2 Gebruikte afkortingen

AIB

Algemeen Interventiebeleid NVWA (NVWA-IB02)

IPPC

International Plant Protection Convention

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Pgw

Plantgezondheidswet

PHR

Plant Health Regulation / Plantgezondheidsverordening EU 2016/2031

OCR

Official Control Regulation / Controleverordening EU 2017/625

OM

Openbaar Ministerie

RNQP

Regulated Non-Quarantine Pest

NPPO

National Plant Protection Organization

2.3 Wettelijke basis

Op het fytosanitaire werkterrein en daarmee samenhangende activiteiten gelden zowel Europese als nationale regels en de verplichtingen voortkomend uit het IPPC (International Plant Protection Convention). De belangrijkste wettelijke bepalingen die van belang zijn voor dit specifiek interventiebeleid zijn neergelegd in:

Europese wettelijke basis

 • Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees parlement en de Raad van 26 oktober 2016, betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten (PHR) en daarop gebaseerde gedelegeerde- en uitvoeringshandelingen;

 • Verordening (EU) 2017/625 van het Europees parlement en de Raad van 15 maart 2017, betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen. (Officiële Controle verordening, OCR) en daarop gebaseerde gedelegeerde- en uitvoeringshandelingen;

Nationale wettelijke basis

 • Plantgezondheidswet (Pgw);

 • Besluit plantgezondheid;

 • Regeling plantgezondheid;

 • Regeling houdende tijdelijke maatregelen Plantenziektenwet

 • Regeling fytosanitaire uitvoeringsbesluiten;

 • Regeling tarieven Plantgezondheidswet;

 • Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019 (Mandaatbesluit);

 • Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2020;

 • Besluit aanwijzing toezichthouders Plantgezondheidswet.

2.4 Uitvoering toezicht

Het fytosanitaire toezicht wordt voor een gedeelte uitgevoerd door de keuringsdiensten. Het fytosanitaire toezicht kan onderdeel zijn van een inspectie, waarin ook toezicht wordt uitgevoerd op de communautaire verkeersrichtlijnen voor plantaardig uitgangsmateriaal en de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 (kwaliteitswetgeving).

(Medewerkers van) de keuringsdiensten kunnen namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en op onderdelen vanuit de eigen bevoegde autoriteitsrol toezichthoudende taken uitvoeren. Hierop is dit interventiebeleid van toepassing.

In sommige situaties is er sprake van overtreding m.b.t. zowel de fytosanitaire wetgeving als kwaliteitswetgeving. De NVWA (team Expertise fytosanitair) en de betrokken keuringsdienst stemmen de aanpak van het onderzoek en de interventie(s) dan met elkaar af. Het uitgangspunt is dat een overtreding maar door één punitieve sanctie wordt bestraft (bijv. bestuurlijke boete of tuchtrecht).

3 Werkwijze

3.1 Het bepalen van de ernst van de overtreding

Overtredingen worden ingedeeld naar de klassen zoals gedefinieerd in het AIB.

In aanvulling op het AIB kent deze specifieke uitwerking op het fytosanitaire terrein een verbijzondering voor de (mogelijke) gevolgen van een overtreding op het risico van het introduceren en verspreiden van schadelijke organismen.

EU-quarantaineorganismen mogen niet worden binnengebracht op, in het verkeer zijn binnen, of gehouden, vermeerderd of vrijgelaten worden op het grondgebied van de Unie (artikel 5 PHR). Het enkele aantreffen van een EU-quarantaineorganisme wordt in dit interventiebeleid niet aangemerkt als overtreding, tenzij het aantreffen als verwijtbaar wordt beoordeeld. Hetzelfde geldt voor niet-verwijtbaar verkeerd gebruik van plantenpaspoorten en exportcertificaten, indien een besmetting na het in het verkeer brengen of export van een partij wordt vastgesteld.

Indien een besmetting veroorzaakt wordt door het overtreden van een wettelijk gedragsvoorschrift, geldt de aangetoonde besmetting als een verzwarende omstandigheid bij het vaststellen van de interventie.

Ten algemene zijn overtredingen van administratieve bepalingen een vorm van systeemondermijning. Administratieve verplichtingen zijn een belangrijke voorwaarde om te kunnen beoordelen of aan fytosanitaire verplichtingen voldaan wordt.

Op basis van deze beoordeling en het AIB heeft de indeling in klasse plaatsgevonden. Daarbij zijn de volgende overwegingen meegenomen:

 • Er is sprake van een klasse D overtreding wanneer (het gevolg van) het feit eenvoudig en snel kan worden hersteld, en de fytosanitaire risico’s nihil zijn. Er is sprake van een gering (risico op) gevaar voor plantgezondheid.

 • Er is sprake van een klasse C overtreding wanneer er weliswaar geen sprake is van een overtreding in klasse B, maar de handeling of gedraging dusdanig ongewenst is dat herhaling van de overtreding moet worden voorkomen. Dit is m.n. het geval als er sprake is van (risico op) imagoschade voor Nederland als exportpartner of onzorgvuldig omgaan met fytosanitaire voorzorgsmaatregelen (dus een (risico) op gevaar voor plantgezondheid).

 • Er is sprake van een klasse B overtreding wanneer er sprake is van (risico op) ernstig gevaar voor de plantgezondheid door introductie van, of niet effectieve bestrijding van, een reeds geïntroduceerd quarantaineorganisme of ondermijning van het fytosanitaire toezicht systeem in Nederland.

Voor de klasse D overtredingen geldt dat na een derde constatering van een overtreding van klasse D wordt overgegaan naar de interventie die volgt op de constatering van een klasse C overtreding. Dat betekent dat een schriftelijke waarschuwing dient te volgen.

Afwijken van de in dit document voorgeschreven interventie is alleen mogelijk in overleg met, en na akkoord van, het afdelingshoofd. De onderbouwing van de reden om af te wijken wordt vastgelegd.

In Bijlage 1 zijn de bepalingen van de geldende wetgeving ingedeeld in een overtredingsklasse met bijbehorende interventie(s).

3.2 Het bepalen van interventies bij een overtreding

Het fytosanitaire handhavingsbeleid is gericht op het vergroten van het fytosanitair bewustzijn: wetsovertreding leidt tot een risico op het uitbreken of verder verspreiden van quarantaineorganismen, met mogelijke consequenties voor de natuur, de landbouw en de handel.

Sanctionerende interventie

Overtredingen van de fytosanitaire wet- en regelgeving worden doorgaans bestuurlijk beboet. Indien de ernst van de overtreding of de omstandigheden waaronder deze is begaan daartoe aanleiding geven, legt de NVWA deze aan het Openbaar Ministerie (OM) voor. Dit volgt uit artikel 26, tweede lid, van de Plantgezondheidswet. Het OM beslist of het overgaat tot strafrechtelijke afdoening. Strafrechtelijke afdoening is niet voorbehouden aan een vooraf aan te geven overtreding van een bepaald voorschrift, maar kan in beginsel bij alle overtredingen van de bij of krachtens de Plantgezondheidswet gestelde voorschriften noodzakelijk zijn.

De kolommen ‘interventies’ en ‘follow-up na overtreding; interventies bij herhaalde overtreding’ in de bijlage van dit document vermelden uitsluitend de bestuurlijke boete als sanctionerende interventie die doorgaans wordt toegepast. Dit laat onverlet dat, als een overtreding zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk kan worden afgedaan, op grond van de specifieke feiten en omstandigheden kan worden besloten om in plaats van een bestuurlijke boete een proces-verbaal op te maken ten behoeve van strafrechtelijke afdoening. Op voorhand is niet in de bijlage van dit document voor alle gevallen aan te geven wanneer wordt overgegaan tot een strafrechtelijke sanctionerende interventie. Daarom vormt deze paragraaf een aanvulling op bovengenoemde kolommen in de bijlage.

In alle gevallen geldt overigens dat een strafrechtelijke sanctionerende interventie (een proces-verbaal) te allen tijde kan worden gecombineerd met een bestuursrechtelijke corrigerende interventie (een herstelmaatregel).

Corrigerende interventie

Corrigerende interventies kunnen naast of in plaats van sanctionerende interventies worden ingezet.

De fytosanitaire wet- en regelgeving kent diverse eisen aan het gedrag van bedrijven en burgers met als doel het voorkomen van introductie of ongeziene) verspreiding van schadelijke organismen en/of het kunnen uitvoeren van inspecties. Een aantal gedragsbepalingen geldt doorlopend, andere worden door middel van een beschikking opgelegd (bestrijdingsmaatregel) na het aantreffen van een schadelijk organisme.

Bij vaststelling van het niet naleven van dergelijke normen volgt gangbaar een sanctionerende interventie, aangevuld met een corrigerende maatregelen als dit mogelijk en nodig is. Dat kan nuttig zijn zodra blijkt dat sanctionerende interventies (alleen) onvoldoende leiden tot naleving van de regelgeving. Voor welke corrigerende interventie gekozen wordt verschilt van geval tot geval.

Het fytosanitaire bestel kent meerdere regelingen, waarbij bedrijven fytosanitair risicovolle activiteiten of fytosanitaire preventiemaatregelen uitvoeren op basis van een erkenning, autorisatie, registratie, vergunning of andere vorm van officiële toestemming. Bij overtreding volgt waar mogelijk een herstelmaatregel i.r.t. de geldende voorwaarden en een overtreding kan leiden tot opschorten of intrekken van een erkenning of vergunning.

Specifieke corrigerende interventie

Als een of meer overtredingen worden geconstateerd die in ernst, aantal en tijdsbestek een corrigerende interventie rechtvaardigen wordt met een specifieke corrigerende interventie in het bedrijfsproces ingegrepen. Dit ingrijpen kan betrekking hebben op a. beëindiging van een overtreding of b. voorkoming van nieuwe overtredingen.

Aan een specifieke corrigerende interventie kan een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang worden verbonden. Als opnieuw overtredingen worden geconstateerd wordt opnieuw een corrigerende interventie ingezet als ernst, aantal en tijdsbestek van de overtreding(en) dit rechtvaardigt. Zo nodig met ingrijpender maatregelen of een hogere dwangsom.

Generieke corrigerende interventie

Mocht de overtreder ondanks een of meer specifieke corrigerende interventies nieuwe overtredingen blijven begaan die in ernst, aantal en tijdsbestek ingrijpen rechtvaardigen, dan kan worden overgegaan tot een generieke corrigerende interventie, zoals bijvoorbeeld het schorsen of intrekken van een erkenning. Hiertoe kan ook meteen worden overgegaan als er weliswaar nog geen (herhaalde) specifieke corrigerende interventie is opgelegd, maar er op voorhand aanwijzingen zijn dat deze onvoldoende tot naleving zullen leiden. Bij het bepalen van nut en noodzaak van een generieke interventie wordt integraal bekeken in hoeverre de overtreder, afgezien van de fytosanitaire wetgeving, ook andere wettelijke eisen naleeft waarop de NVWA toezicht houdt.

3.3 Herhaalde overtreding en verscherpt toezicht

Herhaalde overtreding

Er is sprake van een herhaalde overtreding wanneer tijdens een (her)inspectie opnieuw dezelfde overtreding van de fytosanitaire regelgeving wordt vastgesteld, waarvoor tegen de overtreder in de daaraan voorafgaande periode van drie jaar reeds een interventie werd toegepast.

Herinspectie

Na het constateren van een overtreding klasse B of C kan een extra inspectie worden uitgevoerd om na te gaan of gemaakte afspraken over het opheffen van de overtreding zijn nagekomen.

Stapeling

Tijdens een inspectie kunnen overtredingen van verschillende wettelijke voorschriften en van verschillende overtredingsklassen worden vastgesteld. Voor het handelen in dergelijke situaties zie 2.3 van het AIB. Ten aanzien van het stapelen van overtredingen geldt, bij het opleggen van de bestuurlijke boete, dat er wordt uitgegaan van maximaal 5 overtredingen per overtreder, per controlemoment.

Verscherpt toezicht

Als bij meerdere opeenvolgende (her)inspecties blijkt dat overtredingen zich blijven voordoen, kan de NVWA besluiten verscherpt toezicht in te stellen. Dit wordt aan de overtreder medegedeeld. Verscherpt toezicht houdt in dat de NVWA vaker inspecteert en, indien zij overtredingen constateert, naast een sanctionerende interventie ook corrigerende interventies kan opleggen die passend zijn om de geconstateerde overtreding(en) te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen. Per overtreder wordt een maatwerkaanpak opgesteld. Na afloop van een van tevoren vastgestelde periode wordt geëvalueerd of voortzetting van het verscherpt toezicht wenselijk is. Ook dit wordt gecommuniceerd met de overtreder.

3.4 Internettoezicht

Op internet worden op handelssites (digitale platforms) geregeld advertenties geplaatst met verboden content. De NVWA kan in die gevallen op basis van de Algemene wet bestuursrecht bij zowel de aanbieder als de beheerder van de handelssite gegevens vorderen. Beheerders van handelssites kunnen de NVWA alternatieven bieden om te interveniëren, zoals het verwijderen van advertenties. In dergelijke gevallen kan de NVWA volstaan met nalevingshulp aan de aanbieder bijvoorbeeld vlak nadat de advertentie is verwijderd. Is er sprake van herhaling dan kunnen alsnog gegevens worden gevorderd en kan worden opgeschaald in de handhaving.

4 Arbo, milieu en veiligheid

Niet van toepassing.

5. Divers

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Specifiek interventiebeleid NVWA Fytosanitaire wetgeving’.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021.

Bijlage

Bijlage 1: Tabel Specifiek interventiebeleid fyto (SPEC 04 FYTO)

Deze beleidsregel wordt in de Staatscourant geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze: de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

EXTERN

ID regel

Normadressaat

Normbeschrijving

Wet- en regelgeving

Afwijking van de norm

Overtredingsklasse

Motivering overtredingsklasse

Interventie bij eerste overtreding

Interventie bij herhaalde overtreding

04R0010000

Eenieder die plantaardig materiaal teelt of beheert

Er mogen geen EU-quarantaineorganismen worden binnengebracht op, in het verkeer zijn binnen, of gehouden, vermeerderd of vrijgelaten op, het grondgebied van de Unie.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 5, eerste lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

Onopzettelijk in verkeer brengen/vermeerderen van een Q organismen

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Last onder Dwangsom, corrigerende interventie

04R0015000

Houder erkenning importinspectielocatie en importeur

Er mogen geen EU-quarantaineorganismen worden binnengebracht op, in het verkeer zijn binnen, of gehouden, vermeerderd of vrijgelaten op, het grondgebied van de Unie.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 5, eerste lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

Overtreding invoerverbod. Op erkende importlocatie zijn producten die niet op het grondgebied van de Unie mogen worden binnengebracht waarop niet tijdig een maatregel genomen is.

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Erkenning intrekken/opschorten

04R0021000

Toeleverende industrie in de agrarische sector

De professionele marktdeelnemers stellen de bevoegde autoriteiten onmiddellijk in kennis van alle bewijzen waarover zij beschikken met betrekking tot een in lid 1 bedoeld onmiddellijk gevaar door EU-quarantaineorganismen of de in lid 2, bedoelde plaagorganismen.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 9, derde lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

niet direct melden

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

ingevoegd

Laboratoria

De professionele marktdeelnemers stellen de bevoegde autoriteiten onmiddellijk in kennis van alle bewijzen waarover zij beschikken met betrekking tot een in lid 1 bedoeld onmiddellijk gevaar door EU-quarantaineorganismen of de in lid 2, bedoelde plaagorganismen.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 9, derde lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

niet direct melden

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

04R0030000

Professionele marktdeelnemer muv voor het quarantainestation of de gesloten faciliteit verantwoordelijke persoon

Wanneer een professionele marktdeelnemer vermoedt of constateert dat een EU-quarantaineorganisme of een plaagorganisme dat onderworpen is aan de krachtens artikel 30, lid 1, vastgestelde maatregelen voorkomt bij planten, plantaardige producten of andere materialen die zich onder het beheer van die exploitant bevinden, stelt hij de bevoegde autoriteit onmiddellijk in kennis daarvan, zodat die bevoegde autoriteit maatregelen kan nemen overeenkomstig artikel 10. Waar dit passend is treft de professionele marktdeelnemer ook onmiddellijk voorzorgsmaatregelen om de vestiging en verspreiding van dat plaagorganisme te voorkomen.

Verordening (EU) 2016/2031, artikel 14, eerste lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

niet direct melden

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

ingevoegd

Professionele marktdeelnemer muv voor het quarantainestation of de gesloten faciliteit verantwoordelijke persoon

De professionele marktdeelnemer treft onmiddellijk de nodige maatregelen om de verspreiding van dat plaagorganisme te voorkomen. Indien de bevoegde autoriteit instructies aangaande die maatregelen heeft gegeven, handelt de professionele marktdeelnemer overeenkomstig deze instructies. Wanneer de instructies van de bevoegde autoriteit zulks aangeven, neemt de professionele marktdeelnemer de nodige maatregelen teneinde het plaagorganisme bij de betrokken planten, plantaardige producten en andere materialen te elimineren, alsmede in de bedrijfsruimtes van die exploitant, land, bodem, water en andere besmette elementen die zich onder zijn beheer bevinden.

Verordening (EU) 2016/2031, artikel 14, vierde lid en vijfde lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 5, artikel 8, derde lid en hoofdstuk 12, artikel 25

niet tijdig opvolgen van instructie/beschikking zonder directe fytosanitaire risico's

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

04R0050000

Professionele marktdeelnemer muv voor het quarantainestation of de gesloten faciliteit verantwoordelijke persoon

De professionele marktdeelnemer treft onmiddellijk de nodige maatregelen om de verspreiding van dat plaagorganisme te voorkomen. Indien de bevoegde autoriteit instructies aangaande die maatregelen heeft gegeven, handelt de professionele marktdeelnemer overeenkomstig deze instructies. Wanneer de instructies van de bevoegde autoriteit zulks aangeven, neemt de professionele marktdeelnemer de nodige maatregelen teneinde het plaagorganisme bij de betrokken planten, plantaardige producten en andere materialen te elimineren, alsmede in de bedrijfsruimtes van die exploitant, land, bodem, water en andere besmette elementen die zich onder zijn beheer bevinden.

Verordening (EU) 2016/2031, artikel 14, vierde lid en vijfde lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 5, artikel 8, derde lid en hoofdstuk 12, artikel 25

instructie/beschikking niet opgevolgd met direct fytosanitair risico (voor omgeving en/of ander bedrijven), maar de afwijking is nog herstelbaar.

B

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

ingevoegd

Professionele marktdeelnemer muv voor het quarantainestation of de gesloten faciliteit verantwoordelijke persoon

De professionele marktdeelnemer treft onmiddellijk de nodige maatregelen om de verspreiding van dat plaagorganisme te voorkomen. Indien de bevoegde autoriteit instructies aangaande die maatregelen heeft gegeven, handelt de professionele marktdeelnemer overeenkomstig deze instructies. Wanneer de instructies van de bevoegde autoriteit zulks aangeven, neemt de professionele marktdeelnemer de nodige maatregelen teneinde het plaagorganisme bij de betrokken planten, plantaardige producten en andere materialen te elimineren, alsmede in de bedrijfsruimtes van die exploitant, land, bodem, water en andere besmette elementen die zich onder zijn beheer bevinden.

Verordening (EU) 2016/2031, artikel 14, vierde lid en vijfde lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 5, artikel 8, derde lid en hoofdstuk 12, artikel 25

Beschikking niet opgevolgd met direct fytosanitair risico (voor omgeving en/of ander bedrijven)

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

04R0070000

Professionele marktdeelnemer muv voor het quarantainestation of de gesloten faciliteit verantwoordelijke persoon

Tenzij de instructies van de bevoegde autoriteit anders luiden, neemt de professionele marktdeelnemer de planten, plantaardige producten en andere materialen die zich onder het beheer van die exploitant bevinden en waarbij het plaagorganisme zou kunnen voorkomen, onverwijld uit de handel.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 14, zesde lid, eerste alinea

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

De professionele marktdeelnemer roept geen partijen terug bij een (officiële) vaststelling of een aannemelijke verdenking.

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

04R0080000

Professionele marktdeelnemer muv voor het quarantainestation of de gesloten faciliteit verantwoordelijke persoon

Indien de professionele marktdeelnemer de planten, plantaardige producten of andere materialen niet langer in zijn beheer heeft, gaat hij, tenzij de instructies van de bevoegde autoriteit anders luiden, onmiddellijk over tot:

a) het informeren van de personen in de handelsketen aan wie deze planten, plantaardige producten en andere materialen zijn geleverd, over de aanwezigheid van het plaagorganisme;

b) het verstrekken van richtsnoeren inzake de maatregelen die tijdens het vervoer van de betrokken planten, plantaardige producten en andere materialen moeten worden genomen om het risico op verspreiding of ontsnapping van het betrokken plaagorganismen te beperken;

c) het terugroepen van deze planten, plantaardige producten of andere materialen.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 14, zesde lid, tweede alinea

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

de professionele marktdeelnemer werkt niet mee in het tracerings- en recall onderzoek van de NVWA

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Schriftelijke waarschuwing corrigerende interventie

04R0090000

Professionele marktdeelnemer muv voor het quarantainestation of de gesloten faciliteit verantwoordelijke persoon

In de in de leden 1, 3, 4, 5 of 6 van artikel 14 bedoelde gevallen verstrekt de professionele marktdeelnemer alle voor de leden van het publiek relevante informatie op verzoek aan de bevoegde autoriteit.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 14, zevende lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

de professionele marktdeelnemer werkt niet mee in het tracerings- en recall onderzoek van de NVWA

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Schriftelijke waarschuwing corrigerende interventie

04R0100000

Eenieder m.u.v. professioneel marktdeelnemers

Iedere persoon die geen professionele marktdeelnemer is en constateert of gegronde redenen heeft om te vermoeden dat een EU-quarantaineorganisme aanwezig is, stelt de bevoegde autoriteit daarvan onmiddellijk in kennis.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 15, eerste lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

 

D

(Risico) op gering gevaar voor plantgezondheid, geringe kennis

Nalevingshulp

Schriftelijke waarschuwing corrigerende interventie

04R0110000

Eenieder m.u.v. professioneel marktdeelnemers

Op verzoek van de bevoegde autoriteit verstrekt de persoon die geen professionele marktdeelnemer is, en constateert of gegronde redenen heeft om te vermoeden dat een EU-quarantaineorganisme aanwezig is, haar de informatie die over de aanwezigheid in zijn bezit is.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 15, eerste lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

de persoon werkt niet mee in het tracerings- en recall onderzoek van de NVWA

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Schriftelijke waarschuwing corrigerende interventie

04R0120000

Eenieder m.u.v. professioneel marktdeelnemers

De persoon die de in lid 1 bedoelde kennisgeving heeft verricht raadpleegt de bevoegde autoriteit over de te nemen maatregelen en neemt, overeenkomstig de instructies van de bevoegde autoriteit, de nodige maatregelen om de verspreiding van dat plaagorganisme te voorkomen en om het te elimineren bij de betrokken planten, plantaardige producten en andere materialen en, in voorkomend geval, in de (bedrijfs)ruimten van die persoon.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 15, derde lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

instructuctie niet opgevolgd met direct fytosanitair risico (voor omgeving en/of ander bedrijven)

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

Bestuurlijke boete en/of Last onder Dwangsom

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

04R0135000

Houder van erkende importinspectielocatie

Professionele marktdeelnemers mogen geen door de EU gereguleerde niet-quarantaineorganismen (RNQP) in het grondgebied van de Unie binnenbrengen of daarbinnen vervoeren op de voor opplant bestemde planten waardoor zij worden overgedragen, zoals vermeld in de in lid 2 bedoelde lijst.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 37, eerste lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

niet-opvolgen van de instructie van de bevoegde autoriteit (retour zenden, vernietigen, behandelen)

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Corrigerende interventie

04R0140000

Houder van erkende importinspectielocatie

Bepaalde planten, plantaardige producten of andere materialen mogen niet op het grondgebied van de Unie worden binnengebracht indien zij uit enig of uit bepaalde derde landen of gebieden afkomstig zijn.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 40, eerste lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

niet-opvolgen van de instructie van de bevoegde autoriteit (retour zenden, vernietigen of anderszins buiten de EU brengen)

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Erkenning intrekken/opschorten

04R0150000

Houder van erkende importinspectielocatie

Bepaalde planten, plantaardige producten of andere materialen mogen alleen worden binnengebracht in of in het verkeer zijn binnen het grondgebied van de Unie indien is voldaan aan bijzondere of gelijkwaardige voorschriften. Deze planten, plantaardige producten of andere materialen kunnen van oorsprong zijn uit derde landen of het grondgebied van de Unie.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 41, eerste lid,

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

invoeren van hoog-risico planten uit landen die niet door de EU erkend zijn als vrij van betreffende organismen.

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Erkenning intrekken/opschorten

04R0155000

Eenieder m.u.v. erkende of geautoriseerde marktdeelnemers

Planten, plantaardige producten of andere materialen, zoals bedoeld in tweede lid, mogen alleen worden binnengebracht in of in het verkeer zijn binnen het grondgebied van de Unie indien is voldaan aan bijzondere of gelijkwaardige voorschriften, zoals bedoeld in tweede lid. Deze planten, plantaardige producten of andere materialen kunnen van oorsprong zijn uit derde landen, zoals bedoeld in tweede lid, of het grondgebied van de Unie.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 41, eerste lid,

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

invoeren van hoog-risico planten uit landen die niet door de EU erkend zijn als vrij van betreffende organismen.

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Schriftelijke waarschuwing corrigerende interventie

04R0170000

Importeur/logistieke afhandelaar/aangevers

Houten verpakkingsmateriaal, dat al dan niet daadwerkelijk wordt gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen, kan slechts op het grondgebied van de Unie worden binnengebracht indien het voldoet aan de volgende voorwaarden:

a) het is aan een of meer van de goedgekeurde behandelingen onderworpen en voldoet aan de toepasselijke voorschriften die vermeld zijn in bijlage 1 bij de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen nr. 15 ‘Regulation of Wood Packaging Material in International Trade’ (reglementering inzake houten verpakkingsmateriaal in het internationale handelsverkeer) (ISPM15);

b) het is voorzien van het in bijlage 2 bedoelde ISPM 15-merkteken, dat aangeeft dat het aan de onder a) bedoelde behandelingen onderworpen is.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 43, eerste lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

De houten verpakking van een partij/zending, al dan niet in gebruik voor transport, is in zijn geheel of grotendeels niet voorzien van een geldig ISPM 15 stempel

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

 

Marktdeelnemer

Planten, plantaardige producten en andere materialen kunnen op het grondgebied van de Unie worden binnengebracht en daarover worden doorgevoerd naar een derde land, in de vorm van doorvoer of overlading (‘fytosanitaire doorvoer’), indien de planten, plantaardige producten en andere materialen aan beide volgende voorwaarden voldoen:

a) zij gaan vergezeld van een ondertekende verklaring van de professionele marktdeelnemer die die planten, plantaardige producten en andere materialen onder zijn beheer heeft, waarin wordt bevestigd dat die planten, plantaardige producten en andere materialen zich in fytosanitaire doorvoer bevinden;

b) zij worden op zodanige wijze verpakt en vervoerd dat er bij het binnenbrengen ervan op en het doorvoeren ervan over het grondgebied van de Unie geen risico op verspreiding van EU-quarantaineorganismen bestaat.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 47, eerste lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

Voorwaarden voor transit worden niet nageleefd: de getekende vergezellende verklaring ontbreekt; de planten, plantaardige producten of andere objecten zijn op een onveilige manier verpakt of worden op een onveilige manier verplaatst of vervoerd

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

04R0180000

Houder importinspectielocatie

Planten, plantaardige producten en andere materialen kunnen op het grondgebied van de Unie worden binnengebracht en daarover worden doorgevoerd naar een derde land, in de vorm van doorvoer of overlading (‘fytosanitaire doorvoer’), indien de planten, plantaardige producten en andere materialen aan beide volgende voorwaarden voldoen:

a) zij gaan vergezeld van een ondertekende verklaring van de professionele marktdeelnemer die die planten, plantaardige producten en andere materialen onder zijn beheer heeft, waarin wordt bevestigd dat die planten, plantaardige producten en andere materialen zich in fytosanitaire doorvoer bevinden;

b) zij worden op zodanige wijze verpakt en vervoerd dat er bij het binnenbrengen ervan op en het doorvoeren ervan over het grondgebied van de Unie geen risico op verspreiding van EU-quarantaineorganismen bestaat.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 47, eerste lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

Voorwaarden voor transit worden niet nageleefd: de verklaring voldoet niet; onveilige of gebrekkige verpakking; of planten, plantaardige producten en andere objecten worden op een onveilige manier verplaatst of vervoerd

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Corrigerende interventie

04R0190000

Houder importinspectielocatie

Voertuigen, machines en verpakkingsmaterialen die worden gebruikt voor planten, plantaardige producten of andere materialen als bedoeld in de op grond van artikel 28, leden 1 en 2, artikel 30, leden 1 en 3, artikel 40, lid 2, artikel 41, leden 2 en 3, artikel 42, lid 3, en artikel 49, lid 1, vastgestelde uitvoeringshandelingen en die worden verplaatst naar, binnen of, overeenkomstig artikel 47, over het grondgebied van de Unie, zijn vrij van EU-quarantaineorganismen en van de plaagorganismen waarop de op grond van artikel 30, lid 1, genomen maatregelen van toepassing zijn.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 59, eerste lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

vervoer van niet-vrijgegeven producten (transport naar BCP, Transit, Transshipment) voldoet niet aan de eisen.

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

(tijdelijke) intrekking erkenning

04R0200000

Houder aangewezen quarantainestation of de gesloten faciliteit verantwoordelijke persoon

De in artikel 60 bedoelde quarantainestations en gesloten faciliteiten voldoen aan de volgende voorschriften om de verspreiding van EU-quarantaineorganismen te voorkomen:

a) zij bieden voorzieningen voor de fysieke afzondering van de plaagorganismen, planten, plantaardige producten en andere materialen die in quarantaine, of onder omstandigheden die ontsnappen onmogelijk maken, moeten worden gehouden, en waarborgen dat het zonder toestemming van de bevoegde autoriteit niet mogelijk is toegang tot die plaagorganismen, planten, plantaardige producten en andere materialen te verkrijgen of ze uit die stations of faciliteiten te verwijderen;

b) zij beschikken over systemen of hebben toegang tot systemen voor de sterilisatie, ontsmetting of vernietiging van besmette planten, plantaardige producten en andere materialen, afval en uitrusting voordat deze uit de stations of faciliteiten worden verwijderd;

c) zij beschikken over een overzicht en omschrijving van de taken van die stations en faciliteiten, alsmede van de personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze taken en de voorwaarden waaronder zij die taken moeten uitvoeren;

d) zij beschikken over voldoende personeel met de juiste kwalificaties, opleiding en ervaring; en

e) zij beschikken over een noodplan om een eventuele onbedoelde aanwezigheid van EU-quarantaineorganismen en plaagorganismen waarop op grond van artikel 30, lid 1, genomen maatregelen van toepassing zijn, doeltreffend te elimineren en de verspreiding ervan te voorkomen.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 61, eerste lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

 

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Schriftelijke waarschuwing corrigerende interventie

04R0210000

Voor het quarantainestation of de gesloten faciliteit verantwoordelijke persoon

De voor het quarantainestation of de gesloten faciliteit verantwoordelijke persoon controleert het station of de faciliteit en de directe omgeving daarvan op de onbedoelde aanwezigheid van EU-quarantaineorganismen en plaagorganismen waarop op grond van artikel 30, lid 1, genomen maatregelen van toepassing zijn.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 62, eerste lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

 

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Schriftelijke waarschuwing corrigerende interventie

04R0220000

Voor het quarantainestation of de gesloten faciliteit verantwoordelijke persoon

Wanneer de onbedoelde aanwezigheid van een in lid 1 bedoeld plaagorganisme wordt vastgesteld of vermoed, neemt de voor het betrokken quarantainestation of de betrokken gesloten faciliteit verantwoordelijke persoon passende maatregelen op basis van het in artikel 61, lid 1, onder e), bedoelde noodplan. De in artikel 14 vastgestelde verplichtingen voor professionele marktdeelnemers zijn van overeenkomstige toepassing op de voor het quarantainestation of de gesloten faciliteit verantwoordelijke persoon.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 62, tweede lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

 

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Intrekken erkenning

04R0230000

Voor het quarantainestation of de gesloten faciliteit verantwoordelijke persoon

Wanneer de voor het quarantainestation of de gesloten faciliteit verantwoordelijke persoon vermoedt of constateert de onbedoelde aanwezigheid van een EU-quarantaineorganisme of een plaagorganisme dat onderworpen is aan de krachtens artikel 30, lid 1, vastgestelde maatregelen voorkomt in het station of de faciliteit en de directe omgeving daarvan, stelt hij de bevoegde autoriteit onmiddellijk in kennis daarvan, zodat die bevoegde autoriteit maatregelen kan nemen overeenkomstig artikel 10. Waar dit passend is treft de voor het quarantainestation of de gesloten faciliteit verantwoordelijke persoon ook onmiddellijk voorzorgsmaatregelen om de vestiging en verspreiding van dat plaagorganisme te voorkomen. De in artikel 14 vastgestelde verplichtingen voor professionele marktdeelnemers zijn van overeenkomstige toepassing op de voor het quarantainestation of de gesloten faciliteit verantwoordelijke persoon.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 62, tweede lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

 

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Schriftelijke waarschuwing corrigerende interventie

 

Voor het quarantainestation of de gesloten faciliteit verantwoordelijke persoon

De voor het quarantainestation of de gesloten faciliteit verantwoordelijke persoon houdt gegevens bij over:

a) het personeelsbestand;

b) de bezoekers die toegang hebben tot het station of de faciliteit;

c) de plaagorganismen, planten, plantaardige producten en andere materialen die in het station of de faciliteit worden gebracht en die het station of de faciliteit verlaten;

d) de plaats van oorsprong van deze planten, plantaardige producten en andere materialen; en

e) opmerkingen over de aanwezigheid van plaagorganismen op deze planten, plantaardige producten en andere materialen in het quarantainestation of de gesloten faciliteit en de directe omgeving daarvan.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 62, derde lid, onder a, b, c, d, e

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

 

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Schriftelijke waarschuwing corrigerende interventie

 

Voor het quarantainestation of de gesloten faciliteit verantwoordelijke persoon

De door de voor het quarantainestation of de gesloten faciliteit verantwoordelijke persoon bijgehouden gegevens worden gedurende drie jaar bewaard.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 62, derde lid, tweede alinea

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

 

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

 

Voor het quarantainestation of de gesloten faciliteit verantwoordelijke persoon

Planten, plantaardige producten en andere materialen mogen de quarantainestations of gesloten faciliteiten enkel met toestemming van de bevoegde autoriteiten verlaten, indien is bevestigd dat zij vrij zijn van EU-quarantaineorganismen en plaagorganismen waarop maatregelen op grond van artikel 30, lid 1, van toepassing zijn of, in voorkomend geval, van ZP-quarantaineorganismen.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 64, eerste lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

 

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Schriftelijke waarschuwing corrigerende interventie

   

Registratie

           
 

Professionele marktdeelnemer

De professionele marktdeelnemers die onder artikel 65, lid 1, vallen, dienen bij de bevoegde autoriteiten een aanvraag tot registratie in.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 66, eerste lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

bedrijf heeft zich niet aangemeld als professioneel marktdeelnemer in de productie, handel en/of verkoop van plantaardige producten.

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

Bestuurlijke boete en/of Last onder Dwangsom

Last onder Dwangsom

 

Professionele marktdeelnemer

In de aanvraag tot registratie zoals bedoeld in artikel 66, eerste lid, worden de volgende gegevens vermeld:

a) naam, adres in de lidstaat van registratie, en contactgegevens van de professionele marktdeelnemer;

b) een verklaring waarin de professionele marktdeelnemer te kennen geeft dat hij voornemens is een of meer van de in artikel 65, lid 1, bedoelde werkzaamheden betreffende planten, plantaardige producten en andere materialen te verrichten;

c) een verklaring waarin de professionele marktdeelnemer te kennen geeft dat hij voornemens is om, naargelang het geval, een of meer van de volgende handelingen te verrichten:

i) het afgeven van plantenpaspoorten voor planten, plantaardige producten en andere materialen overeenkomstig artikel 84, lid 1;

ii) het aanbrengen van het merkteken op houten verpakkingsmateriaal als bedoeld in artikel 96, lid 1;

iii) het afgeven van enige andere verklaring als bedoeld in artikel 99, lid 1;

d) het adres van de bedrijfsruimten en, in voorkomend geval, de locatie van de percelen die de professionele marktdeelnemer in de betrokken lidstaat gebruikt voor het verrichten van de in artikel 65, lid 1, bedoelde werkzaamheden, met het oog op de registratie; en

e) de types handelsartikelen, families, geslachten of soorten van de planten en plantaardige producten en, in voorkomend geval, de aard van de andere materialen waarop de werkzaamheden van de professionele marktdeelnemer betrekking hebben, zoals bedoeld in artikel 65, lid 1.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 66, tweede lid, onder a, b, c, d, punt i, ii, iii, e

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

bedrijf heeft zich niet aangemeld als professioneel marktdeelnemer in de productie, handel en/of verkoop van plantaardige producten.

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

Bestuurlijke boete en/of Last onder Dwangsom

Last onder Dwangsom

 

Professionele marktdeelnemer

De geregistreerde exploitanten dienen in voorkomend geval jaarlijks een geactualiseerde versie in naar aanleiding van eventuele wijzigingen in de in lid 2, onder d) en e), bedoelde gegevens en de in lid 2, onder b) en c), bedoelde verklaringen. Deze geactualiseerde versie van de gegevens wordt elk jaar uiterlijk op 30 april ingediend en betreft de gegevens van het vorige jaar.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 66, vijfde lid, eerste alinea

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

bedrijf heeft wijzigingen niet tijdig doorgegeven.

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Last onder Dwangsom

 

Professionele/geregistreerde marktdeelnemer

Een aanvraag voor het actualiseren van de in lid 2, onder a), bedoelde gegevens wordt uiterlijk 30 dagen na wijziging van die gegevens ingediend.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 66, vijfde lid, tweede alinea

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

bedrijf heeft wijzigingen niet tijdig doorgegeven.

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Last onder Dwangsom

 

Professionele/geregistreerde marktdeelnemer

Wanneer de bevoegde autoriteit constateert dat de geregistreerde marktdeelnemer de in artikel 65, lid 1, vermelde activiteiten niet langer verricht of dat de gegevens in de door de geregistreerde marktdeelnemer in overeenstemming met lid 2 van dit artikel ingediende aanvraag niet langer correct zijn, verzoekt zij de exploitant om onmiddellijk of binnen een bepaalde termijn aan die gegevens te voldoen.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 66, zesde lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

bedrijf heeft wijzigingen niet tijdig doorgegeven.

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Last onder Dwangsom

   

Traceerbaarheid

           
 

Professionele marktdeelnemer

Een professionele marktdeelnemer aan wie planten, plantaardige producten of andere materialen worden geleverd waarvoor krachtens artikel 28, lid 1, eerste alinea, onder a) tot en met d), artikel 28, leden 2 en 3, artikel 30, leden 1, 3 en 4, artikel 37, lid 2, artikel 41, leden 2 en 3, artikel 46, leden 1 en 3, artikel 48, leden 1 en 2, artikel 49, lid 1, artikel 54, leden 2 en 3, de artikelen 56, 57 en 58 en artikel 79, lid 1, voorschriften of voorwaarden gelden, houdt een register bij aan de hand waarvan hij voor elke geleverde handelseenheid planten, plantaardige producten of andere materialen kan nagaan welke professionele marktdeelnemers deze aan hem hebben geleverd.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 69, eerste lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

Opzet, bestaan en/of werking van partijidentificatie, -registratie en -tracering is niet sluitend.

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete of (tijdelijke) intrekking erkenning

 

Professionele marktdeelnemer

Een professionele marktdeelnemer die planten, plantaardige producten of andere materialen levert waarvoor krachtens artikel 28, lid 1, eerste alinea, onder a) tot en met d), artikel 28, leden 2 en 3, artikel 30, leden 1, 3 en 4, artikel 37, lid 2, artikel 41, leden 2 en 3, artikel 46, leden 1 en 3, artikel 47, lid 1, artikel 48, leden 1 en 2, artikel 49, lid 1, artikel 54, leden 2 en 3, de artikelen 56, 57 en 58 en artikel 79, lid 1, voorschriften of voorwaarden gelden, houdt een register bij aan de hand waarvan hij voor elke geleverde handelseenheid planten, plantaardige producten of andere materialen kan nagaan aan welke professionele marktdeelnemers hij deze heeft geleverd.

Verordening (EU) 2016/2031, artikel 69, tweede lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

Opzet, bestaan en/of werking van partijidentificatie, -registratie en -tracering is niet sluitend.

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete of (tijdelijke) intrekking erkenning

 

Professionele marktdeelnemer

Indien krachtens artikel 84, lid 1, door een erkende marktdeelnemer een plantenpaspoort wordt afgegeven, en indien krachtens artikel 84, lid 2, door de bevoegde autoriteit een plantenpaspoort wordt afgegeven ten behoeve van een geregistreerde marktdeelnemer, houdt die exploitant ter waarborging van de traceerbaarheid uit hoofde van de leden 1 en 2 van dit artikel met betrekking tot dat plantenpaspoort een register bij van de volgende gegevens:

a) in voorkomend geval, de professionele marktdeelnemer die de betrokken handelseenheid heeft geleverd;

b) de professionele marktdeelnemer aan wie de betrokken handelseenheid is geleverd; en

c) relevante informatie met betrekking tot het plantenpaspoort.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 69, derde lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

Opzet, bestaan en/of werking van partijidentificatie, -registratie en -tracering is niet sluitend.

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete of (tijdelijke) intrekking erkenning

 

Professionele marktdeelnemer

De professionele marktdeelnemers bewaren de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde gegevens gedurende ten minste drie jaar na de datum waarop de betrokken plant of het betrokken plantaardig product of ander materiaal aan of door hen werd geleverd.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 69, vierde lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

registratie wordt niet minimaal 3 jaar bewaard.

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete of (tijdelijke) intrekking erkenning

 

Professionele marktdeelnemer

Op verzoek zenden de in lid 4 bedoelde professionele marktdeelnemers de gegevens uit de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde registers toe aan de bevoegde autoriteit.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 69, zesde lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

professionele marktdeelnemer levert niet de gevraagde informatie voor zover beschikaar op het bedrijf.

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

Bestuurlijke boete en/of Last onder Dwangsom

Bestuurlijke boete of (tijdelijke) intrekking erkenning

 

Professionele marktdeelnemer

De professionele marktdeelnemers aan of door wie de in artikel 69, leden 1 en 2, bedoelde planten, plantaardige producten of andere materialen geleverd worden, beschikken over traceerbaarheidssystemen of -procedures waarmee zij het verkeer van die planten, plantaardige producten en andere materialen binnen en tussen hun eigen bedrijfsruimten kunnen volgen.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 70, eerste lid, eerste alinea

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

Opzet, bestaan en/of werking van partijidentificatie, -registratie en -tracering is niet sluitend.

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete of (tijdelijke) intrekking erkenning

 

Professionele marktdeelnemer

De aan de hand van de in lid 1 bedoelde systemen of procedures vastgestelde informatie over het verkeer van planten, plantaardige producten en andere materialen binnen en tussen de bedrijfsruimten van de in dat lid bedoelde professionele marktdeelnemers wordt op verzoek ter beschikking van de bevoegde autoriteit gesteld.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 70, tweede lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

professionele marktdeelnemer levert niet de gevraagde informatie voor zover beschikaar op het bedrijf.

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Last onder Dwangsom

   

Plantenpaspoort

           
 

Een ieder

Er is een plantenpaspoort vereist voor het verkeer van bepaalde planten, plantaardige producten en andere materialen binnen het grondgebied van de Unie.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 79, eerste lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

Het niet aanwezig zijn van een geldig plantenpaspoort op plantenpaspoortplichtig product

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete of (tijdelijke) intrekking erkenning (bij erkenning tot afgeven van plantenpaspoorten)

 

Erkende marktdeelnemers

Het plantenpaspoort heeft de vorm van een apart etiket dat wordt aangebracht op een ondergrond die geschikt is om de in lid 2 bedoelde elementen op af te drukken, op voorwaarde dat het plantenpaspoort duidelijk te onderscheiden is van andere informatie of andere etiketten die ook op die ondergrond kunnen worden aangebracht.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 83, eerste lid, eerste en tweede alinea

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

plantenpaspoort is niet conform de voorschriften

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

(tijdelijke) intrekking erkenning (bij erkenning tot afgeven van plantenpaspoorten)

 

Erkende marktdeelnemers

Het plantenpaspoort voor het verkeer binnen het grondgebied van de Unie bevat de in bijlage VII, deel A, beschreven gegevens.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 83, vierde lid,

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

plantenpaspoort is niet conform de voorschriften

D

(Risico) op gering gevaar voor plantgezondheid

Nalevingshulp

Schriftelijke waarschuwing

 

Erkende marktdeelnemers

In het geval van voor opplant bestemde planten die zijn geproduceerd of op de markt worden aangeboden als prebasismateriaal, basismateriaal of gecertificeerd materiaal of prebasis-, basis- of gecertificeerd zaaigoed of pootaardappelen, zoals bedoeld in, respectievelijk, de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG, 2002/57/EG en 2008/90/EG, wordt het plantenpaspoort afzonderlijk opgenomen in het officiële etiket, dat wordt geproduceerd overeenkomstig de betrokken bepalingen van die richtlijnen. Indien dit lid van toepassing is, bevat het plantenpaspoort voor het verkeer binnen het grondgebied van de Unie de in bijlage VII, deel C, van deze verordening beschreven gegevens. Indien dit lid van toepassing is, bevat het plantenpaspoort voor het binnenbrengen in en het verkeer binnen een beschermd gebied de in bijlage VII, deel D, van deze verordening beschreven gegevens.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 83, vijfde lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

plantenpaspoort is niet conform de voorschriften

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete of (tijdelijke) intrekking erkenning (bij erkenning tot afgeven van plantenpaspoorten)

 

Marktdeelnemer

Plantenpaspoorten worden afgegeven door erkende marktdeelnemers, onder toezicht van de bevoegde autoriteiten.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 84, eerste lid, eerste alinea

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

Een niet-erkende partij heeft plantenpaspoort afgegeven

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

 

Marktdeelnemer

De erkende marktdeelnemers geven uitsluitend plantenpaspoorten af voor de planten, plantaardige producten of andere materialen waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 84, eerste lid, tweede alinea

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

Een niet-erkende partij heeft plantenpaspoort afgegeven

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

 

Erkende marktdeelnemers

De erkende marktdeelnemers geven uitsluitend plantenpaspoorten af in de bedrijfsruimten, collectieve opslagplaatsen en verzendingscentra die onder hun verantwoordelijkheid vallen en die zij uit hoofde van artikel 66, lid 2, onder d), hebben opgegeven, of, wanneer artikel 94, lid 1, van toepassing is, op een andere locatie, indien de bevoegde autoriteit zulks heeft toegestaan.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 84, derde lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

Het plantenpaspoort is afgegeven op een andere locatie dan toegestaan binnen de erkenning

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

(tijdelijke) intrekking erkenning

 

Erkende marktdeelnemers

Een plantenpaspoort voor het verkeer binnen het grondgebied van de Unie wordt afgegeven voor planten, plantaardige producten of andere materialen die aan de volgende voorschriften voldoen:

a) zij zijn vrij van EU-quarantaineorganismen, of van plaagorganismen waarvoor krachtens artikel 30, lid 1, vastgestelde maatregelen gelden;

b) zij voldoen aan de bepalingen van artikel 37, lid 1, met betrekking tot de aanwezigheid van door de EU gereglementeerde niet-quarantaineorganismen op voor opplant bestemde planten en aan de bepalingen van artikel 37, lid 4, wat betreft de te nemen maatregelen;

c) zij voldoen aan de voorschriften met betrekking tot het verkeer ervan binnen de Unie, zoals bedoeld in artikel 41, leden 2 en 3;

d) zij voldoen, waar van toepassing, aan de regels die zijn vastgesteld overeenkomstig de desbetreffende maatregelen uit hoofde van artikel 17, lid 3, artikel 28, lid 1, eerste alinea, onder a) tot en met d), artikel 28, lid 2, en artikel 30, leden 1 en 3; en

e) zij voldoen, waar van toepassing, aan maatregelen die door de bevoegde autoriteiten op grond van artikel 17, lid 1, zijn vastgesteld voor de uitroeiing van EU-quarantaineorganismen of, plaagorganismen waarvoor krachtens artikel 30, lid 1, vastgestelde maatregelen gelden, en op grond van artikel 29, lid 1, zijn vastgesteld voor de uitroeiing van plaagorganismen die voorlopig als EU-quarantaineorganismen worden aangemerkt.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 85

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

plantenpaspoort is aangebracht op materiaal dat niet voldoet aan de voorwaarden

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

Bestuurlijke boete en/of Last onder Dwangsom

(tijdelijke) intrekking erkenning

 

Erkende marktdeelnemers

Het onderzoek als bedoeld in artikel 87, eerste lid, van de Verordening (EU) nr. 2016/2031 wordt uitgevoerd door de erkende marktdeelnemer.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 87, tweede lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

plantenpaspoort is aangebracht op materiaal dat niet voldoet aan de voorwaarden

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

Bestuurlijke boete en/of Last onder Dwangsom

(tijdelijke) intrekking erkenning

 

Erkende marktdeelnemers

Het onderzoek voldoet aan alle volgende voorwaarden:

a) het wordt uitgevoerd op daartoe geschikte tijdstippen, waarbij rekening wordt gehouden met de betrokken risico's;

b) het wordt uitgevoerd in de in artikel 66, lid 2, onder d), bedoelde bedrijfsruimten. Indien vereist door de uitvoeringshandelingen die zijn vastgesteld uit hoofde van artikel 28, lid 1, artikel 30, lid 1, artikel 37, lid 4, artikel 41, lid 2, of artikel 54, lid 2, wordt ook een onderzoek uitgevoerd in de directe omgeving van de plaats van productie van de planten, plantaardige producten of andere materialen in kwestie;

c) dit onderzoek gebeurt minstens visueel en wordt aangevuld door:

i) inspecties, monsterneming en tests door de bevoegde autoriteit ingeval van vermoeden van de aanwezigheid van een of meer EU-quarantaineorganismen waarvoor krachtens artikel 30, lid 1, vastgestelde maatregelen gelden, of ingeval van vermoeden van de aanwezigheid van een ZP-quarantaineorganisme in het betrokken beschermde gebied; of

ii) monsterneming en tests ingeval van vermoeden van de aanwezigheid van een door de EU gereguleerd niet-quarantaineorganisme, in voorkomend geval boven de respectieve drempelwaarden;

d) de resultaten van het onderzoek worden geregistreerd en gedurende ten minste drie jaar bewaard.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 87, derde lid

plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

plantenpaspoort is aangebracht op materiaal dat niet voldoet aan de voorwaarden

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

Bestuurlijke boete en/of Last onder Dwangsom

(tijdelijke) intrekking erkenning

 

Erkende marktdeelnemers

Plantenpaspoorten worden door de betrokken professionele marktdeelnemers aangebracht op de handelseenheid van de planten, plantaardige producten en andere materialen voordat zij krachtens artikel 79 in het verkeer zijn binnen het grondgebied van de Unie of krachtens artikel 80 worden overgebracht naar of vervoerd binnen een beschermd gebied. Wanneer dergelijke planten, plantaardige producten of andere materialen in een verpakking, bundel of container worden vervoerd, wordt het plantenpaspoort aangebracht op deze verpakking, bundel of container.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 88

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

plantenpaspoort is niet op de juiste eenheid aangebracht

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

(tijdelijke) intrekking erkenning

 

Erkende marktdeelnemers

Wanneer een erkend exploitant een plantenpaspoort wil afgeven, bepaalt en monitort hij de punten van het productieproces en de punten met betrekking tot het verkeer van planten, plantaardige producten en andere materialen die essentieel zijn voor de naleving van artikel 37, lid 1, artikel 41, lid 1, de artikelen 85 en 87, en, waar van toepassing, artikel 33, lid 2, artikel 54, lid 1, en artikel 86, en de voorschriften die zijn vastgesteld krachtens artikel 28, leden 1, 2 en 3, artikel 30, leden 1, 3 en 4, en, waar van toepassing, artikel 37, lid 4.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 90, eerste lid, eerste alinea

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

erkende marktdeelnemer voldoet niet meer aan de voorwaarde voor erkenning

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

(tijdelijke) intrekking erkenning

 

Erkende marktdeelnemers

Hij houdt gedurende minstens drie jaar gegevens bij over de vaststelling en monitoring van deze punten.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 90, eerste lid, tweede alinea

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

administratie wordt niet te minste 3 jaar bewaard.

D

(Risico) op gering gevaar voor plantgezondheid

Mededeling ter plaatse en/of nalevingshulp

Schriftelijke waarschuwing corrigerende interventie

 

Erkende marktdeelnemers

De in lid 1 bedoelde erkende marktdeelnemer zorgt ervoor dat indien nodig een passende opleiding wordt geboden aan zijn personeel dat betrokken is bij de in artikel 87 bedoelde onderzoeken, om ervoor te zorgen dat het over de nodige kennis beschikt om die onderzoeken uit te voeren.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 90, tweede lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

erkende marktdeelnemer voldoet niet meer aan de voorwaarde voor erkenning

D

(Risico) op gering gevaar voor plantgezondheid

Mededeling ter plaatse en/of nalevingshulp

Schriftelijke waarschuwing corrigerende interventie

 

Erkende marktdeelnemers

Erkende marktdeelnemers kunnen over plannen voor de beheersing van risico's op plaagorganismen beschikken. De bevoegde autoriteit keurt die plannen goed indien zij aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:

a) de plannen bevatten passende maatregelen die ervoor zorgen dat de betrokken exploitanten voldoen aan de verplichtingen van artikel 90, lid 1;

b) zij voldoen aan de voorschriften van lid 2 van dit artikel.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 91, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

erkende marktdeelnemer voldoet niet meer aan de voorwaarde voor erkenning

D

(Risico) op gering gevaar voor plantgezondheid

Mededeling ter plaatse en/of nalevingshulp

Schriftelijke waarschuwing corrigerende interventie

 

Erkende marktdeelnemers

De plannen voor de beheersing van risico's op plaagorganismen omvatten, eventueel in de vorm van een handboek van operationele standaardprocedures, ten minste de volgende gegevens:

a) de op grond van artikel 66, lid 2, verplichte informatie over de registratie van de erkende marktdeelnemer;

b) de op grond van artikel 69, lid 4, en artikel 70, lid 1, verplichte informatie over de traceerbaarheid van planten, plantaardige producten en andere materialen;

c) een beschrijving van de productieprocessen van de erkende marktdeelnemer en van zijn activiteiten wat betreft het verkeer en de verkoop van planten, plantaardige producten en andere materialen;

d) een analyse van de in artikel 90, lid 1, bedoelde kritieke punten en de maatregelen die de erkende marktdeelnemer heeft genomen om de risico's op plaagorganismen die met deze kritieke punten verband houden, te verzachten;

e) de bestaande procedures en maatregelen die zijn voorzien bij het vermoeden of de vaststelling van de aanwezigheid van quarantaineorganismen, de registratie van dat vermoeden of die vaststelling en de registratie van de genomen maatregelen;

f) de taken en verantwoordelijkheden van het personeel dat betrokken is bij de kennisgevingen bedoeld in artikel 14, de onderzoeken bedoeld in artikel 87, lid 1, de afgifte van plantenpaspoorten krachtens artikel 84, lid 1, artikel 93, leden 1 en 2, en artikel 94, en het aanbrengen van plantenpaspoorten uit hoofde van artikel 88; en

g) de opleiding van het in dit lid, onder f), bedoelde personeel.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 91, tweede lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

erkende marktdeelnemer voldoet niet meer aan de voorwaarde voor erkenning

D

(Risico) op gering gevaar voor plantgezondheid

Mededeling ter plaatse en/of nalevingshulp

Schriftelijke waarschuwing corrigerende interventie

 

Erkende marktdeelnemers

Een erkende marktdeelnemer die een handelseenheid planten, plantaardige producten of andere materialen heeft ontvangen waarvoor een plantenpaspoort is afgegeven, of de bevoegde autoriteit die op verzoek van een professionele marktdeelnemer optreedt, kan een nieuw plantenpaspoort afgeven voor die handelseenheid ter vervanging van het plantenpaspoort dat oorspronkelijk voor die handelseenheid werd afgegeven, mits aan de voorwaarden van lid 3 wordt voldaan.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 93, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

erkende marktdeelnemer voldoet niet meer aan de voorwaarde voor erkenning

D

(Risico) op gering gevaar voor plantgezondheid

Mededeling ter plaatse en/of nalevingshulp

Schriftelijke waarschuwing corrigerende interventie

 

Erkende marktdeelnemers

Indien een handelseenheid planten, plantaardige producten of andere materialen waarvoor een plantenpaspoort is afgegeven, in twee of meer nieuwe handelseenheden wordt verdeeld, geeft de erkende marktdeelnemer die verantwoordelijk is voor deze nieuwe handelseenheden of de bevoegde autoriteit die op verzoek van een professionele marktdeelnemer optreedt, een plantenpaspoort af voor elke nieuwe handelseenheid die bij de verdeling is ontstaan, mits aan de voorwaarden van lid 3 wordt voldaan. Die plantenpaspoorten vervangen het plantenpaspoort dat voor de oorspronkelijke handelseenheid werd afgegeven.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 93, tweede lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

plantenpaspoort is niet op de juiste eenheid aangebracht

D

(Risico) op gering gevaar voor plantgezondheid

Mededeling ter plaatse en/of nalevingshulp

Schriftelijke waarschuwing corrigerende interventie

 

Erkende marktdeelnemers

Een plantenpaspoort, zoals bepaald in de leden 1 en 2, mag uitsluitend onder de volgende voorwaarden worden afgegeven:

a) er is voldaan aan de in artikel 69, lid 3, bedoelde traceerbaarheidsvoorschriften betreffende de betrokken planten, plantaardige producten of andere materialen;

b) in voorkomend geval voldoen de betrokken planten, plantaardige producten of andere materialen nog steeds aan de voorschriften van de artikelen 85 en 86; en

c) de eigenschappen van de betrokken planten, plantaardige producten of andere materialen zijn ongewijzigd.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 93, derde lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

erkende marktdeelnemer voldoet niet meer aan de voorwaarde voor erkenning

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

(tijdelijke) intrekking erkenning

 

Erkende marktdeelnemers

Na de vervanging van een plantenpaspoort krachtens lid 1 of 2, bewaart de betrokken erkende marktdeelnemer het vervangen plantenpaspoort of de inhoud ervan voor een periode van ten minste drie jaar.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 93, vijfde lid, eerste alinea

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

administratie wordt niet tenminste 3 jaar bewaard.

D

(Risico) op gering gevaar voor plantgezondheid

Mededeling ter plaatse en/of nalevingshulp

Schriftelijke waarschuwing corrigerende interventie

 

Professionele marktdeelnemer

Indien de vervanging van een plantenpaspoort krachtens lid 1 of 2 wordt uitgevoerd door de bevoegde autoriteit, bewaart de professionele marktdeelnemer op wiens verzoek het paspoort is afgegeven, het vervangen plantenpaspoort of de inhoud ervan voor een periode van ten minste drie jaar.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 93, vijfde lid, tweede alinea

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

administratie wordt niet tenminste 3 jaar bewaard.

D

(Risico) op gering gevaar voor plantgezondheid

Mededeling ter plaatse en/of nalevingshulp

Schriftelijke waarschuwing

 

Professionele marktdeelnemer

De professionele marktdeelnemer die een handelseenheid planten, plantaardige producten of andere materialen onder zijn beheer heeft, maakt het plantenpaspoort ongeldig en verwijdert het waar mogelijk van die handelseenheid indien hij constateert dat aan een van de voorschriften van de artikelen 83 tot en met 87, artikel 89, artikel 90, artikel 93 of artikel 94 niet is voldaan.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 95, eerste lid, eerste alinea

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

ongeldige plantenpaspoort is niet verwijderd

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

 

Professionele marktdeelnemer

Onverminderd de in artikel 14 bedoelde kennisgevingsverplichting stelt de professionele marktdeelnemer de bevoegde autoriteit onder wiens bevoegdheid hij werkt daarvan in kennis.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 95, eerste lid, tweede alinea

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

er is geen melding gedaan van de constatering van een ongeldig paspoort. Melding moet gedaan worden binnen 5 werkdagen na constatering.

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

 

Professionele marktdeelnemer

Wanneer de leden 1 en 2 van toepassing zijn, bewaart de betrokken professionele marktdeelnemer het ongeldig gemaakte plantenpaspoort of de inhoud ervan voor een periode van ten minste drie jaar.

Die bewaring kan de vorm aannemen van het opslaan van de informatie in het ongeldig gemaakte plantenpaspoort in een elektronische gegevensbank, mits ook de informatie die zich bevindt in eventuele streepjescodes, hologrammen, chips of andere gegevensdragers met traceerbaarheidsdoeleinden die de traceerbaarheidscode overeenkomstig bijlage VII kunnen aanvullen, samen met een verklaring betreffende de ongeldigmaking, wordt opgeslagen.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 95, derde lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

bewijsmateriaal van een ongeldig plantenpaspoort is niet meer beschikbaar

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

 

Professionele marktdeelnemer

Indien de leden 1 en 2 van toepassing zijn, stelt de betrokken professionele marktdeelnemer de erkende marktdeelnemer of de bevoegde autoriteit die het ongeldig gemaakte plantenpaspoort heeft afgegeven, daarvan in kennis.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 95, vierde lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

er is geen melding gedaan van de constatering van een ongeldig paspoort. Melding moet gedaan worden binnen 5 werkdagen na constatering.

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

   

Merkteken op houten verpakkingsmateriaal

           
 

Eenieder

In elk van de volgende gevallen beantwoordt het merkteken dat op houten verpakkingsmateriaal, hout, of andere materialen is aangebracht als bewijs dat een behandeling in overeenstemming met bijlage 1 bij ISPM15 is toegepast, aan de voorschriften van bijlage 2 bij ISPM15:

c) houten verpakkingsmateriaal, hout of andere materialen die binnen het grondgebied van de Unie worden verplaatst, indien aldus voorgeschreven door een op grond van artikel 28, 30, 41 of 54 vastgestelde uitvoeringshandeling;

d) elk ander houten verpakkingsmateriaal, hout of ander materiaal waarop een merkteken is aangebracht op het grondgebied van de Unie.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 96, eerste lid, eerste alinea

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

Merkteken dat op houten verpakkingsmateriaal, hout, of andere materialen was aangebracht beantwoord niet als bewijs dat een behandeling in overeenstemming met bijlage 1 bij ISPM15 was toegepast

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

 

Exporteur van in de EU gemarkeerd houten verpakkingsmateriaal

In elk van de volgende gevallen beantwoordt het merkteken dat op houten verpakkingsmateriaal, hout, of andere materialen is aangebracht als bewijs dat een behandeling in overeenstemming met bijlage 1 bij ISPM15 is toegepast, aan de voorschriften van bijlage 2 bij ISPM15:

b) houten verpakkingsmateriaal waarop een merkteken is aangebracht op het grondgebied van de Unie, dat het grondgebied van de Unie verlaat ;

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 96, eerste lid, eerste alinea

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

Merkteken dat op houten verpakkingsmateriaal, hout, of andere materialen was aangebracht beantwoord niet als bewijs dat een behandeling in overeenstemming met bijlage 1 bij ISPM15 was toegepast

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

 

Producenten, behandelaars, reparateurs van houten verpakkingsmateriaal

Het merkteken wordt alleen toegepast indien het houten verpakkingsmateriaal, hout of andere materialen een of meer van de goedgekeurde behandelingen als bedoeld in bijlage 1 bij ISPM15 hebben ondergaan, onverminderd de bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 1005/2009, (EG) nr. 1107/2009 en (EU) nr. 528/2012 van het Europees parlement en de Raad.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 96, eerste lid, tweede alinea

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

merkteken is aangebracht op onbehandeld houten verpakkingsmateriaal, hout of andere materialen.

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

 

Een niet SMHV-gecertificeerde marktdeelnemer

Voor houten verpakkingsmateriaal, hout of andere materialen waarop een merkteken wordt aangebracht op het grondgebied van de Unie, wordt het merkteken alleen aangebracht door een daartoe overeenkomstig artikel 98 gemachtigde geregistreerde marktdeelnemer.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 96, derde alinea

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

Een niet door de NVWA erkend of bij SMHV geregistreerd bedrijf voorziet houten verpakkingen van ISPM15-merktekens

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

 

Producenten, behandelaars, reparateurs van houten verpakkingsmateriaal

Houten verpakkingsmateriaal waarop het in artikel 96 bedoelde merkteken is aangebracht, wordt alleen hersteld indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de persoon die de herstelling uitvoert is een daartoe overeenkomstig artikel 98 gemachtigde geregistreerde marktdeelnemer;

b) het gebruikte materiaal en de toegepaste behandeling zijn geschikt voor herstelling;

c) het merkteken wordt opnieuw aangebracht, als aangewezen.

Verordening (EU) nr. 2016/2031, artikel 97, eerste lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

herstel van verpakkingshout is niet uitgevoerd volgens de voorschriften van ISPM-15

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

   

Officiële controles

           
 

Houder inspectielocatie

Voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van officiële controles of andere officiële activiteiten geven de exploitanten personeelsleden van de bevoegde autoriteiten, indien verlangd door die autoriteiten, toegang tot:

a) de uitrusting, vervoersmiddelen, gebouwen en andere plaatsen die onder hun toezicht staan en de omgeving ervan;

b) hun geautomatiseerde informatiemanagementsystemen;

c) de dieren en goederen die onder hun toezicht staan;

d) hun documenten en elke andere relevante informatie.

Verordening (EU) nr. 2017/625, artikel 15, eerste lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

verhinderen van de bevoegde autoriteit bij het uitvoeren van werkzaamheden.

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Erkenning intrekken/opschorten

 

Houder inspectielocatie

Tijdens officiële controles en andere officiële activiteiten ondersteunen de exploitanten de personeelsleden van de bevoegde autoriteiten en van de controleautoriteiten voor biologische producten bij de uitvoering van hun taken, en werken zij met die personeelsleden samen.

Verordening (EU) nr. 2017/625, artikel 15, tweede lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

Geen of te beperkte begeleiding bieden aan de bevoegde autoriteit bij het uitvoeren van werkzaamheden.

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Waarschuwing

Erkenning intrekken/opschorten

 

Houder inspectielocatie

De exploitant die verantwoordelijk is voor een zending die de Unie binnenkomt, leeft de in lid 1 en 2 omschreven verplichtingen na en stelt onverwijld alle informatie over de dieren en goederen op papier of elektronisch ter beschikking.

Verordening (EU) nr. 2017/625, artikel 15, derde lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

Geen of te beperkte begeleiding bieden aan de bevoegde autoriteit bij het uitvoeren van werkzaamheden.

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Waarschuwing

Erkenning intrekken/opschorten

 

Houder inspectielocatie

Voor de toepassing van artikel 10, lid 2, en onverminderd artikel 10, lid 3, verstrekken exploitanten de bevoegde autoriteiten ten minste de volgende geactualiseerde gegevens:

a) hun naam en rechtsvorm, en

b) de specifieke activiteiten die zij verrichten, met inbegrip van activiteiten met middelen voor communicatie op afstand, en de plaatsen die onder hun toezicht staan.

Verordening (EU) nr. 2017/625, artikel 15, vijfde lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

Geen of te beperkte begeleiding bieden aan de bevoegde autoriteit bij het uitvoeren van werkzaamheden.

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Waarschuwing

Erkenning intrekken/opschorten

 

Houder inspectielocatie

De voor de zending verantwoordelijke exploitanten zorgen ervoor dat de dieren en goederen van de in lid 1 bedoelde categorieën voor een officiële controle worden aangeboden aan de grenscontrolepost van eerste binnenkomst in de Unie.

Verordening (EU) nr. 2017/625, artikel 47, vijfde lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

zendingen niet aanbieden ter inspectie

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Erkenning intrekken/opschorten

 

Houder inspectielocatie

De originele officiële certificaten of documenten, dan wel elektronische equivalenten daarvan, die zendingen van de in artikel 47, lid 1, bedoelde categorieën dieren en goederen uit hoofde van de in artikel 1, lid 2, bedoelde regels moeten vergezellen, worden aan de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost overgelegd en door die autoriteiten bewaard, tenzij de in artikel 1, lid 2, bedoelde regels anders bepalen.

Verordening (EU) nr. 2017/625, artikel 50, eerste lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

niet beschikken over de juiste documentatie bij import (bv. geen origineel fytosanitair certificaat)

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Erkenning intrekken/opschorten

 

Houder inspectielocatie

Zendingen worden niet gesplitst totdat officiële controles zijn verricht en het in artikel 56 bedoelde gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst (hierna ‘GGB”) overeenkomstig artikel 56, lid 5, en artikel 57 is voltooid.

Verordening (EU) nr. 2017/625, artikel 50, derde lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

verladen, uitpakken of splitsen van zending voordat er importinspectie heeft plaatsgevonden

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Erkenning intrekken/opschorten

 

Houder inspectielocatie

Voor elke zending van de in artikel 47, lid 1, bedoelde categorieën dieren en goederen vult de voor de zending verantwoordelijke exploitant het desbetreffende gedeelte van het GGB in en verstrekt de informatie die noodzakelijk is voor de onmiddellijke en volledige identificatie van de zending en de bestemming.

Verordening (EU) nr. 2017/625, artikel 56, eerste lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

zending is niet identificeerbaar in de bedrijfsadministratie en traceersysteem

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Erkenning intrekken/opschorten

 

Houder inspectielocatie

Voorafgaand aan de fysieke aankomst van de zending in de Unie, stellen de voor de zending verantwoordelijke exploitanten de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost daarvan overeenkomstig lid 3, onder a), in kennis door het desbetreffende deel van het GGB via het IMSOC in te vullen en aan die bevoegde autoriteiten toe te zenden.

Verordening (EU) nr. 2017/625, artikel 56, vierde lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

de fytosanitair relevante zendingen is foutief of niet vooraangemeld in Client Import

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Erkenning intrekken/opschorten

 

Eenieder muv houder inspectielocatie

Voorafgaand aan de fysieke aankomst van de zending in de Unie, stellen de voor de zending verantwoordelijke exploitanten de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost daarvan overeenkomstig lid 3, onder a), in kennis door het desbetreffende deel van het GGB via het IMSOC in te vullen en aan die bevoegde autoriteiten toe te zenden.

Verordening (EU) nr. 2017/625, artikel 56, vierde lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

de fytosanitair relevante zendingen is foutief of niet vooraangemeld in Client Import

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

 

Houder inspectielocatie

Om zendingen van de in artikel 47, lid 1, bedoelde categorieën dieren en goederen onder een douaneregeling te kunnen plaatsen en behandelen, met inbegrip van binnenbrenging of behandeling in douane-entrepots of vrije zones, legt de voor de zending verantwoordelijke exploitant het GGB over aan de douaneautoriteiten van de grenscontrolepost, onverminderd de in artikel 48 bedoelde vrijstellingen en de regels van de artikelen 53 en 54. In dit stadium moet het GGD in het IMSOC naar behoren zijn ingevuld door de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost.

Verordening (EU) nr. 2017/625, artikel 57, eerste lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

de fytosanitair relevante zendingen is foutief of niet vooraangemeld in Client Import

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Erkenning intrekken/opschorten

 

Eenieder muv houder inspectielocatie

Voorafgaand aan de fysieke aankomst van de zending in de Unie, stellen de voor de zending verantwoordelijke exploitanten de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost daarvan overeenkomstig lid 3, onder a), in kennis door het desbetreffende deel van het GGB via het IMSOC in te vullen en aan die bevoegde autoriteiten toe te zenden.

Verordening (EU) nr. 2017/625, artikel 57, eerste lid

Regeling plantgezondheid, hoofdstuk 4, artikel 42, eerste lid

Plantgezondheidswet, hoofdstuk 12, artikel 25

de fytosanitair relevante zendingen is foutief of niet vooraangemeld in Client Import

C

(Risico) op gevaar voor plantgezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

   

Plantgezondheidswet

           
 

Eenieder

Het is verboden te handelen in strijd met een besluit waarmee maatregelen worden opgelegd als bedoeld in hoofdstuk 3 en 4 van de Plantgezondheidswet.

Plantgezondheidswet, artikel 8, derde lid

Onvoldoende houden aan opgelegde maatregelen

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

 

Een ieder

Een ieder verstrekt Onze Minister desgevraagd de gegevens en inlichtingen en verschaft hem desgevraagd inzage in de gegevens en bescheiden die redelijkerwijs nodig zijn voor de uitvoering van zijn taken.

Plantgezondheidswet, artikel 15, eerste lid

Plantgezondheidswet, artikel 15, vierde lid

Onvoldoende meewerken aan verschaffing gegevens en inlichtingen en/of inzage in gegevens en bescheiden.

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

   

Aardappelmoeheid

           
 

Een ieder

Het is verboden de planten, genoemd in bijlage 7 te telen of te bewaren op grond waarvoor de gebruiksgerechtigde niet in het bezit is van een door de minister, na een officieel onderzoek overeenkomstig richtlijn 2007/33/EG, afgegeven verklaring, waaruit blijkt dat het perceel vrij is of wordt geacht te zijn van besmetting met het aardappelcysteaaltje.

Regeling plantgezondheid, artikel 35, eerste lid

Teelt/bewaring van planten op (mogelijk) AM-besmet perceel

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

 

Bacterievuur

           
 

Een ieder

In de in bijlage 2, van de Regeling plantgezondheid aangewezen beschermde gebieden is het opplanten, bewaren en vervoeren verboden van planten van:

a. Cotoneaster salicifolius floccosus, Cotoneaster salicifolius en Cotoneaster watereri en de daartoe behorende cultivars en van het geslacht Photinia davidiana (Stranvaesia Hort.);

b. Crataegus calycina, Crataegus laevigata en Crataegus monogyna met uitzondering van de daartoe behorende cultivars.

Regeling plantgezondheid, artikel 13, eerste lid

Risico op vermeerdering en verspreiding van bacterievuur

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

   

Bruinrot en ringrot

           
 

Een ieder

Het is verboden om oppervlaktewater op enigerlei wijze te gebruiken voor of bij de teelt van pootaardappelen.

Regeling plantgezondheid, artikel 9, eerste lid

Gebruik oppervlaktewater in pootgoedteelt

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

 

Een ieder

Het is verboden om oppervlaktewater op enigerlei wijze te gebruiken in de in bijlage 1, van de Regeling plantgezondheid bedoelde gebieden voor of bij de teelt van aardappelen anders dan pootaardappelen.

Regeling plantgezondheid, artikel 9, tweede lid, onder a

Gebruik oppervlaktewater uit beregeningsverbodsgebied in zetmeel-/consumptieaardappelteelt

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

 

Een ieder

Het is verboden om oppervlaktewater op enigerlei wijze te gebruiken in de in bijlage 1, van de Regeling plantgezondheid bedoelde gebieden voor of bij de teelt van tomaat (Solanum lycopersicum L.

Regeling plantgezondheid, artikel 9, tweede lid, onder b

Gebruik oppervlaktewater uit beregeningsverbodsgebied in tomaatteelt

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

 

Een ieder

Het is verboden om oppervlaktewater op enigerlei wijze te gebruiken in de in bijlage 1, van de Regeling plantgezondheid bedoelde gebieden voor of bij de teelt van aubergine (Solanum melongena L.).

Regeling plantgezondheid, artikel 9, tweede lid, onder c

Gebruik oppervlaktewater uit beregeningsverbodsgebied in aubergineteelt

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

 

Een ieder

Het is verboden om oppervlaktewater op enigerlei wijze te gebruiken in de in bijlage 1, van de Regeling plantgezondheid bedoelde gebieden voor of bij de teelt van raketbladige nachtschade (Solanum sisymbriifolium Lam.)

Regeling plantgezondheid, artikel 9, tweede lid, onder d

Gebruik oppervlaktewater uit beregeningsverbodsgebied in teelt van raketbladige nachtschade

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

 

Een ieder

Het is verboden om oppervlaktewater op enigerlei wijze te gebruiken in de in bijlage 1, van de Regeling plantgezondheid bedoelde gebieden voor of bij de teelt van geranium, behorend tot de soort Pelargonium zonale (L.) L’Hérit. Ex Ait.

Regeling plantgezondheid, artikel 9, tweede lid, onder e

Gebruik oppervlaktewater uit beregeningsverbodsgebied in geraniumteelt

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

 

Een ieder

Het is verboden om oppervlaktewater op enigerlei wijze te gebruiken in de in bijlage 1, van de Regeling plantgezondheid bedoelde gebieden voor of bij de teelt van postelein (Postulaca oleracea L.).

Regeling plantgezondheid, artikel 9, tweede lid, onder f

Gebruik oppervlaktewater uit beregeningsverbodsgebied in posteleinteelt

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

 

Een ieder

Het is verboden in Nederland geteelde aardappelen als pootaardappelen in het verkeer te brengen of als pootaardappelen te gebruiken tenzij de partij waartoe de aardappelen behoren, vergezeld gaat van een door de minister afgegeven verklaring dat de partij vrij is bevonden van de bacterie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., alsmede van de bacterie Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. Deze verklaring is niet nodig voor een partij prebasispootgoed van de 1e, 2e of 3e generatie (PB1, PB2 en PB3) die niet in het handelsverkeer gebracht wordt of een partij aardappelen als bedoeld in artikel 40, tweede lid (TBM-pootgoed) en artikel 40, derde lid (ATR-poorgoed)

Regeling plantgezondheid, artikel 10, eerste, tweede en derde lid

Regeling plantgezondheid, artikel 40, tweede en derde lid

Partij pootaardappelen zonder partij-vrij verklaring in het verkeer gebracht

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

   

Teeltvoorschriften landbouwzaaizaad

           
 

Bedrijven die landbouwzaaizaden opslaan en bewerken.

De opslag en bewerking van landbouwzaaizaad als bedoeld in artikel 2, eerste lid, dat niet is goedgekeurd en dat wordt gebruikt overeenkomstig artikel 2, tweede of derde lid, wordt zodanig ingericht dat geen vermenging van partijen zaaizaad van verschillende landbouwers plaatsvindt.

Regeling teelt, artikel 3

Besluit verhandeling teeltmateriaal, artikel 6b, tweede lid, onder a

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikel 41, tweede lid

(Risico op) vermenging eigen zaaizaad van verschillende telers

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

 

Bedrijven die landbouwzaaizaden opslaan en bewerken.

Degene die landbouwzaaizaad als bedoeld in artikel 2, eerste lid dat niet is goedgekeurd en dat wordt gebruikt overeenkomstig artikel 2, tweede of derde lid, bewerkt, houdt een dagelijkse administratie bij waaruit voor elke aangevoerde, voorhanden of in voorraad zijnde, of teruggeleverde partij landbouwzaaizaad de naam van de opdrachtgever blijkt.

Regeling teelt, artikel 4, eerste lid, onder a

Besluit verhandeling teeltmateriaal, artikel 6b, tweede lid, onder a

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikel 41, tweede lid

Geen accurate administratie van opdrachtgevers

D

(Risico) op gering gevaar voor plantgezondheid

– mededeling (ter plaatse of schriftelijk (inspectierapport)), geen herinspectie

en

– nalevingshulp

– Waarschuwing en herinspectie

en

– nalevingshulp

 

Bedrijven die landbouwzaaizaden opslaan en bewerken.

Degene die landbouwzaaizaad als bedoeld in artikel 2, eerste lid dat niet is goedgekeurd en dat wordt gebruikt overeenkomstig artikel 2, tweede of derde lid, bewerkt, houdt een dagelijkse administratie bij waaruit voor elke aangevoerde, voorhanden of in voorraad zijnde, of teruggeleverde partij landbouwzaaizaad het aantal verpakkingseenheden blijkt.

Regeling teelt, artikel 4, eerste lid, onder b

Besluit verhandeling teeltmateriaal, artikel 6b, tweede lid, onder a

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikel 41, tweede lid

Geen accurate administratie van aantala verpakkingseenheden

D

(Risico) op gering gevaar voor plantgezondheid

– mededeling (ter plaatse of schriftelijk (inspectierapport)), geen herinspectie

en

– nalevingshulp

– Waarschuwing en herinspectie

en

– nalevingshulp

 

Bedrijven die landbouwzaaizaden opslaan en bewerken.

Degene die landbouwzaaizaad als bedoeld in artikel 2, eerste lid dat niet is goedgekeurd en dat wordt gebruikt overeenkomstig artikel 2, tweede of derde lid, bewerkt, houdt een dagelijkse administratie bij waaruit voor elke aangevoerde, voorhanden of in voorraad zijnde, of teruggeleverde partij landbouwzaaizaad het gewicht blijkt.

Regeling teelt, artikel 4, eerste lid, onder c

Besluit verhandeling teeltmateriaal, artikel 6b, tweede lid, onder a

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikel 41, tweede lid

Geen accurate administratie van gewicht

D

(Risico) op gering gevaar voor plantgezondheid

– mededeling (ter plaatse of schriftelijk (inspectierapport)), geen herinspectie

en

– nalevingshulp

– Waarschuwing en herinspectie

en

– nalevingshulp

 

Bedrijven die landbouwzaaizaden opslaan en bewerken.

Degene die landbouwzaaizaad als bedoeld in artikel 2, eerste lid dat niet is goedgekeurd en dat wordt gebruikt overeenkomstig artikel 2, tweede of derde lid, bewerkt, houdt een dagelijkse administratie bij waaruit voor elke aangevoerde, voorhanden of in voorraad zijnde, of teruggeleverde partij landbouwzaaizaad het vochtgehalte blijkt.

Regeling teelt, artikel 4, eerste lid, onder d

Besluit verhandeling teeltmateriaal, artikel 6b, tweede lid, onder a

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikel 41, tweede lid

Geen accurate administratie van vochtgehalte

D

(Risico) op gering gevaar voor plantgezondheid

– mededeling (ter plaatse of schriftelijk (inspectierapport)), geen herinspectie

en

– nalevingshulp

– Waarschuwing en herinspectie

en

– nalevingshulp

 

Bedrijven die landbouwzaaizaden opslaan en bewerken.

Degene die landbouwzaaizaad als bedoeld in artikel 2, eerste lid dat niet is goedgekeurd en dat wordt gebruikt overeenkomstig artikel 2, tweede of derde lid, bewerkt, houdt een dagelijkse administratie bij waaruit voor elke aangevoerde, voorhanden of in voorraad zijnde, of teruggeleverde partij landbouwzaaizaad de hoeveelheid uitval blijkt, indien het een bewerkte partij betreft.

Regeling teelt, artikel 4, eerste lid, onder e

Besluit verhandeling teeltmateriaal, artikel 6b, tweede lid, onder a

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikel 41, tweede lid

Geen accurate administratie van uitval

D

(Risico) op gering gevaar voor plantgezondheid

– mededeling (ter plaatse of schriftelijk (inspectierapport)), geen herinspectie

en

– nalevingshulp

– Waarschuwing en herinspectie

en

– nalevingshulp

 

Bedrijven die landbouwzaaizaden opslaan en bewerken.

De administratie, bedoeld in het eerste lid, wordt gedurende ten minste vijf jaren in chronologische volgorde bewaard.

Regeling teelt, artikel 4, tweede lid

Besluit verhandeling teeltmateriaal, artikel 6b, tweede lid, onder a

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikel 41, tweede lid

Voldoet niet aan administratie-eis en/of bewaarduur

D

(Risico) op gering gevaar voor plantgezondheid

– mededeling (ter plaatse of schriftelijk (inspectierapport)), geen herinspectie

en

– nalevingshulp

– Waarschuwing en herinspectie

en

– nalevingshulp

 

Bedrijven die landbouwzaaizaden gebruiken, opslaan, bewerken en/of verhandelen.

Op verzoek van de Minister doet degene die landbouwzaaizaden gebruikt, opslaat, bewerkt, of in de handel brengt mededeling van de voorraad landbouwzaaizaden opgeslagen bij een ondernemer of bij derden, gespecificeerd naar soort, ras en generatie.

Regeling teelt, artikel 5, onder a,

Besluit verhandeling teeltmateriaal, artikel 6b, tweede lid, onder b

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikel 41, tweede lid

Doet geen mededeling

C

(Risico) op matig/aanzienlijk gevaar voor plantgezondheid

– waarschuwing, evt. i.c.m. of opgevolgd door corrigerende interventie (Fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

 

Bedrijven die landbouwzaaizaden gebruiken, opslaan, bewerken en/of verhandelen.

Op verzoek van de Minister doet degene die landbouwzaaizaden gebruikt, opslaat, bewerkt, of in de handel brengt mededeling van de hoeveelheid uit Nederland uitgevoerde of in Nederland ingevoerde landbouwzaaizaden, gespecificeerd naar soort, ras en generatie.

Regeling teelt, artikel 5, onder b,

Besluit verhandeling teeltmateriaal, artikel 6b, tweede lid, onder b

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikel 40, tweede lid, onder b

Doet geen mededeling

C

(Risico) op matig/aanzienlijk gevaar voor plantgezondheid

– waarschuwing, evt. i.c.m. of opgevolgd door corrigerende interventie (Fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

 

Bedrijven die landbouwzaaizaden gebruiken, opslaan, bewerken en/of verhandelen.

Op verzoek van de Minister doet degene die landbouwzaaizaden gebruikt, opslaat, bewerkt, of in de handel brengt mededeling van de opslag en de in- of verkoop van landbouwzaaizaden

Regeling teelt, artikel 5, onder c,

Besluit verhandeling teeltmateriaal, artikel 6b, tweede lid, onder b

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikel 40, tweede lid, onder c

Doet geen mededeling

C

(Risico) op matig/aanzienlijk gevaar voor plantgezondheid

– waarschuwing, evt. i.c.m. of opgevolgd door corrigerende interventie (Fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

04R1450000

Teler van landbouwzaaizaden

Landbouwzaaizaad dat ingevolge artikel 35, 42, 48 of 53 van de Regeling verhandeling teeltmateriaal dient te worden goedgekeurd, wordt slechts voor zaaidoeleinden gebruikt indien het overeenkomstig het desbetreffende artikel is goedgekeurd.

Regeling teelt, artikel 2, eerste lid Regeling verhandeling teeltmateriaal, artikel 35, 42, 48 of 53

Gebruik niet-goedgekeurd zaaizaad (excl. Eigen gebruik)

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

   

Teeltvoorschrift coëxistentie GGO

           

04R1470000

Ggo-vrije teler, niet-ggo teler

De ggo-vrije teler of de niet-ggo teler die een melding als bedoeld in het eerste lid heeft ontvangen en die voornemens is dezelfde plantensoort te gaan telen, meldt dit schriftelijk binnen twee weken na ontvangst van de melding, bedoeld in het eerste lid, aan de ggo-teler.

Regeling teelt, artikel 6, tweede lid

Geen of geen tijdige melding aan de ggo-teler

C

(Risico op) vermenging ggo/niet-ggo.

– waarschuwing, evt. i.c.m. of opgevolgd door corrigerende interventie (Fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

 

Ggo-teler

De ggo-teler meldt tijdig schriftelijk aan telers waarvan de percelen binnen de afstanden, bedoeld in artikel 7, onderdeel b, van de te telen gg-gewassen liggen, welke gg-gewassen hij voornemens is te gaan telen. Aan de verplichting van tijdigheid is niet voldaan na het passeren van de datum van 31 januari van het jaar waarin de ggo-teler van plan is de gg-gewassen te telen.

Regeling teelt, artikel 6, eerste lid

Besluit verhandeling teeltmateriaal, artikel 6b, tweede lid, onder d

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikel 40, tweede lid, onder a

Geen of geen tijdige schriftelijke melding en overleg door ggo-teler.

C

(Risico op) vermenging ggo/niet-ggo.

– waarschuwing, evt. i.c.m. of opgevolgd door corrigerende interventie (Fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

 

Ggo-vrije teler, niet-ggo teler

De ggo-vrije teler of de niet-ggo teler die een melding als bedoeld in het eerste lid heeft ontvangen en die voornemens is dezelfde plantensoort te gaan telen, meldt dit schriftelijk binnen twee weken na ontvangst van de melding, bedoeld in het eerste lid, aan de ggo-teler.

Regeling teelt, artikel 6, tweede lid

Besluit verhandeling teeltmateriaal, artikel 6b, tweede lid, onder d

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikel 40, tweede lid, onder a

Geen of geen tijdige melding aan de ggo-teler

C

(Risico op) vermenging ggo/niet-ggo.

– waarschuwing, evt. i.c.m. of opgevolgd door corrigerende interventie (Fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

 

ggo-teler

De teler van gg-gewassen neemt tenminste de volgende isolatieafstanden ten aanzien van niet-ggo telers: 3 meter voor aardappelen, 1,5 meter voor suikerbieten en 25 meter voor maïs in acht

Regeling teelt, artikel 7, onder a

Besluit verhandeling teeltmateriaal, artikel 6b, tweede lid, onder d

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikel 40, tweede lid, onder a

Onvoldoende isolatieafstand

B

(Risico op) vermenging ggo/niet-ggo.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

 

ggo-teler

De teler van gg-gewassen neemt tenminste de volgende isolatieafstanden ten aanzien van ggo-vrije telers: 10 meter voor aardappelen, 3 meter voor suikerbieten en 250 meter voor maïs in acht.

Regeling teelt, artikel 7, onder b

Besluit verhandeling teeltmateriaal, artikel 6b, tweede lid, onder d

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikel 40, tweede lid, onder a

Onvoldoende isolatieafstand

B

(Risico op) vermenging ggo/niet-ggo.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

 

ggo-teler, niet-ggo teler, ggo-vrije teler

De ggo-teler, niet-ggo teler en ggo-vrije teler nemen maatregelen om de producten van gg-gewassen en niet gg-gewassen tijdens teelt, bewerking, verwerking, transport en opslag strikt te scheiden.

Regeling teelt, artikel 8, eerste lid

Besluit verhandeling teeltmateriaal, artikel 6b, tweede lid, onder d

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikel 40, tweede lid, onder a

Maatregelen tegen vermenging onvoldoende

C

(Risico op) vermenging ggo/niet-ggo.

– waarschuwing, evt. i.c.m. of opgevolgd door corrigerende interventie (Fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

   

Teeltvoorschrift wilde haver

           

04R1480000

Teler

Telers moeten wilde haverplanten verwijderen en vernietigen voordat het zaad uitvalt, maar uiterlijk:

• vóór 15 juli in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Noord-Holland;

• vóór 1 juli in de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.

Regeling teelt, artikel 9

Niet tijdige verwijdering en vernietiging van wilde haver

C

(Risico op) vermeerdering en verspreiding van wilde haver

– waarschuwing, evt. i.c.m. of opgevolgd door corrigerende interventie (Fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

 

Teler

Degene die landbouwgewassen teelt bestrijdt de wilde haverplanten die voorkomen op in zijn gebruik zijnde landbouwgrond effectief voordat het zaad begint uit te vallen, doch in de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg uiterlijk vóór 1 juli en in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Noord-Holland uiterlijk vóór 15 juli van het lopende kalenderjaar.

Regeling teelt, artikel 9

Besluit verhandeling teeltmateriaal, artikel 6b, eerste lid

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikel 40, tweede lid, onder a

Niet tijdige verwijdering en vernietiging van wilde haver

C

(Risico op) vermeerdering en verspreiding van wilde haver

– waarschuwing, evt. i.c.m. of opgevolgd door corrigerende interventie (Fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

   

Teeltvoorschrift Phytophthora infestans

           

04R1090000

Eenieder

Na 15 april van een jaar worden niet-uitgeplante aardappelen of afval van aardappelen, tenzij bestemd om te worden uitgeplant, zodanig afgedekt dat stengels met blad niet boven deze afdekking kunnen voorkomen.

Regeling plantgezondheid, artikel 19

Afvalhopen met aardappelen met groen blad of aangetast blad

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

04R1100000

Eenieder

Van niet-uitgeplante aardappelen of afval van aardappelen mag men zich niet ontdoen, tenzij zodanige maatregelen zijn getroffen dat zich aan deze niet-uitgeplante aardappelen of afval van aardappelen geen stengels met blad kunnen ontwikkelen.

Regeling plantgezondheid, artikel 20

gestort, uitgereden en/of verspreid voorkomen van aardappelen en aardappelafval met groene of aangetaste stengels en/of blad

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

04R1110000

Gebruiker terrein of perceel

Het is degene die een terrein of perceel in gebruik heeft, verboden een aantasting van Phytophthora infestans te hebben, die als volgt omschreven is:

a. een groep min of meer aaneengesloten, zichtbaar door P. infestans aangetaste aardappelplanten waarvan, binnen een oppervlakte van 20m2, minimaal 1.000 (enkelvoudige) blaadjes zijn aangetast door vitale P. infestans, of

b. verspreid aangetaste aardappelplanten waarvan, binnen een oppervlakte van 100m2, minimaal 2.000 (enkelvoudige) blaadjes zijn aangetast door vitale P. infestans.

Regeling plantgezondheid, artikel 21, eerste lid

Phytophthorahaard boven de norm

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

04R1120000

Gebruiker terrein of perceel

Het is na 1 juli van een kalenderjaar aan degene die een terrein of perceel in gebruik heeft verboden om aardappelopslag te hebben, indien:

a. op dat perceel of terrein of een deel daarvan zich gemiddeld meer dan 2 aardappelplanten per m2 bevinden, en

b. de opslag voorkomt op minimaal 0,3 hectare.

Degene die een terrein of perceel in gebruik heeft neemt maatregelen ter bestrijding van de in het eerste lid bedoelde opslag.

Regeling plantgezondheid, artikel 22

Aardappelopslag boven de norm

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

   

Teeltvoorschrift valse meeldauw en koprot

           

04R1131000

Telers, be-/verwerkers van uien en andere grondgebruikers

Het is verboden na 15 april van enig jaar niet-uitgeplante uien of afval van uien aanwezig te hebben, tenzij op deze uien een afdekking is aangebracht of zodanige maatregelen zijn getroffen zonder welke niet-uitgeplante uien of afval van uien een bron kunnen zijn voor het verspreiden van valse meeldauw en koprot.

Regeling plantgezondheid, artikel 26

Onafgedekte afvalhoop met valse meeldauw en/of koprot

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

04R1140000

Telers, be-/verwerkers van uien en andere grondgebruikers

Het is verboden zich te ontdoen van niet-uitgeplante uien of afval van uien, tenzij zodanige maatregelen zijn getroffen zonder welke zich aan deze niet-uitgeplante uien of afval van uien groene delen kunnen ontwikkelen en zonder welke deze niet-uitgeplante uien of afval van uien een bron kunnen zijn voor het verspreiden van koprot.

Regeling plantgezondheid, artikel 27

(afval van) uien bron van verspreiding van koprot

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

04R1150000

Uientelers en grondgebruikers

Het is degene die een terrein of perceel in gebruik heeft verboden een aantasting van valse meeldauw te hebben, die als volgt omschreven is:

a. een groep min of meer aaneengesloten, zichtbaar door valse meeldauw aangetaste uienplanten waarvan, binnen een oppervlakte van 20 m2, minimaal 1.000 blaadjes zijn aangetast door vitale valse meeldauw of

b. verspreid aangetaste uienplanten waarvan, binnen een oppervlakte van 100 m2, minimaal 2.000 blaadjes zijn aangetast door vitale valse meeldauw

Regeling plantgezondheid, artikel 28, eerste lid

Valse meeldauwhaard boven de norm

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

04R1160000

Grondgebruikers en uientelers

Het is degene die een terrein of perceel in gebruik heeft verboden uien vanuit plantuien te telen indien hij niet beschikt over een beoordelingsrapport over het te gebruiken dan wel gebruikte uitgangsmateriaal, afgegeven door een keuringsinstelling die op basis van artikel 19 van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 is aangewezen, waaruit blijkt dat bij visuele keuring van het uitgangsmateriaal te velde, vlak voor de oogst, geen valse meeldauw is geconstateerd of waaruit bij nacontrole van het uitgangsmateriaal blijkt dat het uitgangsmateriaal vrij is van valse meeldauw.

Het beoordelingsrapport wordt bewaard gedurende twee jaar na afgifte.

Regeling plantgezondheid, artikel 29, eerste lid

Geen valse meeldauwvrijverklaring bij het uitgangsmateriaal

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

   

Teeltvoorschrift aardappelmoeheid

           

04R1170000

Telers van aardappelen

Aardappelen worden niet geteeld in de volle grond op een terrein of perceel, gelegen in een in bijlage 8 aangewezen gebied.

Regeling plantgezondheid, artikel 37, in samenhang met bijlage 8, van de Regeling plantgezondheid

Aardappelteelt in een aardappelteeltverbodsgebied

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

04R1180000

Telers van aardappelen

Aardappelen worden niet geteeld op een terrein of perceel, waarop in een van de twee voorafgaande kalenderjaren aardappelen zijn geteeld.

Het eerste lid is niet van toepassing op de teelt van aardappelen op een terrein of perceel dat is gelegen in een in bijlage 9 aangewezen gebied, mits voldaan wordt aan de in die bijlage gestelde regels.

Regeling plantgezondheid, artikel 38, eerste lid

Overtreding 1:3 vruchtwisseling, zonder vroegrooi of ontheffing

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

   

Teeltvoorschrift goedgekeurd pootgoed

           

04R1190000

Telers van aardappelen

Aardappelen worden uitsluitend geteeld met gebruikmaking van goedgekeurde pootaardappelen.

Regeling plantgezondheid, artikel 40, eerste lid

Gebruik illegaal pootgoed

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

04R1200000

Telers van aardappelen

Pootaardappelen die worden geteeld voor eigen gebruik moeten worden gebruikt ten behoeve van de teelt van zetmeelaardappelen en zijn voorzien van een schriftelijke verklaring van Stichting TBM.

Regeling plantgezondheid, artikel 40, tweede lid, onder a

niet aan eis TBM-pootgoed voldaan

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

04R1210000

Telers van aardappelen

Pootaardappelen die worden geteeld voor eigen gebruik moeten worden gebruikt ten behoeve van de teelt van zetmeelaardappelen en behoren tot in bijlage 10, van de Regeling plantgezondheid genoemde aardappelrassen.

Regeling plantgezondheid, artikel 40, tweede lid, onder b, in samenhang met bijlage 10, van de Regeling plantgezondheid

verboden ras onder TBM vermeerderd

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

04R1220000

Telers van aardappelen

Pootaardappelen die worden geteeld voor eigen gebruik moeten worden gebruikt ten behoeve van de teelt van zetmeelaardappelen en afkomstig zijn van en geteeld worden op een terrein of perceel dat is gelegen in een in bijlage 11, van de Regeling plantgezondheid aangewezen gebied.

Regeling plantgezondheid, artikel 40, tweede lid, onder c, in samenhang met bijlage 11, van de Regeling Plantgezondheid

TBM vermeerdering buiten zetmeelaardappeltelend gebied

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

 

Telers van aardappelen

Pootaardappelen die worden geteeld voor eigen gebruik en indien binnen dezelfde onderneming in het voorgaande jaar geen goedgekeurde pootaardappelen zijn geteeld, moeten zijn voorzien van een schriftelijke verklaring van de NAK

Regeling plantgezondheid, artikel 40, derde lid, onder a

Geen schriftelijke verklaring van de NAK

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

 

Telers van aardappelen

Pootaardappelen die worden geteeld voor eigen gebruik en indien binnen dezelfde onderneming in het voorgaande jaar geen goedgekeurde pootaardappelen zijn geteeld, moeten worden gebruikt ten behoeve van de teelt van consumptieaardappelen

Regeling plantgezondheid, artikel 40, derde lid, onder b

Pootaardappelen zijn niet gebruikt ten behoeve van de teelt van consumptieaardappelen

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

 

Telers van aardappelen

Pootaardappelen die worden geteeld voor eigen gebruik en indien binnen dezelfde onderneming in het voorgaande jaar geen goedgekeurde pootaardappelen zijn geteeld, moeten voldoen aan de eisen als bedoeld in artikel 61 van de Regeling verhandeling teeltmateriaal met uitzondering van de eis van een onderzoeksverklaring AM voor het terrein of perceel waarop ze zijn geteeld en met uitzondering van het verbod tot vermeerderen met gebruikmaking van klasse B pootgoed

Regeling plantgezondheid, artikel 40, derde lid, onder c

Pootaardappelenn voldoen niet aan artikel 61 Regeling verhandeling teeltmateriaal

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

 

Telers van aardappelen

Pootaardappelen die worden geteeld voor eigen gebruik en indien binnen dezelfde onderneming in het voorgaande jaar geen goedgekeurde pootaardappelen zijn geteeld, moeten afkomstig zijn van een terrein of perceel, gelegen binnen een straal van 25 kilometer vanaf het vestigingsadres van de teler en die geteeld worden op een terrein of perceel, gelegen binnen een straal van 50 kilometer vanaf het vestigingsadres van de teler.d

Regeling plantgezondheid, artikel 40, derde lid, onder d

Pootaardappelen niet afkomstig 25 km vanaf vestigingsadres teler of niet geteeld binnen 50 km vanaf vestigingsadres teler

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

04R1240000

Telers van aardappelen

Het certificaat of de schriftelijke verklaring voor de pootaardappelen wordt bewaard tot de maand mei, volgend op het jaar waarin de pootaardappelen voor de teelt van aardappelen zijn gebruikt.

Regeling plantgezondheid, artikel 40, vierde lid

Niet voldaan aan bewaartermijn goedkeuringsbewijs (NAK, TBM, ATR)

D

(Risico) op gering gevaar voor plantgezondheid, geringe kennis

– mededeling (ter plaatse of schriftelijk (inspectierapport)), geen herinspectie

en

– nalevingshulp

– Waarschuwing en herinspectie

en

– nalevingshulp

   

Teeltvoorschrift AM-vrije teelt

           

04R1250000

Telers van boomkwekerijgewassen en vaste planten

Het is de producent van teeltmateriaal van boomkwekerijgewassen en vaste planten, verboden deze gewassen in de volle grond te telen en de geteelde gewassen in het verkeer te brengen, tenzij voor de teelt teeltmateriaal wordt gebruikt dat vrij is van besmetting met het aardappelcysteaaltje en er geteeld wordt op een terrein of perceel waarvoor een onderzoeksverklaring AM is afgegeven of waarop de laatste twaalf jaar geen aardappelen of andere, in bijlage I, punt 1, van richtlijn 2007/33/EG vermelde planten, zijn geteeld of dat gelegen is in een in bijlage 8 aangewezen gebied.

Regeling plantgezondheid, artikel 39, eerste lid, in samenhang met bijlage I, onder punt 1, van Richtlijn 2007/33/EG en artikel en bijlage 8, van de Regeling plantgezondheid

Teelt van boomkwekerijgewassen/vaste planten op (mogelijk) AM besmet perceel

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

   

Teeltvoorschrift wratziekte

           

04R1270000

Telers van zetmeelaardappelen

Op een terrein of perceel, in een in bijlage 3 onder A, van de Regeling plantgezondheid aangewezen gebied, worden geen zetmeelaardappelen geteeld, tenzij zij behoren tot een ras, als genoemd in bijlage 3 onder B, van de Regeling plantgezondheid.

Regeling plantgezondheid, artikel 18, eerste lid

Teelt onvoldoende wratziekte resistent ras voor zetmeel in de kerngebieden

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

04R1280000

Telers van aardappelen

Op een terrein of perceel, in een in bijlage 4 onder A, van de Regeling plantgezondheid aangewezen gebied, worden geen aardappelplanten geteeld, tenzij zij behoren tot een ras, als genoemd in bijlage 4 onder C1, van de Regeling plantgezondheid. Voor de teelt van pootaardappelen is het telen van de in bijlage 4 onder C2, van de Regeling plantgezondheid vermelde rassen toegestaan.

Regeling plantgezondheid, artikel 18, tweede lid

Teelt onvoldoende wratziekte resistent ras in preventiegebied A

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

04R1300000

Telers van zetmeelaardappelen

Op een terrein of perceel, in een in bijlage 4 onder B, van de Regeling plantgezondheid aangewezen gebied, worden geen zetmeelaardappelen geteeld, tenzij zij behoren tot een ras, als genoemd in bijlage 4 onder C1, van de Regeling plantgezondheid.

Regeling plantgezondheid, artikel 18, derde lid

Teelt onvoldoende wratziekte resistent ras voor zetmeel in preventiegebied B

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

04R1310000

Telers van aardappelen

Op een terrein of perceel, in een in bijlage 5 onder A, van de Regeling plantgezondheid aangewezen gebied, worden geen aardappelplanten geteeld, tenzij zij behoren tot een ras, als genoemd in bijlage 5 onder B, van de Regeling plantgezondheid.

Regeling plantgezondheid, artikel 18, vierde lid

Teelt onvoldoende wratziekte resistent ras in preventiegebied C

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

   

Teeltvoorschrift snijden en gebruik van gesneden pootaardappelen

           

04R1320000

Telers van pootaardappelen

Op een productielocatie van goedgekeurde pootaardappelen worden geen aardappelen gesneden.

Regeling plantgezondheid, artikel 11, eerste lid

Risico op vermenging gesneden pootgoed met NAK pootgoed

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

04R1330000

Telers van pootaardappelen

Werktuigen en voorzieningen gebruikt op of gevestigd op de productielocatie van goedgekeurde pootaardappelen worden niet ter beschikking gesteld voor het snijden van pootaardappelen of voor pootgoedhandelingen met betrekking tot gesneden pootaardappelen.

Regeling plantgezondheid, artikel 11, tweede lid

Risico op verspreiding van ziekten en plagen door werktuigen en voorzieningen.

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

04R1340000

Telers van pootaardappelen

Werktuigen en voorzieningen die zijn gebruikt voor het snijden van pootaardappelen of voor pootgoedhandelingen met betrekking tot gesneden pootaardappelen, worden niet gebruikt op de productielocatie of als productielocatie van goedgekeurde pootaardappelen

Regeling plantgezondheid, artikel 11, derde lid

Risico op verspreiding van ziekten en plagen door werktuigen en voorzieningen.

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

04R1350000

Telers van aardappelen

Aardappelen worden niet geteeld met gebruikmaking van pootaardappelen die zijn gesneden tenzij de pootaardappelen bestemd zijn voor de teelt van consumptieaardappelen of zetmeelaardappelen en op het bedrijf goedgekeurde pootaardappelen worden geteeld.

Regeling plantgezondheid, artikel 12

Gebruik gesneden pootgoed op NAK-pootgoedbedrijf

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

   

Teeltvoorschrift vergelingsziekte bij bieten

           

04R1360000

Telers van bieten

In de provincies Flevoland, Zeeland en Noord-Brabant worden geen suikerbieten of voederbieten voor zaadwinning geteeld.

Regeling plantgezondheid, artikel 23, eerste lid

Teelt van bieten voor zaadwinning in Flevoland, Noord-Brabant en Zeeland

C

(Risico) op matig/aanzienlijk gevaar voor plantgezondheid

– waarschuwing, evt. i.c.m. of opgevolgd door corrigerende interventie (Fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

04R1370000

Telers van bieten

In de provincie Groningen worden geen suikerbieten of voederbieten voor zaadwinning geteeld in kassen.

Regeling plantgezondheid, artikel 23, tweede lid

Teelt van bieten voor zaadwinning in kassen in Groningen

C

(Risico) op matig/aanzienlijk gevaar voor plantgezondheid

– waarschuwing, evt. i.c.m. of opgevolgd door corrigerende interventie (Fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

04R1380000

Eigenaar of houder van planten van suikerbieten of voederbieten

Een eigenaar of houder van planten van suikerbieten of voederbieten geteeld voor zaadwinning in de provincie Noord-Holland of Friesland waarop zich bladluizen bevinden, bestrijdt deze bladluizen op zodanige wijze dat dit geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de suikerbieten en voederbieten in de omgeving.

Regeling plantgezondheid, artikel 24

Onvoldoende bestrijding van luizen op bieten voor zaadwinning in Noord-Holland en Friesland.

C

(Risico) op matig/aanzienlijk gevaar voor plantgezondheid

– waarschuwing, evt. i.c.m. of opgevolgd door corrigerende interventie (Fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

04R1390000

Houders van (voeder)bieten en afval daarvan

Suikerbieten (niet kennelijk bestemd voor zaadwinning), voederbieten (niet kennelijk bestemd voor zaadwinning) en afval van suikerbieten of voederbieten, voor zover daaraan bladvorming voorkomt, zijn niet voorhanden of in voorraad, tenzij bestemd voor zaadwinning:

a. na 15 april van elk jaar in de provincie Groningen en de provincie Friesland;

b. na 1 april van elk jaar in:

1°. het gedeelte van de provincie Noord-Holland, gevormd door de gemeenten Haarlemmermeer en Wieringermeer;

2°. het gedeelte van de provincie Zuid-Holland, gevormd door de eilanden Rozenburg, Voorne, Putten, Ijsselmonde, Hoekschewaard, Eiland van Dordrecht, Tiengemeten en Goeree-Overflakkee;

3°. de provincies Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Regeling plantgezondheid, artikel 25, eerste lid

(afval van) bieten na bepaalde datum nog voorhanden.

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

   

Teeltvoorschrift knolcyperus

           

04R1400000

Telers van akker- en/of tuinbouwgewassen

Het is degene die een terrein of perceel in gebruik heeft verboden akker- en tuinbouwgewassen te telen op het terrein of perceel of gedeelte daarvan waar de aanwezigheid van knolcyperus door de minister is vastgesteld.

Regeling plantgezondheid, artikel 30, eerste lid

Overtreding teeltverbod

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

04R1410000

Geadresseerde teeltverbod

Degene aan wie een teeltverbod is opgelegd is verplicht de knolcyperus te verwijderen en te vernietigen voordat aan de knolcyperus vier of meer bladeren zichtbaar zijn of zich ondergrondse knollen hebben ontwikkeld.

Regeling plantgezondheid, artikel 31, eerste lid

Onvoldoende bestrijding van knolcyperus

B

(Risico) op ernstig gevaar voor plantgezondheid

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke Boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing* of fyto-maatregel: LoD/LoB)

* conform AIB, bijlage.

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en/of

– gerichte aanpak (bijv. verscherpt toezicht)

OF

– afhandelen conform overtredingsklasse A

04R1420000

Geadresseerde teeltverbod en gebruiker werktuigen

Degene aan wie een teeltverbod is opgelegd en degene die werktuigen heeft gebruikt op het terrein of perceel of gedeelte daarvan waar het teeltverbod betrekking op heeft, is verplicht direct na dit gebruik de werktuigen zodanig vrij te maken van aanhangende grond en van planten, dat geen verspreiding van knolcyperus kan plaatsvinden.

Regeling plantgezondheid, artikel 31, tweede lid

Onvoldoende reiniging van machines en werktuigen

C

(Risico) op matig/aanzienlijk gevaar voor plantgezondheid

– waarschuwing, evt. i.c.m. of opgevolgd door corrigerende interventie (Fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

– sanctionerende interventie (Bestuurlijke boete)

en/of

– corrigerende interventie (waarschuwing of fyto-maatregel: LoD/LoB)

en

– nalevingshulp

04R1430000

Geadresseerde teeltverbod

Degene aan wie een teeltverbod is opgelegd, is verplicht bij wijzigingen met betrekking tot de eigendom of het gebruik van het terrein of perceel of gedeelte daarvan waar het verbod betrekking op heeft, het teeltverbod en de maatregelen onverwijld aan de nieuwe eigenaar of gebruiker te melden.

Regeling plantgezondheid, artikel 32, onder a

Niet voldaan aan meldplicht richting nieuwe eigenaar/gebruiker

D

(Risico) op gering gevaar voor plantgezondheid, geringe kennis

– mededeling (ter plaatse of schriftelijk (inspectierapport)), geen herinspectie

en

– nalevingshulp

– Waarschuwing en herinspectie

en

– nalevingshulp

04R1440000

Geadresseerde teeltverbod

Degene aan wie een teeltverbod is opgelegd, is verplicht bij wijzigingen met betrekking tot de eigendom of het gebruik van het terrein of perceel of gedeelte daarvan waar het verbod betrekking op heeft, de wijziging onverwijld aan de minister te melden.

Regeling plantgezondheid, artikel 32, onder b

niet voldaan aan meldplicht wijziging gebruiker/gebruiker richting minister

D

(Risico) op gering gevaar voor plantgezondheid, geringe kennis

– mededeling (ter plaatse of schriftelijk (inspectierapport)), geen herinspectie

en

– nalevingshulp

– Waarschuwing en herinspectie

en

– nalevingshulp

Naar boven