Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AssenStaatscourant 2021, 31439Ruimtelijke plannenTerinzagelegging vastgesteld facetbeheersverordening “Parkeren”

Logo Assen

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Assen maken, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 15 april 2021, de volgende plannen ongewijzigd heeft vastgesteld:

  • 1.

    het facetbestemmingsplan “Parkeren” met bijbehorende identificatienummer NL.IMRO.0106.02BP20201000K2-C001;

  • 2.

    het facetbeheersverordening “Parkeren” met bijbehorende identificatienummer NL.IMRO.0106.02BHV20201000J2-C001;

  • 3.

    de nota Parkeernormen Assen 2021.

Korte beschrijving beoogde ontwikkeling

Aanleiding en planvoornemen

Op 1 juli 2018 zijn de stedenbouwkundige bepalingen in de gemeentelijke Bouwverordening vervallen. Een belangrijk gevolg hiervan is dat de daarin specifiek geregelde parkeerregels eveneens zijn vervallen. Die parkeerregels hebben een directe relatie met de inhoud van bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Het is daarom van belang om alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen waarin nog niet is voorgesorteerd op deze wetswijziging, aan te passen, zodanig dat de parkeerregels ook in die bestemmingsplannen en beheersverordeningen van toepassing worden.

Planologische regeling

Gelet op het vorenstaande is een aanpassing van de plannen nodig in die zin dat in de nu geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen de verwijzing naar de Bouwverordening wordt verwijderd en een nieuw artikel wordt opgenomen waarin het parkeerbeleid wordt geregeld. Op grond van artikel 3.1.2, lid 2, onder a van het Besluit ruimtelijke ordening kan in deze parkeerregeling worden verwezen naar de nota Parkeernormen Assen 2021 waarin de parkeernormen zijn opgenomen.

Nota Parkeernormen

Om niet alle parkeernormen in afzonderlijke bestemmingsplannen en beheersverordening op te hoeven nemen is de nota Parkeernormen Assen 2021 opgesteld. In de bestemmingsplannen wordt naar deze Nota verwezen. Deze nota bevat naast de Assense parkeernormen ook een beschrijving van de toepassing van deze normen. Hierdoor wordt de werkwijze transparant en eenduidig. De

nota Parkeernormen Assen 2021 bevat alleen het parkeerbeleid ten aanzien van bouwontwikkelingen waarvoor een omgevingsvergunning wordt verstrekt.

Waar kunt u het plan inzien

De digitale versie van de beheersverordening met planidentificatienummer NL.IMRO.0106.02BHV20201000J2-C001 is in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De beheersverordening treedt inwerking met ingang van de dag na de bekendmaking ervan. Tegen de vaststelling van de beheersverordening staat geen beroep bij de Raad van State open.